Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mrazivá pomsta (Cold Pursuit) – Recenze – 70%

Mrazivá pomsta (Cold Pursuit) – Recenze – 70%

HP 00377
HP 00377
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Americký thriller (s výraz­ný­mi prv­ky čer­né kome­die) Mrazivá pomsta je pře­dě­láv­kou nor­ské­ho fil­mu Boj sněž­né­ho plu­hu s mafií z roku 2014. V původ­ním fil­mu hrál hlav­ní roli Stellan Skarsgård, v ame­ric­ké ver­zi se stej­né úlo­hy zhos­til Liam Neeson. A stej­ně jako u nedáv­né­ho rema­ku Nedotknutelných pla­tí, že jde o pře­dě­láv­ku vel­mi věr­nou, což je v tom­to pří­pa­dě ješ­tě umoc­ně­no tím, že jak tu původ­ní skan­di­náv­skou ver­zi, tak i tu ame­ric­kou nato­čil stej­ný nor­ský reži­sér, Hans Petter Moland. A nenech­te se odra­dit tím, že jde o dal­ší thriller s Liamem Neesonem, pro­to­že tenhle je opro­ti vět­ši­ně zástup­ců toho­to spe­ci­fic­ké­ho sub-žánru poměr­ně netra­dič­ní a pod­stat­ně zají­ma­věj­ší.
Liam Neeson hra­je oby­čej­né­ho řidi­če sněž­né­ho plu­hu jmé­nem Nels Coxman, kte­rý v měs­teč­ku Kehoe ve Skaliských horách (neda­le­ko Denveru) pro­ta­hu­je zapa­da­né sil­ni­ce, aby se turis­té dosta­li k věhlas­ným lyžař­ským sjez­dov­kám. Se svou ženou (Laura Dern) má dospě­lé­ho syna a díky svým služ­bám pro chod měs­ta je čer­s­tvým drži­te­lem oce­ně­ní pro obča­na roku. Jednoho dne však poli­cie najde jeho syna mrt­vé­ho, pře­dáv­ko­va­né­ho hero­i­nem. Výčitkami ztrá­pe­ná man­žel­ka od Nelse ode­jde, tak­že mu zby­de ako­rát sta­rá puš­ka a pomyš­le­ní na sebe­vraž­du. Pak se ale náho­dou dozví, že jeho syna ve sku­teč­nos­ti zabi­li dro­go­ví dea­le­ři – a on se na oplát­ku roz­hod­ne zabít je.
Mrazivá pomsta (Cold Pursuit) – Recenze
Zdroj fotek: Vertical Entertainment


Zpočátku tedy Mrazivá pomsta vypa­dá jako napros­to stan­dard­ní a prů­měr­ný thriller o odpla­tě s Liamem Neesonem a i v násle­du­jí­cích minu­tách je děj fil­mu veli­ce oby­čej­ný, obvyk­lý a nesmír­ně pří­mo­ča­rý – Nels zkrát­ka zabi­je jed­no­ho dea­le­ra, před tím se od něj dozví kon­takt na dal­ší­ho, počí­há si na něj, pak ho taky zabi­je, a tak­to se posu­nu­je ve zlo­či­nec­kém žeb­říč­ku výš a výš. Do toho se záro­veň začne v rám­ci ved­lej­ší pří­bě­ho­vé linie vkrá­dat zlý mafi­án Viking (Tom Bateman), jenž se v tom žeb­říč­ku oci­tá na jeho vrcho­lu, a kte­rý z toho, že mu najed­nou zača­li v oko­lí mizet dea­le­ři, pode­zí­rá kon­ku­renč­ní indi­án­skou dro­go­vou mafii, kte­rá ope­ru­je ve stej­ném teri­to­riu. A řeší při­tom nesho­dy se svou ex-manželkou ohled­ně opa­t­rov­nic­tví jejich malé­ho syn­ka.
Další věc, kte­rá se postup­ně začne do fil­mu vkrá­dat, je čer­ný humor. Ze začát­ku jen veli­ce opa­tr­ně a nená­pad­ně, ale postu­pem času čím dál čas­tě­ji a s čím dál vět­ší inten­zi­tou. Nejprve slou­ží pou­ze k dodá­ní tro­chy nad­hle­du a uvol­ně­ní jinak znač­ně seri­óz­ní, tra­gic­ké a posmut­ně­lé atmo­sfé­ře fil­mu (tře­ba pou­ži­tím roz­ver­né hud­by nebo humor­ným vyu­ži­tím něja­ké rekvi­zi­ty), pak i k for­mo­vá­ní vel­mi jem­ných a iro­nic­kých gagů a pří­pad­ně i celých dlou­hých sek­ven­cí pro­dchnu­tých nad­sáz­kou (něko­lik postar­ších indi­án­ských mafi­á­nů se sna­ží uby­to­vat v hor­ském hote­lu, kde jim zma­te­ná recepč­ní igno­rant­sky vysvět­lu­je, že pro to potře­bu­jí rezer­va­ci – a když pak dosta­nou jako omlu­vu lyžař­ské ski­pa­sy, tak jdou na sjez­dov­ku a kou­lu­jí se tam), násled­kem čehož jsou tón i děj fil­mu čím dál tím absurd­něj­ší, no a posled­ní scé­na už je vylo­že­ně ze žán­ru bláz­ni­vé kome­die.
Ve dru­hé polo­vi­ně sním­ku tím pádem humor dokon­ce pře­vlá­dá (v kon­tras­tu s tou sever­skou zasně­že­nou depre­sí, s níž zapo­čal) a záro­veň se kom­pli­ku­je jeho děj, kte­rý pod­stat­ně ube­re na pří­mo­ča­ros­ti a před­ví­da­tel­nos­ti, začnou v něm při­bý­vat posta­vy i dal­ší pří­bě­ho­vé odboč­ky a výsled­kem je zvlášt­ní a nesmír­ně zábav­ný tvar, kte­rý je vtip­ný tře­ba i tím, že reži­sér v něm opa­ko­va­ně pou­ží­vá urči­té moti­vy zce­la záměr­ně tako­vým způ­so­bem, aby v tom bylo snad­né najít vzo­rec a posmí­vat se jeho pře­hna­né oči­vid­nos­ti (což už je doce­la dost sofis­ti­ko­va­né, pokud to tedy byl záměr). Stříkající krev napří­klad musí vždy dopa­dat na něja­ký bílý pod­klad, při­čemž jed­nou je to sníh, podru­hé sva­teb­ní šaty, pak bílá nafu­ko­va­cí pohov­ka… a tak dále. Nebo pokaž­dé, když někdo jede autem a hra­je k tomu rádio, tak se z něj musí vždy ozý­vat něja­ká v rám­ci kon­tex­tu nevhod­ná hud­ba, na což musí posta­vy vždy upo­zor­ňo­vat.
Mrazivá pomsta (Cold Pursuit) – Recenze

