Kritiky.cz > Recenze knih > NE/PROMLČENO - Divoké devadesátky, mafiánské popravy a skutečné zločiny, které mění osud

NE/PROMLČENO - Divoké devadesátky, mafiánské popravy a skutečné zločiny, které mění osud

Fotka od Ulrich B. z Pixabay
Fotka od Ulrich B. z Pixabay
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 3,00 z 5)
Loading...

I přes mra­ven­čí prá­ci poli­cie a vyšet­řo­va­cích týmů se někdy stá­vá, že vrah není ani po letech dopa­den. Nebo nao­pak po desít­kách let dojde k ote­vře­ní pří­pa­du a na zákla­dě nových metod nebo neče­ka­ných svě­dec­tví se pacha­tel dočká sou­du a pozůsta­lí se dopát­ra­jí osu­du svých nej­bliž­ších a mohou za jejich živo­tem koneč­ně udě­lat bolest­nou teč­ku. Spolek Nepromlčíme si kla­de za cíl upo­zor­nit na fakt, že exis­tu­jí pro­ml­če­cí lhů­ty, kte­ré se bohu­žel týka­jí i nej­zá­važ­něj­ších trest­ných činů. Kniha NE/PROMLČENO je dal­ším z pří­spěv­ků, kte­ré na tuto sku­teč­nost mají upo­zor­nit a vypro­vo­ko­vat změ­nu v čes­ké jus­ti­ci.

Neprom

U řady zlo­či­nů z růz­ných oblas­tí kri­mi­na­li­ty exis­tu­jí lhů­ty, po jejichž uply­nu­tí lze na pacha­te­le i po pro­ká­zá­ní pohlí­žet jako nevin­né­ho. S tro­chou scho­ví­va­vos­ti to lze pocho­pit u majet­ko­vých trest­ných činů, hos­po­dář­ské kri­mi­na­li­ty, ale u trest­ních činů jen stě­ží. A u vraž­dy spácha­né jakým­ko­liv způ­so­bem se pří­čí akcep­to­vat to, že u nás je tato lhů­ta sta­no­ve­na na pou­hých pat­náct let. U zvlášť bru­tál­ní vraž­dy na tři­cet let.

Kniha NE/PROMLČENO je tvo­ře­na sku­teč­ný­mi pří­běhy, na kte­ré čle­no­vé spol­ku upo­zor­ňu­jí. Jedná se vět­ši­nou o trest­né činy nej­hrub­ší­ho zrna, kte­ré dosud neby­ly objas­ně­ny, pacha­tel své­mu tres­tu stá­le uni­ká a pozůsta­lé sží­rá sví­ra­vá nejis­to­ta ohled­ně posled­ních chvil jejich nej­bliž­ších. Řada evrop­ských zemí (Švédsko, Norsko, Rakousko,…) vraž­du nepro­ml­ču­je a je sna­hou dosáh­nout u nás téhož. Příspěvkem má být i tato pub­li­ka­ce.

Kniha je čle­ně­na na čty­ři hlav­ní čás­ti a prv­ní z nich nemů­že být věno­vá­na niče­mu jiné­mu než divo­kým deva­de­sá­tým létům, kte­ré se do kri­mi­na­lis­tic­kých sbor­ní­ků nesma­za­tel­ně zapsa­ly. Navazuje část dru­há pojme­no­va­ná jako Vraždy na běží­cím pásu. Třetí oddíl se věnu­je nej­hor­ším svě­to­vým zabi­já­kům a posled­ní oddíl pod výstiž­ným názvem Beztrestně! Představuje kau­zy, kdy pacha­tel stá­le čeká na své dopa­de­ní.

Všechny čás­ti jsou dopl­ně­ny obra­zo­vým mate­ri­á­lem, kte­rý není urče­ný pro slab­ší pova­hy. Často se jed­ná i o poli­cej­ní foto­gra­fie z mís­ta činu a pohled je urče­ný jen pro otr­lé. Kapitoly jsou poměr­ně krát­ké a čti­vě napsa­né a tak upou­ta­jí a donu­tí k zamyš­le­ní.

Svůj účel kni­ha NE/PROMLČENO urči­tě spl­ní. Rozpoutat veřej­nou dis­ku­zi a vyvi­nout tlak potřeb­ný k zákon­ným změ­nám. Většina ze čte­ná­řů by urči­tě zved­la ruku pro zru­še­ní pro­ml­če­cích lhůt obec­ně a u nej­zá­važ­něj­ších trest­ných činů nemluvě.

  • Název kni­hy               NE/PROMLČENO
  • Autor                          spo­lek Nepromlčíme
  • Nakladatelství            Cosmopolis
  • Místo vydá­ní              Praha
  • Rok vydá­ní                 2022
  • Vydání (1., 2. atd.)     1.
  • Počet stran                  195
  • ISBN/EAN                 978-80-271-3721-3

  • Náhledová fot­ka od Ulrich B. z Pixabay
  • Fotka kni­hy: Grada Publishing, a.s.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00628 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72078 KB. | 24.04.2024 - 01:14:50