Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Dogman – Recenze – 50%

Dogman – Recenze – 50%

DOGMANrecenzefilm
DOGMANrecenzefilm
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Na zubo­že­ném před­měs­tí Říma byd­lí vyzáb­lý a cit­li­vý Ital Marcello, kte­rý zde pro­vo­zu­je psí hotel/salon. Je to hod­ný člo­věk, co má rád svo­ji živ­nost a svou dce­ru (kte­rou mu půj­ču­je ex-manželka) a dob­ře se sta­rá o svou pověst mezi sou­se­dy, až na to, že sem tam tro­chu pro­dá­vá koka­in. Ten si k němu jez­dí kupo­vat (resp. „kupo­vat“, pro­to­že za něj odmí­tá pla­tit) labil­ní hro­motluk a hru­bi­án Simoncino, jenž má co do čině­ní s ital­skou mafií, a kte­ré­ho všich­ni na před­měs­tí odsu­zu­jí coby zlo­čin­ce a pro­ble­ma­tic­ké­ho vyvrhe­le. Když pak Simoncino začne navá­žet Marcella do lou­pež­ných akcí, sta­ne se pro Marcella neschop­nost Simoncinovi vzdo­ro­vat osud­nou.
Dogman – Recenze
Zdroj fotek: cinemart.cz


Po vyda­ře­ném koke­to­vá­ní s pohád­ko­vým žánrem v Pohádce pohá­dek a s kome­di­ál­ní sati­rou v Reality Show se ital­ský reži­sér Matteo Garrone vra­cí k rea­lis­mu a špi­na­vos­ti svých star­ších fil­mů BalzamovačGomora, ten­to­krát ve vel­mi komor­ním dramatu/thrilleru o tra­gic­kém pří­bě­hu ustra­še­né­ho muže, kte­rý se nedo­ká­že posta­vit sám za sebe, čímž ohro­zí vše, na čem mu kdy zále­že­lo. Příběhu, kte­rý sice nako­nec dospě­je k nejis­té­mu poku­su hlav­ní­ho hrdi­ny o jaký­si polo­vi­ča­tý a bojác­ný vzdor a odpla­tu, ale v němž nejde ani tolik o děj samot­ný, jako spíš o Garroneho pre­ciz­ní režii a vypra­věč­ský um.
Garrone ten­to­krát hod­ně čer­pá ze zaprá­še­né poezie takřka post-apokalyptické řím­ské peri­fe­rie Magliana, v níž se snou­bí chu­do­ba, ošk­li­vost a zábles­ky násil­né­ho zla v kon­tras­tu s něž­nou péčí, kte­rou Marcello dopřá­vá svým psím zákaz­ní­kům. Naprosto skvě­lé jsou herec­ké výko­ny Marcella Fonteho v hlav­ní roli a Edoarda Pesceho ve ved­lej­ší roli Simoncina. Snímek má poma­lé tem­po a nesta­ne se toho v něm mno­ho, o to více pro­sto­ru je ale věno­vá­no důsled­né­mu vykres­le­ní Marcellova cha­rak­te­ru, budo­vá­ní atmo­sfé­ry a mož­nos­tem inte­pre­ta­ce v sym­bo­lic­ké rovi­ně, kul­mi­nu­jí­cí medi­ta­tiv­ně kon­tem­pla­tiv­ním závě­rem.
Dogman – Recenze

Zásadní výt­ka spo­čí­vá ako­rát v tom, že nic z toho nedo­ká­že úpl­ně pře­bít tu sku­teč­nost, že Dogman je záro­veň fil­mem o nesku­teč­ném sla­bo­cho­vi, co činí výhrad­ně jed­no idi­ot­ské roz­hod­nu­tí za dru­hým (kro­mě záchra­ny jed­né čiva­vy), od začát­ku do kon­ce fil­mu. Následně je těž­ké fan­dit něko­mu, kdo si dob­ro­vol­ně ničí život, pro­to­že je to pro něj méně boles­ti­vé, než muset říct něko­mu ne. Film by bez toho nemohl exis­to­vat, ale záro­veň tím divá­ko­vi zne­mož­ňu­je mít jej rád a dívat se na něj i kvů­li něče­mu jiné­mu než pro jeho zda­ři­lý herec­ký a režij­ní aspekt. Jediné, k čemu lze ve fil­mu poci­ťo­vat ale­spoň troš­ku hře­ji­vé emo­ce, jsou psi, byť v pří­bě­hu hra­jí prak­tic­ky nulo­vou roli a jde spíš o rekvi­zi­ty, spo­ra­dic­ky pou­ží­va­né k meta­fo­ric­kým úče­lům (jako­že lidé v prů­bě­hu fil­mu odha­lu­jí svou divo­kou strán­ku a sami se mění v psy, Marcello je od začát­ku vůči Simoncinovi posluš­ným psím spo­leč­ní­kem a tak podob­ně).
Pokud ale bude­te vní­mat hlav­ní­ho hrdi­nu jako věč­né­ho dob­rá­ka, co se ako­rát oci­tl vzhle­dem ke své­mu měk­ko­srd­ca­té­mu zalo­že­ní v tra­gic­ky neře­ši­tel­né situ­a­ci, a nebu­de vám tolik vadit stu­pi­di­ta jeho činů, může pro vás Dogman být vel­mi sil­ným zážit­kem s poma­lu ply­nou­cí hut­nou atmo­sfé­rou a psy­cho­lo­gic­ky pod­nět­ným vyprá­vě­ním o stra­chu, sle­pé loa­ja­li­tě a ode­vzda­nos­ti, v němž uvi­dí­te i odvrá­ce­nou stra­nu Itálie, pro­ti­klad­nou k té, do níž jez­dí­te na dovo­le­nou.


Podívejte se na hodnocení Dogman na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,24712 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71760 KB. | 17.07.2024 - 18:15:33