Kritiky.cz > Články > Bláznivá střela 2 a 1/2: Vůně strachu

Bláznivá střela 2 a 1/2: Vůně strachu

Photo © 1991 Paramount Pictures
Photo © 1991 Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bláznivá stře­la 2 a 1/2: Vůně stra­chu je ame­ric­ká kri­mi­nál­ní kome­die z roku 1991. Jedná se o pokra­čo­vá­ní fil­mu Bláznivá stře­la a dru­hým dílem fil­mo­vé série Bláznivá stře­la. Ve fil­mu hra­je Leslie Nielsen komic­ky neo­hra­ba­né­ho poli­cej­ní­ho poru­čí­ka Franka Drebina z poli­cej­ní­ho oddí­lu! Priscilla Presleyová hra­je roli Jane, O. J. Simpson jako Nordberg a George Kennedy jako poli­cej­ní kapi­tán Ed Hocken. Ve fil­mu se dále obje­ví Robert Goulet (kte­rý se před­tím obje­vil jako „spe­cial guest star“ v seri­á­lu Policejní oddíl!) v roli zlot­ři­lé­ho Quentina Hapsburga a Richard Griffiths jako zastán­ce obno­vi­tel­ných paliv Dr. Albert S. Meinheimer (a také jeho ďábel­ský dvoj­ník Earl Hacker). V epi­zod­ních rolích se obje­ví Zsa Zsa Gabor, Mel Tormé a čle­no­vé týmu Chicago Bears.

David Zucker se vra­cí z prv­ní­ho dílu jako reži­sér a sce­náris­ta fil­mu. Jim Abrahams a Jerry Zucker jsou výkon­ný­mi pro­du­cen­ty fil­mu a díky své­mu podí­lu na prv­ním dílu série a tele­viz­ním seri­á­lu Policejní koman­do! zís­ká­va­jí i autor­ský kre­dit. Ani jeden z nich se však nepo­dí­lel na scé­ná­ři k fil­mu.

Děj

Frank Drebin je vyzna­me­nán v Bílém domě, kde pre­zi­dent George H. W. Bush ozná­mí, že své dopo­ru­če­ní pro ener­ge­tic­ký pro­gram země zalo­ží na radách dok­to­ra Alberta Meinheimera, kte­ré budou odha­le­ny během dok­to­ro­va pro­je­vu na veče­ři v National Press Clubu násle­du­jí­cí týden. Šéfové uhel­né­ho a rop­né­ho (fosil­ní pali­va) a jader­né­ho prů­mys­lu jsou tou­to sku­teč­nos­tí roz­ru­še­ni, pro­to­že Dr. Meinheimer je zastán­cem obno­vi­tel­ných zdro­jů ener­gie. Jane Spencerová, kte­rá nyní žije odlou­če­ně od Franka a pra­cu­je pro dok­to­ra Meinheimera, pra­cu­je dlou­ho do noci v Meinheimerově výzkum­ném ústa­vu, když zahléd­ne muže odjíž­dě­jí­cí­ho v dodáv­ce. Pracovník údrž­by obje­ví hodi­ny s při­pev­ně­ným dyna­mi­tem a odne­se je ochran­ce, kte­rá je omy­lem spus­tí.

Druhý den ráno se Frank zno­vu sezná­mí s Jane, když s ní vede roz­ho­vor o výbuchu. Provede ho po ústa­vu a sezná­mí se s Janeiným pří­te­lem, ředi­te­lem spo­leč­nos­ti Hexagon Oil Quentinem Hapsburgem, na kte­ré­ho začne nesmír­ně žár­lit. Frankův šéf Ed Hocken ho s Jane najde v osa­mě­lém blu­e­so­vém baru, kde Frank oka­mži­tě pro­mar­ní pří­le­ži­tost se s ní usmí­řit. Mezitím na setká­ní vedou­cích před­sta­vi­te­lů „ener­ge­tic­ké­ho“ prů­mys­lu Hapsburg pro­zra­dí, že une­sl dok­to­ra Meinheimera a našel za něj přes­né­ho dvoj­ní­ka, Earla Hackera, kte­rý na veče­ři v tis­ko­vém klu­bu pod­po­ří fosil­ní a jader­ná pali­va.

