Kritiky.cz > Profily postav > Warcraft: První střet - O POSTAVÁCH

Warcraft: První střet - O POSTAVÁCH

War
War
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Garona

Garona, půl-orka a Gul’danova otro­ky­ně, je dítě­tem dvou svě­tů. Do žád­né­ho z nich však nepat­ří. Její útra­py z ní vyko­va­ly obá­va­nou váleč­ni­ci. Naučila se, že aby pře­ži­la, ostat­ní se jí musí bát. Když se však setká se sta­teč­ným a šar­mant­ním člo­vě­kem Lotharem, odpři­sáh­ne bojo­vat po jeho boku.

Anduin Lothar

Lothar pro své­ho krá­le a zem vede straš­li­vou vál­ku pro­ti téměř nepo­ra­zi­tel­né­mu pro­tiv­ní­ko­vi. Snaží se tak ochrá­nit svůj lid a své­ho jedi­né­ho syna. Pro ochra­nu Azerothu nevá­há obě­to­vat téměř coko­liv, a to včet­ně dlou­ho­le­tých přá­tel­ství. I když je Lothar odta­ži­tý a uza­vře­ný, nevá­há se obě­to­vat pro ty, kte­ří boju­jí za jejich krá­le a krá­lov­ství. Hrdina stej­ně schop­ný jak na koni, tak na gry­fo­no­vi, a neu­vě­ři­tel­ně sta­teč­ný v boji. Osud Azerothu leží v jeho rukou.

Khadgar

Veškerá síla mla­dič­ké­ho Khadgara spo­čí­vá v jeho vědo­mos­tech. I když nosí znak řádu Kirin Tor a je býva­lým učněm Strážce Medivha, Khadgar boju­je za to, aby mohl žít život oby­čej­né­ho člo­vě­ka. Navzdory tomu, že se oto­čil zády k osu­du, kte­rý mu byl před­ur­čen, mla­dý mág je nako­nec pro­ti své vůli vta­žen do záha­dy točí­cí se oko­lo inva­ze na Azeroth. A tak musí při­stou­pit zod­po­věd­ně ke svým závaz­kům. Začne si vydo­bý­vat své mís­to mezi sku­pi­nou hrdi­nů a učit se tajům magic­ké moci… a také tem­ných sil, kte­ré se skrý­va­jí pří­mo pod ní.

Durotan

Milovaný náčel­ník kla­nu Frostwolf, Durotan, boju­je za mís­to, kte­ré by mohl nazý­vat domo­vem a kde by se mohl usa­dit se svou rodi­nou. Zápolí o pře­ži­tí své­ho kla­nu a jeho těhot­né druž­ky, Draky. Věří ve svou rasu a v to, čím býva­la, než se Gul’dan cho­pil moci. V ty tvo­ry vlád­nou­cí hru­bou silou, ale věří­cí v při­ro­ze­ný řád věcí. Ve tvo­ry, kte­ří si ze vše­ho nej­ví­ce zaklá­da­li na cti a tra­di­cích. Durotan ví, že jest­li má jeho lid pře­žít, on a Draka musí vést orky vstříc vál­ce, aby si vydo­by­li nový domov ve svě­tě zva­ném Azeroth.

Medivh

Strážce, vlast­ním jmé­nem Medivh, je nej­moc­něj­ší magic­kou zbra­ní Azerothu. Jenomže za vel­kou moc se pla­tí a ani Medivh není výjim­kou. Jakožto nej­moc­něj­ší mág ze všech je nezpo­chyb­ni­tel­ným Strážcem Azerothu. Svou nezměr­nou moc vyu­ží­vá k ochra­ně slab­ších a k udr­že­ní rov­no­váhy mezi svě­ty. Není-li nikým vyzván, aby se vydal brá­nit svou domo­vi­nu, Medivh setr­vá­vá ve své věži posta­ve­né na spoj­ni­ci magic­kých silo­čar, a zápo­lí s moc­nost­mi mimo naše chá­pá­ní. A exis­tu­je jen za jedi­ným úče­lem – aby ochrá­nil Azeroth.

