Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Transformers: Zánik - Přehnaná akce a ztráta kvality – Když se hračky stanou prázdnými spektákly

Transformers: Zánik - Přehnaná akce a ztráta kvality – Když se hračky stanou prázdnými spektákly

Photo © Andrew Cooper
Photo © Andrew Cooper
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdysi jsem byl malý, hrál jsem si s jed­ním Transformerem. Uměl jsem ho roz­klá­dat a sklá­dat zno­va do autíč­ka. Byl jsem malý, bavi­lo mne to. Ale je tomu už sko­ro dva­cet pět let. Teď si hra­ji s jiný­mi dospě­lý­mi věc­mi. Možná moje děti si zas budou hrát s těmi­to hrač­ka­mi.

03
Photo © Andrew Cooper

Aktuálně s hrač­ka­mi mého mlá­dí hra­jí pro­du­cen­ti v Americe. Michael Bay zno­va opa­ku­je to samé, robo­ti, auta, bití za pře­ži­tí lid­stva. Ale bohu­žel to v rám­ci pří­bě­hu jde od desí­ti k pěti. Pro nový díl si vzal novou herec­kou sesta­vu, a tak nemu­sí pla­tit své oblí­be­né i neob­lí­be­né her­ce. Je lep­ší zapla­tit her­ce, co chtě­jí být v úspěš­ném fil­mu, než her­ce, co už jsou tím­to fil­mem pro­sla­ve­ní. Mladého her­ce  Shia LaBeoufa nahra­dil mla­dým tať­kou  Markem Wahlbergem. Přítelkyně Megan Fox/Rosie Huntington-Whiteley byla nahra­ze­na tee­ne­ger­kou Nicolou Peltz.

Bohužel všech­ny tyto změ­ny neby­li k dob­ré­mu duhu fil­mu. Když už byla lás­ka Sama a jeho pří­tel­ky­ně trap­ná, tak se zamys­le­li a dali otáz­ku? Co je ješ­tě vět­ší lás­ka? No pře­ci lás­ka mezi ovdo­vě­lým otcem a jeho 17. letou dce­rou, na kte­rou se naštěs­tí nale­pí správ­ný sexy hoch (závod­ník) podob­ný Thorovi.

Já už od urči­té­ho času na fil­mo­vé lás­ky nevě­řím a igno­ru­ji veš­ke­ré caj­dá­ky, co bych mohl vidět v kině v tele­vi­zi. Toho jsou čtvr­tí Transformeři plní. To se mi nelí­bí.

Přičtu k tomu i to, že jedi­ní, kdo sto­jí za herec­kou zmín­ku je Mark Wahlberg, Stanley Tucci a herec­ký mata­dor Kelsey Grammer. Které jsme mimo­cho­dem moh­li zahléd­nout i v letoš­ním dru­hém mega­hi­tu. Zasvěcení asi urči­tě ví, ale pro ty nezna­lé, tak se skryl za mas­kou na kon­ci fil­mu, pozor spo­i­ler - nečíst, X-Men: Budoucí minu­lost. Když se ale vez­mou ostat­ní her­ci, bohu­žel je to až tako­vá D. tří­da, hez­ké tvá­řič­ky, úsměv, kop, pořád utí­ká­me, jsme mrt­ví, nebo pře­ži­jem?  Slavní her­ci se skry­li za dabin­gem Trasformerů, jako John Goodman, John DiMaggio a Ken Watanabe. V Češtině je ale neu­sly­ší­me. Místo nich je Ota Jirák, Igor Bareš a Zdeněk Maryška.

