Kritiky.cz > Články > Mezinárodní festival animovaných filmu AniFest 2012 26.4. – 1.5.2012, Teplice a Duchcov Vítězné filmy 11. AniFestu

Mezinárodní festival animovaných filmu AniFest 2012 26.4. – 1.5.2012, Teplice a Duchcov Vítězné filmy 11. AniFestu

anifest
anifest
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hlavní cena fes­ti­va­lu Grand Prix byla letos vůbec popr­vé v his­to­rii fes­ti­va­lu udě­le­na stu­dent­ské­mu fil­mu.  Agnes Patron, autor­ka oce­ně­né­ho sním­ku „Vdova Caillou“, divá­ky vir­tu­ál­ně pozdra­vi­la během zakon­čo­va­cí­ho cere­mo­ni­á­lu. „Je to prv­ní cena, kte­rou jsem za svůj film dosta­la a jsem poctě­ná, že při­chá­zí zrov­na z AniFestu“, komen­to­va­la roz­hod­nu­tí poro­ty šťast­ná stu­dent­ka z Francie. Celkem tři oce­ně­ní putu­jí do rukou čes­kých auto­rů: v kate­go­rii krát­kých fil­mů zís­kal hlav­ní cenu debu­tant Rudolf Šmíd s ani­mo­va­ným doku­men­tem „Kronika Oldřicha S.“  a v kate­go­rii tele­viz­ních fil­mů si odne­sl čest­né uzná­ní nový díl nesmr­tel­né série Pat a Mat na ven­ko­vě.  Posledním domá­cím oce­ně­ným je Jan Šrámek, kte­rý spo­leč­ně s Veronikou Vlkovou zví­tě­žil se sním­kem „Bubi“ v nové kate­go­rii nena­ra­tiv­ních a expe­ri­men­tál­ních fil­mů.

Všichni porot­ci se shod­li na tom, že to bylo pět vel­mi ruš­ných a pes­t­rých dní, kte­ré v Teplicích pro­ži­li. „Byla to vel­mi inten­ziv­ní a skvě­lá zku­še­nost. Jako pro fil­ma­ře je pro mě důle­ži­té vidět, jak pra­cu­jí jiní tvůr­ci, tak­že jsem oprav­du oce­nil tuto mož­nost zhléd­nout tolik dob­rých fil­mů“ říká Pedro Serazzina, porot­ce pro krát­ké a celo­ve­čer­ní fil­my a dodá­vá: „navíc je to moje prv­ní návště­va tady a hroz­ně se mi tu líbí. Zkrátka ta kom­bi­na­ce, skvě­lé fil­my, skvě­lí lidé, za to bych chtěl podě­ko­vat“.

A jaké tedy byly sou­těž­ní fil­my pod­le porot­ců? „Letos roz­hod­ně opti­mis­tič­těj­ší než loni, tak jsem rád, že role porot­ce mi při­padla až letos,“ smě­je se Michal Žabka. „Loni jsme oprav­du pozo­ro­va­li jis­té ten­den­ce k závaž­ným téma­tům, vel­mi atmo­sfé­ric­kým sním­kům spí­še tem­né­ho raže­ní, mnoh­dy na hra­ni­ci expe­ri­men­tu. I tato sku­teč­nost nás ved­la k zave­de­ní nové sou­těž­ní kate­go­rie pro nena­ra­tiv­ní a expe­ri­men­tál­ní fil­my. A uká­za­lo se, že hod­no­tit tyto fil­my zvlášť má roz­hod­ně smysl“, říká pro­gra­mo­vý ředi­tel fes­ti­va­lu Pavel Horáček.

