Kritiky.cz > Recenze knih > Dívka v mlze

Dívka v mlze

392829195 10222739549109448 1250839547822138938 n
392829195 10222739549109448 1250839547822138938 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Dívka v mlze“ od Barbory Bernátové je detek­tiv­ní pří­běh se skvě­lou záplet­kou z pro­stře­dí slo­ven­ské ves­nič­ky pod Tatrami, kde se jako blesk z čis­té­ho nebe ode­hra­je vraž­da mla­dé dív­ky a na povrch začnou nekon­t­ro­lo­va­tel­ně vyplou­vat lži a kru­tos­ti z dáv­né - a tak tro­chu již zapo­me­nu­té - minu­los­ti.

Příběh začí­ná v oka­mži­ku, kdy v cha­to­vé osa­dě nalez­nou dva mla­dí­ci tělo bru­tál­ně zavraž­dě­né a zná­sil­ně­né mla­dé ženy, jejíž minu­lost, jak se poz­dě­ji doví­dá­me, neby­la zrov­na dva­krát bez poskvr­ny.

Vyšetřování se ují­má kapi­tán David Meizner a jeho chyt­rá a vel­mi pohled­ná kole­gy­ně Ema Kopecká. Kapitán, jak hned v úvo­du zjiš­ťu­je­me, je obrov­ský suk­nič­kář, jež ženy ve své poste­li stří­dá jak na běží­cím pásu, a nechce se nijak vázat. Za to jeho kole­gy­ně je pra­vý opak, je chyt­rá, věc­ná a hle­dá trva­lý vztah, mož­ná i lás­ku na celý život...

Jmenuji se David Meizner je mi tři­cet pět let, jsem - dá se říct - svo­bod­ný a radě­ji si vez­mu do poste­le ženu, kte­rou sotva znám... Jediná žena, se kte­rou jsem si kdy doká­zal před­sta­vit svo­ji budouc­nost, byla moje kole­gy­ně Ema, jenomže ta o mě neje­ví sebe­men­ší zájem. Jestli jste si mys­le­li, že ji chci kvů­li tomu, že jsem ji ješ­tě nedo­stal do poste­le, mýlí­te se. Chci ji kvů­li tomu, že ji milu­ji. Miluji na ní všech­no. Od jejích mod­rých očí, dlou­hých vla­sů a záři­vé­ho úsmě­vu až po štíh­lé nohy. V noci ulé­hám do poste­le a pře­mýš­lím o celém dni. O ní...

Tato tak tro­chu nesou­ro­dá dvo­ji­ce se pouš­tí do samot­né­ho vyšet­řo­vá­ní, i když kaž­dý tak tro­chu po svém a svým vlast­ním způ­so­bem, přec se doko­na­le dopl­ňu­jí. Z ode­bra­ných stop DNA na mís­tě činu i z těla nebo­hé obě­ti je zřej­mé, že pacha­te­lů bylo hned něko­lik. Pátrání se roz­jíž­dí na plné obrát­ky, a s tím dochá­zí i k odkrý­vá­ní jed­not­li­vých tajem­ství, jež měla být navždy pohřbe­na spo­lu se zavraž­dě­nou dív­kou.

Prostřednictvím nale­ze­né­ho dení­ku mrt­vé dív­ky může­me nahléd­nout do její­ho živo­ta v minu­los­ti a postup­ně tak odha­lit všech­ny tem­né a skry­té prav­dy, ale i napácha­ná zvěr­stva, jež by jinak byla pro­ml­če­na.

Před Davidem a Emou sto­jí neleh­ký úkol, a to zjis­tit o minu­los­ti této záhad­né dív­ky co nej­ví­ce, neboť jak se zdá, její smrt s ní nějak sou­vi­sí, a je mož­né, že své vra­hy zna­la. Než však vyšet­řo­va­te­lé odha­lí sku­teč­né vra­hy, budou muset nej­pr­ve ově­řit spous­tu stop, jež je mnoh­dy zave­dou do sle­pých uli­ček, ale také pood­ha­lit rouš­ku dáv­ných tajem­ství a dogmat, jež měla navždy zmi­zet i s onou dív­kou.... a mož­ná i jim půjde o život....

Kniha „Dívka v mlze“ je napsa­ná vel­mi čti­vou for­mou a kro­mě napí­na­vé­ho děje vás roz­hod­ně poba­ví pro­střed­nic­tvím posta­vy kapi­tá­na Davida, kte­rý díky své­mu neo­ma­le­né­mu život­ní­mu sty­lu suk­nič­ká­ře se občas dostá­vá do situ­a­cí, jež mu poz­dě­ji kom­pli­ku­jí život a vyšet­řo­vá­ní.