01
Photo © Andrew Cooper

A co Transformeři? Jak dopad­li? Kdo pak nám to tak zůstal? Optimus Prime a Bumblebee. Ostatní jsou už dáv­no mrt­ví. Za ty sto­jí bojo­vat. Deceptikoni už sko­ro na zemi neži­jí a tak se obje­vu­jí zno­vu stá­le noví zabi­já­ci, nepřá­te­lé, kte­ří chtě­jí zni­čit Autoboty, či lid­ský druh. To všech­no nás čeká sko­ro v tří­ho­di­no­vém fil­mu, kte­rý byl nud­ný. Michale Baye jsem měl rád pro jeho pre­ciz­nost a pro jeho cha­rak­te­ris­tic­kou kame­ru, ale čeho je moc, toho je pří­liš. Už si pros­tě reži­sér hra­je s autíč­ky, šup sem, šup tam, něja­ké­ho člo­vě­ka zabi­je­me, aby se neřeklo, ale přes­to je to nud­né. Nakonec se  to stej­ně zakon­čí dob­rým kon­cem všich­ni dob­ří pře­ži­jí a zápo­rá­ci (lidé/Transfomeři) zemřou.

Když to vez­mu i kolem obra­zu a kva­li­ty v IMAX kině, tak už podru­hé za posled­ní dobou musím s prav­dou ven. Veškeré vychva­lo­vá­ní toho, že je to v IMAX nej­lep­ší dopo­ru­ču­ji přeslech­nout. Veškeré pouč­ky, že reži­sér natá­čel urči­té zábě­ry na nové digi­tál­ní IMAX kame­ry jsou kytek s tím, že digi­tál­ní IMAX kva­li­ta 2K, klid­ně mně oprav­te, dosa­hu­je pou­ze sko­ro HD roz­li­še­ní a tak si stej­nou kva­li­tu pus­tí­te i na tele­vi­zi nebo v pořád­ném kině na Blu-ray.

Nemluvě o tom, že vychva­lo­va­ný roz­ší­ře­ný obraz není stá­lý. Střídá se obraz od zábě­ru, sekun­du po sekun­dě, jako kdy­by pro­du­cen­ti nevě­dě­li, jakou kame­rou co nato­čí. Já bych rad­ši měl uce­le­nou kapi­to­lu v kva­lit­ním roz­ší­ře­ném IMAX for­má­tu, než aby se to stří­da­lo jak ponož­ky. Jediné, co se na Transformers 4 stří­da­lo, byl pou­ze poměr, ne kva­li­ta obra­zu. S kva­li­tou obra­zu nejde ten­to film do zla­té top­ky. Zlatý nej­no­věj­ší Star Trek, ten se jsem si v IMAX for­má­tu vychut­nal. Jeho úvod­ní část ala James Bond byla to nej­lep­ší to, co jsem viděl v kva­li­tě obra­zu.

02
Photo © Andrew Cooper

Myslím, že celu­loid a sta­rý fil­mo­vý ana­lo­go­vý IMAX by tomu­to fil­mu slu­šel. Ale bohu­žel pro­du­cen­ti jsou Hamouni Držgrešle, a tak kva­li­tu zhor­šu­jí a jdou pou­ze po peně­zích. Nekvalitní obraz, nekva­lit­ní 3D, netý­ká se Transformerů, to jsou ces­ty k nej­vět­ší­mu výděl­ku za cenu odli­vu zákaz­ní­ků a kri­ti­zo­va­ní jejich fil­mů. Radši si tedy zajdě­te na film tře­ba do nor­mál­ní­ho kina, pří­pad­ně i do let­ní­ho, kde ty let­ní Blockbustery více vychut­ná­te, spo­lu s předra­že­nou kolou a pop­kor­nem. Není to sice nej­hor­ší film toho­to léta, ale urči­tě nej­hor­ší Tranformeři. Ale bohu­žel pro­du­cen­ti jdou za zis­kem, a tak si při­pra­vu­jí dal­ší pra­sát­ka, kam dal­ší díly naspo­ří pro pro­du­cent­ské lodě.


Hodnocení: 50 %


Podívejte se na hodnocení Transformers: Zánik na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55988 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72164 KB. | 24.07.2024 - 06:44:04