Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Místo u moře má pro každého jinou cenu - 80 %

Místo u moře má pro každého jinou cenu - 80 %

MistoNahl
MistoNahl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Malé měs­teč­ko Manchester-by-the-Sea nabí­zí poklid­nou a roman­tic­kou atmo­sfé­ru, kdy lodě mohou být zdro­jem obži­vy nebo jen rados­tí z rekre­ač­ní­ho ryba­ře­ní. Každý se zná s kaž­dým a nic se tu neu­ta­jí. To v ano­nym­ním vel­ko­měs­tě může člo­věk své poci­ty scho­vat za neči­tel­nou mas­ku a nikdo se mu zby­teč­ně nevr­tá do živo­ta. To doká­že oce­nit i Lee Chandler, kte­rý pra­cu­je v Bostonu jako údrž­bář. Lidi nemu­sí, a když ho náho­dou někdo namích­ne, pak volí ze dvou mož­nos­tí. Nechá to být nebo vyvo­lá bit­ku. O návrat do rod­né­ho měs­ta u moře nesto­jí, a když se tam jede podí­vat, pak jen když one­moc­ní jeho star­ší bra­tr Joe. Ale smrt nasta­ví jiná pra­vi­dla. Lee začí­ná řešit zále­ži­tos­ti týka­jí­cí se pohřbu bra­t­ra i jeho pozůsta­los­ti, ale pře­de­vším se musí posta­rat o své­ho dospí­va­jí­cí­ho synov­ce Patrika. Oba čelí zármut­ku a oba mají vlast­ní před­sta­vy o budouc­nos­ti.  Postupně se uka­zu­je, jak důle­ži­tou roli v jejich živo­tě Joe hrál a všech­no se od něj nau­či­li. Místo u moře má však pro kaž­dé­ho jinou cenu.

Uznávaný ame­ric­ký dra­ma­tik Kenneth Lonergan má své hry peč­li­vě pro­pra­co­va­né a zod­po­věd­ně při­stu­pu­je i ke tvor­bě scé­ná­řů. Byl spo­lusce­náris­tou sním­ku Martina Scorseseho Gangy New Yorku a dal­ší scé­nář pro film Margaret už niko­mu nene­chal rea­li­zo­vat. Pro film Místo u moře si opět při­pra­vil scé­nář tak, že žád­ná scé­na není zby­teč­ný a kaž­dý dia­log má svůj důvod. I když se zdá, že hlav­ní hrdi­na toho moc nena­mlu­ví, s postup­ným roz­ví­je­ním pří­bě­hu dostá­vá jeho uza­vře­nost smy­sl. A co je nej­víc sym­pa­tic­ké, že pří­běh je vyprá­vě­ný pří­mo­ča­ře, ale někte­ré sou­vis­los­ti a vzá­jem­né vzta­hy dostá­va­jí smy­sl postup­ně. To vytvá­ří jem­né napě­tí mezi posta­va­mi. Tajemná uza­vře­nost hlav­ní posta­vy se výbor­ně dopl­ňu­je s ote­vře­nou pova­hou mla­dé­ho Patrika. Oba hrdi­no­vé spo­ju­jí vzpo­mín­ky i aktu­ál­ní pro­blémy. Lonergan pone­chal obě­ma hrdi­nům dosta­tek muž­né odva­hy poprat se s živo­tem bez vel­kých pro­je­vů emo­cí. Dialogy jsou vede­ny věc­ně a bez zby­teč­ných frá­zí.  Přesto je jas­né, že Lee a Patrik mají k sobě hez­ký vztah a sna­ží se spo­lu vznik­lé situ­a­ce řešit. Další hlu­bo­ký vztah má Lee a se svou býva­lou man­žel­kou Randi. Jejich setká­ní nad dět­ským kočár­kem je jed­nou z nej­pů­so­bi­věj­ších scén fil­mu, kdy úměr­ně s váz­nou­cím dia­lo­gem narůs­tá emoč­ní síla celé scé­ny. Lonergan si pro svůj film skvě­le při­pra­vil scé­nář a výbor­ně nato­čil jed­not­li­vé scé­ny, kte­ré občas oži­ví zábě­ry na poklid­né měs­teč­ko na pobře­ží. Současný děj pro­klá­dá vzpo­mín­ka­mi hlav­ní­ho hrdi­ny, kte­ré postup­ně odha­lu­jí celou prav­du o tra­gic­ké udá­los­ti mla­dé rodi­ny i vzá­jem­né vzta­hy mezi bra­t­ry. Scény do sebe zapa­da­jí jako sklá­dač­ka LEGA, ale vše půso­bí při­ro­ze­ně. Jednání postav je logic­ké, i když na to se mohou názo­ry různit pod­le pro­ži­tých zku­še­nos­tí.

Herecké výko­ny hlav­ní muž­ské dvo­ji­ce jsou rov­no­cen­né. Casey Affleck se sna­ží v roli Lee  Chandlera o hod­ně stříd­mý herec­ký pro­jev, až na náh­lé výbuchy vzte­ku. Ty však dostá­va­jí postup­ně s dějem kon­krét­něj­ší zdů­vod­ně­ní. Mě však zau­jal herec­ký výkon, kte­rý podal Lucas Hedges  v roli Patricka. Jeho hys­te­ric­ký záchvat nad zmra­že­ným masem mě dostal. Hedges má v sobě namí­cha­nou přes­nou dáv­ku suve­re­ni­ty se schop­nos­tí pro­je­vit city i smy­sl pro komic­kou situ­a­ci. Samostatnou kapi­to­lou je výkon Michelle Williams v roli Randi. Dokázala své posta­vě vdech­nou las­ka­vý nad­hled pro své­ho muže přes všech­ny dra­ma­tic­ké chví­le, kte­ré spo­lu pro­ži­li.

Film mě zau­jal téma­tem, zpra­co­vá­ním i herec­ký­mi výko­ny. Doporučuji všem, kdo hle­da­jí ve fil­mu odraz oby­čej­ných lid­ských tra­b­lů i rados­tí.


Podívejte se na hodnocení Místo u moře na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,20697 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71760 KB. | 20.06.2024 - 10:34:26