Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Natáčení filmu Nosferatu s Billem Skarsgårdem v roli hraběte Orloka začne v únoru v Praze

Natáčení filmu Nosferatu s Billem Skarsgårdem v roli hraběte Orloka začne v únoru v Praze

Photo © Métropole Films Distribution
Photo © Métropole Films Distribution
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film Nosferatu Roberta Eggerse se ofi­ci­ál­ně chys­tá a bylo ozná­me­no datum zahá­je­ní natá­če­ní v České repub­li­ce. Podle nej­no­věj­ší­ho vydá­ní Production Weekly se Nosferatu bude natá­čet od 23. úno­ra do 18. květ­na v Praze i v Torontu.

Stillking Films bude koor­di­no­vat lokál­ní pro­duk­ci Nosferatu v Praze a oko­lí České repub­li­ky. Lokace, kte­ré by moh­ly být ve fil­mu vyu­ži­ty, zatím nejsou zná­my, ale jeden nebo dva his­to­ric­ké čes­ké hra­dy jsou dobrou sáz­kou na to, že se v Nosferatu obje­ví.

Bill Skarsgård byl obsa­zen do hlav­ní role upí­ra hra­bě­te Orloka v Eggersově nové adap­ta­ci, kte­rou již dří­ve zfil­mo­val v roce 1922 reži­sér F. W. Murnau s Maxem Schreckem v roli Orloka a v roce 1979 Wernerem Herzogem s Klausem Kinskim v hlav­ní roli upí­ra.

Murnauův Nosferatu byl původ­ně kon­ci­po­ván jako neo­fi­ci­ál­ní adap­ta­ce Draculy Brama Stokera; Stokerovi dědi­co­vé úspěš­ně zaža­lo­va­li pro­du­cen­ty a sou­dy naří­di­ly zni­če­ní všech kopií fil­mu. Nosferatu však pře­žil a stal se jed­ním z nej­vliv­něj­ších horo­rů všech dob a pří­mo ovliv­nil budou­cí ofi­ci­ál­ní adap­ta­ce Draculova pří­bě­hu.

Režisér Robert Eggers po svém prů­lo­mo­vém debu­tu Čarodějnice již dří­ve zamýš­lel nato­čit ver­zi Nosferatu, ale odlo­žil ji a věno­val se fil­mům Maják a Seveřan.

Nosferatu si zahra­je Skarsgård v roli upí­ra hra­bě­te Orloka, kte­rý (v dří­věj­ších ver­zích fil­mu) pře­bý­vá na tajem­ném hra­dě v Karpatech a ohro­žu­je rea­lit­ní­ho agen­ta a jeho ženu před stě­ho­vá­ním do měs­ta.

Začátkem loň­ské­ho roku Eggers pro­zra­dil, že do pro­jek­tu byli anga­žo­vá­ni Harry Styles a Anya Taylor-Joy; jak se poma­lu blí­ži­la rea­li­za­ce, oba z pro­jek­tu odstou­pi­li kvů­li ter­mí­no­vé koli­zi. Pravděpodobně by si zahrá­li rea­lit­ní­ho agen­ta a jeho man­žel­ku.

Lily-Rose Depp, dce­ra Johnnyho Deppa, si nyní zahra­je objekt náklon­nos­ti hra­bě­te Orloka, v roli její­ho man­že­la a Orlokova rea­lit­ní­ho agen­ta se před­sta­ví Nicholas Hoult, kte­ré­ho jsme nedáv­no vidě­li v sati­ře Menu.

Nosferatu bude dru­hým fil­mem v řadě, kde Hoult bude hrát odlo­že­né­ho pomoc­ní­ka upí­ra. Zahraje si také ve fil­mu Renfield, kte­rý bude uve­den do celo­svě­to­vé dis­tri­buce letos v dub­nu a v němž ztvár­ní otrav­né­ho asi­s­ten­ta Drákuly Nicolase Cage.

Hoult o svém obsa­ze­ní do Nosferatu nedáv­no hovo­řil s Colliderem, když roz­ho­vor pro film The Menu:

„Jsem fanou­šek ori­gi­ná­lu, ale mys­lím, že jak znám Robertovu prá­ci a vím, že chtěl nato­čit ten­to film a vyprá­vět ten­to pří­běh - mys­lím, že je jím posed­lý už od svých osmi let, jak mi řekl,“ uve­dl Hoult.

„Takže když to pro něj osob­ně tolik zna­me­ná a když vím, co vytvo­řil se Seveřanem, Majákem a Čarodějkou, tak si říkám, že jeho ver­ze toho pří­bě­hu je něco, co bych jako fanou­šek rád viděl, tak­že to, že to s ním budu moci nato­čit, je něco, na co se oprav­du těším.“

Hvězda fil­mu Nosferatu Bill Skarsgård si natá­če­ní v Praze oblí­bil: loni v létě od červ­na do září v čes­ké met­ro­po­li a oko­lí natá­čel nový rebo­ot Vrány.

Skarsgård hra­je také ve fil­mu John Wick: Chapter 4, kte­rý má při­jít do kin v břez­nu, ale jeho účast ve spi­no­f­fu Johna Wicka Ballerina, kte­rý se v sou­čas­né době natá­čí v Praze, neby­la potvr­ze­na.

Eggersův Nosferatu bude již tře­tí ver­zí s vaz­bou na čes­ké země. Původní film z roku 1922 se čás­teč­ně natá­čel ve Vrátné doli­ně, Dolném Kubíně a na Oravském hra­dě v býva­lém Československu (dnes Slovensko), zatím­co čás­ti ver­ze Wernera Herzoga Nosferatu the Vampyre z roku 1979 se natá­če­ly na jiho­mo­rav­ském hra­dě Pernštejn.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,07145 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72025 KB. | 25.02.2024 - 00:17:56