Král Llane Wrynn

Každý král se za své vlá­dy musí s něčím potý­kat. Ovšem před krá­lem Llanem leží dosud nej­vět­ší výzva v ději­nách Azerothu. Mírumilovný vlád­ce musí vůd­ce ostat­ních ras (trpas­lí­ků, elfů a ostat­ních lidí) pře­svěd­čit o tom, aby spo­ji­li své síly pro­ti samot­né­mu záni­ku svě­ta. Llane si je jist, že pokud ve svém sna­že­ní neu­spě­je, jejich konec je nevy­hnu­tel­ný. A je ocho­ten bít se až do posled­ní­ho dechu, aby ochrá­nil svůj lid i své krá­lov­ství.

Lady Taria

Taria je moud­rou a spra­ved­li­vou krá­lov­nou. Její vzne­še­nost a diplo­ma­tic­ké schop­nos­ti jsou v těch­to těž­kých časech plných stvůr a násil­nos­tí majá­kem nadě­je pro vše­chen lid. A ví, že aze­ro­thský lid se musí sjed­no­tit, aby ten­to kon­flikt koneč­ně zažeh­nal. Není pro­to divu, že je to prá­vě ona, kdo si zís­ká Garoninu důvě­ru. Vždyť jedi­ně „sil­ní náčel­ní­ci si mohou zís­kat důvě­ru své­ho kla­nu“ a prá­vě toho je v této chví­li tře­ba. Taria je šťast­ně pro­vda­ná za Llana Wrynna, své­ho krá­le, s nímž má syna Variana. Ve svém svaz­ku jsou si rov­ni a jeden dru­hé­ho respek­tu­jí jako niko­ho jiné­ho.

 Orgrim

Orgrim vlád­ne moc­ným Doomhammerem – Kladivem zká­zy. Jednou z nej­ne­bez­peč­něj­ších zbra­ní, kte­ré kdy orko­vé vyro­bi­li. Je v jeho rodu již po gene­ra­ce. Přecházela z otce na syna, a tak krev těch nej­lep­ších váleč­ní­ků pohá­ní jeho zuři­vost i hrdin­skost na bojiš­ti. Válka je jeho odka­zem. Během nespočtu bojů a lovů si vybu­do­val vel­mi těs­ný vztah s náčel­ní­kem Durotanem. Je pro­to své­mu náčel­ní­ko­vi a jeho lidu věr­ný až za hrob. Jenže duny jejich dáv­ných lovišť zůsta­ly dale­ko za Frostwolfy, v jejich starém svě­tě. Teď je čeká Azeroth.

 Draka

Srdnatá druž­ka Durotanova a mat­ka jejich novo­ro­ze­né­ho syna, to je Draka. Pro ochra­nu své rodi­ny a své­ho lidu by bojo­va­la do posled­ní­ho dechu. Pouto s jejím dru­hem – a záro­veň náčel­ní­kem – je tak pev­né, že pře­ži­lo sko­mí­ra­jí­cí pla­ne­tu a při­ved­lo jejich klan do nové­ho svě­ta. Stojí při svém muži, ať se sta­ne coko­liv. A to i navzdo­ry nejis­té budouc­nos­ti jejich dítě­te.

Gul’dan

Lstivý, bez­cit­ný a vše­moc­ný zlo­duch, kte­rý nevi­dí nic než moc – nezvra­ti­tel­nou a straš­li­vou. Takový je vůd­ce Hordy, Gul’dan, kte­rý vál­čí o nad­vlá­du nad Azerothem. A to bez ohle­du na cenu. Povstal, aby sjed­no­til orkské kla­ny a ukul z nich straš­li­vé voj­sko. Vysál by život odkud­ko­liv, jen aby posí­lil své posta­ve­ní a svou armá­du. Pohání ho neu­ko­ji­tel­ná potře­ba dobý­vat. A vzác­ný život je pro Gul’dana pou­hým pali­vem pro jeho Hordu.

 Blackhand

Pokud byli orko­vé stvo­ře­ni pro vál­ku, Blackhand Ničitel je pří­mo ztě­les­ně­ním vál­ky. Nosí odpor­nou zdroj, sku­tou dohro­ma­dy za pomo­ci kos­tí jeho obě­tí. A před­sta­vu­je všech­no, co orko­vé mají v úctě – sílu, nebo­jác­nost a čest. Je to straš­li­vý bojov­ník, jehož hřmot­ný hlas doká­že sám o sobě vnést do srd­cí jeho nepřá­tel strach. Je přes­ně tou živou­cí zbra­ní, kte­rou Gul’dan potře­bu­je, aby dosá­hl vítěz­ství nad lid­stvem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76562 s | počet dotazů: 244 | paměť: 72492 KB. | 24.05.2024 - 11:22:07