Některé vtip­né nápa­dy jsou při­tom prak­tic­ky jen zopa­ko­vá­ny z nor­ské­ho ori­gi­ná­lu, pří­pad­ně jsou jen mír­ně obmě­ně­ny (tře­ba pomníč­ky se jmé­nem a pře­zdív­kou kaž­dé posta­vy, kte­rá byla prá­vě zavraž­dě­na), nema­lé množ­ství dal­ších je však vymyš­le­no nově, potaž­mo vznik­lo adap­to­vá­ním původ­ní­ho mate­ri­á­lu na míru ame­ric­kým reá­li­ím. A nejde jen o humor – vyni­ka­jí­cí je tře­ba úžas­ně smut­ný detail, kdy indi­án jde po obchoďá­ku a chmur­ně si povzdech­ne v obcho­dě s indi­án­ský­mi deka­mi, na nichž je cedul­ka s nápi­sem Made in China.
Nečekejte však čis­tou kome­dii, u níž se bude­te za bři­cha popa­dat. Smát se nahlas u Mrazivé pomsty sice není nic oje­di­ně­lé­ho, leč je potře­ba si na ty kome­di­ál­ní prv­ky tro­chu počkat a zvyk­nout si na neob­vyk­lý styl fil­mu a na jeho tón, kte­rý se v prů­bě­hu sním­ku prů­běž­ně a poma­lič­ku mění a pozvol­na jej pře­vá­dí na jiný žánr. A je tře­ba neza­po­mí­nat na to, že přes to všech­no je Mrazivá pomstastá­le pře­ci jen thriller, byť kvů­li čas­té­mu výsky­tu čer­né­ho humo­ru a poslé­ze i poměr­ně bizar­ních, až absurd­ních situ­a­cí poně­kud ztrá­cí tvář, kvů­li čemuž jej nej­poz­dě­ji od polo­vi­ny dál nelze brát pří­liš seri­óz­ně.
Oba ty žán­ry jsou při­tom rea­li­zo­vá­ny prak­tic­ky jen mír­ně nad­prů­měr­ně, jejich sklou­be­ní však vytvá­ří pozo­ru­hod­ný, pří­jem­ný a osvě­žu­jí­cí mix, kte­rý je navíc rea­li­zo­ván vel­mi kon­zis­tent­ně a s pev­nou režij­ní rukou tvůr­ce, jenž ví moc dob­ře, co dělá. Příběhově ale stej­ně není vše úpl­ně dota­že­né a ne všech­no do sebe zapa­dá – man­žel­ka hlav­ní­ho hrdi­ny v pěti­ně fil­mu ode­jde a je zapo­me­nu­ta, dějo­vé linie věno­va­né někte­rým ved­lej­ším posta­vám (od mla­dé ambi­ci­óz­ní poli­cist­ky po Vikingova malé­ho syn­ka) nejsou dosta­teč­ně uspo­ko­ji­vě zavr­še­ny a Liam Neeson hrál stej­ný typ hrdi­ny v jiných fil­mech oprav­du už moc­krát. Štěstí je, že Mrazivá pomsta na roz­díl od nich v lec­čem sym­pa­tic­ky vybo­ču­je, za což ovšem pat­ří dík zejmé­na původ­ní­mu Boji sněž­né­ho plu­hu s mafií. Ale pokud jste jej nevi­dě­li, nyní máte k dis­po­zi­ci jeho vel­mi sluš­nou ame­ric­kou vari­a­ci.


Podívejte se na hodnocení Mrazivá pomsta na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30418 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72139 KB. | 22.04.2024 - 09:25:20