Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Medvědí bratři

Medvědí bratři

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V novém vzru­šu­jí­cím ani­mo­va­ném dob­ro­druž­ství z pro­duk­ce stu­dia Walta Disney se vydá­me do nád­her­né kra­ji­ny v seve­ro­zá­pad­ní Americe, kde se ode­hrá­vá pří­běh chlap­ce Kenaie. Jeho život se neče­ka­ně změ­ní v oka­mži­ku, kdy jej Velký duch pro­mě­ní v med­vě­da – zví­ře, kte­ré mla­dý Kenai nená­vi­dí nej­ví­ce. Ve své nové podo­bě se spřá­te­lí s med­vě­dím mlá­dě­tem jmé­nem Koda a poma­lu začí­ná pře­mýš­let, jak se vrá­tit do své­ho lid­ské­ho těla. V patách je mu však jeho bra­tr, kte­rý chce Kenaie pomstít, aniž by věděl, že pro­ná­sle­du­je jeho samé­ho…

V dob­ro­druž­ném pří­bě­hu o sta­teč­nos­ti, cti a sebe­po­zná­ní, ve kte­rém se obje­vu­je spous­ta nových a neza­po­me­nu­tel­ných posta­vi­ček, se mísí dechbe­rou­cí ani­ma­ce s city a humo­rem.

 

 

O FILMU

Medvědí brat­ři je film, kte­rý Disneyho flo­rid­ské stu­dio ozna­ču­je za své prv­ní oprav­do­vé dít­ko. Idea fil­mu se zro­di­la prá­vě zde a celý pro­ces jeho vzni­ku byl řízen lid­mi z toho­to stu­dia.

Tým Disneyho ani­má­to­rů se myš­len­kou nato­čit film o med­vě­dech popr­vé začal zabý­vat v obdo­bí vzni­ku sním­ku Lví král . V původ­ních ver­zích scé­ná­ře byl pří­běh vel­mi dra­ma­tic­ký a obsa­ho­val prv­ky Shakespearovy hry Král Lear . Projekt byl pod pra­cov­ním názvem Bears aktiv­ně vyví­jen zku­še­ným ani­má­to­rem Aaronem Blaisem a vedou­cím vývo­jo­vé­ho oddě­le­ní flo­rid­ské­ho stu­dia Chuckem Williamsem . Blaise začal na pro­jek­tu pra­co­vat v roce 1997 a brzy se k němu při­po­jil i dru­hý reži­sér Bob Walker .

Byl to v pod­sta­tě původ­ní pří­běh, “ říká Williams . „ Spolu s Aaronem jsme zača­li čte­ním růz­ných mýtů a legend o pro­mě­nách ve zví­řa­ta, kte­ré se váží k domo­ro­dým Američanům. Zjistili jsme, že pří­běhy o trans­for­ma­ci lidí ve zví­řa­ta se tra­do­va­ly prak­tic­ky v kaž­dé svě­to­vé kul­tu­ře. Spousta z nich pojed­ná­va­la o chlap­cích, kte­ří se mění v med­vě­dy v oka­mži­ku, kdy se stá­va­jí muži. Některé z nich vyprá­vě­ly dokon­ce i pří­běhy lidí, kte­ří po něja­kou dobu před­stí­ra­li, že jsou med­vě­dy, a tepr­ve poté se sta­li plno­hod­not­ný­mi čle­ny kme­ne. Naším původ­ním nápa­dem bylo nato­čit pří­běh o vzdo­ro­vi­tém syno­vi, kte­rý se pro­mě­ní v med­vě­da a musí se se svým otcem usmí­řit, aby se mohl vrá­tit zpět do své lid­ské podo­by.

