Kritiky.cz > Recenze knih > Od Oltáře do Santiaga

Od Oltáře do Santiaga

170 bg
170 bg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Knížka, nebo spí­še ces­to­va­tel­ský deník s názvem Od oltá­ře do Santiaga, je počin čer­s­tvých novo­man­že­lů Jany a Lukáše Hanušových, kte­rý se roz­hod­li jít týden po svat­bě sva­teb­ní /poutní ces­tu od Kuřimi u Brna do Santiaga de Compostella, a tedy za nece­lé čty­ři měsí­ce ujít bez­má­la 3300 kilo­me­t­rů, přes Rakousko, Švýcarsko, Francii až do cíle v Portugalska.

Svojí ces­tu popi­su­jí ode dne před vel­kým D, tedy bale­ním věcí potřeb­ných na ces­tu a taky kla­de­ním si kla­sic­kých ces­to­va­tel­ských otá­zek, typu Kde bude­me spát? Co bude­me jíst? Máme vše­ho dost? Snad jsme na nic neza­po­mně­li? Které se tak nějak opa­ko­va­li v prů­bě­hu celé ces­ty, jen se při­da­li časem dal­ší typu jak vyzrát na puchý­ře, či na sebe samé, to když se blí­ži­lo něja­ké dus­no, kvů­li výmě­ně názo­rů. Což potvr­zo­va­li někdy svý­mi odliš­ný­mi zápis­ky, při nasta­lých situ­a­cích.

Takže tato ces­ta, kte­ré jsem si během čte­ní říka­la Svatební ces­ta do Jiljí, ale po svat­bě, měla i pře­sah, prá­vě skrz muž­ský a žen­ský pohled, naštěs­tí, v tom­to pří­pa­dě dvou mla­dých, poho­do­vých lidí, kte­rý bra­li vše s humo­rem a vti­pem v dení­ku, roz­hod­ně nešet­ři­li. Což jsem pozna­la hned na začát­ku, při pře­čte­ní obál­ky, kde se Lukáš popi­su­je co by objek­tiv­ní zapi­so­va­tel dení­ku, a Janu popi­so­vač­ku zkres­le­ných udá­los­tí.

V dení­ku popi­su­jí, prů­cho­dy měs­ty, návštěvy kem­pů a to i z prak­tic­ké­ho pohle­du, jak jsou uzpů­so­be­ny, ale i občas­né přespá­ní na faře, milé pohoš­tě­ní, pozná­vá­ní nových lidí, pout­ní­ků až po to kolik den­ně utra­ti­li za služ­by, jíd­lo, uby­to­vá­ní.

Knížku jsem pře­čet­la na jeden zátah, pro­to­že jak to tak u ces­to­pi­sů, dení­ků bývá, zají­má vás, co bude dál. Navíc je to kni­ha, kte­rou bych zařa­di­la ved­le belet­rie do humor­né lite­ra­tu­ry, pro­to­že jejich nad­hled nejen na man­žel­ské sou­ži­tí, ale i boj s nepříz­ní, mě váž­ně poba­vil. A tak mohu jen dopo­ru­čit.

Knihu lze objed­nat zde : https://www.grada.cz/od-oltare-do-santiaga-11552/

autor : Jana Hanušová, Lukáš Hanuš

ilu­stra­ce : Petr Urban

vydá­no : 2020

počet stran : 376

vaz­ba : měk­ká, bro­žo­va­ná

 

 

 

 

 

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Jana Burčíková

Knížku jsem dosta­la od mé pozor­né dce­ry, kte­rá si povšimla mé tou­hy, pro­žít si puto­vá­ní do Santiaga. Potěšila mě. Tedy dce­ra mne potě­ši­la. Obsah kni­hy už o pozná­ní méně...
Ano. Chybí mapy, více fak­tic­kých zají­ma­vos­tí o mís­tech, kudy putu­jí­cí novo­man­že­lé pro­chá­ze­li. Rádoby vtip­né obráz­ky jsou jen cha­bou náhra­žou za sku­teč­né foto­gra­fie (nechce se mi věřit, že by si žád­né vzpo­mín­ko­vé obráz­ky Jana s Lukášem nepo­ři­zo­va­li...). Oceňuji humor a nad­sáz­ku, kte­ré jim vydr­že­ly nejen až do kon­ce ces­ty, ale i poté při prá­ci nad dení­ko­vý­mi zápis­ky. Ale při­znám se, nedo­ká­za­la jsem číst na jeden zátah. Potřebovala jsem odpo­čí­vat od neu­stá­le se opa­ku­jí­cích sku­teč­nos­tí, že měli hlad, byla jim zima nebo hor­ko, s potí­že­mi hle­da­li mís­to na spa­ní... V mezi­do­bích jsem pře­čet­la dal­ší tři kni­hy, abych tuto moh­la dočíst.
V jed­nom mi však jinak cel­kem prů­měr­ná kni­ha byla vskut­ku uži­teč­ná. Už vím, že do Santiaga nepů­jdu. Onen oče­ká­va­ný klid, hle­dá­ní nepo­zna­ných kra­jin kolem i uvnitř sebe, sply­nu­tí s pří­ro­dou a při­ro­ze­ným samo­spá­dem živo­ta nej­spíš není mož­né nalézt na tolik frek­ven­to­va­né, vymo­že­nost­mi i mno­hem pri­mi­tiv­něj­ší­mi sku­teč­nost­mi zane­řá­dě­né ces­tě. Věřím, že auto­ři nemě­li důvod něco před­stí­rat, tajit ani pře­há­nět. Proto, děku­ji za varo­vá­ní. Díky této kni­ze jsem si uvě­do­mi­la, co sku­teč­ně chci a co bych byla asi jen s vel­kým sebeza­pře­ním schop­na akcep­to­vat. Jak sami auto­ři při­zná­va­jí, ces­ta do Santiaga je u pře­váž­né vět­ši­ny o peně­zích a o egu. Je mi to moc líto. Vydám se jinam...

