Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Batman začíná

Batman začíná

BZ
BZ
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

První film Batman Začíná nám uka­zu­je smrt Brucových rodi­čů, jeho vyrůs­tá­ní a tou­hu po pomstě. Zničený mla­dý Bruce Wayne odjíž­dí do Tibetu, aby lépe poznal zlo­čin­ce. Právě v Tibetu se ho ujme mis­tr, kte­rý pra­cu­je pod vede­ním Ras al Ghula (veli­tel Ligy stí­nů). Tento mis­tr Bruce učí bojo­vé umě­ní a zane­dlou­ho je Bruce schop­ný čelit zlo­či­nu. Bruce se po nesho­dů s Ras al Ghulem vra­cí do Gothamu aby bojo­val pro­ti zlo­či­nos­ti a míst­ní­mu psy­chi­at­ro­vi Dr. Crainovi, kte­rý je úzce napo­jen na mafii. Zanedlouho se do Gothamu vydá­vá Liga stí­nů a Brucův exmis­tr, aby zni­či­li pro­hni­lý a zko­rum­po­va­ný Gotham. Sám Bruce se je bude sna­žit zasta­vit..

Samozřejmě je děj jen ve struč­nos­ti, jinak je mno­hem obsáh­lej­ší a pro­pra­co­va­něj­ší, toto je jen tako­vé obec­né shr­nu­tí. Spousta divá­ků, co Batmana Začíná nevi­dě­li, si mohou říci „všich­ni jsou z toho vypleska­ní, vždyť je to jen Batman“, „pohád­ka pro děti“. Toto je vel­ká chy­ba, pro­to­že Batman začí­ná je neu­vě­ři­tel­ně dob­ře zpra­co­va­ný film, kte­rý má roz­da­né plu­sy na všech fron­tách. Dějová lin­ka se doko­na­le snou­bí se scé­ná­řem a spo­leč­ně si „při­hrá­va­jí“, „spo­lu­pra­cu­jí“ a výbor­ně fun­gu­jí. Ve výsled­ku tvo­ří šoku­jí­cí podí­va­nou, kte­rá je urče­na spí­še pro odrost­lej­ší divá­ky a nejen pro dětič­ky. Co je dal­ším plu­sem sním­ku je fakt, že se z děje divá­ci dozví i detail­ní minu­lost cha­rak­te­ru Batmana a lépe se tak do posta­vy vcí­tí a fan­dí jí. Film si vzal pod své režij­ní kří­d­lo geni­ál­ní tvůr­ce Christopher Nolan, kte­rý je pova­žo­ván za jed­no­ho z pokla­dů Hollywoodu a kine­ma­to­gra­fie. Snímek je bra­vur­ně nato­čen a mys­lím, že se jed­ná o pra­vé umě­ní, jenž divá­ka hře­je u srd­ce a dává mu mra­ky kva­lit­ní zába­vy. Zábava je vyjá­d­ře­na vel­mi dob­rým zpra­co­vá­ním a nato­če­ním. Bravurně nastří­ha­né a nato­če­né nejsou jen akč­ní scé­ny, ale sle­du­jí­cí­ho baví kou­kat se na dia­lo­gy, poví­dá­ní, hád­ky, výro­bu spe­ci­ál­ních věcí ... Ale co je medem fil­mu, po kte­rém by bez roz­mys­lu sko­čil i med­ví­dek Pů, jsou Batmanovské akč­ní scé­ny, kte­ré dis­po­nu­jí s nej­lep­ší­mi mož­ný­mi efek­ty a cho­re­o­graf těch­to scén musel být napros­tý génius, jehož myš­le­ní z fil­mu vyza­řu­je. Efekty jsou výbor­nou výpl­ní, kte­rá je pas­tvou pro oči a doko­na­le při­spí­vá k zába­vě.

Pokud čeká­te něja­kou kri­ti­ku, tak vás varu­ji, že je zby­teč­né, abys­te člá­nek dočí­ta­li, pro­to­že ji zde na ten­to film nena­lez­ne­te, pone­vadž vše pra­cu­je pod­le i těch nejdi­vo­čej­ších před­stav. A dal­ším význam­ným a fun­gu­jí­cím prv­kem je obsa­ze­ní, jenž je napros­to revo­luč­ní a má jas­ný vliv na obe­cen­stvo. Hlavního hrdi­nu Bruce Wayna/ Batmana si zahrál talen­to­va­ný herec Christian Bale, kte­rý je dob­rým her­cem a jeho výkon divá­ka pří­jem­ně těší. Kdo je dal­ším chva­li­teb­ným her­cem? Jasná odpo­věď zní: Liam Nesson, hra­jí­cí Waynova mis­tra. Nesson hra­je uspo­ko­ji­vě, ško­da, že nemá ve fil­mu ješ­tě více dia­lo­gů, jeho hra­ní je doko­na­lým mag­ne­tem na pozor­nost divá­ků. Cillian Murphy si střih­nul dok­to­ra Craina a Michal Caine se zde obje­vu­je jako sta­rost­li­vý slu­ha Alfred. Obsazení hra­je luxus­ně a fun­gu­je bez sebe­men­ší výhra­dy.

Hudební pod­klad fil­mu stvo­řil legen­dár­ní Hans Zimmer, kte­rý má podíl téměř na kaž­dém fil­mu, co v Hollywoodu a ve svě­tě něco zna­me­ná. Tento legen­dár­ní tvůr­ce má talent a vytvá­ří neo­by­čej­né soun­d­trac­ky. Jeho dal­ším vel­mi zají­ma­vým dílem je prá­vě hud­ba k Batmanovi. Soundtrack je mís­ty tem­ný, mís­ty depre­siv­ní a mís­ty impul­ziv­ně akč­ní, pod­le zvo­le­né scé­ny. Co je však fak­tem, ať už jde o jakou­ko­liv scé­nu hud­ba zde hra­je pod­stat­nou roli, vykres­lu­je per­fekt­ní atmo­sfé­ru, do fil­mu se vel­mi hodí. Je to ori­gi­nál­ní hud­ba, kte­rá se hodí i pro samo­stat­ný poslech a kdy­by ji film neměl hod­ně by ztra­til. Jedná se pou­ze o instru­men­tál­ní soun­d­track, kte­rý je plný napí­na­vých skla­deb.
Autor: Štěpán Stahl

Podívaná s nád­her­ně pro­pra­co­va­ným dějem, kte­rý je dob­ře zpra­co­ván řeme­sl­ně a výbor­ně zasa­zen do fil­mo­vé podo­by. Příjemné obsa­ze­ní je dob­ře hra­jí­cí a spo­leč­ně s geni­ál­ní hud­bou je film jed­nou z nej­lep­ších akč­ních zále­ži­tos­tí v Hollywoodu. Hodnotím 10 z 10.


Photo © Warner Bros.


Podívejte se na hodnocení Batman začíná na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75006 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72138 KB. | 17.06.2024 - 21:28:48