K fil­ma­řům se při­po­jil scé­náris­ta Tab Murphy ( Tarzan , Zvoník u Matky boží , Atlantida: Tajemná říše ), kte­rý napsal prv­ní ver­zi scé­ná­ře. Ten násled­ně pro­šel úpra­va­mi od Lorne Camerona , Davida Hoseltona , Stevea Bencicha Rona J. Friedmana , kte­ří obo­ha­ti­li struk­tu­ru pří­bě­hu a dia­lo­gy. Na vývoj pří­bě­hu dohlí­žel Steve Anderson , kte­rý při tom úzce spo­lu­pra­co­val s pro­du­cen­tem, reži­sé­ry a týmem kres­lí­řů, aby spo­lu s nimi mohl vytvo­řit sto­ry­bo­ar­dy.

Po fil­mech Legenda o Mulan Lilo a Stitch čekal tým ani­má­to­rů z flo­rid­ské­ho stu­dia popr­vé úkol roz­po­hy­bo­vat na plát­ně posta­vy, jejichž drti­vou vět­ši­nu tvo­ři­la zví­řa­ta. Ve fil­mu se obje­vu­je celá plejá­da oby­va­tel zví­ře­cí říše včet­ně vel­kých bera­nů, čip­mu­n­ků, med­vě­dů, losů a mamu­tů, díky čemuž ani­má­to­ři muse­li pro­nik­nout do tajů jejich ana­to­mie a způ­sobů pohy­bu. K tomu jim dopo­mohl tým exper­tů a odbor­ných asi­s­ten­tů, kte­ří spo­lu se sku­teč­ný­mi med­vě­dí­mi mlá­ďa­ty a něko­li­ka dal­ší­mi zví­řa­ty navští­vi­li stu­dio. Nápomocen byl také ochrán­ce med­vě­dů a spi­so­va­tel Timothy Treadwell , kte­rý je auto­rem kni­hy Among Grizzlies: Living with Wild Bears in Alaska .

Hlavním ani­má­to­rem posta­vy Kenaie (v jeho med­vě­dím těle) byl zku­še­ný ani­má­tor Byron Howard , kte­rý ve stu­diu na Floridě půso­bí už celých 10 let a zatím napo­sle­dy pra­co­val na ani­ma­ci postav Nani a Cobra Bubbles z fil­mu Lilo a Stitch . „ Nikdy před­tím jsem zví­ře nea­ni­mo­val, “ při­zná­vá Howard . „ A i přes­to­že med­vě­di mohou mít ve vzpří­me­né polo­ze podob­nou posta­vu jako člo­věk, stav­ba jejich těla se od lid­ské­ho vel­mi liší. Když se Kenai popr­vé pro­mě­ní v med­vě­da, sna­ží se i nadá­le cho­dit po dvou nohách, ale neda­ří se mu to. Je vel­mi nemotor­ný, pro­to­že jeho tělo se až pří­liš změ­ni­lo. Brzy ale zjis­tí, že mno­hem sná­ze to jde po čtyřech. Animovat med­vě­dy je jed­no­duš­ší než vět­ši­nu ostat­ních čtyřnož­ců, pro­to­že na roz­díl od ostat­ních při chůzi nepo­u­ží­va­jí aktiv­ně prs­ty. Jejich těles­ná schrán­ka je navíc zaba­le­na do mohut­né­ho kula­té­ho oba­lu, díky němuž ani­má­to­ro­vi odpa­dá spous­ta sta­ros­tí s detail­ním vyob­ra­ze­ním jeho ana­to­mie. V pří­pa­dě Kenaie, kte­rý je člo­vě­kem v kůži med­vě­da, jsme muse­li med­vě­dí tělo ‚nau­čit‘ něko­li­ka lid­ským ges­tům.

Kenai je mla­dý med­věd střed­ní veli­kos­ti, kte­rý má oko­lo dvou met­rů a váží asi 400 kilo, “ dodá­vá Howard . „ O med­vě­dí ana­to­mii a způ­so­bu jejich pohy­bu jsme se mno­ho nau­či­li od Stuarta Sumida (pro­fe­sor bio­lo­gie se zamě­ře­ním na pohyb zví­řat) a jeho ženy Beth Rega . Výtvarník Terryl Whitlatch , kte­rý pra­co­val na dvou posled­ních fil­mech ze série Star Wars, nama­lo­val čty­ři­cet nebo pade­sát stran kre­seb med­vě­dí ana­to­mie, kte­ré nám moc pomoh­ly. Udělali jsme si také exkur­zi do pří­rod­ní­ho par­ku v Silver Springs, kde jsme stá­li pou­ze pár desí­tek cen­ti­me­t­rů od něko­li­ka dospě­lých med­vě­dů.

