Kritiky.cz > Recenze knih > Namalovat koně už nebude žádný problém. Kniha „Nakresli 50 koní“ vám ukáže krok za krokem, jak na to!

Namalovat koně už nebude žádný problém. Kniha „Nakresli 50 koní“ vám ukáže krok za krokem, jak na to!

nakresli e1530947588891
nakresli e1530947588891
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Touží vaše děti umět malo­vat pořád­ně koně stej­ně tak jako správ­ní mistři malí­ři? Vy ale neví­te, jak na to? Zkuste jim poří­dit tuto úžas­nou pří­ruč­ku „Nakresli 50 koní“ od Lee J. Amese, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství CPRESS, a uvi­dí­te, že si při­jdou na své nejen ony, ale i Vy!  

„S tou­to kni­hou vás kres­le­ní pros­tě chyt­ne a bude vás sku­teč­ně bavit!“

Stát se sku­teč­ným a obdi­vo­va­ným mis­trem malí­řem neby­lo nikdy tak jed­no­du­ché jako prá­vě teď s pomo­cí této úžas­né pří­ruč­ky slav­né­ho auto­ra Lee. J. Amese, jehož kni­hy v sérii „Nakresli 50“ se pro­da­ly více než 5 mili­ó­nů kopii; a uká­žou vám tu správ­nou ces­tu k umě­ní, kte­rá začí­ná v jed­no­du­chos­ti a pre­ciz­nos­ti kaž­dé kres­by.

Kniha obsa­hu­je 50 návo­dů na 50 růz­ných obráz­ků koní, vybra­ných prá­vě tak, aby je zvlád­nul dle při­lo­že­né­ho návo­du oprav­du kaž­dý.

Kniha neob­sa­hu­je žád­né tiš­tě­né slo­vo, pou­ze obráz­ko­vé postu­py, tak­že dětič­ky mohou s kni­hou klid­ně pra­co­vat samo­stat­ně bez pomo­ci a zása­hu jaké­ho­ko­liv dospě­lé­ho. A mož­ná prá­vě tato svě­ře­ná důvě­ra bude jejich vel­kou hna­cí sílou učit se samy malo­vat, a poté se i pochlu­bit s tím, jak vše doko­na­le zvládly a nama­lo­va­ly úpl­ně samy.

Příručka Lee. J. Amese pro­ve­de všech­ny malé malí­ře od prv­ní­ho až do posled­ní­ho tahu, hez­ky krok za kro­kem pro­střed­nic­tvím jed­not­li­vých kre­seb. Tyto úžas­né, kres­le­né postu­py vás nevě­dom­ky zasvě­tí do krá­sy spo­čí­va­jí­cí prá­vě v jed­no­du­chos­ti kres­le­ní, žád­né slo­ži­té a nároč­né postu­py k zapa­ma­to­vá­ní.

Díky tomu si je děti rych­le osvo­jí a při­způ­so­bí k obra­zu své­mu tak, aby jaké­ko­liv koní­ka zvládly kdy­ko­liv nakres­lit bez drob­né chvi­lič­ky zavá­há­ní. Navíc neu­stá­lým pro­cvi­čo­vá­ním si tyto postu­py zau­to­ma­ti­zu­jí a dosta­nou krás­ně do ruky.

Věřte, že pokud pocho­pí­te jed­no­du­ché tri­ky a tahy, kte­ré se dost čas­to opa­ku­jí v jed­not­li­vých nákre­sech, tak se brzy neza­lek­ne­te niče­ho, co bys­te sami bez pomo­ci návo­du nezvlád­li nakres­lit. A co víc, při­jme­te i jakou­ko­liv výzvu a mož­nost nakres­lit oprav­du coko­liv.

Ano, již za pár dní pro­cvi­čo­vá­ní se může­te těšit ze slad­ké odmě­ny v podo­bě vašich kre­seb plných ori­gi­na­li­ty, jed­no­du­chos­ti a pro­pra­co­va­nos­ti, neboť si tuto tech­ni­ku vel­mi rych­le oblí­bí­te. Zjistíte, že není zapo­tře­bí v kres­le­ní „koní“ hle­dat něco slo­ži­té­ho, sta­čí pou­ze jed­no­du­chý obrys a pár tahů navíc, a doko­na­lé dílo je na svě­tě.

