Kritiky.cz > Recenze knih > Botanicum

Botanicum

Botan
Botan
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Někdy se nám dospě­lým zdá, že svět kolem nás tak nějak ztrá­cí kouz­lo. Souvisí to s tem­pem, jakým žije­me. Pokud si mys­lí­te, že doba dět­ské­ho údi­vu nad pře­mě­nou žlu­té pam­pe­liš­ky v kou­li chmý­ří se už nikdy nemů­že vrá­tit, jste na omy­lu. I na „oby­čej­nou“ pam­pe­liš­ku, cibu­li tuli­pá­nu nebo síti­nu se může­te podí­vat oči­ma dítě­te, a to bez jaké­ho­ko­li infan­til­ní­ho náde­chu. Umožní vám to Botanicum z nakla­da­tel­ství Albatros.

Kniha se pre­zen­tu­je jako muze­um, na roz­díl od něj ale může­te vstou­pit kdy­ko­li, nehle­dě na ote­ví­ra­cí dobu. Doporučená poři­zo­va­cí cena se někte­rým může zdát vyš­ší, věř­te ale, že je zce­la při­mě­ře­ná obsa­hu a pro­ve­de­ní kni­hy. Velký kniž­ní for­mát (takřka A3) umož­ňu­je rea­lis­tic­ké pro­ve­de­ní rost­lin a pře­hled­nost, při­čemž tex­to­vá část není „nahuš­tě­ná“.

Jde o pro­myš­le­né zpra­co­vá­ní prů­vod­ce rost­lin­nou říší s důra­zem na zís­ká­ní zhru­ba stře­do­škol­ských zna­los­tí z bio­lo­gie. Díky Botanicu si uvě­do­mí­te, jak zázrač­ným kou­zel­ní­kem pří­ro­da je. Nespornou devi­zou kni­hy je výtvar­ná strán­ka, kte­rá musí uchvá­tit kaž­dé­ho, kdo ji v knih­ku­pec­tví, byť jen ote­vře. Realističnost barev, roz­ma­ni­tost tva­rů a forem vás donu­tí k tomu, dívat se na pří­ro­du kolem sebe jiný­ma oči­ma. Věřím, že nejen dět­ské čte­ná­ře může „vyzvat“ k zájmu o rost­lin­nou říši. Knížka je skvě­le pro­myš­le­ná a neza­hl­cu­je, přes­to v ní budou dych­ti­vě lis­to­vat jak žáci základ­ní ško­ly, tak jejich rodi­če nebo pra­ro­di­če.

Po před­mluvě Kathy Willisové, pro­fe­sor­ky Královské bota­nic­ké zahra­dy v Kew násle­du­je uví­tá­ní v Botanicu a Strom živo­ta, kte­rý uka­zu­je, jak se rost­li­ny vyví­je­ly od řas, mechů a kap­ra­din až po „dneš­ní“ rost­li­ny. Díky stro­mu živo­ta zís­ká­te před­sta­vu o tom, jak roz­ma­ni­tá je šká­la rost­lin­ných dru­hů. Následuje sedm kapi­tol – gale­rií: První rost­li­ny, Stromy, pal­my a cyk­a­sy, Byliny, dále Traviny, oro­bin­ce, šácho­ry a síti­ny, pak Orchideje a bro­mélie. Sedmá gale­rie je věno­vá­na Přizpůsobivým rost­li­nám – suku­len­tům a kak­tu­sům, vod­ním rost­li­nám, obří vod­ní rost­li­ně vik­to­rii krá­lov­ské, para­zi­tic­kým rost­li­nám, maso­žrav­kám a bioto­pu mangro­vo­vé lesy. Musím při­znat, že i pro mě, jakož­to absol­vent­kou gym­ná­zia bylo obje­vem, že exis­tu­jí stro­my, kte­ré jsou schop­né ve sla­né vodě dorůst i výš­ky až 35 met­rů nebo že někte­ré para­zi­tic­ké rost­li­ny nepo­tře­bu­jí chlo­ro­fyl, pro­to­že foto­syn­té­zu za ně pro­vá­dí hos­ti­tel.

Botanicum si nekla­de za cíl být vyčer­pá­va­jí­cí ency­klo­pe­dií rost­lin­né říše. Pokud bylo cílem auto­rek ilu­strá­tor­ky Katie Scottové a pro­fe­sor­ky Kathy Willisové před­sta­vit rost­lin­nou říši v její celé krá­se a roz­ma­ni­tos­ti, poved­los e to na jed­nič­ku.

