Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > John Wick 3 (John Wick: Chapter 3 – Parabellum) – Recenze – 90%

John Wick 3 (John Wick: Chapter 3 – Parabellum) – Recenze – 90%

RecenzefilmuJohnWick3
RecenzefilmuJohnWick3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Americký akč­ní thriller John Wick 3nava­zu­je na mís­tě, kde před­cho­zí John Wick 2 skon­čil – titul­ní hrdi­na (Keanu Reeves) poru­šil pra­vi­dla hote­lu Continental, tak­že je na jeho hla­vu vypsa­ná odmě­na a všich­ni mu jdou po krku. Tvůrci fil­mu v čele s reži­sé­rem Chadem Stahelskim, býva­lým kaska­dé­rem a dlou­ho­le­tým kama­rá­dem Keanu Reevese, v něm záro­veň nava­zu­jí i na budo­vá­ní sple­ti­té­ho svě­ta pro­fe­si­o­nál­ních zabi­já­ků a jeho přís­ných pra­vi­del a do hloub­ky roz­ví­je­jí jeho fas­ci­nu­jí­cí myto­lo­gii.
John Wick 3 (John Wick: Chapter 3 – Parabellum) – Recenze
Zdroj fotek: Vertical Entertainment

O fil­mu John Wick 3 pla­tí do znač­né míry stej­ná pozi­ti­va, kte­rá se váza­la i na jeho dva před­chůd­ce. Jde o efekt­ní, úder­ný a vizu­ál­ně opoj­ný, ale při­tom i inte­li­gent­ní a nápa­di­tý akč­ní sní­mek, kte­rý je navíc cit­li­vě zahra­ný, skvě­le nato­če­ný a sestří­ha­ný a vůbec v něm všech­ny fil­mař­ské aspek­ty výteč­ně šla­pou. Dominují mu cha­risma­tic­ký hlav­ní hrdi­na a půso­bi­vé akč­ní pře­střel­ky a ele­gant­ní kon­takt­ní sou­bo­je, per­fekt­ně pře­hled­né, hbi­té a rea­li­zo­va­né s peč­li­vou a ori­gi­nál­ní cho­re­o­gra­fií. To vše je zasa­ze­no do sty­li­zo­va­né­ho a vel­mi bru­tál­ní­ho, leč přes­to poměr­ně věro­hod­ně ztvár­ně­né­ho pro­stře­dí, v němž jsou i všech­ny ved­lej­ší posta­vy a jejich dia­lo­gy vytří­be­ně napsa­né, a v němž se neza­po­mí­ná ani na jem­ný, suchý a drs­ný humor.
Zároveň se zdá, že se tvůr­ci této série neu­stá­le zlep­šu­jí – pokud šlo Johnu Wickovi 2 vytý­kat to, že se po prv­ním fil­mu jeho hlav­ní hrdi­na vyví­jí jen málo a akce se prak­tic­ky už jen opa­ku­je, tak pro Johna Wicka 3 tohle již nepla­tí. Elitní zabi­ják v něm čelí zásad­ním roz­hod­nu­tím a neče­ka­ným situ­a­cím, při­čemž film v názna­cích odkrý­vá stříp­ky jeho minu­los­ti a sou­stav­ně při­ži­vu­je jeho pověst, díky níž je znám ve zlo­či­nec­kém pod­svě­tí coby živou­cí legen­da. Akční sek­ven­ce, k nimž se při­stu­pu­je jako k bale­tu (když už je v pár scé­nách pří­tom­na i balet­ní ško­la) jsou obo­ha­ce­ny o dosud neví­da­né prv­ky (včet­ně psí­ho a koň­ské­ho ele­men­tu), ode­hrá­va­jí se v uni­kát­ních pes­t­rých pro­stře­dích (pasáž v muzeu zbra­ní je fan­tas­tic­ká) a navíc jsou mís­ty ješ­tě o něco bru­tál­něj­ší než minu­le – před někte­rý­mi chu­ťov­ka­mi budou útlo­cit­něj­ší divá­ci jis­tě odvra­cet zrak.
John Wick 3 (John Wick: Chapter 3 – Parabellum) – Recenze

Chadovi Stahelskimu, Keanu Reevesovi a jejich kolek­ti­vu se zkrát­ka poda­ři­lo vytvo­řit kon­zis­tent­ně zábav­nou a nebý­va­le pove­de­nou akč­ní sérii, jenž je hroz­ně násil­ná, ale záro­veň je to nási­lí v ní vtip­né, vyna­lé­za­vě hra­vé a poda­né s nad­hle­dem, a kte­rou hroz­ně moc táh­ne výraz­ný hlav­ní hrdi­na, jemuž se snad­no fan­dí, a v jehož pří­pa­dě půso­bí jeho nezni­či­tel­nost a nesmír­né doved­nos­ti v rám­ci sty­li­zo­va­né­ho svě­ta super-schopných bojov­ní­ků více­mé­ně uvě­ři­tel­ně. John Wick 3 v této sérii roz­hod­ně nepů­so­bí jako dal­ší zby­teč­ně nasta­ve­né dvě hodi­ny téhož, neb jeho děj je smys­lu­pl­ný a doved­ně vyprá­vě­ný, zacho­vá­vá čet­né kva­li­ty svých dvou před­chůd­ců a v někte­rých aspek­tech je dokon­ce ješ­tě pře­vy­šu­je.
Do panop­ti­ka ved­lej­ších postav, mezi nimiž exce­lu­jí zejmé­na Ian McShane a Laurence Fishburne, při­bý­vá i něko­lik nových, z nichž za zmín­ku sto­jí hlav­ně hrdin­ka v podá­ní Halle Berry, skr­ze kte­rou film upo­mí­ná na svou základ­ní tezi, s níž se veš­ke­rá akce a hrdi­no­va ces­ta za odpla­tou dala do pohy­bu už v prv­ním Johnu Wickovi– a sice že pokud jde o pomstu za smrt milo­va­né­ho zví­ře­te, tak lidé nema­jí sli­to­vá­ní. Více pro­sto­ru ten­to­krát dostal i recepč­ní hote­lu Continental v podá­ní Lance Reddicka.
Filmy s Johnem Wickem jsou jed­ně­mi z nej­vý­raz­něj­ších a nej­lep­ších zástup­ců akč­ní­ho žán­ru sou­čas­nos­ti. John Wick 3 není výjim­kou – jeho jedi­nou nevý­ho­dou je ako­rát nut­ná zna­lost obou před­cho­zích dílů a jeho ote­vře­ný konec, v němž je evi­dent­ně zadě­lá­no na ješ­tě nejmé­ně jed­no dal­ší pokra­čo­vá­ní.Podívejte se na hodnocení John Wick 3 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,74970 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71896 KB. | 23.07.2024 - 01:21:10