Kritiky.cz >

Úžasné obrazy - omalovánky pixel art

Neznám niko­ho, kdo by neznal oma­lo­ván­ky. V dět­ství jsme to měli jako jed­no­du­chou, dostup­nou zába­vu, kte­rá krom poba­ve­ní či zahná­ní dlou­hé chví­le, nás také uči­la. Učila nás se sou­stře­dit, při dodr­žo­vá­ní obráz­ko­vých... Read more »

Jen mezi námi - T.L.Swanová

Autorka T.L. Swanová je aus­tral­ská psy­cho­lož­ka a spi­so­va­tel­ka roman­tic­kých knih, kte­ré býva­jí ozna­čo­vá­ny za best­selle­ry pro její dob­ře popsa­né cha­rak­te­ry postav. Christopher Miles je jed­na­tři­cet a žije v Londýně. Spolu se svý­mi... Read more »

Cvičebnice tvůrčího psaní - novinka

Říká se, že život kaž­dé­ho z nás by vydal za kni­hu, pro­to­že všich­ni bez výjim­ky mají v sobě něja­ký pří­běh, život­ní pří­běh. Někdo si ho nese v hlou­by duše, a někdo s ním chce... Read more »

Od Oltáře do Santiaga

Knížka, nebo spí­še ces­to­va­tel­ský deník s názvem Od oltá­ře do Santiaga, je počin čer­s­tvých novo­man­že­lů Jany a Lukáše Hanušových, kte­rý se roz­hod­li jít týden po svat­bě sva­teb­ní /poutní ces­tu od Kuřimi u Brna... Read more »

Moje super nerealita, Claire Frosto

Jak moc se liší náš sku­teč­ný život od uhla­ze­né super rea­li­ty, kte­rou se chlubí­me na Facebooku či Instagramu? Jak moc potře­bu­je­me přá­te­le z masa a kos­tí? A uvě­do­mu­je­me si, že nás soci­ál­ní sítě... Read more »

Potkejte Brusel!

Brusel je hlav­ní měs­to Belgického krá­lov­ství a síd­lí v něm Evropský par­la­ment. To ví asi kaž­dý. To, jak vypa­dá v Bruselu kaž­do­den­ní život, už ale tak zná­mé není. Víte, čemu zde oby­va­te­lé... Read more »

Anglická gramatika efektivně a přehledně

Anglická gra­ma­ti­ka není nároč­ná - pokud ovšem víte, jak na ni. Ne kaž­dé­mu, kdo se učí ang­lic­ký jazyk nebo se v něm chce zdo­ko­na­lit, však vyho­vu­jí tra­dič­ní učeb­ní meto­dy, kte­ré... Read more »

Po boku zla vždycky kráčí láska

Švédsko sto­jí na pra­hu dru­hé svě­to­vé vál­ky a sirot­ky Magdalenu a Nilse potka­lo neče­ka­né štěs­tí. Jejich jedi­ný pří­buz­ný, strýc, kte­rý se vrá­til z Ameriky, jim odká­zal veš­ke­rý svůj maje­tek. Díky neče­ka­né­mu bohat­ství... Read more »

Jak dělat reklamu?

Jak vytvo­řit tu „správ­nou“ rekla­mu, kte­rá zaujme, vry­je se do pamě­ti a záro­veň neo­tra­vu­je a neroz­či­lu­je? Se kte­rou se spo­ju­jí pozi­tiv­ní emo­ce? Jak při­pra­vit reklam­ní kam­paň, jak sesta­vit roz­po­čet a zvo­lit média,... Read more »
Stránka načtena za 2,46868 s | počet dotazů: 189 | paměť: 46944 KB. | 22.06.2024 - 17:49:12