Možná někte­ří z vás mají doma Animalium Jenny Broom s ilu­stra­ce­mi Katie Scottové, kte­ré vyšlo v Albartrosu loni. Pokud zná­te ang­lic­ké ori­gi­ná­ly toho­to best­selle­ru, urči­tě víte, že k nim exis­tu­jí „Activity books“ a „Postcards“. Snad se jich brzy dočká­me i v češ­ti­ně.


 • Autor: Kathy Willisová
 • Ilustrace: Katie Scottová
 • Žánr: nauč­ná lite­ra­tu­ra
 • Rok vydá­ní: 2018
 • Nakladatelství: Albatros Media a.s.
 • Počet stran: 104
 • Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz za 424 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Anatomie pádu7. července 2023 Anatomie pádu Jsem neskutečně rád, že jsem tenhle film na KVIFF stihnul. Perfektně vykonstruované a pečlivě promyšlené drama, které diváka neustále nutí přemítat nad skutečností případu. Skvělé […] Posted in Krátké recenze
 • Titulky k Mary Kills People S03E05 - Wolf, Meet Henhouse16. června 2019 Titulky k Mary Kills People S03E05 - Wolf, Meet Henhouse Francis přivede do hospice slíbeného pacienta. Ben se snaží dokázat, že Francis zabíjí své pacienty. Jess řeší problém s Naomi. Des chce s Lucy prožít zbytek života, který jí […] Posted in Titulky
 • Hardcore Never Dies17. ledna 2024 Hardcore Never Dies Holandská gangsterka z 90. let v Rotterdamu s dealery drog. Mám rád tyhle evropské gangsterky ze sídliště, kde většinou hraje okraj společnosti, ale ikdyž málokdy tyhle filmy přinesou […] Posted in Krátké recenze
 • Invaze 1968, Magický hlas rebelky i speciál Historie.cs. Česká televize připomene 21. srpen.17. srpna 2015 Invaze 1968, Magický hlas rebelky i speciál Historie.cs. Česká televize připomene 21. srpen. Česká televize do vysílání připravila pořady, které se z různých úhlů vracejí k srpnovým událostem před sedmačtyřiceti lety. Vedle jedinečného dokumentu Josefa Pazderky, který roky […] Posted in Články
 • Geniální spolupráce: Sergio Leone a Henry Fonda ve filmu Tenkrát na Západě3. ledna 2024 Geniální spolupráce: Sergio Leone a Henry Fonda ve filmu Tenkrát na Západě Oblíbeným hercem Sergia Leoneho byl od dětství Henry Fonda, který dostal nabídku na roli v každém z Leoneho raných westernů. Poté, co s ním Fonda nakonec spolupracoval na filmu Tenkrát na […] Posted in Zajímavosti
 • Orlando Bloom o Praze: "Je to úžasné město pro práci"17. února 2023 Orlando Bloom o Praze: "Je to úžasné město pro práci" Druhá a závěrečná série seriálu Carnival Row má dnes premiéru na Prime Video a hvězda Orlando Bloom v propagačních rozhovorech hovořil o natáčení druhé série v České republice v době […] Posted in Zajímavosti
 • Festival bulharských filmů18. května 2023 Festival bulharských filmů Posted in Videa
 • Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová29. března 2016 Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová Různé bytosti, které často naháněly hrůzu, už když se vyslovilo jejich jméno či naopak ty hodné, které měly lidi chránit, jsou součástí života člověka snad odjakživa. Různá smyšlená […] Posted in Recenze knih
 • Hastrman19. dubna 2018 Hastrman Romantický thriller o lásce hastrmana k venkovské dívce natočil režisér Ondřej Havelka a produkoval Čestmír Kopecký.  Film vznikl na motivy románu Miloše Urbana oceněného Magnesií Literou. […] Posted in Filmové premiéry
 • OONA MEKAS11. července 2014 OONA MEKAS  Dcera filmaře Jonase Mekase a fotografky Hollis Meltonové si začala pohrávat s filmem již v raném věku. Některé z jejích prvních vzpomínek jsou na temný sál osvětlený projektorem, kdy […] Posted in Profily osob

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68546 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71840 KB. | 23.07.2024 - 13:55:49