Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Resident Evil: Poslední kapitola - 60 %

Resident Evil: Poslední kapitola - 60 %

RezEvilrec
RezEvilrec
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je tomu už 15 let, kdy při­šel prv­ní Resident Evil. Na začát­ku roku 2017 při­šel posled­ní. Jediné, co všech­ny fil­my z fil­mo­vé horo­ro­vé série spo­ju­je je hlav­ní hereč­ka. X krát se změ­ni­li reži­sé­ři, ostat­ní her­ci, pou­ze objev z Pátého ele­men­tu a Johanky z Arku zůstal.

Na hlav­ní hereč­ce  (Milla Jovovich) vše sto­jí a padá a pro ti ní se vždy posta­ví pří­še­ry, mutan­ti a samo­zřej­mě i ostat­ní lid­ští nepřá­te­le, kte­ří se jí vždy sna­ží zabít.

Během 14 let se to nepo­da­ři­lo a šes­tý film celou sérii zakon­ču­je. Paul W.S. Anderson, kte­rý reží­ro­val vět­ší polo­vi­nu fil­mů a napsal scé­nář ke všem dílům, se posled­ním dílem Resident Evil: Poslední kapi­to­la roz­lou­čil se zom­bí­ky a Alicí.

Alice se zno­va vra­cí na mís­to, kde se prv­ně pro­bu­di­la, do pod­zem­ní­ho kom­ple­xu Hive v Raccoon City, kde se sna­ží  zachrá­nit pro­ti­lát­ku pro­ti zom­bí­mu viru. Proti ní sto­jí jak sta­ří nepřá­te­lé, tak i Dr. Isaacs (Iain Glen).

Tentokrát dvor­ní reži­sér nato­čil posled­ní díl dlou­hých 4 letech, kdy jsme opus­ti­li Alici ve zni­če­ném Washingtonu. Pro ti ní sto­jí, jak je ve správ­né počí­ta­čo­vé hře, něko­lik bos­sů, něko­lik teo­re­tic­ky nepo­ra­zi­tel­ných pro­tiv­ní­ků, až dojde bez ztrá­ty (krom něko­li­ka prs­tů) zdra­ví na konec své ces­ty.

Neznámý, ale zku­še­ný, Paul Haslinger vše dopro­vo­dil správ­nou akč­ní her­ní hud­bou, kdy vaše uši usly­ší pořád­né akč­ní sek­ven­ce.

Bohužel ale reži­sér asi nemá tolik trpě­li­vos­ti, aby nato­čil pře­hled­nou akci a sou­bo­je. Veškeré bit­ky, Alice vrs. pro­tiv­ník, jsou dost stří­ha­né a občas si člo­věk není jis­tý, jak vlast­ně své­ho pro­tiv­ní­ka Alice zabi­la.

Nezabijí jenom Alice, ale její přá­te­lé, kte­ří jdou do cen­t­ra kom­ple­xu s ní. Ale jde hlav­ně o maso na poráž­ku, a tak do kon­ce pře­ži­jí jenom posta­vy, kte­ré hra­jí slav­něj­ší her­ci (Ali Larter). Ostatní her­ci z její sku­pi­ny nepat­ří mezi oso­by, co se doži­jí kon­ce.

Tím, že je posled­ní film nazván Resident Evil: Poslední kapi­to­la, tak jde oprav­du posled­ní část. Během v úvo­du jsme se dozvě­dě­li veš­ke­rou his­to­rii fill­mu a na kon­ci vše skon­či­lo dob­ře. Nejedná se sice o nej­lep­ší film (Resident Evil: Zánik – režie Russell Mulcahy), ale z posled­ních třech fil­mu se jed­ná o nej­lep­ší film, co nám hon­ba za zni­če­ní zom­bie a mutan­tu při­nes­la.


Podívejte se na hodnocení Resident Evil: Poslední kapitola na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29415 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72413 KB. | 24.05.2024 - 12:28:04