  • 1600 TIPŮ, KAM VYRAZIT PO ČESKU. VÝLETY (nejen) S DĚTMI25. února 2024 1600 TIPŮ, KAM VYRAZIT PO ČESKU. VÝLETY (nejen) S DĚTMI Už nám to všem brzy vypukne! Ano, jaro klepe už pomalu a jistě na dveře a sezóna plná výletů a dobrodružství se nezávratnou rychlostí blíží. Než se však počasí pořádně umoudří, proč si […] Posted in Recenze knih
  • Úžasné obrazy - omalovánky pixel art13. prosince 2023 Úžasné obrazy - omalovánky pixel art Neznám nikoho, kdo by neznal omalovánky. V dětství jsme to měli jako jednoduchou, dostupnou zábavu, která krom pobavení či zahnání dlouhé chvíle, nás také učila. Učila nás se soustředit, […] Posted in Recenze knih
  • Jen mezi námi - T.L.Swanová16. září 2023 Jen mezi námi - T.L.Swanová Autorka T.L. Swanová je australská psycholožka a spisovatelka romantických knih, které bývají označovány za bestsellery pro její dobře popsané charaktery postav. Christopher Miles je […] Posted in Recenze knih
  • Soví pošta - originální cestopis pro zvídavé děti16. října 2022 Soví pošta - originální cestopis pro zvídavé děti Máte rádi knihy o zvířatech? Cestujete rádi? Chcete poznat mnoho zajímavých zemí? Pojďte se na to společně se mnou podívat. Anna Schlindenbuch je autorkou knihy Soví pošta.  Noe zapomene […] Posted in Recenze knih
  • PAS A PES3. srpna 2022 PAS A PES K létu rozhodně patří dovolená, dobré čtení a cestování. Pokud chcete skloubit všechny tyto tři aktivity, a přesto nevytáhnout paty z domu, nezbývá než sáhnout po nějakém skvělém cestopisu […] Posted in Recenze knih
  • Cvičebnice tvůrčího psaní - novinka8. července 2021 Cvičebnice tvůrčího psaní - novinka Říká se, že život každého z nás by vydal za knihu, protože všichni bez výjimky mají v sobě nějaký příběh, životní příběh. Někdo si ho nese v hlouby duše, a někdo s ním chce vyjít ven na […] Posted in Recenze knih
  • PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky5. února 2021 PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky Publikace "PŘESTÁVKOVNÍK" velmi poutavou formou zabaví děti nejen na "nudných" přestávkách ve škole, ale i mimo ně. Navíc díky menšímu formátu pracovního sešitu si jej mohou vzít prakticky […] Posted in Recenze knih, Recenze
  • Kouzelný ostrov - román o přátelství a nových začátcích17. srpna 2020 Kouzelný ostrov - román o přátelství a nových začátcích Hledáte příjemné čtení na léto? Chcete si přečíst zajímavou, inspirativní knihu o přátelství, lásce i nových začátcích? Brenda Bowenová je autorkou novinky Kouzelný ostrov, kterou vydala […] Posted in Recenze knih
  • Moje super nerealita, Claire Frosto23. června 2020 Moje super nerealita, Claire Frosto Jak moc se liší náš skutečný život od uhlazené super reality, kterou se chlubíme na Facebooku či Instagramu? Jak moc potřebujeme přátele z masa a kostí? A uvědomujeme si, že nás sociální […] Posted in Recenze knih
  • Letem světem s Vášou - úžasná kniha plná cestování nejen pro děti28. dubna 2020 Letem světem s Vášou - úžasná kniha plná cestování nejen pro děti Chcete se dozvědět, jak lidé žijí jinde, jinak, jak vypadají, jaké svátky slaví? Víte, proč pan Šachovský pojmenoval své letadlo Váša? Ne všichni lidé na zemi vypadají a žijí stejně jako […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41255 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72030 KB. | 23.04.2024 - 13:02:42