Kritiky.cz > Recenze knih > Město snů - sága rodu Caldwellů 1.díl ze 3

Město snů - sága rodu Caldwellů 1.díl ze 3

large 3
large 3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi rodin­né ságy? Chcete se podí­vat na to, jak se zro­dil němý film? Chcete pro­žít vel­kou lás­ku? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka, kte­rou vyda­la Euromedia Group, pod znač­kou Ikar a nese název Město snů - edi­ce svě­to­vý best­seller. 

Hariiet Caldwellová je dce­ra boha­té­ho rejda­ře, vel­mi tech­nic­ky zalo­že­ná. Líbí se jí nábře­ží s lodě­mi. Její otec je veli­ce váže­ný a úspěš­ný muž. Když jej postih­ne mrt­vi­ce, musí se o něj celá rodi­na sta­rat včet­ně Harriet. V jejich rodin­né fir­mě se toho ale děje oprav­du hod­ně a vzta­hy v ní nejsou úpl­ně idy­lic­ké. Harriet se bez­hla­vě zami­lu­je do Franka, kte­rý se pohy­bu­je v ocho­du s němý­mi fil­my. Je to vel­ký dob­ro­druh. Otevírá jed­no diva­dlo za dru­hým a stá­vá se z něj veli­ce úspěš­ný muž. Ustojí Harriet jeho náro­ky? Bude její lás­ka tak dále inten­ziv­ně opě­to­vá­na? Jak vel­ké neštěs­tí zasáh­ne do jejich vzta­hu? Víc už vám nepro­zra­dím a nenech­te si ujít tuto báječ­nou novin­ku.

Knihu jsem si k recen­zi nevy­bra­la náho­dou. Když jsem ji vidě­la v edič­ním plá­nu, říka­la jsem si, že jí pros­tě musím mít. Je to báječ­ná sága ode­hrá­va­jí­cí se na kon­ci 19. a začát­kem 20.století  v Californii v San Francisku. Kniha je roz­dě­le­na na dva díly, má cel­kem 55 kapi­tol, 320 stran, zakon­če­na epi­lo­gem. Čte se vel­mi dob­ře. Styl psa­ní autor­ky se mně veli­ce líbil a ješ­tě jsem od ní žád­ný román nečet­la. Čtení jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Mám moc ráda rodin­né ságy a těším se na dal­ší díl, kte­rý si roz­hod­ně nene­chám ujít. Námět romá­nu byl vel­mi zají­ma­vý. Ještě nikdy jsem nečet­la kni­hu z fil­mo­vé­ho pro­stře­dí. Líbí se mně, jak se zde stře­tá­va­jí dva svě­ty. Jeden fil­mo­vý a ten dru­hý rejdař­ský obchod, kde panu­je síla a vel­ké intri­ky. Na titul­ní obál­ce je vidět mla­dá dív­ka, v poza­dí lodě i vel­ký most a prů­zrač­né moře. Vyvolává to ve mně poci­ty nespou­ta­nos­ti, mlá­dí i vel­ké­ho čeká­vá­ní. Věřím, že se vám nová rodin­ná sága zalí­bí tak jako mně a urči­tě po ní sáh­ne­te. Rozhodně to bude dob­rá vol­ba.

Román o osu­du jed­né boha­té rejdař­ské rodi­ny, o lás­ce i o němém fil­mu a nejen to. V tom­to díle se oci­tá­me v letech 1898 až 1926.

Ukázka z kni­hy:

Byron se krát­ce zasmál a při­ký­vl. „Francouzská kame­ra od brat­ří Pathé. Má hod­no­tu celé­ho jmě­ní a je to jedi­ná kame­ra, kte­rou teh­dy Ezra mohl zachrá­nit.“

Více na Kritiky.cz
MICHAL VIEWEGH (1962) Narodil se v Praze, ale dětství prožil, jak sám o sobě rád říká, v „provinční“ Sázav...
RECENZE: Designated Survivor    Kiefer Sutherland se v jednom z největších televizních překvapení uplynulé sezóny stáv...
A dávkování? ...
Santa Monica Studio pracuje kromě God of War: Ragnarök na... Santa Monica Studio pracuje kromě God of War: Ragnarök na nové hře. Potvrzuje to nový vypsaný ...
Neuvěřitelně uvěřitelné příhody z hor - Jednou jsi nahoře, většinou dole Češi jsou po celém světě známí jako milovníci turistiky a cestování obecně.  Když neobj...

„Před čím nebo před kým zachrá­nit?“

„Před ban­dou rvá­čů ze syn­di­ká­tu, kte­rá pře­padla jeho fil­mo­vé stu­dio v Chicagu a všech­no roz­bi­la napadrť.“

Frank na něho nevě­říc­ně zíral. „Ezra měl fil­mo­vé stu­dio? On natá­čel fil­my?“

„Ano, byl nezá­vis­lý fil­mo­vý pro­du­cent, a sice jeden z těch odváž­ných, kte­ří vzdo­ro­va­li mono­po­lu syn­di­ká­tu. Až na tuhle kame­ru mu zapla­ce­ní rvá­či zni­či­li vyba­ve­ní a nako­nec ješ­tě taky halu zapá­li­li.“

Frank roz­ru­še­ně potřá­sl hla­vou. Teď chá­pal, co Byron řekl o těch dvou vrá­nách. „Ale o tom, že syn­di­kát násil­ně úto­čí na nezá­vis­lé fil­mo­vé pro­du­cen­ty, o tom se mi nikdy ani slo­vem nezmí­nil!“ podotkl ohro­me­ně.

Několik slov o autor­ce:

Kate O´Hara vyrost­la v Německu, kde vystu­do­va­la ger­ma­nis­ti­ku a diva­del­ní, fil­mo­vou a tele­viz­ní vědu. Po stu­diu pra­co­va­la jako novi­nář­ka pro roz­hlas, dení­ky a časo­pi­sy.

Uveřejnila čet­né krát­ké pří­běhy a repor­tá­že, v deva­de­sá­tých letech vyces­to­va­la do USA, kde se pro­vda­la a při­ja­la ame­ric­ké občan­ství. Zde pra­co­va­la mno­ho let jako hudeb­ní novi­nář­ka, psa­la ces­to­pi­sy pro roz­hlas a tis­ko­vá média, než se zača­la věno­vat his­to­ric­kým romá­nům.

 Autor: Kate O´Hara

Přeložila: Jana Pecharová

Žánr: edi­ce svě­to­vý best­seller, his­to­ric­ký román, belet­rie

Vydáno: 2022, Euromedia Group,a.s. - Ikar, Praha

Počet stran: 320

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-4739-6

Knihu může­te kou­pit zde

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71911 s | počet dotazů: 269 | paměť: 69670 KB. | 04.12.2023 - 19:48:42