Kritiky.cz > Speciály > Anděl Páně 2 - Pohled do maskérny - Největší problém jsou červené nosy

Anděl Páně 2 - Pohled do maskérny - Největší problém jsou červené nosy

AndelPanePlakat
AndelPanePlakat
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hlavní mas­kér­kou fil­mu Anděl Páně byla 2 Andrea McDonald. Liší se prá­ce mas­ké­ra u pohád­ky opro­ti tře­ba dra­ma­tic­ké­mu fil­mu?

„Tak je to pro děti a musí to být hez­ké, a tady jsme si moh­li i pohrát s posta­vič­ka­mi, pro­to­že Jirka Strach nám to dovo­lil,“ pochva­lu­je si umě­lec­ká mas­kér­ka, kte­rá se čas­to dosta­ne her­cům nej­blí­že. „Maskéři jsou troš­ku i psy­cho­lo­go­vé, pře­ci jen nás her­ci pouš­tí do sou­kro­mí. My se sezná­mí­me jeden den a v ten moment jde­me k her­ci takhle blíz­ko a dotý­ká­me se jejich tvá­ří, tak­že nás pouš­tí do své­ho vnitř­ní­ho pro­sto­ru. A já si toho hroz­ně vážím a dou­fám, že díky tomu, že jsme opa­tr­ní a sna­ží­me se být pří­jem­ní, to vyjde a oni nás tam necha­jí“.

Podoba hlav­ních postav byla dána již z prv­ní­ho dílu, kte­rý jako hlav­ní mas­kér jis­til Martin Valeš, a tato podo­ba se ctí i v pokra­čo­vá­ní pří­bě­hu. Nové posta­vy vzni­ka­ly vždy na zákla­dě reži­sé­ro­vy před­sta­vy v úzké spo­lu­prá­ci s kos­tým­ní výtvar­ni­cí Katarínou Hollou, kdy na zákla­dě kos­tý­mu pak Andrea McDonald při­chá­ze­la s tím, jak dotvo­řit tvář kon­krét­ní posta­vy, vla­sy, vou­sy… a pro­zra­zu­je, na kom se mas­ké­ři nej­ví­ce vyřá­di­li: „Asi to byl Bolek Polívka, před­sta­vi­tel Košťála,  ta posta­va, tvář, uka­zu­je, jak vypa­dá i jaký je člo­věk.“

Kdo se ale musel líčit nejdéle? „Nejdéle se líčil Uriášek, tedy Jirka Dvořák. Ten toho má troš­ku víc – to je paru­ka, obo­čí, knír, teď už po těch dese­ti letech se mu musí troš­ku bar­vit i jeho vou­sy…“ pro­zra­zu­je Andrea McDonald.

Z čeho se vyrá­bí tře­ba obo­čí nebo vou­sy?

Vousy, vla­so­vé doplň­ky, paru­ky, co pou­ží­vá­me, tak někte­ré jsou z vla­sů, oprav­du sku­teč­ných, někte­ré jsou z buvo­la jaka – říká­me jim buvol­ka a někte­ré jsou umě­lé. Na kní­ry jsme pou­ži­li umě­li­nu, kte­rá ven­ku vydr­ží a nemu­sí­me se bát, že když je vlh­ko, tak nám všech­ny kní­ry budou stát, to by vypa­da­lo blbě…“ říká Andrea McDonald a při­dá­vá ješ­tě jed­no mas­kér­ské úska­lí: „Při natá­če­ní v zimě jsou to čer­ve­né nosy. Naprosto u všech, tak­že to se sna­ží­me tak nějak udr­žo­vat, aby to neby­lo vidět.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34115 s | počet dotazů: 228 | paměť: 72255 KB. | 20.07.2024 - 14:56:57