Sami se pře­svěd­čí­te o tom, že když započne­te na papír prv­ním tahem, dal­ší vás už sám pove­de k dal­ší­mu a dal­ší­mu, poma­lu a jis­tě až ke koneč­né­mu dílu. Procvičování je mat­ka moud­ros­ti, a pro­to budete-li stá­le pro­cvi­čo­vat a tré­no­vat, brzy se vám názor­né postu­py snad­no vry­jí do pamě­ti a vnuk­nou do tahů ruky.

Pořídíte-li si tuto báječ­nou kni­hu, nebu­de­te nikdy lito­vat. Díky ní se nau­čí­te od jed­no­du­chých tahů koně malo­vat slo­ži­těj­ší, a spo­lu se svý­mi dět­mi pocí­tí­te radost a nad­še­ní z toho, jak se v kres­le­ní den co den více zdo­ko­na­lu­je­te, a jak vaše spo­leč­né obráz­ky dostá­va­jí sku­teč­ný tvar, tvar koně.

Nakreslit oprav­do­vé­ho koně se může zdát vel­mi těž­ké i pro zku­še­né­ho malí­ře, ale pokud pocho­pí­te něko­lik tri­ků, jak jej nakres­lit, bude to pro vás napros­tá hrač­ka.

Nakresli 50 koní je vel­mi jed­no­du­chý a nená­roč­ný prů­vod­ce jak pro děti, tak i dospě­lé. Jednoduše vás pro­ve­de krok za kro­kem jak co nej­snad­ně­ji a nej­jed­no­du­še­ji nama­lo­vat koně, roz­vi­nut své kres­líř­ské schop­nos­ti za pomo­ci toho­to úžas­né­ho prů­vod­ce, zís­kat dal­ší doved­nos­ti a postup­ně je roz­ví­jet.

Díky tomu se nau­čí­te nakres­lit růz­né dru­hy koně, kte­ré se od sebe odli­šu­jí pře­váž­ně svo­jí slad­kou těla, jed­ni jsou štíh­lí, jiní mohut­ní, zále­ží jaké­ho kon­krét­ní­ho ple­me­ne daný kůň je. Můžete si tak zku­sit nama­lo­vat např. arab­ské­ho plno­krev­ní­ka, Peršerona, Clydesdalského koně, Morganu, Shirského koně, Tennesseeského mimo­chod­ní­ka, Belgického chlad­no­krev­ní­ka, Amerického jez­dec­ké­ho koně, Shetlandského pony­ho, plno­krev­ní­ka, koně Převalského, Appaloosu, Pintu, Lipiciána ane­bo taž­né­ho koně.

Abyste se však sta­ly napros­tý­mi mis­try své­ho umě­ní, je nut­né zvlád­nout nama­lo­vat koně i z nej­růz­něj­ších úhlů pohle­du, a i na to tato kni­ha mys­le­la. S pomo­cí ní se nau­čí­te nama­lo­vat koně  boku, zeza­du, zepře­du, ale i tře­ba pasou­cí­ho se koně, vzpí­na­jí­cí­ho se, v klu­su, cva­lu či v samot­ném sko­ku.

Nakresli 50 koní vám uká­že, že sta­čí jen správ­ně vědět, jak na to jít s tuž­kou a vše ostat­ní jde už sku­teč­ně samo. Tuto kni­hu s mými dcer­ka­mi, váš­ni­vý­mi malíř­ka­mi, a nejen malíř­ka­mi na papír, ale lec­kdy i na stě­ny naše­ho bytu, vře­le dopo­ru­ču­je­me. Od této kni­hy se vaše děti na dlou­ho dobu neod­trh­nou!!!

NAKRESLI 50 KONÍ

Autor: Lee J. Ames

Vydalo nakla­da­tel­ství CPres v Brně v roce 2018

Vydání prv­ní

Počet stran: 56


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95473 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72039 KB. | 24.02.2024 - 18:10:03