STATISTIKY NÁVŠTĚVNOSTI:

450 pro­fe­si­o­ná­lů z oblas­ti ani­mo­va­né­ho fil­mu dora­zi­lo do Teplic

150 stu­den­tů čes­kých fil­mo­vých škol se zúčast­ni­lo spe­ci­a­li­zo­va­ných před­ná­šek

60 stu­den­tů zahra­nič­ních fil­mo­vých škol se při­da­lo ke svým čes­kým kole­gům

40 čes­kých a 10 zahra­nič­ních novi­ná­řů při­je­lo zhod­no­tit fil­my i atmo­sfé­ru fes­ti­va­lu.

K pon­děl­ní­mu veče­ru pro­šlo sály na 18 000 divá­ků. Pořadatelé oče­ká­va­jí, že koneč­né čís­lo se vyšpl­há na 20 000 divá­ků fes­ti­va­lu v Duchcově i v Teplicích.

STATISTIKY PROGRAMU:

1600 fil­mů při­hlá­še­ných do sou­tě­že, 231 vybra­ných

254 fil­mů pro­mít­nu­tých v rám­ci dopro­vod­né­ho pro­gra­mu

= Celkem 485 fil­mů z 69 zemí svě­ta

27 odbor­ných před­ná­šek

3 výsta­vy, kte­ré cel­kem navští­vi­lo 4000 lidí

POROTY

Porota pro celo­ve­čer­ní a krát­ké fil­my:

Sulafa Hijazi (Sýrie), Will Vinton (USA), Michal Žabka (ČR), Igor Kovalyov (Ukrajina/USA), Pedro Serrazina (Portugalsko)

Porota pro stu­dent­ské, tele­viz­ní a zakáz­ko­vé fil­my:

Ülo Pikkov (Estonsko), Špela Čadež (Slovinsko), Timothy Björklund (USA/Irsko)

Speciální poro­ta pro nena­ra­tiv­ní a expe­ri­men­tál­ní fil­my:

Ivana Laučíková (Slovensko), Martin Kaňuch (Slovensko), Martin Mazanec (Česká repub­li­ka)

Čestný pre­zi­dent

Barry Purves (Velká Británie)

 

VÝBĚR VÝZNAMNÝCH HOSTŮ FESTIVALU:

Mark Shapiro (pro­du­cent Studio Laika, USA), Paul Wells (teo­re­tik a peda­gog, Velká Británie), Michael Frierson (teo­re­tik, USA), Elie Chapuis (ani­má­tor, výtvar­ník, Švýcarsko), Michel Ocelot (reži­sér a ani­má­tor, Francie), Christian Pfohl (pro­du­cent, Francie), Giannalberto Bendazzi (peda­gog, teo­re­tik, Itálie),  Sayoko  Kinoshita (ředi­tel­ka mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu v Hirošimě, před­sed­ky­ně ASIFA, Japonsko),  Jiří Kubíček (peda­gog, Česká repub­li­ka), Ian Mackinnon (ani­má­tor, lout­kař, pro­du­cent, Velká Británie), Michaela Pavlátová (reži­sér­ka a ani­má­tor­ka, Česká repub­li­ka),  Vlasta Pospíšilová (reži­sér­ka a ani­má­tor­ka, Česká repub­li­ka), Ian Mackinnon (výrob­ce kul­tov­ních fil­mo­vých lou­tek), Theodor Ushev (reži­sér a ani­má­tor) a něko­lik sto­vek dal­ších tvůr­cu, odbor­ní­ků, zástup­ců mezi­ná­rod­ních fes­ti­va­lů a fil­mo­vé­ho prů­mys­lu.

Porcelánové soš­ky čápů byly dnes v Krušnohorském diva­dle pře­dá­ni auto­rům těch­to fil­mů:

AniFest Grand Prix

Vdova Caillou / La Veuve Caillou,  r. Agnes Patron, Francie

Zdůvodnění poro­ty: Krásná, poe­tic­ká a živá vizu­a­li­za­ce autor­či­na sil­ně osob­ní­ho pří­bě­hu.

