Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Skrytá identita - Myslím, že režisérské aktivity Martina Scorsese celkem už znám, např. Zuřící býk a Letec.

Skrytá identita - Myslím, že režisérské aktivity Martina Scorsese celkem už znám, např. Zuřící býk a Letec.

Identita
Identita
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Proč si vybral zpra­co­vá­ní prá­vě Skryté iden­ti­ty, to mě tro­chu pře­kva­pi­lo. Ale při vzpo­mín­ce na HongKongský mafi­án­ský thriller Volavka (Mou gaan dou) z roku 2002( Možná je spí­še zná­mý pod ang­lic­kým názvem Infernal Affairs.), už chá­pu, že pus­tit se do rema­ku zas není tak úpl­ně špat­ný nápad. Pokud Scorsese opí­še před­lo­hu doko­na­le, tak oče­ká­vám ale­spoň změ­nu ze šik­mých do kula­tých očí. Ale Martin pře­ce není tako­vý.

Pan Scorsese hodil před­sud­ky za hla­vu, pojis­til se sym­pa­tic­ký­mi holly­wo­od­ský­mi tvá­ře­mi, co to umí oprav­du roz­jet: Jack Nicholson(Frank Costello), Matt Damon(Colin Sullivan), Leonardo DiCaprio(Billy Costigan), Alec Baldwin(Ellerby) …a řadou kva­lit­ních tvůr­ců, se kte­rý­mi spo­lu­pra­co­val už v minu­los­ti: Howard Shore(hud­ba), Sandy Powell(kos­týmy), Thelma Schoonmaker(střih) a zno­vu vyno­ře­ný Michael Ballhaus(kame­ra). Scénář s úspě­chem pře­pra­co­val William Monahan z původ­ní před­lo­hy Volavky Siu Fai MakaFelixe Chonga. William Monahan, ten­to pět­a­čty­ři­ce­ti­le­tý sce­náris­ta, má na svém kon­tě pro­za­tím jen Království nebes­ké Ridleyho Scotta.   

Drsný kri­mi­nál­ní thriller The Departed  pro­bí­há v již­ním Bostonu. Válka mezi mafií a poli­cií sice není v téhle čás­ti žád­nou novin­kou. Pokud je ovšem do role mafi­án­ské­ho šéfa Costella obsa­zen prá­vě Jack Nicholson, asi to nebu­de žád­ný čají­ček. Pro Jacka Nicholsona je to po kome­di­ích Lepší už to nebu­de nebo Lepší poz­dě než­li poz­dě­ji jis­tě víta­ná změ­na. (I když ho muse­li dlou­ho pře­mlou­vat.)

 Costello je mafie sama. Ve svém kolek­ti­vu je oblí­ben a aby se všich­ni měli dob­ře, musí se tro­chu sna­žit a impro­vi­zu­je. Nasadí mezi sku­pi­nu poli­cis­tů své­ho špe­ha Sullivana (Matt Damon), bude tak mít pře­hled o všech poli­cej­ních akcích a bude vždy o krok napřed. Bostonští poli­cis­té ale nejsou žád­ná „béč­ka“. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozý­vá. Napadne je kupo­di­vu to samé a tak vybe­rou agen­ta Costigana(Leonardo DiCaprio) do řad mafi­á­nů. Ten se začne vnu­co­vat nej­vyš­ší­mu, tj. Costellovi. Ale není všech­no tak, jak se ze začát­ku zdá. Vypadá to, že se obje­vil dvo­ji­tý špeh a oba agen­ti mají oka­mži­tě spous­tu prá­ce, aby jejich iden­ti­ty neby­ly odha­le­ny.

 Je prav­da, že Martin Scorsese není v tom­to žán­ru žád­ným nováč­kem (Mafiáni, Casino). Proto už ví o co jde, jak na to a kudy kam. Svůj film si pojis­til skvě­lý­mi her­ci a vůbec celým týmem. Např. kame­ra­man Michael Ballhaus Vám bude jis­tě zná­mý, když si vyba­ví­te Coppolovu adap­ta­ci romá­nu Brama Stockera Dracula nebo obra­zo­vým zpra­co­vá­ním Gangy New Yorku. Dvorní skla­da­tel Davida Cronnenberga Howard Shore už v ruce držel obli­gát­ní­ho slav­nost­ní­ho panáč­ka za hud­bu k Pánovi Prstenů, Sandy Powell jako kos­tým­ní návr­hář­ka má Oskara doma také a stři­hač­ka Thelma Schoonmaker si ho též zaslou­ži­la za fil­my Letec a Zuřící býk. Jen Martin Scorsese má troš­ku smůlu, ale dou­fám, že přes to všech­no má už pořád­ně našlápnu­to, bohu­žel hod­ně dlou­ho a mož­ná  udě­lal dal­ší pomy­sl­ný krů­ček i tím­to fil­mem. Začátkem deva­de­sá­tých let zku­sil pře­dě­láv­ku Mysu hrů­zy. Thriller ve sty­lu Alfreda Hitchcocka se stal na dlou­hou dobu Scorseseho nej­vý­dě­leč­něj­ším kusem. Tyto infor­ma­ce by měly sta­čit i skep­tic­kým divá­kům, kte­ří pozna­me­ná­ni sou­čas­nou mód­ní vlnou rema­ků asij­ských sním­ků, jež Hollywood valí jako o závod, nedů­vě­řu­jí čemu­ko­liv podob­né­mu. Remaky jsou vždyc­ky kro­kem do nezná­ma, tak tro­chu ris­kem. Původní fil­my se  pře­ce jen zda­jí být kul­tov­ní a nepře­ko­na­tel­né. (Jsem zvě­da­vá, jest­li úspěch bude tak feno­me­nál­ní jako u před­lo­ho­vé Volavky a Martin se s chu­tí sobě vlast­ní pus­tí do dal­ších dvou pokra­čo­vá­ní.)

 Zdá se, že Identita čer­nou pás­ku mít roz­hod­ně nebu­de. Scorsese sice původ­ní dějo­vou linii udr­žel, ale urči­tě se v ní neu­to­pil. Lehce mě jen hlo­dá pocit, že na můj vkus se to ve fil­mu herec­ký­mi hvězda­mi jen hemží. Že by se Scorsese pře­ce jen pod­ce­ňo­val? Bojí se snad podob­né­ho „úspě­chu“, kte­rý si vychut­nal John Moore (Satan při­chá­zí) a chce se zachrá­nit dob­rý­mi her­ci? Ať se děje, co se děje, Scorseseův ruko­pis je zna­tel­ný. Výrazný střih, doko­na­lý obraz, hro­ma­da rocko­vé a oldies hud­by, šmr­cov­ní her­ci. Myslím, že by se bát neměl. Mimochodem nákla­dy na výro­bu vyšpl­ha­ly pou­ze na 9 mili­o­nů dola­rů.


Photo © Warner Bros


Podívejte se na hodnocení Skrytá identita na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55330 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72360 KB. | 18.05.2024 - 18:43:58