Celá kni­ha je pro­lo­že­na o kapi­to­ly, jež citu­jí úryv­ky z dení­ku zavraž­dě­né dív­ky. Jedná se o pasá­že, jež vyprá­ví hrůz­né udá­los­ti a napácha­ná zvěr­stva v jejím útlém dět­ství a dospí­vá­ní, z nichž vás bude doslo­va mra­zit v zádech. 

Dívka v mlze se zao­bí­rá vel­mi sil­ným téma­tem, a to sexu­ál­ním zne­u­ží­vá­ní dětí. Autorka se sna­ži­la vel­mi věro­hod­ně nastí­nit toto nási­lí pácha­né na dív­ce jmé­nem Hana, jež si doslo­va pro­šla peklem. Je to vel­mi sil­né téma, kte­ré vás urči­tě nene­chá chlad­ný­mi a bude vám ješ­tě dlou­ho po pře­čte­ní kni­hy rezo­no­vat v hla­vě a spus­tí pří­val myš­le­nek, jak je tohle vůbec mož­né, že se to mož­ná někde i děje...

Kniha je moc hez­ky napsa­ná, udr­žu­jí­cí napě­tí až do posled­ní strán­ky, kdy dochá­zí k rozuz­le­ní děje a zůstá­vá­me stát v údi­vu nad tím, kdo a proč nako­nec vraž­dil.... tuhle kníž­ku urči­tě dopo­ru­ču­ji, neboť se u ní roz­hod­ně nudit nebu­de­te.

 

Dívka v mlze

Barbora Bernátová

Přeložila. Ĺubica Hricoviniová

Vydala: GRADA Publishing, a.s. pod znač­kou METAFORA

Praha, rok 2023

První vydá­ní

počet stran: 319

ISBN: 978-80-7625-298-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • MRTVÝ V KOSTELE1. října 2023 MRTVÝ V KOSTELE Pokud jste zatoužili začíst se do thrilleru, který se vám doslova dostane pod kůži, tak určitě sáhněte po knize "Mrtvý v kostele" od spisovatelky a právničky Nadine Mathesonové. ... […] Posted in Recenze knih
  • Sleduje tě14. srpna 2023 Sleduje tě Nikdy nevíte, kdo vás sleduje, a kdo si vás možná může vyhlédnout i jako další příští oběť... i o tom je thriller s příznačným názvem Sleduje tě z pera anglického spisovatele Charlieho […] Posted in Recenze knih
  • SNOUBENKY SMRTI4. prosince 2022 SNOUBENKY SMRTI Toužíte-li si přečíst knihu, jejíž ústředním tématem je šílenství, které nezná hranic a odehrává se na pozadí nacistického Německa před vypuknutím druhé světové války, určitě sáhněte po […] Posted in Recenze knih
  • Případ: Ponorka19. srpna 2022 Případ: Ponorka Vzhledem k tomu, že se jedná o kriminální příběh natočený dle skutečné události, kdy na palubě ponorky šíleného vědce dojde k vraždě a rozčtvrcení těla mladé investigativní švédské […] Posted in TV Recenze
  • Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny2. srpna 2022 Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny Toužíte-li si přečíst thriller, který sice napne, ale jinak nepřinese žádné velké napětí a emoce, rozhodně pro zahřátí sáhněte po knize "Zmizelé z Cooley Ridge" od autorky Megan Mirandy, […] Posted in Recenze knih
  • ILUZE. Mentalista 128. července 2022 ILUZE. Mentalista 1 Na knihu ILUZE od autorů Camilly Lackberg a Henrika Fexeuse, které vydala GRADA Publishing, a.s., jsem se moc těšila. Anotace zněla velmi zajímavě a rozsah knihy o počtu 575 stran byl pro […] Posted in Recenze knih
  • NA HRANĚ24. července 2022 NA HRANĚ Pokud milujete detektivky s příměsí psychologického románu, určitě si nenechte ujít novinku od Grada Publishing, a.s. "Na hraně", kterou napsal René Manzor, držitel prestižní ceny PRIX […] Posted in Recenze knih
  • Případ Roubal10. července 2022 Případ Roubal Případ Roubal je třídílná minisérie, na jejíž shlédnutí jsem se hodně těšila a bohužel jsem byla dost zklamaná, neboť se vše točí pouze kolem vyšetřování samotného případu, hledání důkazů […] Posted in TV Recenze
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94525 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71719 KB. | 18.06.2024 - 00:42:23