Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Argo: Záchrana šesti životů ve stínu filmového klamu a politického napětí

Argo: Záchrana šesti životů ve stínu filmového klamu a politického napětí

Photo © Warner Bros. Pictures
Photo © Warner Bros. Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Koncem roku 1979 v Iránu pro­běh­la revo­lu­ce, kte­rá s sebou při­nes­la únos 52 rukojmích z vel­vy­sla­nec­tví v Teheránu. Šesti lidem se poda­ři­lo před roz­bou­ře­ný­mi davy uté­ci a najít dočas­ný azyl na půdě kanad­ské­ho vel­vy­sla­nec­tví v téže měs­tě. V situ­a­ci kdy je celé měs­to na nohou, se k nim ale ani ame­ric­ká armá­da bez povšim­nu­tí írán­ské vlá­dy nedo­sta­ne. A tak při­chá­zí čas zou­fa­lých poku­sů o záchra­nu těch­to ame­ric­kých obča­nů. S jed­ním z nich při­chá­zí agent CIA Tony Mendez. Ten chce šest lidí vydá­vat za natá­če­cí štáb fik­tiv­ní­ho science ficti­on vel­ko­fil­mu Argo. Kolem rukojmích ale začí­na­jí sta­ho­vat poma­lu smyč­ku irán­ské vojen­ské jed­not­ky a na jejich záchra­nu tak zbý­vá čím dál méně času. Mendez spo­lu s rukojmí­mi pro­ti sobě nemá jen vojá­ky a neú­pros­ný čas. Operaci totiž nevě­ří úpl­ně všich­ni a jsou ochot­ni zapsat radě­ji ztrá­ty než vyvo­lat masiv­ní kon­flikt...

Argo není běž­ným sním­kem. U mno­ha lidí, mně včet­ně, to tak může zna­me­nat, že o něj snad­no ztra­tí zájem. To by se ovšem stát nemě­lo. Proč? Protože se jed­ná o jedi­neč­ný fil­mo­vý záži­tek, kte­rý opět uka­zu­je sílu média, když se s ním zachá­zí s citem. Affleck si totiž svůj cit vypi­lo­val zase o něco více a už od prv­ních momen­tů vta­hu­je divá­ka na jízdu poli­tic­ký­mi machi­na­ce­mi a nábo­žen­ským fana­tizmem. Vítejte v Iránu.

Photo © Warner Bros. Pictures

Není to však jen seri­oz­ní komor­ní dobo­vé dra­ma s špet­kou špi­o­náž­ní­ho thrille­ru. Argo totiž není jen do detai­lu pro­pra­co­va­ným sním­kem, Affleck skr­ze něj divá­kům před­ná­ší sebe refle­xiv­ní uvě­do­mě­lé dílo, kte­ré neza­po­mí­ná na zába­vu, nicmé­ně kom­bi­nu­je ji v tak diver­zi­fi­ko­va­né sklad­bě, že ačko­liv s divák baví, sám víc moc dob­ře, že to z jiné­ho úhlu pohle­du vlast­ně ani tro­chu k smí­chu není. Nutí k pře­mýš­le­ní a k zhod­no­ce­ní situ­a­ce, kdy je podob­ný oblak fraš­ky napros­tou nut­nos­tí aby zdr­cu­jí­cí rea­li­ta byla stra­vi­tel­ná.

Photo © Warner Bros. Pictures

Ačkoliv tak v urči­tých detai­lech ne úpl­ně dostá­vá svým závaz­kům pro­pra­co­va­né atmos­fe­ric­ké dobo­vé stu­die zalo­že­né na sku­teč­ných udá­los­tech, fun­gu­je opro­ti kon­ku­ren­ci na úpl­ně jiné úrov­ni. I já jako fanou­šek výbuš­né zába­vy za desít­ky až stov­ky mili­o­nů dola­rů jsem byl doslo­va na kole­nou z atmo­sfé­ry, kte­rou poma­lou gra­da­cí doká­zal ve sním­ku vykres­lit pou­ze v pro­sto­rech něko­li­ka kulis téměř bez zvlášt­ních efek­tů. Pro mně tedy zaru­če­ně jed­no z pře­kva­pe­ní roku, kte­ré bych od dobo­vé­ho mate­ri­á­lu, kte­rý téměř postrá­dá akci vskut­ku neče­kal. Při pohle­du na herec­kou sesta­vu snad ani není tře­ba zmi­ňo­vat, že film se navrch může hono­sit skvě­lý­mi herec­ký­mi výkony.Zejména v závě­reč­ných minu­tách vám navíc bude spo­leh­li­vě dopo­vat do žil adre­na­lin fran­couz­ský vše­u­měl Alexandre Desplat.

Photo © Warner Bros. Pictures

Ano, Affleck to opět dal. Argo je sice sním­kem, kte­rý nesed­ne ani zda­le­ka kaž­dé­mu, nicmé­ně to nebyl zatím ani jeden z jeho ostat­ních. Perfektní dobo­vá atmo­sfé­ra, vho­ze­ní divá­ka rov­nou doprostřed pro­bí­ha­jí­cí­ho fil­mu, poma­lu houst­nou­cí atmo­sfé­ra a napě­tí, kte­ré by moh­ly i ty nej­vět­ší bloc­kbus­te­ry závi­dět. Jakkoliv tak Argo půso­bí jako nepří­liš zají­ma­vý sní­mek, během dvou hodin vás pře­svěd­čí o tom, že toho nabí­zí dale­ko více než roz­mách­lé pro­duk­ce vrst­ví­cí jeden motiv za dru­hým. Ve své rela­tiv­ní skrom­nos­ti je tak Argo dale­ko půso­bi­věj­ší než jeho kon­ku­ren­ce a pokud se Affleckovi poda­ří něco na cenách aka­de­mie urvat, nebu­de to žád­né pře­kva­pe­ní. Myslím, že kdo­ko­liv pochy­bo­val o talen­tu toho­to tvůr­ce, nyní už při­šel i o posled­ní argu­ment. Tedy hat­trick a těším se s čím při­jde příš­tě.

Operace Argo aneb nej­ší­le­něj­ší plán na osvo­bo­ze­ní rukojmích kte­rý vyšel. Skvělá herec­ká sesta­va dává tušit, že tohle by neměl niko­mu unik­nout. A je to tak. Affleck i napo­tře­tí téměř bez­chyb­ně a jeho etablo­vá­ní mezi tvůr­ce, kte­ré se vypla­tí díky jejich umu sle­do­vat bed­li­vě je dokon­če­no. Naprosto feno­me­nál­ní atmo­sfé­ra, dokres­le­ná skvě­lou hud­bou a výteč­nou gra­da­cí, kte­rá doka­zu­je, že i bez výbuchů a léta­jí­cí­ho CGI se dá zvý­šit divá­ko­vi tep až do úrov­ní pří­kle­po­vé­ho kla­di­va. 

Hodnocení: 80 %

Koktejl: 

50% Neprůstřelná atmo­sfé­ra
25% Silné herec­ké obsa­ze­ní
25% Malý vel­ký film


Podívejte se na hodnocení Argo na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32925 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72115 KB. | 20.07.2024 - 19:54:36