 

Hlavním ani­má­to­rem med­vě­da Kody byl Alex Kupershmidt , kte­rý u Disneyho pra­cu­je již 21 let a v před­cho­zím fil­mu Lilo a Stitch měl na sta­ros­ti posta­vu Stitche. „ Stitch a Koda mají spo­leč­né to, že jsou oba mlá­ďa­ta. Stitch ovšem vyros­tl beze svých rodi­čů a je poměr­ně nevy­rov­na­ný. Koda byl nao­pak vycho­ván vel­mi dob­ře: je čest­ný, zása­do­vý a má dosta­tek sebe­jis­to­ty.

Medvědi ve věku Kody jsou leh­čí a mno­hem hra­věj­ší, “ pokra­ču­je Kupershmidt . „ Jejich pohy­by nejsou tak ele­gant­ní a cho­va­jí se tro­chu divo­če­ji, stej­ně jako malé děti. Proto jsme se sna­ži­li, aby se Koda pohy­bo­val tak jako malé dítě – tro­chu neo­hra­ba­ně. Hodně nám pomoh­lo, když do stu­dia při­ved­li něko­lik živých med­vě­dích mlá­ďat a my jsme s nimi moh­li strá­vit pár chvil.

Jednou z nej­o­ri­gi­nál­něj­ších vlast­nos­tí fil­mu je způ­sob prá­ce s pomě­rem stran plát­na. Film začí­ná se stan­dard­ním pomě­rem stran 1.85:1, kte­rý se pou­ží­vá pro vět­ši­nu sou­čas­ných fil­mů. Přibližně ve tře­ti­ně fil­mu, kdy Kenai zjis­tí, že se pro­mě­nil v med­vě­da, se však obraz roz­ší­ří do for­má­tu Cinemascope, tedy 2.35:1.

Pro mě byl ten­to film skvě­lou pří­le­ži­tos­tí zob­ra­zit krá­sy ame­ric­ké­ho seve­ro­zá­pa­du, “ říká Walker . „ Ve for­má­tu Cinemascope jsme měli mno­hem více pro­sto­ru a moh­li jsme pro­to lépe vyob­ra­zit krá­su a roz­sáh­lost pro­stře­dí, ve kte­rém se film ode­hrá­vá. Říkali jsme si, že když se Kenai pro­mě­ní v med­vě­da, moh­lo by podob­nou změ­nu zažít záro­veň i pub­li­kum.

V oka­mži­ku pro­mě­ny se barev­ná pale­ta změ­ní z mat­ných tónů na jas­né, syté a krás­né bar­vy. Je to v pod­sta­tě mno­hem jem­něj­ší ver­ze Čaroděje ze Země Oz. Spousta lidí si ale této změ­ny dost mož­ná ani nevšim­ne, “ dodá­vá Blaise .

