Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Operace stodolarový gang - 65 %

Operace stodolarový gang - 65 %

b640x6001
b640x6001
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Druhý z  řady němec­kých fil­mů o slav­ném agen­tu FBI Jerry Cottonovi opět z roku 1965 vysí­la­la TV NOVA s čes­kým dabin­gem pod názvem Operace sto­do­lo­ra­vý gang, ofi­ci­ál­ní název zní spí­še Noc v Manhattanu. Opět v něm ztvár­ni­li hlav­ní role Jerryho Cottena George Nader a jeho pří­te­le Phila Heinz Weiss.

Banda vydě­ra­čů řádí v uli­cích New Yorku a bez­o­hled­ně vybí­rá výpal­né po sto­do­la­rech. Jednoho dne se vze­pře posla­né­mu vydě­ra­či ital­ský maji­tel restau­ra­ce Giuseppe, a tak mu ban­da za to roz­mlá­tí lokál. Zatímco ban­da ničí co se dá, někdo v ústra­ní maji­te­le restau­ra­ce v zad­ní míst­nos­ti zastře­lí. Vše vidí dva­nác­ti­le­tý kluk Billy přes okno v boč­ní ulič­ce, kte­rý se jako jedi­ný oči­tý svě­dek oci­tá v ohro­že­ní živo­ta. Po ozná­me­ní vraž­dy je vyslán agent FBI Jerry Cotton, aby pří­pad spo­lu s Philem vyšet­ři­li. Mezitím se tzv. sto­do­la­ro­vý gang sna­ží zlik­vi­do­vat jedi­né­ho svěd­ka – hodí po chlap­ci gra­nát, ten však zůstá­vá nezra­něn pou­ze otře­sen. Unikající gang v auto­mo­bi­lu pro­ná­sle­du­je náhod­ně pro­jíž­dě­jí­cí Jerry ve svém Jaguáru. Dostane se do doků, kde při útě­ku jeden z čle­nů gan­gu spad­ne do sýp­ky a zemře zasy­pán uhlím. Zbytek gan­gu uni­ká. Jerry s Philem vymys­lí plán a nastra­ží návna­du. Je jí Phil, kte­rý se přestro­jí za nové­ho pum­pa­ře v míst­ní čtvr­ti NY. Přijde vydě­rač, ale Phil mu mís­to výpal­né­ho dá přes hubu a vyfo­to­gra­fu­je ho. Gang se pomstí tím, že vyho­dí Philovu pum­pu gra­ná­tem z auta do povět­ří. Jerry vystře­lí puš­kou na ujíž­dě­jí­cí auto­mo­bil gan­gs­te­rů son­du s navá­dě­cí vysí­lač­kou. Osmahnutí Phil z výbuchu spo­lu s Jerrym poté sle­du­jí sig­nál ze son­dy, kte­rý je zave­de do opuš­tě­né domov­ní loka­li­ty. V jed­nom z polo­z­bo­ře­ných domů se ukrý­va­jí gan­gs­te­ři, kte­ří své pro­ná­sle­do­va­te­le zahléd­nou oknem a nastra­ží tak na dve­ře doty­ko­vou bom­bu.  Průvan bom­bu odpá­lí a jeden z vydě­ra­čů umí­rá. Ještě než zemře, pro­zra­dí Jerrymu síd­lo gan­gu – klub Zlatá ryba. Jerry se vydá­vá do klu­bu, kde se pozná s maji­tel­kou a ostat­ní­mi gan­gs­te­ry. Gang chce zlik­vi­do­vat dív­ku Sophii (býva­lou pum­pař­ku z uli­ce), kte­rou Jerry chrá­ní. Naproti přes uli­ci, kde dív­ka byd­lí, je poslán zabi­ják, aby ji z okna zastře­lil. Jerry ho pozná na uli­ci, v bytě ho pře­pe­re a pak kamuflu­je Sophiinu vraž­du, aby si ostat­ní gan­gs­te­ři mys­le­li, že akce pro­běh­la pod­le plá­nu. Mezitím se chla­pec Billy u strýč­ka dívá v tele­vi­zi na base­ball a při rekla­mě pozná toho vra­ha ital­ské­ho maji­te­le restau­ra­ce. Je jím ředi­te­lem super­mar­ke­tu pan Eriksen, záro­veň také je to šéf sto­do­la­ro­vé­ho gan­gu. Billy se vydá­vá do super­mar­ke­tu, ale je zadr­žen jed­ním z ban­dy. Kolemjdoucí Jerry zahléd­ne gan­gs­te­ra s chlap­cem, dosta­ne se až do kan­ce­lá­ře Eriksena, kde se vše dozví. Odzbrojený Jerry je odve­den dvě­ma gan­gs­te­ry do pod­kro­ví, aby jej zastře­li­li a Eriksen mezi­tím s chlap­cem jako rukojmí a blon­ďa­tou maji­tel­kou klu­bu odjíž­dí pryč. Jerry gan­gs­te­ry pře­mů­že a kon­tak­tu­je FBI i poli­cii, kte­rá vyhlá­sí po Eriksenovi pát­rá­ní. Hlášení je podá­no Jerrymu, kte­rý pro­ná­sle­du­je Eriksna  v Jaguáru přes pís­kov­nu až k sou­kro­mé­mu letiš­ti. Blondýna z klu­bu má už Eriksna dost, a tak ho postře­lí při nástu­pu do leta­dla. V roz­je­tém leta­dle Eriksen umí­rá, Jerry sle­du­je jedou­cí leta­dlo a zahrá­ní chlap­ce před pádem do rokle…

Další Cottenovka je plná drs­ných gan­gs­te­rů, divo­kých honi­ček a výbuchů. Jerry Cotton a Phil Drecker hra­jí opět skvě­lou dvo­ji­ci. Navíc film uka­zu­je troš­ku víc z ústře­dí FBI, kdy je mož­no vidět jak teh­dy počí­ta­če a pra­cov­ní­ci sní­ma­li a tes­to­va­li otis­ky prs­tů, růz­né lát­ky atd.. V dneš­ní době doce­la úsměv­né, když si vzpo­me­nu na moder­ní meto­dy z kri­mi­ná­lek CSI na Nově. Přesto je to zají­ma­vé i pouč­né, aspoň jsem poznal meto­dy dří­věj­ší kri­mi­na­lis­ti­ky. Film má vše co by měl mít - cha­risma­tic­ké­ho hrdi­nu, pří­běh, napě­tí, ženu v ohro­že­ní, vyvr­cho­le­ní. Je to dob­rá prá­ce, přes­to nepří­ná­ší nic nové­ho, což se dalo i čekat. Podle těch honi­ček z mís­ta na mís­to mi to fakt už při­šlo jako film s Jamesem Bondem. I přes prů­měr­ný film mu dávám 65 % v hod­no­ce­ní, jeli­kož měl vše ale záro­veň ne nic osl­ni­vé­ho.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41936 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72075 KB. | 24.04.2024 - 14:28:27