Policejní koman­do vypá­t­rá řidi­če dodáv­ky Hectora Savage. Jakmile zjis­tí, že je mu poli­cie na sto­pě, Savage se ukry­je v domě a poža­du­je pení­ze a auto. Frank naje­de s tan­kem zása­ho­vé jed­not­ky do domu a pro­je­de jím, čímž nechtě­ně umož­ní Savageovi útěk, a způ­so­bí dal­ší ško­dy, když ztra­tí kon­t­ro­lu nad tan­kem a nabou­rá do měst­ské zoo­lo­gic­ké zahra­dy, čímž umož­ní zví­řa­tům unik­nout. Na večír­ku toho veče­ra si Frank všim­ne, že si ho dok­tor Meinheimer oka­mži­tě nepa­ma­tu­je, přes­to­že mu Jane řek­la, že Meinheimer má foto­gra­fic­kou paměť. Frank ji s tím po večír­ku kon­fron­tu­je v jejím bytě, ale je odmít­nut. O chví­li poz­dě­ji do domu vstou­pí Savage a poku­sí se Jane zabít. Frank si Savage uvě­do­mí a zabi­je ho tak, že mu str­čí do úst hasič­skou hadi­ci a pus­tí ji napl­no. Jane si uvě­do­mí, že Frank měl prav­du, a oba obno­ví svůj milost­ný vztah.

Dalšího dne poli­cej­ní jed­not­ka obklí­čí síd­lo spo­leč­nos­ti Hexagon Oil, kde je držen dok­tor Meinheimer. Frank se poku­sí v přestro­je­ní dostat do budo­vy, ale mís­to toho je obje­ven a svá­zán Hapsburgovými nohsle­dy. Frank a Dr. Meinheimer jsou nako­nec osvo­bo­ze­ni a poli­cej­ní jed­not­ka pokra­ču­je na veče­ři v tis­ko­vém klu­bu. Když zjis­tí, že jejich jedi­ná ces­ta dovnitř je zamče­ná, Frank, Ed, Nordberg a Dr. Meinheimer si při­vlast­ní kos­týmy mari­a­chi kape­ly a vyda­jí se dovnitř, kde je nako­nec Hacker zadr­žen, což umož­ní Meinheimerovi pronést svůj pro­jev. Hapsburg z veče­ře ute­če a vez­me s sebou Jane. Po pře­střel­ce na stře­še budo­vy Hapsburg Frankovi ozná­mí, že v budo­vě nastra­žil malé jader­né zaří­ze­ní, kte­ré všech­ny pří­tom­né kro­mě něj zabi­je a pro­jev dok­to­ra Meinheimera uči­ní zby­teč­ným. Po hád­ce se Frank poku­sí od Hapsburga zjis­tit kód k zne­škod­ně­ní bom­by, ale do míst­nos­ti vstou­pí Ed a vyho­dí Hapsburga z okna. Hapsburg nara­zí do mar­ký­zy pod ním a poda­ří se mu dostat na chod­ník bez úho­ny, ale vzá­pě­tí je zabit uprch­lým lvem ze zoo.

Frank a Jane se poku­sí bom­bu zne­škod­nit, zatím­co Ed a Nordberg se vrá­tí do taneč­ní­ho sálu, aby ho eva­ku­o­va­li. Po něko­li­ka neú­spěš­ných poku­sech se Frankovi nako­nec poda­ří bom­bu v posled­ní vte­ři­ně zne­škod­nit, když zakop­ne o její napá­je­cí kabel a odpo­jí ji. Prezident Franka pochvá­lí a nabíd­ne mu zvlášt­ní mís­to vedou­cí­ho oddě­le­ní Federálního poli­cej­ní­ho úřa­du. Frank odmít­ne a mís­to toho požá­dá Jane o ruku, což ona při­jme.

Hudba

Stejně jako u prv­ní­ho fil­mu Bláznivá stře­la slo­žil a orchestro­val původ­ní hud­bu k dru­hé­mu dílu vete­rán a skla­da­tel soun­d­trac­ků Ira Newborn, včet­ně zná­mé­ho bigbítového/bluesového téma­tu pro sérii Bláznivá střela/Policejní oddíl!“

Několik orchest­rál­ních čás­tí se točí kolem dvou dal­ších Newbornových skla­deb: „Drebin - Hero!“ (pou­ži­tá na začát­ku předti­tul­ko­vé sek­ven­ce od ani­ma­ce s logem Paramountu) a roman­tic­ká „Thinking of Him“ (bez­pro­střed­ně po titul­cích).

Sezónní broadwa­yská a fil­mo­vá zpěvačka/herečka Colleen Fitzpatricková hra­je salo­o­no­vou zpě­vač­ku v restau­ra­ci se smut­ným názvem Blue Note, kam se depri­mo­va­ný detek­tiv poru­čík Drebin vra­cí poté, co vidí, jak se jeho býva­lé pří­tel­ky­ni Jane Spencerové dvo­ří padouch Quentin Hapsburg. Tato role byla čas­to při­pi­so­vá­na zpě­vá­ko­vi Vitaminovi C, kte­rý se sho­dou okol­nos­tí jme­nu­je stej­ně, což je však nespráv­né.

