Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Godzilla, King of the Monsters! (1956)

Godzilla, King of the Monsters! (1956)

Photo © Embassy Pictures
Photo © Embassy Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Předělávka původ­ní Gojiry (1954) urče­ná výhrad­ně pro ame­ric­ké divá­ky. Díky tomu se dlou­hou dobu hod­ně lidí mil­ně domní­va­lo, že prá­vě ten­to sní­mek je ori­gi­nál­ní Godzilla.

Americký novi­nář Steve Martin při­lé­tá do Tokia na něko­lik dní, aby zde napsal člá­nek o podiv­né neho­dě… Blízko japon­ských ost­ro­vů, kte­ré leží neda­le­ko Tokia došlo k něko­li­ka námoř­ním neštěs­tím. Během něko­li­ka hodin se zde poto­pí vel­ká obchod­ní loď a zane­dlou­ho po ní i dvě záchra­nář­ské lodě. Vláda ani pros­tí obča­né si tuto nena­dá­lou situ­a­ci nedo­ká­ží vysvět­lit. Teprve když vytáh­nou z moře jedi­né­ho pře­ži­vší­ho, kte­rý řek­ne slo­vo „pří­še­ra“ vyba­ví se někte­rým lidem sta­rá legen­da o Godzille. Tato obří stvů­ra žije hlu­bo­ko na dně oce­á­nu a na souš prý vždy vyle­ze ve chví­li, kdy je úby­tek moř­ských živo­či­chů. Tehdy se vydá­vá na souš, aby uko­ji­la svůj hlad. Že nejde jen o legen­du potvr­dí pale­on­to­log Yamane, kte­rý při­jíž­dí na jeden z ost­ro­vů, kde pro­běh­lo údaj­né zemětře­se­ní. Nalezne zde zvý­še­nou hla­di­nu radi­a­ce, tri­lo­bi­ta a nako­nec spat­ří i samot­nou Godzillu. Jeho teo­rií je, že pade­sá­ti­me­t­ro­vou pří­še­ru vyhna­li na souš tes­ty jader­ných zbra­ní a nesou­hla­sí s výro­ky veřej­nos­ti i vlá­dy, že by měl být ten­to gigant oka­mži­tě zne­škod­něn. Jenomže obří tvor začne pus­to­šit celé Japonsko a tak se musí rych­le najít něja­ký způ­sob, jak jí zasta­vit jed­nou pro­vždy. Právě ten­to fakt nedo­vo­lí Martinovi opus­tit Tokio a je roz­hod­nu­tý zůstat až dokon­ce, pro­to­že je Godzillou pří­mo fas­ci­no­ván.

Český název: Probuzená zká­za
Režie: Ishiro Honda, Terry O. Morse
Rok výro­by: 1956
Délka: 80 min
Země: USA/Japonsko

Hrají:
Raymond Burr ... (Steve Martin)
Takashi Shimura ... (Dr. Kyohei Yamane)
Akira Takarada ... (Hideto Ogata)
Momoko Kochi ... (Emiko Yamane)
Akihiko Hirata ... (Dr. Daisuke Serizawa)
... a dal­ší

Když v roce 1954 nato­čil reži­sér Honda původ­ní Gojiru, byl jeho film pro­mí­tán pou­ze v jeho rod­ném Japonsku. Jak sami víte obje­vo­va­lo se tam jis­té posel­ství o tom, že tes­to­vá­ní jader­ných zbra­ní má nesmír­ný dopad na pří­ro­du. Stejně tak tam bylo zmi­ňo­va­né i bom­bar­do­vá­ní Hirošimy a Nagasaki. Z wiki­pe­die jsem se dozvě­děl, že původ­ní Gojira neby­la nikdy uvol­ně­na do svě­ta až do roku 2004. Proto při­šel její autor s myš­len­kou, že by požá­dal Američany o pomoc a nato­čil ten­to rema­ke. Musel ho však upra­vit a hlav­ně sestří­hat pasá­že, ve kte­rých byly naráž­ky na USA a jejich zbra­ně. Tímto vzni­kl ten­to sestří­ha­ný pro­jekt, kte­rá je vlast­ně zkrá­ce­nou ver­zí původ­ní­ho fil­mu (vět­ši­na scén je prá­vě z roku 1954), dopl­ně­ná o nové pasá­že v nich figu­ru­je ame­ric­ký herec Raymond Burr. Jen málo­kdo věděl, jaká je mezi obě­ma sním­ky podob­nost a mno­zí pova­žo­va­li ten­to kou­sek mil­ně za ori­gi­nál.

Photo © Embassy Pictures

Bohužel tím prom­ne jako fanouš­ka ori­gi­ná­lu ztra­til film svůj smy­sl a cítil jsem se znač­ně ochu­zen. Jaksi se vytra­ti­la ona pověst­ná atmo­sfé­ra, kte­rou při­br­z­ďo­va­ly zby­teč­né scé­ny s novi­ná­řem. Ty mi nepři­nes­ly abso­lut­ně nic nové­ho a spí­še mi vadil muž­ský hlas vypra­vě­če v poza­dí zná­mých scén. Ten v nich vypra­vo­val své vlast­ní pro­žit­ky, kte­ré mě neza­jí­ma­li. Jak mám vlast­ně hod­no­tit film, kte­rý oko­pí­ro­val již nato­če­né scé­ny a při­ho­dil k nim úpl­né zby­teč­nos­ti? Jediný důvod proč tomu nedám odpad je ten, že díky tomu­to pro­jek­tu se Gojira dosta­la vlast­ně do svě­ta.

Photo © Embassy Pictures

Bavit se o kva­li­tě tri­ků, kos­tý­mu samot­né stvů­ry a papí­ro­vých baráč­cích je asi bez­před­mět­né, když již všech­no pod­stat­né zmí­nil Prasoid ve své recen­zi a já bych ho jen opa­ko­val. Hodnotil bych totiž napros­to stej­né věci, kte­ré už on udě­lal a mě tak nezbý­vá než s ním sou­hla­sit. Scény s novi­ná­řem jsou sice do děje mís­ty zave­de­ny cel­kem obrat­ně a divák kte­rý se s Gojirou setká popr­vé ani „nepo­zná“, že tam nepat­ří – jen­že tohle pra­vi­dlo nepla­ti­lo vždy. Za asi nej­pů­so­bi­věj­ší pova­žu­ji tu z nemoc­ni­ce.

Photo © Embassy Pictures

Hodnocení: 40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86728 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71901 KB. | 14.06.2024 - 21:57:29