Kritiky.cz > Ze života > Panther Pays aneb další kvalitní věc od Playtechu

Panther Pays aneb další kvalitní věc od Playtechu

word image 351864 1
word image 351864 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jakmile si zájem­ce o onli­ne hra­cí auto­ma­ty vybe­re kasi­no, kde bych chtěl začít hrát, při­chá­zí na řadu dile­ma, kte­rou hru si zvo­lit. Výběr je dnes sku­teč­ně obrov­ský, navíc hry doká­ží zaujmout i gra­fi­kou, a tak koli­krát u nabíd­ky až oči pře­chá­ze­jí. Nikdy ale není na ško­du se řídit recen­ze­mi jed­not­li­vých titu­lů, aby člo­věk věděl, do čeho jde a jakou zába­vu může čekat. A pro­to jsme tady s recen­zí na Panther Pays, tedy jed­né z nej­po­pu­lár­něj­ších onli­ne hra­cích auto­ma­tů sou­čas­nos­ti.

Panther Pays jsme si k recen­zi vybra­li i kvů­li tomu, že za tou­to hrou sto­jí reno­mo­va­ná spo­leč­nost Playtech, zalo­že­ná v roce 1999. Je na trhu tedy již oprav­du dlou­ho a úspěš­ně si udr­žu­je výbor­nou pověst. V pod­sta­tě se dá na Playtech spo­leh­nout, že dál budou pro­du­ko­vat tako­vé hra­cí auto­ma­ty, jaké jim při­ne­sou dal­ší respekt a roz­hod­ně jim pomů­žou udr­žet pozi­ci na bur­ze. Důvěra je pros­tě pro tuto nej­vět­ší soft­wa­ro­vou spo­leč­nost se spe­ci­a­li­za­cí na kasi­na stě­žej­ní, není tedy divu, že po ní hrá­či sáh­li ihned po vydá­ní, a i v době psa­ní recen­ze pat­ří mezi nej­ob­lí­be­něj­ší.

Líbivá gra­fi­ka

Ač vznik­la už v roce 2019, gra­fi­ka je stá­le veli­ce pěk­ná. Celkově Playtech ve spo­lu­prá­ci s Rarestone gaming udě­la­li dob­ře, že sáh­li po téma­ti­ce džun­gle, jež se pře­de­vším v Česku těší znač­né popu­la­ri­tě. Možná je to kvů­li jis­té exo­ti­ce, kte­rou v ní Čech spat­řu­je, mož­ná prá­vě v pale­tě pes­t­rých barev, kte­ré k téma­ti­ce džun­gle pros­tě pat­ří. Není tedy divu, že už krát­ce po spuš­tě­ní člo­vě­ka zaujmou odstí­ny zele­ných barev, a byť hra­cí auto­ma­ty člo­věk hra­je pro zába­vu a tro­chu toho adre­na­li­nu, pře­ci jen zele­ná půso­bí bla­ho­dár­ně na ner­vy. V kost­ce se na celý inter­fa­ce dívá dob­ře, nic člo­vě­ka nebi­je nepří­jem­ně do očí, nic nepů­so­bí nepa­t­řič­ně a má v sobě snad i kou­sek nos­tal­gie, jež si ale spí­še spo­ju­je­me s tro­chu jiný­mi hra­mi.

Co se samot­ných vál­ců týče, těch se na obra­zov­ce o tra­dič­ním roz­li­še­ní obje­vu­je pět. Samotné spi­ny nejsou dopro­vá­ze­ny žád­nou hud­bou, což ale zběhlé­ho hrá­če auto­ma­tů nepře­kva­pí. Naopak by jej moh­li zasko­čit ani­ma­ce zví­ře­te, obje­vu­jí­cí se v názvu hry. Černý pan­ter totiž pat­ří mezi obráz­ky, točí­cí se na vál­ci, a pra­vi­del­ně se hýbe, a při vyto­če­ní zele­ných šper­ků se ozve džin­gl. Právě díky zele­ným šper­kům hráč zís­ká­vá vol­né spi­ny, nebo­li free spi­ny. Ty jsou dob­ře roze­zna­tel­né od ostat­ních obráz­ků, všech­ny jsou však pěk­ně barev­né a cel­ko­vě do zasa­ze­ní v džun­g­li sedí.

