Kritiky.cz > Recenze knih > Odhalená tvář - kniha

Odhalená tvář - kniha

p9788075435545 odhalena tvar new ok 200 311 2322355
p9788075435545 odhalena tvar new ok 200 311 2322355
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na uli­ci Lexington, stej­ně jako v celém širém oko­lí padal sníh. Byl pro­si­nec a lidé se hna­li za vánoč­ní­mi náku­py. Po ces­tě šel mla­dý, vyso­ký a štíh­lý muž, oble­če­ný do žlu­té­ho pláš­tě. Sice se hnal, ale vylo­že­ně vyso­kou rych­lost chůze neměl. Spěchal za Mary, aby jí řekl, že už to všech­no koneč­ně skon­či­lo. Přišel až k sema­fo­ru a stej­ně jako ostat­ní čekal na zele­nou. Kousek od něj stál Santa Claus a tak mu hodil pár min­cí. Ve stej­ném oka­mži­ku ho někdo zeza­du ude­řil do zad a vzá­pě­tí mu tělem pro­je­la ost­rá bolest. Jeho tělo se po chví­li ská­ce­lo k zemi a řinu­la se z něj krev.

O pár desí­tek minut poz­dě­ji sly­še­la Carol Robertsová zvuk dve­ří, kte­ré se ote­vře­ly a zase zavře­ly. Carol byla asi­s­tent­kou dok­to­ra Judda Stevense. Když se s ním popr­vé setka­la, bylo jí něco oko­lo šest­nác­ti a měla za sebou už růz­né delik­ty. Však se také setka­li u sou­du. Hrozilo jí i věze­ní, ale dok­tor se sám nabí­dl, že se o ni posta­rá. Vzal Carol k sobě domů a ta byla hned svol­ná mu zapla­tit - sexem. Ovšem dok­tor nic tako­vé­ho nechtěl. Naopak si s ní dlou­ze poví­dal a tím, jak mu ote­vře­la svou duši, si ji zís­kal jako pří­tel.

Nakonec za jeho pomo­ci vystu­do­va­la a nyní u něj pra­co­va­la, když se před ní obje­vi­li dva detek­ti­vo­vé, pod­le její­ho názo­ru pod vli­vem alko­ho­lu. Přišli za dok­to­rem v sou­vis­los­ti se zabi­tým mužem. Jednalo se totiž o dok­to­ra paci­en­ta. Detektivové chtě­li zázna­my, ale dok­tor Judd to odmí­tl. Když se zají­ma­li o to, proč, tak jim ozná­mil, že zabi­tý byl homose­xu­ál a nechce vysta­vit jeho rodi­nu - man­žel­ku a děti - tomu stre­su. Bohužel to na detek­ti­vy nepla­ti­lo, spí­še ješ­tě měli nemíst­né řeči, dokon­ce i vůči dok­to­ro­vi. Doktor Judd se po jejich návštěvě roz­ho­dl, že navští­ví rodi­nu zavraž­dě­né­ho a vše jim řek­ne sám.

O něko­lik hodin poz­dě­ji, když se dok­tor vra­cel do své­ho pří­byt­ku, to bylo ješ­tě hor­ší. Detektivové pro­hle­dá­va­li jeho pokoj. Na jeho roz­lí­ce­ný dotaz, proč, mu toho moc neřek­li, ale odvez­li pří­mo do ordi­na­ce. Tam se mu nasky­tl pohled, kte­rý nikdy nechtěl vidět - jeho Carol byla nahá, zkr­va­ve­ná, svá­za­ná a zavraž­dě­ná. Doktora to sko­ro polo­ži­lo, zvláš­tě poté, co Carol tolik pomohl a byl na ni hrdý poma­lu jako její otec. Detektivové z dok­to­ra Judda taha­li infor­ma­ce o tom, kdo by mohl mít motiv, ale k niče­mu se nedo­pát­ra­li. Spíše nao­pak. Později na slu­žeb­ně jeden z nich tvr­do­šíj­ně upo­de­zří­val Judda, zatím­co ten dru­hý byl spí­še na stra­ně dok­to­ra.

Judd poz­dě­ji pře­mýš­lel o svém živo­tě - žena mu tra­gic­ky zahy­nu­la a od té doby žád­nou neměl. Do jeho ordi­na­ce zaví­ta­la žena jmé­nem Anna Blakeová. Doktor Judd Stevens k ní pocí­til oka­mži­tě náklon­nost. Byla u něj sice málo­krát, avšak dok­tor se zami­lo­val. Mělo to však výraz­ný háček. Anna byla totiž vda­ná, dá se říct poměr­ně čer­s­tvě. Do jeho ordi­na­ce ji dohna­lo něco, o čem nechtě­la mlu­vit a tak dok­tor neměl šan­ci nic poznat, ale pře­ce jen usou­dil, že něco zjis­ti­la o man­že­lo­vi, kte­ré­ho do té doby měla za modlu. To však byla jen špič­ka ledov­ce.

Brilantně napsa­né. Vrah byl sice někdo jiný, než koho jsem tipo­va­la, ale byla jsem výraz­ně blíz­ko. Na obál­ce mi při­jde vyob­ra­ze­na prv­ní z vra­ho­vých obě­tí, tak­že se to v uvo­zov­kách hodí k téma­ti­ce pří­bě­hu. Doporučuji ke kou­pi a ke čte­ní. Má 216 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 206 Kč zde.

  • Autor: Sidney Sheldon
  • Žánr: detek­tiv­ky
  • Nakladatelství: Alpress
  • Datum vydá­ní: 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38897 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72053 KB. | 18.04.2024 - 20:17:11