Kritiky.cz > Recenze knih > Odhalte kouzlo a tajemství mořského světa a jejích ochránkyň s knihou „Strážkyně krystalů: Slzy mořských panen“.

Odhalte kouzlo a tajemství mořského světa a jejích ochránkyň s knihou „Strážkyně krystalů: Slzy mořských panen“.

strážkyně2 e1530944641465
strážkyně2 e1530944641465
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte doma malou čte­nář­ku milu­jí­cí nejen dob­ro­druž­ství, ale i kouz­lo a tajem­ství moř­ské­ho svě­ta v podo­bě moř­ských panen? Pokud ano, měli by si tyto malé sleč­ny pře­číst kni­hu pod názvem „Strážkyně krys­ta­lů: Slzy moř­ských panen“ od Jess Blackové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství CPress.

Strážkyně krys­ta­lů je jeden z mno­ha pří­bě­hů, jež svým malým čte­ná­řům nabíd­ne spous­tu dob­ro­druž­ství, zastou­pe­né vel­kou dáv­kou fan­ta­zie, záhad­ných a taju­pl­ných svě­tů plných kou­zel a čaro­vá­ní, a v nepo­sled­ní řadě i odha­lo­vá­ní skry­tých tajem­ství.

Malé čte­nář­ky zave­de do svě­tů, kde lze mlu­vit a doro­zu­mí­vat se s pohád­ko­vý­mi bytost­mi jako jsou jed­no­rož­ci, tygři, dra­ci, ale i jiní mystič­tí tvo­ro­vé napří­klad jako v tom­to kon­krét­ním dílu moř­ské pan­ny coby ochrán­ky­ně moře a moř­ské­ho svě­ta.

Hlavními hrdi­ny jsou dvě malé děti, a to Eva a Oskar, jež se spo­leč­ně vrha­jí do nezná­mých svě­tů. Někdy jsou do nich vrže­ny neče­ka­ně, jin­dy se do nich necha­jí pře­nést sami pro­střed­nic­tvím krys­ta­lů. Jejich jedi­ným a vel­mi důle­ži­tým úko­lem je vždyc­ky zachrá­nit tam­ní oby­va­te­lé, kte­ří se něja­kým způ­so­bem dosta­li do nesná­zí.

A kdo ví? Třeba koneč­ně malé sleč­ny s tou­to kni­hou, s tímhle dílem „Strážkyně krys­ta­lů“ koneč­ně odha­lí onu magic­kou sílu jed­not­li­vých krys­ta­lů i to, proč prá­vě jejich neza­mě­ni­tel­ná ener­gie je spo­ju­je prá­vě s naší hlav­ní hrdin­kou Evou.

V „Slzách moř­ských panen“ Eva trá­vi­la prázd­ni­ny u své milo­va­né babič­ky. Oskar, její nej­lep­ší kama­rád, byd­lel v domě hned ved­le její babič­ky. Oba měli k sobě tedy oprav­du moc blíz­ko, a pro­to není divu, že si spo­lu čas­to hrá­li a pobí­ha­li po muzeu, kde babič­ka prá­vě pra­co­va­la.

Jednoho dne, když z muzea utek­li do moř­ské záto­ky k napo­lo poto­pe­né­mu vra­ku a hrá­li si, Eva  náh­le něco zahléd­la na moř­ském dně. Lesklo se to a láka­lo jí to, aby to zved­la. Nedalo jí to, a poto­pi­la se pro to k moř­ské­mu dnu. Byl to krys­tal. Kouzelný krys­tal, to vědě­la nejen ona, ale i Oskar, tako­vý jež je pře­ná­šel do jiných svě­tů, a tenhle krys­tal měl  tvar moř­ské pan­ny.

Sevřením v ruce se z niče­ho nic obje­vi­li na moři, kde vlnám vlád­nou pře­váž­ně kru­tí a zabi­jáč­tí pirá­ti a nezna­jí žád­nou jinou řeč než prá­vě řeč moře. A tito pirá­ti, jeli­kož byli hamiž­ní, zaja­li moř­ské pan­ny, pro­střed­nic­tvím nichž chtě­li pro­dá­vat jejich „slzy“, z kte­rých vznik­ne vždy krás­ný a vel­mi cen­ný náhr­del­ník. Náhrdelník, jenž se stá­vá kou­zel­ným talisma­nem a dovo­lu­je moř­ským pan­nám dělat svo­jí prá­ci tj. ochra­ňo­vat oce­án.

Mořské pan­ny jsou však ochrán­ky­ně moře a vše­ho živé­ho v něm, a co se asi tak může stát, pokud všech­ny moř­ské pan­ny zmi­zí z moře? Zcela urči­tě dojde k naru­še­ní veš­ke­ré­ho moř­ské­ho živo­ta.

Podaří se Evě a Oskarovi zachrá­nit všech­ny moř­ské pan­ny a osvo­bo­dit je dřív, než s nimi bude nadob­ro konec? A nebu­de už pří­liš poz­dě? Pozdě na všech­no? Chcete-li vědět, jak to vlast­ně všech­no dopad­ne, nezbý­vá než se začíst do této krás­né kni­hy plné dob­ro­druž­ství.

Knížka je napsa­ná vel­mi čti­vou for­mou, jež zaujme a vtáh­ne do děje kaž­dé­ho malé­ho čte­ná­ře. Navíc je napsá­na vel­ký­mi pís­me­ny, dopl­ně­ná o boha­té čer­no­bí­lé ilu­stra­ce, díky nímž bude čte­ní rych­le ubí­hat i začí­na­jí­cí­mu čte­ná­ři.

STRÁŽKYNĚ KRYSTALŮ. SLZY MOŘSKÝCH PANEN
Napsala: Jess Blacková
Překlad: Eva Kadlecová
Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2017
První vydá­ní
Počet stran: 76


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67989 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71512 KB. | 24.06.2024 - 15:26:51