Kritiky.cz > Recenze knih > MRTVÁ Z CHARLOTTENBURGU

MRTVÁ Z CHARLOTTENBURGU

432963120 10223410417480738 778627345244995827 n
432963120 10223410417480738 778627345244995827 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud jste si oblí­bi­li sym­pa­tic­ké­ho komi­sa­ře Lea Wechslera i jeho před­cho­zí vyře­še­né pří­pa­dy v kni­hách Leo Berlin a Smrt v mod­ré, a rádi bys­te se s ním zno­vu pus­ti­li do řeše­ní dal­ší­ho nové­ho zapekli­té­ho pří­pa­du, urči­tě si nenech­te ujít kni­hu s názvem „Mrtvá z Charlottenburgu“ z pera Susanne Gogy. 

Píše se léto 1923 a náš pří­běh začí­ná v oka­mži­ku, kdy komi­sař Leo Wechsler pozval svou pří­tel­ky­ni Claru Bleibtreuovou na roman­tic­kou dovo­le­nou na ost­rov Hiddensee, kde se Clara sho­dou okol­nos­tí sezná­mí s vel­mi věhlas­nou lékař­kou a bojov­ni­cí za prá­va žen, a to Henriette Straussovou.

O pár měsí­ců poz­dě­ji však nastá­vá šok, a to když tato cha­risma­tic­ká a čino­ro­dá lékař­ka neče­ka­ně umí­rá sama ve svém bytě v Charlottenburgu. Její syno­vec, stej­ně tak jako ošet­řu­jí­cí lékař Behnke, nevě­ří tomu, že umře­la na akut­ní zápal plic, neboť Jetta byla zdra­vá, kaž­dou zimu pře­stá­la bez jedi­né­ho nachla­ze­ní.

Teta byla lékař­ka, pro­fe­se, kte­ré se věno­va­la s vel­kou odda­nos­tí. Byla to žena říka­jí­cí své názo­ry napl­no, nevy­hý­ba­la se kon­flik­tům. Ne, že by byla háda­vá, ale její prá­ce zkrát­ka při­ná­še­la pří­le­ži­tost­né kon­flik­ty s auto­ri­ta­mi. Pracovala v Nemocnici krá­lov­ny Luisy na gynekologicko-porodnickém oddě­le­ní. Kromě toho se věno­va­la pora­den­ství pro ženy v nou­zi. 

Má teta byla člo­věk, kte­rý neo­chvěj­ně krá­čel svou ces­tou. Nikdy to ostat­ním neu­leh­čo­va­la, pro­to­že na ně měla stej­ně vyso­ké náro­ky jako na sebe. Dokázala se pro tolik věcí nadchnout. Byli jsme si s tetou blízcí.

Zdá se, že tato žena zemře­la za vel­mi záhad­ných okol­nos­tí a je prá­vě na komi­sa­ři Leu Wechslerovi a jeho pomoc­ní­ko­vi, aby zjis­ti­li pří­či­nu její­ho úmr­tí, a pokud za její smrt někdo nese odpo­věd­nost, tak nalézt i viní­ka a motiv spácha­né­ho zlo­či­nu. Kdo zabil andě­la žen?

Při samot­ném vyšet­řo­vá­ní vyplou­va­jí na povrch děsi­vé sku­teč­nos­ti, jež se netý­ka­jí pou­ze půso­be­ní Henrietty Straussové v nemoc­ni­ci , ale i z hle­dis­ka její­ho osob­ní­ho živo­ta. To jak jed­not­li­vé díl­ky do sebe ve sku­teč­nos­ti zapa­da­jí, to už musí zjis­tit sám Leo Wechsler, a věř­te, že bude­te nepří­jem­ně pře­kvepa­ni.

V kni­ze je kro­mě samot­né­ho vyšet­řo­vá­ní nastí­ně­ná i pochmur­ná atmo­sfé­ra před­vá­leč­né­ho Německa, kdy oby­va­tel­stvo zužu­je vel­ká neza­měst­na­nost, hlad, bída, a nedo­sta­tek nejen základ­ních potra­vin, ale i oša­ce­ní a obu­vi. To vše nako­nec vyús­ťu­je v pou­lič­ní nepo­ko­je, při nichž je lin­čo­vá­no pře­de­vším židov­ské oby­va­tel­stvo.

Na poza­dí všech těch udá­los­tí navíc Leo řeší vztah se svou milo­va­nou Clarou a sestrou Ilse. Komisař by svůj mile­nec­ký vztah rád posu­nul dál, ale má strach o budouc­nost své sest­ry Ilse, jež by se muse­la tak poma­lu a jis­tě sama osa­mo­stat­nit. Povede se mu najít ade­kvát­ní řeše­ní z této bez­vý­chod­né situ­a­ce?

Jestli máme být šťast­ní i v oby­čej­ném živo­tě, musí­me aspoň při­bliž­ně vědět, jak má to štěs­tí vypa­dat, jaké pro něj musí­me vytvo­řit pod­mín­ky. 

Kniha je moc hez­ky napsa­ná, a i když už v její polo­vi­ně při­bliž­ně tuší­te, jak to vlast­ně všech­no asi moh­lo být, a jaký motiv za tím vším vězel, i tak vám dopře­je skvě­lý čte­nář­ský záži­tek. 

Mě jen malin­ko vadí styl autor­ky, stej­ně jako u před­cho­zích knih, že nejsou jed­not­li­vé udá­los­ti v kni­ze nijak více oddě­le­ny či roz­li­še­ny. V jed­nom oka­mži­ku napří­klad čte­te o zpo­ví­dá­ní hlav­ní­ho svěd­ka a v dal­ší větě se neče­ka­ně nachá­zí­te úpl­ně na jiném mís­tě.. vždyc­ky mi chvi­lič­ku trva­lo, než jsem se po této změ­ně zori­en­to­va­la.

Autorka však píše vel­mi chytla­vou for­mou a o napě­tí při samot­ném vyšet­řo­vá­ní není nou­ze. Líbí se mi, jak hez­ky krů­ček po krůč­ku odkrý­vá jed­not­li­vé indi­cie a vy tak máte mož­nost se sami zapo­jit do vyšet­řo­vá­ní.

Mrtvá z Charlottenbrugu je skvě­le napsa­ná kni­ha s nevšed­ní záplet­kou, kte­rá vám bude ješ­tě dlou­hou dobu po pře­čte­ní rezo­no­vat v hla­vě ....

 

MRTVÁ Z CHARLOTTENBURGU

Napsala: Susanne Goga

Překlad: Tomáš Butala

Vydala Moravská Bastei MOBA, s.r.o.

BRNO, 2024

Vydání prv­ní

Počet stran: 285

ISBN: 978-80-279-1288-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,34664 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71597 KB. | 25.06.2024 - 21:32:36