Anotace: Pusté hory rezo­nu­jí ozvě­nou hla­sů ptá­ků, rokli­na­mi fou­ká sil­ný vítr. Vdova Caillou vystou­pá k dom­ku, v němž žije úpl­ně sama. Naštípá něko­lik polí­nek, kte­ré jí mají dělat spo­leč­nost. Všechno ostat­ní ztra­ti­la. Jedno pole­no uklá­dá v poko­ji do dět­ské postýl­ky. Jedinou mož­nos­tí, jak pře­žít, je pro ni těšit se ze setká­ní s těmi, kte­ří už zůsta­li pou­hou vzpo­mín­kou.

Cena divá­ků

Mrtvý, ale nepohřbený/ Dead But Not Buried, r. Phil Mulloy, Velká Británie

Anotace: Celovečerní ani­mo­va­ný film Mrtvý, ale nepo­hřbe­ný je dru­hým dílem pro­jek­tu Christies Trilogy, jenž násle­du­je po sním­ku Goodbye, Mr Christie. Vracíme se do dys­funkč­ní rodi­ny Christieových. Mrtvé tělo pana Christea ukrad­ne japon­ský prů­my­sl­ník pan Yakamoto, neboť věří tomu, že jeho oběť zná tajem­ství věč­né­ho živo­ta. Paní Christie a smě­si­ce dal­ších postav - včet­ně vil­né­ho fran­couz­ské­ho námoř­ní­ka Ramona - se poku­sí zís­kat tělo pana Christieho zpět, při­čemž nej­dů­le­ži­těj­ší se zdá být jeho sbír­ka kupó­nů z Tesca. Nakonec se všich­ni ocit­nou na Islandu... Co víme o minu­los­ti pana Christieho?

Celovečerní film

Dopis pro Momo / Momo no e tega­mi, r. Hiroyuki Okiura, Japonsko

Zdůvodnění poro­ty: za solid­ní režii, scé­nář i tem­po a sil­ný nara­tiv­ní základ

Anotace: Po smr­ti otce se tři­nác­ti­le­tá dív­ka Momo pře­stě­hu­je z Tokia do domu své mat­ky na vzdá­le­ném ost­ro­vě Shio. V novém pro­stře­dí se necí­tí dob­ře, ale ješ­tě víc ji trá­pí nedo­kon­če­ný dopis od otce, kte­rý má pou­ze dvě slo­va: „Drahá Momo“. Dívka se sna­ží pocho­pit, co jí chtěl otec sdě­lit. Mezitím se na jin­dy poklid­ném ost­ro­vě začnou dít podiv­né věci. Z pod­kro­ví domu se ozý­va­jí zvlášt­ní zvu­ky a Momo se vydá na prů­zkum. Seznámí se se sku­pi­nou skřít­ků a poma­lu začí­ná chá­pat, jak stro­hý dopis sou­vi­sí se záhad­ný­mi udá­lost­mi a s jejím pří­cho­dem na ost­rov Shio.

Čestné uzná­ní: Mrtvý, ale nepohřbený/ Dead But Not Buried, r. Phil Mulloy, Velká Británie

Zdůvodnění poro­ty: Za vel­mi sil­ný pří­běh a kon­cepč­ně odváž­ný film

 

Krátký film do 5 minut

Mechanismus jara / The Mechanism of Spring, r. Atsushi Wada, Japonsko

Zdůvodnění poro­ty: Cenu udě­lu­je­me vel­mi sou­čas­né­mu a nevy­po­či­ta­tel­né­mu krát­ké­mu fil­mu, kte­rý svým mini­ma­lis­tic­kým pří­stu­pem vábí divá­ka.

Anotace: Všichni se těší na pří­chod jara. Každé roč­ní obdo­bí má své mecha­nismy, jejichž pro­střed­nic­tvím pří­ro­da udr­žu­je řád živo­ta a smr­ti. Režisér Atsushi Wada se ve fil­mu sna­ží vykres­lit vzru­še­ní, jaké jaro při­ná­ší. Co když všech­no fun­gu­je tro­chu jinak? Kdo na kom závi­sí a proč? Co doká­že pří­chod jara vyča­ro­vat v dět­ské fan­ta­zii? A může z čer­ve­né­ho trič­ka vyrůst kvě­ti­na?

