Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Natáčení filmu Nosferatu s Billem Skarsgårdem v roli hraběte Orloka začne v únoru v Praze

Natáčení filmu Nosferatu s Billem Skarsgårdem v roli hraběte Orloka začne v únoru v Praze

Photo © Métropole Films Distribution
Photo © Métropole Films Distribution
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film Nosferatu Roberta Eggerse se ofi­ci­ál­ně chys­tá a bylo ozná­me­no datum zahá­je­ní natá­če­ní v České repub­li­ce. Podle nej­no­věj­ší­ho vydá­ní Production Weekly se Nosferatu bude natá­čet od 23. úno­ra do 18. květ­na v Praze i v Torontu.

Stillking Films bude koor­di­no­vat lokál­ní pro­duk­ci Nosferatu v Praze a oko­lí České repub­li­ky. Lokace, kte­ré by moh­ly být ve fil­mu vyu­ži­ty, zatím nejsou zná­my, ale jeden nebo dva his­to­ric­ké čes­ké hra­dy jsou dobrou sáz­kou na to, že se v Nosferatu obje­ví.

Bill Skarsgård byl obsa­zen do hlav­ní role upí­ra hra­bě­te Orloka v Eggersově nové adap­ta­ci, kte­rou již dří­ve zfil­mo­val v roce 1922 reži­sér F. W. Murnau s Maxem Schreckem v roli Orloka a v roce 1979 Wernerem Herzogem s Klausem Kinskim v hlav­ní roli upí­ra.

Murnauův Nosferatu byl původ­ně kon­ci­po­ván jako neo­fi­ci­ál­ní adap­ta­ce Draculy Brama Stokera; Stokerovi dědi­co­vé úspěš­ně zaža­lo­va­li pro­du­cen­ty a sou­dy naří­di­ly zni­če­ní všech kopií fil­mu. Nosferatu však pře­žil a stal se jed­ním z nej­vliv­něj­ších horo­rů všech dob a pří­mo ovliv­nil budou­cí ofi­ci­ál­ní adap­ta­ce Draculova pří­bě­hu.

Režisér Robert Eggers po svém prů­lo­mo­vém debu­tu Čarodějnice již dří­ve zamýš­lel nato­čit ver­zi Nosferatu, ale odlo­žil ji a věno­val se fil­mům Maják a Seveřan.

Nosferatu si zahra­je Skarsgård v roli upí­ra hra­bě­te Orloka, kte­rý (v dří­věj­ších ver­zích fil­mu) pře­bý­vá na tajem­ném hra­dě v Karpatech a ohro­žu­je rea­lit­ní­ho agen­ta a jeho ženu před stě­ho­vá­ním do měs­ta.

Začátkem loň­ské­ho roku Eggers pro­zra­dil, že do pro­jek­tu byli anga­žo­vá­ni Harry Styles a Anya Taylor-Joy; jak se poma­lu blí­ži­la rea­li­za­ce, oba z pro­jek­tu odstou­pi­li kvů­li ter­mí­no­vé koli­zi. Pravděpodobně by si zahrá­li rea­lit­ní­ho agen­ta a jeho man­žel­ku.

Lily-Rose Depp, dce­ra Johnnyho Deppa, si nyní zahra­je objekt náklon­nos­ti hra­bě­te Orloka, v roli její­ho man­že­la a Orlokova rea­lit­ní­ho agen­ta se před­sta­ví Nicholas Hoult, kte­ré­ho jsme nedáv­no vidě­li v sati­ře Menu.

Nosferatu bude dru­hým fil­mem v řadě, kde Hoult bude hrát odlo­že­né­ho pomoc­ní­ka upí­ra. Zahraje si také ve fil­mu Renfield, kte­rý bude uve­den do celo­svě­to­vé dis­tri­buce letos v dub­nu a v němž ztvár­ní otrav­né­ho asi­s­ten­ta Drákuly Nicolase Cage.

Hoult o svém obsa­ze­ní do Nosferatu nedáv­no hovo­řil s Colliderem, když roz­ho­vor pro film The Menu:

Více na Kritiky.cz
#DP140: The Legend of Shang-Chi  Autorem článku je Daniel Palička Scénář: Alyssa Wong Kresba: Andie TongPo rece...
Cviky na zadek a břicho Zdroj Foto: 1 Článek je součástí webu target="_blank" rel="noopener">...
O Plzeňský festival je obrovský zájem Úterý 26.9 14.30 h Kinosál Hadí plyn, režie David Jařab Filmové podobenství na motivy no...
Guy Pearce slaví 55 let Guy Edward Pearce (narozen 5. října 1967) je australský herec. Pearce zahájil svou kariéru ztv...
Fortnite by mohl zavést měsíční předplatné. Epic Games... Fortnite by mohl zavést měsíční předplatné. Epic Games tento týden vybraným členům komuni...

„Jsem fanou­šek ori­gi­ná­lu, ale mys­lím, že jak znám Robertovu prá­ci a vím, že chtěl nato­čit ten­to film a vyprá­vět ten­to pří­běh - mys­lím, že je jím posed­lý už od svých osmi let, jak mi řekl,“ uve­dl Hoult.

„Takže když to pro něj osob­ně tolik zna­me­ná a když vím, co vytvo­řil se Seveřanem, Majákem a Čarodějkou, tak si říkám, že jeho ver­ze toho pří­bě­hu je něco, co bych jako fanou­šek rád viděl, tak­že to, že to s ním budu moci nato­čit, je něco, na co se oprav­du těším.“

Hvězda fil­mu Nosferatu Bill Skarsgård si natá­če­ní v Praze oblí­bil: loni v létě od červ­na do září v čes­ké met­ro­po­li a oko­lí natá­čel nový rebo­ot Vrány.

Skarsgård hra­je také ve fil­mu John Wick: Chapter 4, kte­rý má při­jít do kin v břez­nu, ale jeho účast ve spi­no­f­fu Johna Wicka Ballerina, kte­rý se v sou­čas­né době natá­čí v Praze, neby­la potvr­ze­na.

Eggersův Nosferatu bude již tře­tí ver­zí s vaz­bou na čes­ké země. Původní film z roku 1922 se čás­teč­ně natá­čel ve Vrátné doli­ně, Dolném Kubíně a na Oravském hra­dě v býva­lém Československu (dnes Slovensko), zatím­co čás­ti ver­ze Wernera Herzoga Nosferatu the Vampyre z roku 1979 se natá­če­ly na jiho­mo­rav­ském hra­dě Pernštejn.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,30824 s | počet dotazů: 283 | paměť: 69842 KB. | 02.12.2023 - 00:07:48