Gameplay nemá pro­blém zaujmout

Když se pře­su­ne­me ke gamepla­yi, hráč točí, sna­ží se vyhrát free spi­ny a nahrát co nej­ví­ce. Právě free spi­ny jsou nej­vět­ším tahá­kem Panther Pays, jeli­kož během nich má hráč šan­ci tre­fit divo­ké bonu­sy, pro­to je zisk free spi­nů oprav­du klí­čo­vý. Sledovat vál­ce a oči­ma po nich těkat v nadě­ji, že se zasta­ví na tom správ­ném mís­tě, při­ná­ší adre­na­lin a zába­vu, kte­rá se hned tak neo­mr­zu­jí už jen kvů­li tomu, jak pěk­ně hra vypa­dá. Jednoduše gra­fi­ka a gameplay se dost dob­ře dopl­ňu­jí a Playtechu za to pat­ří uzná­ní.

Kromě čer­né­ho pan­tera a polí­ček s free spi­ny na vál­cích najde­me čís­la a pís­me­na sym­bo­li­zu­jí­cí hra­cí kar­ty, dal­ší zví­řa­ta jako papouš­ka či mal­pu kapu­cín­skou. Cílem je zís­ká­ní free spi­nů a divo­kých bonu­sů v podo­bě dia­man­tů a samo­zřej­mě také sna­ha o vyto­če­ní tří a více iden­tic­kých sym­bo­lů. Samotných free spi­nů může člo­věk zís­kat až deset, když se mu pove­de vyto­čit tři nebo více zele­ných šper­ků. A pokud se mu pove­de i během těch free spi­nů najít dal­ší zele­né šper­ky, zís­ká s tím i dal­ší free spi­ny.

Než se dosta­ne­me k ver­dik­tu, samo­zřej­mě je nesmír­ně důle­ži­té zmí­nit, že zvy­šo­vá­ní a sni­žo­vá­ní sázek je v Panther Pays intu­i­tiv­ní a nepře­hléd­nu­tel­né. Hráč pomo­cí tla­čí­tek plus a mínus sáz­ku upra­ví ve vte­ři­ně, navíc hra umož­ňu­je sáz­ky oprav­du malé až po obrov­ské. Je tedy jen na hrá­či, na co si v tu chví­li věří, při­čemž RTP se pak pohy­bu­je oko­lo 96%.

Verdikt

Panther Pays je pros­tě solid­ní zába­vou. Co se týče onli­ne hra­cích auto­ma­tů, pat­ří k těm lep­ším, a pokud si hráč chce užít kva­lit­ní gameplay a líbi­vý inter­fa­ce, dopo­ru­če­ní se dá ochot­ně poskyt­nout. Nejde nicmé­ně o nic revo­luč­ní­ho, a pokud hrá­či vyho­vu­jí kla­si­ky od Paytechu jako A Night Out nebo Frankie Dettori’s Magic 7, o tolik nepři­jde.

 

Vlastní hod­no­ce­ní: 80%
Datum vydá­ní: 2019
Výrobce: Playtech + Rarestone gameplay
Žánr: hra­cí auto­ma­ty
Počet hrá­čů: 1
Lokalizace: Hra je intu­i­tiv­ní, pře­klad není tře­ba.
Doporučený věk: 18+

Ministerstvo finan­cí varu­je: Účastí na hazard­ní hře může vznik­nout závis­lost!
Účast na hazard­ních hrách se zaka­zu­je fyzic­ké oso­bě mlad­ší 18 let.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80743 s | počet dotazů: 268 | paměť: 74002 KB. | 20.07.2024 - 15:50:06