Čestné uzná­ní: Jak jíst jabl­ko / How to eat your apple, r. Erick Oh, Jižní Korea

Zdůvodnění poro­ty: Za ele­gant­ní výtvar­nou strán­ku a sil­ný humor­ný kon­cept.

Krátký film 5 – 15 minut

Moxie, r. Stephen Irwin, Velká Británie

Zdůvodnění poro­ty: Film, kte­rý doká­že vytvo­řit záhad­ný svět plný výzev, kte­ré nás láka­jí jen zno­vu vidět a obje­vo­vat.

Anotace: Medvěd Moxie se vyrov­ná­vá se smr­tí své mat­ky. Střídají se v něm poci­ty zlo­by a odpuš­tě­ní, když se oddá vzpo­mín­kám. Od pon­dě­lí do pát­ku pře­mýš­lí o svém živo­tě a záchva­ty vzte­ku pře­ko­ná­vá hrou s ohněm. Hledání nových per­spek­tiv nahlí­že­ní na svět se do jis­té míry odrá­ží od psy­cho­a­na­ly­tic­kých výcho­di­sek. Skvěle zpra­co­va­ný sní­mek ve sty­lu film noir vyja­dřu­je hle­dá­ní odpo­vě­dí a mož­nos­tí vol­by.

Čestné uzná­ní: Luminaris, r. Juan Pablo Zaramella, Argentina

Zdůvodnění poro­ty: Zábavný film vytvo­ře­ný tech­ni­kou pixi­la­ce s pou­ta­vým a dob­ře ztvár­ně­ným pří­bě­hem

Krátký film 15 – 60 minut

Kronika Oldřicha S., r. Rudolf Šmíd, Česká repub­li­ka

Zdůvodnění poro­ty: Za čis­tý a tra­dič­ní pří­běh a také za iro­nic­ké a zají­ma­vé ztvár­ně­ní dení­ko­vých zápis­ků pomo­cí ani­ma­ce

Anotace: Oldřich Sedláček psal v letech 1981 až 2005 tzv. „kro­ni­ku jed­né věty“ “. Kronikář v ní zachy­cu­je život svůj i své  rodi­ny, ves­ni­ce i oko­lí a dějin­né udá­los­ti svě­to­vé­ho význa­mu. Kronika obsa­hu­je dva tisí­ce zázna­mů, reži­sér Rudolf Šmíd jich vybral dvě stě a ve fil­mu nako­nec pou­žil osm­de­sát. Snímek tak před­sta­vu­je kon­cen­t­ro­va­ný „dějin­ný prů­řez“ “ živo­tem Oldřicha Sedláčka i celé naší spo­leč­nos­ti.

Čestné uzná­ní: Pronásledování / Chasing, r. Chao Wu, Čína

Zdůvodnění poro­ty: Film je svě­ží a kre­a­tiv­ní

 

Nenarativní / expe­ri­men­tál­ní film

Bubi, r. Veronika Vlková, Jan Šrámek, Česká repub­li­ka

Zdůvodnění poro­ty: Video-animace Bubi je ote­vře­nou „nara­tiv­ní“ for­mou, kte­rá je jako­by bez začát­ku a bez kon­ce, fun­gu­je pře­svěd­či­vě ve fil­mo­vém pro­stře­dí kinosá­lu, kde oje­di­ně­le nasto­lu­je střet mezi divác­kou zku­še­nos­tí fil­mo­vé­ho a gra­fic­ké­ho čte­ní pohyb­li­vé­ho obra­zu. Je gra­fic­kou výpo­vě­dí, civi­li­zač­ní apo­ka­ly­p­sou, kte­rá pří­znač­ně zachra­ňu­je prv­ní roč­ník sek­ce nena­ra­tiv­ních a expe­ri­men­tál­ních „jevů“ v sou­čas­né ani­ma­ci.