V tom­to díle Bláznivé stře­ly zazní i dal­ší newy­or­ské sklad­by. Patří mezi ně stan­dar­dy „Tangerine“ a „Satin Doll“ a nahráv­ky sku­pin The Righteous Brothers „Unchained Melody“ (zazně­la v dra­ma­tu Jerryho Zuckera Ghost) a „Ebb Tide“. Sám Nielsen na veče­ři v Press Clubu namlu­vil popo­vý stan­dard s latin­skou pří­chu­tí „Bésame Mucho“.

V sou­vis­los­ti s dru­hým fil­mem Bláznivé stře­ly vyda­la Varèse Sarabande soun­d­track, kte­rý kom­bi­nu­je nej­lep­ší sklad­by Newborna z prv­ních dvou fil­mů. Kompletní hud­ba k tri­lo­gii Bláznivá stře­la spo­lu se zdro­jo­vou hud­bou a alter­na­tiv­ní­mi názna­ky jako bonu­so­vý mate­ri­ál vyšla v roce 2014 u La-La-Land Records.

Recepce

Box office

Bláznivá stře­la 2 a 1/2: Vůně stra­chu sesa­di­la z prv­ní příč­ky kasov­ní­ho žeb­říč­ku Robina Hooda: Prince of Thieves. Ve Spojených stá­tech a Kanadě vydě­lal 86,9 mili­o­nu dola­rů a na mezi­ná­rod­ní scé­ně si vedl ješ­tě lépe, když při uvá­dě­ném roz­počtu 23 mili­o­nů dola­rů vydě­lal 105 mili­o­nů dola­rů a celo­svě­to­vě tak dosá­hl cel­ko­vé část­ky 192 mili­o­nů dola­rů. Ve Spojených stá­tech se stal desá­tým nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem roku 1991.

Kritické ohlasy

Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes má film na zákla­dě 43 recen­zí hod­no­ce­ní 58 s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 5,9/10. Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes má film na zákla­dě 43 recen­zí prů­měr­né hod­no­ce­ní 5,9/10. Souhlas kri­ti­ků na této strán­ce zní: „Nahá zbraň 2 ⁄2: Pach stra­chu při­ná­ší hrst­ku mír­ných záchva­tů smí­chu, ale cel­ko­vě jeho vypja­té vtíp­ky bled­nou ve srov­ná­ní s jeho stře­va trha­jí­cím před­chůd­cem.“ (The Naked Gun 2 ⁄2: The Smell of Fear). Na ser­ve­ru Metacritic má film na zákla­dě 21 kri­ti­ků váže­ný prů­měr 65 bodů ze 100, což zna­me­ná „obec­ně pří­z­ni­vé hod­no­ce­ní“.

Owen Gleiberman z časo­pi­su Entertainment Weekly udě­lil fil­mu znám­ku B , ale pozna­me­nal, že je v někte­rých ohle­dech „nej­před­ví­da­tel­něj­ším z fil­mů ZAZ. Dokonce i nekon­zis­tent­ní Přísně taj­né! (1984), dement­ní hyb­rid fil­mů o Elvisovi a špi­o­náž­ních thrille­rů z dru­hé svě­to­vé vál­ky, měl mno­hem divo­čej­ší pasá­že. Přesto bych bral men­ší ZAZ než vět­ši­nu kon­ku­ren­ce kdy­ko­li. Jejich kome­die vás nejen roze­smě­jí. Vloží vás do nové­ho, naprask­lé­ho zrca­dlo­vé­ho svě­ta - svě­ta, kde žád­ný detail není pří­liš malý pro zesměš­ně­ní a kde Leslie Nielsen (budiž mu země leh­ká) může být fil­mo­vou hvězdou.“ Kenneth Turan v Los Angeles Times napsal, že by se mělo „uva­žo­vat o Nahé zbra­ni 2 ⁄2: Pach stra­chu. Název je dosta­teč­ně vtip­ný, stej­ně tak titul­ky („Un Film de David Zucker“) a klí­čo­vá kres­ba, zob­ra­zu­jí­cí neo­hro­že­né­ho poru­čí­ka Franka Drebina roz­kro­če­né­ho na dvo­ji­ci rych­lých kulek, je také dob­rá k pou­smá­ní. Ale tím smích kon­čí, kama­rá­de. Protože jedi­né, co vás na Nahé zbra­ni nero­ze­smě­je, je film samot­ný.“.


Zdroj: Anglická Wikipedie

Licence Creative Commons - Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Bláznivá střela


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60960 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72644 KB. | 20.05.2024 - 20:58:11