Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mimořádná událost

Mimořádná událost

mu2
mu2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Událost z úno­ra 2019 na tra­ti Studenec-Křižanov, kdy moto­ro­vá jed­not­ka jela 14 minut bez řidi­če, byla jed­nou z inspi­ra­cí reži­sé­ra Jiří Havelky k tvor­bě kome­die s prv­ky spo­le­čen­ské kri­ti­ky. Nezajímalo ho však vyšet­řo­vá­ní pří­čin samot­né udá­los­ti, ale vybral si inte­ri­ér moto­ro­vé­ho vozu jako hra­cí pro­stor pro sku­pi­nu ces­tu­jí­cích, kte­ří se dosta­li do nebez­peč­né situ­a­ce a sna­ží se s ní popa­so­vat. Využil ome­zu­jí­cí pro­stor stej­ně jako ve svém před­cho­zím fil­mu Vlastníci, kdy posta­vy jed­na­ly a pro­je­vi­ly se postup­ně i jejich nega­tiv­ní emo­ce. Ve vozi­dle moto­ráč­ku je opět jen něko­lik růz­no­ro­dých postav. Od výjez­du ze želez­nič­ní sta­ni­ce se pozvol­na jed­not­li­vé posta­vy kon­tak­tu­jí a zapo­ju­jí do kon­ver­za­ce. Změnou smě­ru jízdy se postup­ně mění situ­a­ce, dostá­va­jí se do popře­dí emo­ce a kon­ver­za­ce se při­ost­řu­je. Co se děje, proč se to děje a co bude­me dělat? Padají otáz­ky, hle­da­jí se odpo­vě­di a pro­blémy se netý­ka­jí jen samot­né jízdy vla­kem. Uteče hod­ně času a namlu­ví se mno­ho slov. Vypadá to, že mís­to raci­o­nál­ně uva­žu­jí­cích lidí ces­tu­je vla­kem hej­no haš­te­ři­vých ptá­ků, kte­ří se sna­ží strh­nout na sebe pozor­nost. Ostatně jed­na z ces­tu­jí­cích má na sobě reklam­ní oblek papouš­ka. Nejvíce rozu­mu a kli­du pro­je­vu­je posta­va malé­ho chlap­ce Petra, kte­rý bez vel­kých emo­cí situ­a­ci zvlá­dá. Má načte­né infor­ma­ce, ale jeho mysl není plná nega­tiv­ních zku­še­nos­tí ani před­sud­ků. Naopak pro dospě­lé ces­tu­jí­cí je ome­zu­jí­cí pro­stor nepří­jem­nou rea­li­tou a před­cho­zí dří­věj­ší zku­še­nos­ti nebo zís­ka­né infor­ma­ce jim kom­pli­ku­jí roz­ho­do­vá­ní.

Jiří Havelka spo­lu s Davidem Dvořákem napsal scé­nář, kte­rý kro­mě jed­ná­ní sku­pi­ny ces­tu­jí­cích zachy­cu­je i dal­ší sku­pi­ny lidí, kte­ré na udá­lost něja­kým způ­so­bem rea­gu­jí. Kromě pří­jez­du zástup­ců inte­gro­va­né­ho záchran­né­ho sys­té­mu vystu­pu­jí ostat­ní posta­vy jako kari­ka­tu­ry urči­tých lid­ských typů a jsou sou­čás­tí situ­ač­ní kome­die. Ve vla­ku se muž­ská část ces­tu­jí­cích při dobý­vá­ní do kabi­ny stroj­vůd­ce doko­na­le ztra­p­ňu­je a co se týká žen­ských postav, tak jejich maxi­mum je hys­te­ric­ký záchvat. Všichni jsou však obda­ře­ni schop­nos­tí domýš­let dosah vznik­lé situ­a­ce do neče­ka­ných vari­ant a volit neče­ka­ná řeše­ní. Mimořádná udá­lost zasko­čí i nejme­no­va­né­ho poli­ti­ka s jeho sku­pin­kou nohsle­dů z nejme­no­va­né stra­ny při jed­ná­ní v před­vo­leb­ním obdo­bí. Skupina ves­nic­kých hasi­čů se u piv­ních sto­lů roz­hod­ne řešit zasta­ve­ní vla­ku netra­dič­ním způ­so­bem. Stranou nesto­jí ani tele­vi­ze se svou sna­hou při­ná­šet rych­le „důle­ži­té aktu­a­li­ty“. Jediný řidič moto­ráč­ku má sku­teč­nou sna­hu moto­rá­ček v jeho jízdě zasta­vit, i když je to v jeho pří­pa­dě fyzic­ky nemož­né.

Film má vtip­né dia­lo­gy, kte­ré umí her­ci dob­ře „pro­dat“.  Jednotlivé posta­vy jsou hod­ně sty­li­zo­va­né a her­ci je hra­jí s růz­nou mírou pře­hrá­vá­ní. Co se týká výbě­ru postav, pak jsem nepo­cho­pi­la, proč byla ve sku­pi­ně ces­tu­jí­cích posta­va maji­te­le pohřeb­ní­ho ústa­vu Karalvanova, kte­rý ničím do děje nepři­spěl a jeho bizar­nost pře­hlu­ši­ly jiné posta­vy. Hereckým pro­je­vem mě zau­ja­la Marie Ludvíková, kte­rá spo­lu s Janou Plodkovou tvo­ří dobrou dvoj­ku. Zaujal mě také deví­ti­le­tý Oliver Vyskočil svou bez­pro­střed­nos­tí a skvě­lou pamě­tí.

Za hudeb­ní slož­kou fil­mu je pode­psán Martin Hůla. Nejvíce se mi líbil hudeb­ní dopro­vod na samém začát­ku fil­mu, kdy vla­ko­vou píš­ťa­lu dopro­vá­zí decho­vá sek­ce. Hudba dopro­vá­ze­jí­cí bláz­ni­vé scé­ny jim doda­la bal­kán­ský ryt­mus, ale nepři­šlo mi to pří­liš ori­gi­nál­ní.

 Ačkoli film občas půso­bí kře­čo­vi­tě a sází na laci­né vti­py, auto­rům nelze upřít sna­hu o „nasta­ve­ní zrca­dla“ sou­čas­né spo­leč­nos­ti. V kině jsem se bavi­la jako ostat­ní divá­ci a domní­vám se, že „Mimořádná udá­lost“ se po uve­de­ní v kinech jis­tě brzy dočká i své diva­del­ní pre­mi­é­ry.

Hodnotím: 65 %


Photo © CinemArt / Jaroslav Kutheil


Podívejte se na hodnocení Mimořádná událost na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55974 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71700 KB. | 18.06.2024 - 02:21:27