Anotace: Postapokalyptická kra­ji­na je bičo­vá­na deš­těm. Sledujeme odta­ži­tě poma­lé zábě­ry roz­pad­lých sta­rých tram­va­jí, tan­ků, tryská­čů a omše­lých pane­lá­ků. Jediným sym­bo­lic­kým pro­je­vem živo­ta je ztra­ce­ná dív­ka a její magic­ké kame­ny. Experimentální ani­mo­va­ný film vyu­ží­vá vek­to­ro­vou gra­fi­ku a vze­šel ze spo­lu­prá­ce vizu­ál­ních uměl­ců Jana Šrámka a Veroniky Vlkové.

Studentský film

tWINs, r. Peter Budinský , Slovensko

Zdůvodnění poro­ty: Cenu udě­lu­je­me za nety­pic­ký styl a zda­ři­lé vyu­ži­tí meta­fo­ric­ké­ho vyprá­vě­ní

Anotace: V pře­lid­ně­né met­ro­po­li žijí dva brat­ři - siam­ská dvoj­ča­ta. Obří muž nosí své­ho bra­t­ra na hla­vě, kde jsou spo­je­ni. Živí se boxem, při němž vět­ší bra­tr neu­stá­le vítě­zí, zatím­co mlad­ší pra­vi­del­ně dostá­vá „naklá­dač­ku“. A nejen to. Zůstává za dveř­mi striptý­zo­vých barů a v posi­lov­ně visí ve svět­lí­ku. Jednoho dne se roz­hod­ne rebe­lo­vat... Skutečně vždy ten, kdo je sil­něj­ší, vyhrá­vá?

Čestné uzná­ní : O nás ne / Not about us (Michael Frei, Estonsko, Švýcarsko)

Zdůvodnění poro­ty: Oceňujeme ten­to film za pozo­ru­hod­né výtvar­né zpra­co­vá­ní a dob­ře vysta­vě­ný abs­trakt­ní pří­běh.

TV film a seri­ál

Dodu – the Cardboard Boy, r. José Miguel Ribeiro, Portugalsko

Zdůvodnění poro­ty: Za skvě­lou kom­bi­na­ci jed­no­du­ché­ho vyprá­vě­ní a vel­mi dob­ré­ho fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní.

Anotace: Dodu je vel­mi cit­li­vý chla­pec. Žije ve měs­tě, kte­ré je nepřá­tel­ské vůči dětem, pro­to musí trá­vit mno­ho hodin doma. Vymyslí si pro­to novou hru, v níž hra­je roli prázd­ná lepen­ko­vá kra­bi­ce. Pokaždé, když do ní Dodu zale­ze a roz­škráb­ne její stě­nu, ote­vře se před ním neo­by­čej­ný svět plný roz­to­div­ných bytos­tí, kte­ré mu pomá­ha­jí nau­čit se poro­zu­mět vlast­ním poci­tům a vyrůst.

Čestné uzná­ní: Pat a Mat na ven­ko­vě, r. Marek Beneš

Zdůvodnění poro­ty: Za humor neu­stá­lé­ho pří­va­lu vti­pů a schop­nost udr­žet seri­ál tolik let stá­le svě­ží.

Videoklip

Toru Matsumoto: AND AND, r. Mirai Mizue, Japonsko

Zdůvodnění poro­ty: Za uni­kát­ní vizu­a­li­za­ci hud­by a neu­vě­ři­tel­ný gra­fic­ký kon­cept

Anotace: Pulsující nepra­vi­del­né objek­ty, při­po­mí­na­jí­cí orga­nic­ké prv­ky, se poslé­ze řadí v pes­t­rý kalei­do­skop abs­trakt­ních obraz­ců. Pojďte také vytvá­řet svůj vlast­ní svět!