Výroba toho­to fil­mu byla díky rea­lis­tic­ké ani­ma­ci zví­řat vel­mi nároč­ná, “ říká Kupershmidt . „ Pro flo­rid­ské stu­dio to byl ale vel­ký krok vpřed. Pokud byl Lilo a Stitch náš Dumbo, pak je tohle náš Bambi. Jsem hrdý zejmé­na na to, že se nám v nejdo­jem­něj­ších scé­nách fil­mu poda­ři­lo udr­žet odstup od pře­hna­ných emo­cí, stej­ně jako tomu bylo ve skvě­lých fil­mech jako Dumbo nebo Kráska a zví­ře. Diváci už s těmi­to posta­va­mi ušli vel­mi dlou­hou ces­tu a pokud jim nechá­me pro­stor, necha­jí své emo­ce vol­ně ply­nout sami.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Titulky k Borat Subsequent Moviefilm27. října 2020 Titulky k Borat Subsequent Moviefilm Borat se po 14 letech musí vrátit do Ameriky, aby obnovil slávu Kazachstánu. V hlavních rolích hraje Sacha Baron Cohen Titulky pro vás přeložil **GaRaN_** Posted in Titulky
  • Ghost of Tsushima už 16. 10. obdrží výrazný patch 1.1,...5. října 2020 Ghost of Tsushima už 16. 10. obdrží výrazný patch 1.1,... Ghost of Tsushima už 16. 10. obdrží výrazný patch 1.1, který do hry přinese kupu novinek. Čeká nás třeba New Game+ režim nebo kooperativní multiplayer. Posted in Krátké herní aktuality
  • Titulky k Khozhdenie po mukam S01E01 - Pervaya seriya21. října 2020 Titulky k Khozhdenie po mukam S01E01 - Pervaya seriya Až se na epizodu podíváte, dejte nám zpětnou vazbu. Napište, jak se vám titulky či samotná epizoda líbila. Neváhejte také v diskuzi pod titulky probrat dění v aktuálním díle. Problematický […] Posted in Titulky
  • On se bojí18. června 2023 On se bojí Ari Aster a jeho artový bizární mind fuck, ale zároveň jeho nejslabší film. Asterův Midsommar i Hereditary mám rád, jde rozhodně o osobitého a zajímavého nového tvůrce, jenže tady se […] Posted in Krátké recenze
  • Marguerite - 70 %9. září 2015 Marguerite - 70 % Záliba a nadšení pro určitou věc nebo činnost může mít různé formy. Někdo sbírá známky, jiný maluje nebo zpívá. Někdo se za svou stydí a jiní, jako Marguerite, se o svůj milovaný koníček, […] Posted in Filmové recenze
  • Capone - poslední léta slavného mafiána2. června 2020 Capone - poslední léta slavného mafiána Dříve jeden z nejobávanějších mafiánů v Chicagu Al Capone (Tom Hardy) je poslán do vězení za daňové úniky. Ve věku 40 let, po téměř deseti letech věznění je propuštěn poté co už není […] Posted in Filmové recenze
  • Šílený Max: Zběsilá cesta - první dojem13. května 2015 Šílený Max: Zběsilá cesta - první dojem Krásné ženy, auta, poušť a samozřejmě Max. To nás čeká od čtvrtka! Myslím si, že je to největší hit letošní sezóny. Režisér, který by mohl být v důchodu a koukat se na slávu, kterou […] Posted in Filmové premiéry
  • Spencer19. ledna 2022 Spencer Manželství princezny Diany (Kristen Stewart) a prince Charlese (Jack Farthing) už dávno vychladlo. Ačkoli se množí zvěsti o záletech a rozvodu, na vánoční oslavy na královnině panství […] Posted in Filmové recenze
  • Raya a drak - Kdysi dávno v zemi Kumandra žili lidé a draci v harmonii.9. března 2021 Raya a drak - Kdysi dávno v zemi Kumandra žili lidé a draci v harmonii. Draci lidi chránili před nebezpečnými Druuni. Nyní, o 500 let později, jsou tato monstra zpět a válečnice Raya, se vydává na dlouhou a nebezpečnou cestu, aby vystopovala posledního draka a […] Posted in Filmové recenze
  • 1968 milimetrů21. srpna 2018 1968 milimetrů V roce 1968 se vyhrotil střet idejí s realitou Rok 1968 byl přelomový. Je to symbol společenských, politických a kulturních proměn. Tří-dílný cyklus zachycuje, jak studenti vyšli do ulic […] Posted in TV Tipy
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83437 s | počet dotazů: 267 | paměť: 69514 KB. | 06.12.2023 - 09:36:00