Kritiky.cz > Recenze knih > Myšové - první super čtení s aktivitami

Myšové - první super čtení s aktivitami

Mysove
Mysove
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Na kni­ze Myšové. První super čte­ní s akti­vi­ta­mi je nej­za­jí­ma­věj­ší asi její autor. – Michal Vaněček – člo­věk, kte­rý se kro­mě říze­ní IT fir­my věnu­je nada­ci a cha­ri­ta­tiv­ní čin­nos­ti a taky psa­ní poví­dek a pohá­dek.

Za čtvrt sto­le­tí v IT fir­mě stál u zro­du pro­jek­tů jako jsou stát­ní matu­ri­ty nebo moni­to­ring kri­tic­ké infrastruk­tu­ry stá­tu. Jeho nada­ce T-Soft Eternity, vypro­du­ko­va­la pode jeho vede­ním od roku 2010 šest knih a deset CD pro děti. Z její „díl­ny“ pová­zí také desít­ka knih zamě­ře­ných na pro­ble­ma­ti­ku paci­en­tů, nemo­ci a spor­to­vá­ní han­di­ca­po­va­ných. Michal Vaněček napsal sám nebo se jako autor či mana­žer spo­lu­po­dí­lel na více než pade­sát­ce kniž­ních titu­lů a CD. Jeho nej­no­věj­ším poči­nem jsou Myšové. První super čte­ní s akti­vi­ta­mi, kte­rou vydá­vá Grada.

V kni­ze roz­mě­ru A4 seši­to­vé­ho vydá­ní nalez­nou malí čte­ná­ři tři­náct legrač­ních pří­bě­hů myšá­ků – Kamyše a Myšoně. Knížka začí­ná jejich naro­ze­ním do myší rodi­ny, kte­rá žije v domě Zámyšových. Myší brat­ři spo­lu zaží­va­jí dob­ro­druž­ství. Pátrají po tom, kam zmi­zel sýr, jak to cho­dí v auto­buse, dozví­te se, co se jim líbi­lo v ZOO a v super­mar­ke­tu, jak se ocit­nou na moři, v pří­sta­vu, co pro­mí­ta­jí v kině, co hra­jí v diva­dle. Budete svěd­ky záchra­ny myšů z labo­ra­to­ře a jejich návštěvy ve ško­le, abys­te nako­nec spo­lu s myšá­ky zjis­ti­li, že všu­de dob­ře, ale doma je doma.  Myší brat­ři si ze své­ho výle­to­vá­ní ale pře­ce jen vez­mou pou­če­ní – zalo­ží ško­lu pro myše. To aby si koč­ky zou­fa­ly, pro­to­že vyzrát na vzdě­la­né myše, to není jen tak…

Druhou část kni­hy tvo­ří zábav­né úko­ly, váží­cí se k jed­not­li­vým kapi­to­lám – myším zážit­kům.  Děti si v nich pro­cvi­čí úlo­hy z mate­ma­ti­ky, čes­ké­ho jazy­ka, ale i obec­ných zna­los­tí, a to hra­vou for­mou za pomo­ci rébu­sů, osmisměr­ky nebo nej­růz­něj­ších hle­da­ček.

Knížka je urče­ná dětem, kte­ré začí­na­jí číst. Písmenka pří­bě­hů jsou vel­ká, také zadá­ní úloh jsou pro děti snad­no pocho­pi­tel­ná.


  • Datum vydá­ní: 24. 02. 2017
  • Katalogové čís­lo: 80035
  • ISBN: 978-80-271-0223-5
  • Formát / stran: 210×290, 64 stran

Knihu si může­te kou­pit na Grada.cz za cenu 179 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54289 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72067 KB. | 21.04.2024 - 19:22:49