Čestné uzná­ní: Paristetris: Sponge Ideas, r. Katarzyna Paulina, Nalewajka Szewczyk, Polsko

Zdůvodnění poro­ty: Za kom­bi­na­ci vyprá­vě­ní pří­bě­hu a hud­by.

Reklama a zněl­ka

Y film logo (Nupur Bhargava, Indie)

Zdůvodnění poro­ty: Za vel­mi vyda­ře­ný mix komik­su, ani­ma­ce, lid­ské inter­ak­ce a pohy­bů kame­ry smě­řu­jí­cí k závě­reč­né­mu zábě­ru s logem.

Anotace: Znělka fil­mo­vé spo­leč­nos­ti Y-Films je vytvo­ře­na pomo­cí kom­bi­na­ce ani­mač­ních tech­nik flip-book a paper fol­ding. Představuje vizu­ál­ní mon­táž neob­vyk­lé­ho dne jed­no­ho tee­nage­ra.

Čestné uzná­ní: Filmfest Dresden Trailer, r.Volker Schlecht, Německo

Zdůvodnění poro­ty: Za dyna­mic­kou vizu­a­li­za­ci his­to­rie ani­mo­va­né­ho fil­mu

Filmy vytvo­ře­né dět­mi do 12 let věku

 

Cena pod zášti­tou České tele­vi­ze: Cirkus / O cir­co (kolek­tiv dětí ze ško­ly EB, Portugalsko)

Zdůvodnění poro­ty: Za pro­pra­co­va­nou ani­ma­ci a vizu­ál­ní strán­ku a rov­něž za prá­ci s kame­rou

a stři­hem.

Anotace: Zábavný den v živo­tě jed­no­ho cir­ku­su si jako téma pro svůj sní­mek vybra­ly por­tu­gal­ské děti. Vytvořily tak výtvar­ně nápa­di­tý ploš­ko­vý film o tom, co všech­no se může v cir­ku­se při­ho­dit.

Uznání: Le mon­de d’Hawai / Divoký svět Hawaie (kolek­tiv dětí z Camera etc., Belgie)

Zdůvodnění poro­ty: Za vel­mi kre­a­tiv­ní, hra­vé a výtvar­ně pro­pra­co­va­né poje­tí fil­mu, a také za výtvar­ně poja­té titul­ky.

Filmy vytvo­ře­né dět­mi od 12 do 15 let

Cena pod zášti­tou České tele­vi­ze: Ljeto na pla­ži / Léto na plá­ži (Barbara Radman, Marija Nikolič ad., Chorvatsko)

Zdůvodnění poro­ty: Za poin­tu a zpra­co­vá­ní pří­bě­hu a skvě­lý nápad s drát­ky

Anotace: Léto, moře a slun­ce, kte­ré pálí osto­šest. A neo­pa­tr­ní lidé, kte­ří se zde opa­lu­jí – to je sní­mek chor­vat­ských dětí, pojme­no­va­ný výstiž­ně Léto na plá­ži.

Čestné uzná­ní: Škola z lega /The scho­ol of lego, Sawston Village College, Velká Británie

Zdůvodnění poroty:Za vtip­nou a zají­ma­vou ani­ma­ci, vyu­ží­va­jí­cí lego a paro­du­jí­cí Star wars.

Mezinárodní sou­těž fli­p­boo­ků

Do 15 let: Šnek jí hřib (Adéla Koziorková) – hod­no­til Ian Mackinnon

Od 15 let výš: Modrý tygr (Juraj Horváth, Martin Struss) – hod­no­til Barry Purves

Cena Česko-estonského klu­bu pro nej­lep­ší film z Estonské retrospek­ti­vy

Uzel/Solm, r.  Kalju Kivi (divác­ké hla­so­vá­ní)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35066 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71501 KB. | 21.06.2024 - 11:23:32