Kritiky.cz > Speciály > Warcraft: První střet - PŘEDSTAVENÍ TĚCHTO SVĚTŮ

Warcraft: První střet - PŘEDSTAVENÍ TĚCHTO SVĚTŮ

War
War
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Legendary Pictures a Universal Pictures vám při­ná­ší Warcraft, epic­ké dob­ro­druž­ství dvou stře­tá­va­jí­cích se svě­tů, zalo­že­né na celo­svě­to­vém feno­mé­nu od Blizzard Entertainment.

Mírumilovný svět zva­ný Azeroth se oci­tá na pokra­ji vál­ky. Jeho oby­va­te­lé čelí rase hro­zi­vých vetřel­ců, orkských váleč­ní­ků, kte­ří prcha­jí ze své­ho umí­ra­jí­cí­ho domo­va, aby osíd­li­li jiný. Otevírá se por­tál pro­po­ju­jí­cí oba svě­ty. Jedna armá­da sto­jí tvá­ří v tvář zká­ze, dru­há vyhu­be­ní. Z obou sou­pe­ří­cích stran povstá­va­jí dva hrdi­no­vé, jejichž střet roz­hod­ne o osu­du jejich rodin, jejich lidu i jejich domo­va.

A to je začá­tek vel­ko­le­pé­ho pří­bě­hu o moci a obě­to­vá­ní, pří­bě­hu, v němž má vál­ka mno­ho tvá­ří a v němž kaž­dý za něco boju­je.

PŘEDSTAVENÍ TĚCHTO SVĚTŮ

Životní sílu toho­to výji­meč­né­ho svě­ta, Azerothu, před­sta­vu­jí svět­lá a tem­ná magie. Obě jsou sou­čás­tí při­ro­ze­né­ho řádu, kte­rý for­mu­je osu­dy všech oby­va­tel této pla­ne­ty. Lidské říši vlád­ne král Llane (Cooper) se svou krá­lov­nou, lady Tariou (Negga). Domovem las­ka­vých panov­ní­ků je majestát­ní poklid­né měs­to Stormwind.

Po Llanově boku již od dět­ství boju­je udat­ný váleč­ník Anduin Lothar (Fimmel), veli­tel vojen­ských sil Azerothu. Na míru­mi­lov­né krá­lov­ství, kte­ré žilo dlou­há léta v bla­hoby­tu, dohlí­ží rada mágů zná­má jako Kirin Tor. Jsou to elit­ní kou­zel­ní­ci, kte­ří ze vzdá­le­né­ho Dalaranu, cita­de­ly vzná­še­jí­cí se vyso­ko v obla­cích, udr­žu­jí rov­no­váhu magic­ké moci.

Medivh (Foster), Strážce Azerothu a nej­moc­něj­ší čaro­děj svě­ta, má za úkol spo­leč­ně s krá­lem Llanem a Lotharem chrá­nit oby­va­te­le Azerothu za kaž­dou cenu. Mladý mág Khadgar (Schnetzer) je však odhod­lán posta­vit se i Kirin Tor, aby odha­lil vyš­ší prav­du.  Válka sve­de Khadgara s veli­te­lem Lotharem a mágo­vo pát­rá­ní navždy změ­ní jejich osu­dy.

Na jiném mís­tě plu­je vesmí­rem Draenor, domov­ský svět rasy zná­mé jako orko­vé. Je to hrdý, divo­ký lid, kte­rý nikdy nepo­znal život pros­tý vál­ky a svá­rů. Tito osm stop vyso­cí váleč­ní­ci s kly se vyzbro­ju­jí celou řadou ukrut­ných zbra­ní. Jsou jako zro­ze­ní pro boj a pře­ži­tí v tvr­dých pod­mín­kách. Jejich pla­ne­ta však umí­rá. Jestliže má jejich druh pře­žít, musí opus­tit své domo­vy a vydat se na jiný svět. A pokud jej budou muset dobýt, ať se tak sta­ne.

V jejich čele sto­jí pro­hna­ný, kru­tý šaman Gul’dan (Wu), kte­rý mož­ná před­sta­vu­je spá­su orkské rasy. Za pomo­ci tem­né a nebez­peč­né magie ote­vřel por­tál na nový svět. Společně s Blackhandem (Brown), nej­zu­ři­věj­ším orkským bojov­ní­kem a jed­ním z náčel­ní­ků, sjed­no­tí Gul’dan zou­fa­lé orkské kla­ny do jedi­né invaz­ní armá­dy zva­né Horda. Gul’danovu plá­nu vpad­nout na Azeroth a vybít míst­ní lid se ochot­ně podří­dí náčel­ní­ci všech kla­nů. Až na jed­no­ho.

Durotan (Kebbell), milo­va­ný vůd­ce kla­nu Frostwolf, dosud pama­tu­je pros­té, ušlech­ti­lé časy, kdy Gul’dan ješ­tě nebyl u moci. Ačkoliv v něm Gul’dan vzbu­zu­je pode­zře­ní a neklid, Durotan se spo­leč­ně se svou druž­kou Drakou (Galvin), poboč­ní­kem Orgrimem (Kazinsky) a celým kla­nem Frostwolf nako­nec při­po­ju­je ke svým bra­t­rům a sestrám na ces­tě skrz Temný por­tál na Azeroth. Temná magie, kte­rá jim prů­chod umož­ni­la, v nich pro­bou­zí strach. Mají však jinou mož­nost, pokud má jejich lid pře­žít?

Jakmile orko­vé dora­zí na Azeroth, začne se Durotan zao­bí­rat myš­len­kou, zda není něja­ká méně kru­tá ces­ta, jak by z toho­to svě­ta moh­li uči­nit svůj domov. A není sám. Válečnice Garona (Patton), uhran­či­vá míšen­ka člo­vě­ka a orka, je dce­rou dvou svě­tů, kte­ré jí nepři­nes­ly nic než boj o pře­ži­tí. Komu bude nako­nec nále­žet její loa­ja­li­ta? Jejímu lidu, kte­rý ji však kdy­si zot­ro­čil? Nebo nepří­te­li, kte­rý ji osvo­bo­dil?

Temný por­tál se ote­ví­rá a obě moc­né armá­dy čeká straš­li­vý střet. Jedna čelí bez­pro­střed­ně hro­zí­cí zká­ze. Ta dru­há napros­té­mu vyhy­nu­tí. Ze stí­nu inva­ze však povstá­vá dvo­ji­ce hrdi­nů ze zne­přá­te­le­ných stran, aby si polo­ži­li otáz­ku, zda je tato vál­ka jedi­nou odpo­vě­dí. Těmito hrdi­ny jsou Lothar a Durotan.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79702 s | počet dotazů: 241 | paměť: 72486 KB. | 24.05.2024 - 13:11:44