Kritiky.cz > Recenze knih > NAŠE BYLINKY V TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNĚ – uzdravte se přírodně

NAŠE BYLINKY V TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNĚ – uzdravte se přírodně

004
004
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud nás trá­pí nej­růz­něj­ší one­moc­ně­ní a rádi bychom se uzdra­vi­li pomo­cí byli­nek, urči­tě nás zaujme tato vel­mi uži­teč­ná pub­li­ka­ce, jež nás krů­ček po krůč­ku sezná­mí se zákla­dy čín­ské medi­cí­ny.

Autor spo­jil zna­los­ti o léčeb­ných vlast­nos­tech bylin západ­ní bylin­kář­ské tra­di­ce spo­lu s moud­ros­tí tra­dič­ní­ho čín­ské­ho pří­stu­pu. Vycházel nejen z vlast­ních zku­še­nos­tí a výzku­mů, při nichž mno­ho rost­lin tes­to­val na sobě i přá­te­lích, ale také ze zna­los­tí svých uči­te­lů, zejmé­na Michaela Tiery, L. Ac., OMD a Christophera Hobbse, L.Ac., význam­ných odbor­ní­ků, kte­ří se tomu­to obo­ru věnu­jí mno­ho let.

Zásluhou pub­li­ka­ce pocho­pí­me, jak se bylin­ky kla­si­fi­ku­jí pod­le východ­ní­ho léčeb­né­ho vzo­ru, jenž pra­cu­je s pojmy čchi, jin a jang.

Při pří­pra­vě ten­to vědec stu­do­val mno­ho her­bá­řů, kte­ré spo­jil se svý­mi zku­še­nost­mi i výzkumy kole­gů. Podle pozo­ro­vá­ní sku­pin sympto­mů byl scho­pen pocho­pit, jak léči­va půso­bí a jak se vzta­hu­jí k čín­ské­mu kon­cep­tu funk­ce těla. Společně s pěti chu­tě­mi a čchi tak zís­kal zákla­dy pro vět­ši­nu prá­ce na této kni­ze.

Západní a východ­ní způ­sob prá­ce s bylin­ka­mi se odli­šu­je zejmé­na tím, že čín­ští her­ba­lis­té je apli­ku­jí for­mou recep­tů, západ­ní byli­nář však uva­žu­je o kon­krét­ním léči­vu. Nejefektivnějším pří­stu­pem se jeví vidět pro­blém z obou per­spek­tiv.

V této kni­ze se sezná­mí­me s výro­bou bylin­ných léčiv, nále­vů a odva­rů, tink­tur, extrak­tů teku­tých i kapal­ných, obkla­dů, číp­ků, ole­jo­vých výlu­hů, mas­tí, práš­ko­va­ných extrak­tů a res­to­vá­ním s medem nebo vínem a octem.

Velmi pří­nos­ný je obsáh­lý her­bář, jenž čítá 57 bylin, kte­ré je mož­no zís­kat i u nás. U kaž­dé z nich jsou uve­de­ny funk­ce a indi­ka­ce, dáv­ko­vá­ní, pří­pra­va, hlav­ní kom­bi­na­ce i potřeb­ný komen­tář. Též zde nalez­ne­me uži­teč­ná varo­vá­ní, pro kte­ré paci­en­ty tato léč­ba není vhod­ná. Autor pojed­ná­vá o vel­mi zná­mých a u nás dostup­ných byli­nách, jako je bez, řeb­ří­ček, tymi­án, šal­věj, řim­ba­ba, tužeb­ník, sme­tan­ka lékař­ská, šťo­vík, třa­pat­ka, jetel, jitro­cel i kopři­va.

Příručku dopl­ňu­jí foto­gra­fie daných bylin, glosář výra­zů z oblas­ti čín­ské medi­cí­ny i abe­ced­ní seznam rost­lin pod­le čes­kých a latin­ských názvů. Jedná se o stě­žej­ní dílo pro všech­ny, kte­ří se chtě­jí sezná­mit se zákla­dy čín­ské­ho byli­nář­ství, apli­ko­va­ný­mi na evrop­ské pod­mín­ky.


  • NAKLADATEL: CPress
  • DATUM VYDÁNÍ: 26.11.2019
  • ISBN: 978-80-264-2857-2
  • EAN: 9788026428572
  • JAZYK: češ­ti­na
  • POČET STRAN: 312
  • VAZBA: pev­ná vaz­ba
  • HODNOCENÍ: 100 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,97813 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71740 KB. | 28.02.2024 - 08:16:12