Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Minority Report - Steven Spielberg také natočil Philip K. Dicka

Minority Report - Steven Spielberg také natočil Philip K. Dicka

minority
minority
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Děj sci-fi fil­mu Minority report se ode­hrá­vá v roce 2054, v němž již něja­ký ten rok fun­gu­je sys­tém kri­mi­nál­ní pre­ven­ce Pre-crim, kte­rým poli­cis­té úspěš­ně chrá­ní oby­va­te­le Washingtonu pro­ti vraž­dám.

Systém je zalo­žen na vizích budouc­nos­ti tří cit­li­vých médií tzv. tuši­te­lů, kte­ří ve svých mys­lích vidí, co se sta­ne. Vědí kdy, určí oběť i vra­ha, ale nejsou schop­ni určit mís­to. Na zákla­dě útrž­ků z mys­li jed­not­li­vých tuši­te­lů pak kri­mi­na­lis­té musí včas při­jít na to, kde se vraž­da ode­hra­je a účin­ně zasáh­nout. Lidé jsou tak tres­tá­ni ješ­tě dří­ve než stih­nou zlo­čin spáchat.

Jednoho dne však tuši­te­lé jako budou­cí­ho vra­ha ozna­čí náčel­ní­ka Pre-crimu Johna Andertona (Tom Cruise). John se tak dostá­vá do neleh­ké situ­a­ce, v níž po něm jdou jeho vlast­ní kole­go­vé. Nechápe, jak ho tuši­te­lé moh­li ozna­čit, dokon­ce ani poten­ci­ál­ní oběť nezná. Jak se však děj zaplé­tá, pozná­vá, že se do před­po­vě­ze­né situ­a­ce oprav­du dosta­ne.

Celý film je zalo­žen na hod­ně zají­ma­vé myš­len­ce, díky níž by na svě­tě uby­lo hod­ně pro­blé­mů. Zároveň však ihned uka­zu­je stin­né strán­ky tako­vé­ho sys­té­mu, jeho sla­bi­ny a chy­by. Právě jakési chy­by či nesou­la­dy ve vizích tuši­te­lů jsou uklá­dá­ny do tzv. „mino­ri­ty reports“. Film obsa­hu­je pěk­né tech­nic­ké efek­ty od „pro­mí­ta­cích plá­ten“ pro ana­lý­zu vizí po super moder­ní měs­to budouc­nos­ti, v němž je vše říze­no počí­ta­čem, a jehož oby­va­te­lé se pro­há­ně­jí ve svých super­kárách tu po sil­ni­ci, tu po stě­nách domů.

Vaši pozor­nost však udr­ží hlav­ně záplet­ka, kdy sami pře­mýš­lí­te, kde se sta­la chy­ba, o kom stá­le tuši­tel­ka sní a jaké jsou vlast­ně zámě­ry jed­not­li­vých akté­rů fil­mu. Zajímavé je, že navzdo­ry všem ame­ric­kým fil­mo­vým sché­ma­tům, hlav­ní­ho „akč­ní­ho“ hrdi­nu nedo­pro­vá­zí milost­ný poměr se stej­ně „akč­ní“ a doko­na­lá part­ner­kou. Tedy až na mátož­nou tuši­tel­ku, kte­rá přes­ně ví, co se v příš­tím oka­mži­ku sta­ne a zachrá­ní mu tak nejed­nou život...


Podívejte se na hodnocení Minority Report na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,62072 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72068 KB. | 24.04.2024 - 02:48:31