Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Chladnokrevně předložený účet - 70 %

Chladnokrevně předložený účet - 70 %

J
J
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Agent FBI Jerry Cotton se opět při­po­mí­ná na scé­ně! Tentokrát se podí­vá­me na recen­zi k fil­mu z roku 1966 s názvem Chladnokrevně před­lo­že­ný účet, tj. tedy čtvr­tý sní­mek v cel­ko­vém pořa­dí této úspěš­né postar­ší série kri­mi­ná­lek.

Jerry se při návštěvě noč­ní­ho baru v New Yorku zaple­te do rvač­ky mezi gan­gs­te­ry. Rváči sice ute­čou, ale v baru od  krás­né zpě­vač­ky Violet se dozví­dá něco málo o jed­nom z nich. Agent FBI se dostá­vá na sto­pu k chys­ta­né­mu pře­pa­de­ní obr­ně­né­ho vozu při pře­vo­zu cenin z Americké národ­ní ban­ky. Jerry se poku­sí u guver­né­ra ban­ky pana Clarka pozdr­žet zásil­ku k pře­vo­zu, ale neú­spěš­ně. K pře­pa­dě­ní obr­ně­né­ho vozu oprav­du dojde a náklad v hod­no­tě tři­nác­ti mili­o­nů dola­rů skon­čí v rukou gan­gs­te­rů. Jerry zachrá­ní na posled­ní chví­li guver­né­ra před sebe­vraž­dou, když mu v kan­ce­lá­ři slí­bí, že bere celou zod­po­věd­nost za krá­dež na sebe a ozná­mí to veřej­nos­ti. Následně však při tis­ko­vé kon­fe­ren­ci guver­nér umí­rá na infarkt a Jerry zůstá­vá v očích veřej­nos­ti vin­ný za ztrá­tu peněz. Následuje jeho odvo­lá­ní z pří­pa­du a plná suspen­da­ce. Případu se ují­má jeho kama­rád Phil, kte­rý pota­jí s Jerrym spo­lu­pra­cu­je. Mezitím gan­gs­te­ři une­sou baro­vou zpě­vač­ku Violet, jeli­kož chtě­jí vědět, jest­li jejich nedáv­no zahy­nu­lý a nedů­vě­ry­hod­ný kole­ga Tommy s někým nespo­lu­pra­co­val. Violet necha­jí osa­mo­tě v kan­ce­lá­ři a čeka­jí komu zavo­lá. Zpěvačka zalar­mu­je Jerryho, kte­rý při­jíž­dí se svým Jaguárem k opuš­tě­né­mu obchod­ní­mu domu. Je to past, při kte­ré dojde k pře­střel­ce mezi gan­gs­te­ry. Jerry je však pro­ti gan­gs­te­rům důstoj­ným sou­pe­řem. Zachrání Violet, ale gan­gs­te­ři uni­ka­jí i s kořis­tí. V már­ni­ci se setká­vá s Philem, kte­rý ohle­dá­vá Tommyho tělo, ale nepři­chá­ze­jí na žád­nou sto­pu. Až Jerry v bytě Violet obje­ví pro­spekt na boxer­ské zápa­sy, kte­rý pat­řil Tommymu. Jerry se vydá­vá do boxér­ské­ho klu­bu. Gangsteři jsou varo­vá­ni nezná­mým vola­jí­cím, že agent FBI je jim opět v patách. Jerry se por­ve v kotel­ně s namaka­ný­mi gan­gs­te­ry, ale je  pře­mo­žen a spo­leč­ně i s Violet spou­tán v kou­pel­ně. Mezitím šéfa gan­gs­te­rů pře­kva­pí svo­ji návště­vou pan Davis a jeho par­ťák, což jsou oni nezná­mí, kte­ří sle­do­va­li ban­du z povzdá­lí. Pan Davis byl dva­cet let svě­do­mi­tým zaměst­nan­cem ban­ky, kte­rý dohlí­žel na trans­port peněz. Dlouho vymýš­lel ten­to plán, dokud se nena­skyt­la pří­le­ži­tost. Davis se nej­pr­ve tvá­ří, že chce s ban­dou spo­lu­pra­co­vat a zná člo­vě­ka, kte­ré­mu by se ukra­de­né dia­man­ty z lou­pe­že daly pro­dat. Jakmile se mu však dosta­ne ulou­pe­ná kořist do rukou, ban­du zra­dí a jejich šéfa chlad­no­krev­ně zastře­lí. Davis a jeho par­ťák uni­ka­jí s kořis­tí v heli­kop­té­ře. To však netu­ší, že mají jed­no­ho zachy­ce­né­ho pasa­že­ra s sebou. Je to Jerry Cotton, kte­rý je donu­tí oba při­stát s heli­kop­té­rou na atle­tic­kém sta­di­o­nu. Následuje závě­reč­ný sou­boj, kdy oba muže pře­mů­že a zís­ká ukra­de­ný lup z ban­ky. Vše kon­čí pří­jez­dem poli­cie...

Černobílá kri­mi­nál­ka Chladnokrevně před­lo­že­ný účetJerry Cottonem se ten­to­krát poved­la. Film je to napí­na­vý se zají­ma­vým dějem plný gan­gs­te­rů, rva­ček a pře­stře­lek. Přepadová scé­na s obr­ně­ným vozem je poměr­ně efek­tiv­ní s dob­rým nápa­dem. Nechybí ani sexy polo­vič­ka v podá­ní Yvonne Monlaur. Závěrečné děj­ství má spád, a dokon­ce i ten zvrat. Jasně, je to pořád Cottenovská kla­si­ka - naiv­ní pří­běh, omše­lá zad­ní pro­jek­ce, nedo­ta­že­né rány, němec­ké kuli­sy pro­vá­za­né s archiv­ní­mi zábě­ry sku­teč­né­ho New Yorku a Jerryho fak­tic­ká nezranitelnost.Přesto se jed­ná o dob­rý sní­mek ze sta­ré ško­ly, kte­ré­mu dávám cel­kem sluš­né hod­no­ce­ní, tj. 70 %.


Podívejte se na hodnocení Chladnokrevně předložený účet na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Past sklapne o půlnoci - 55 %29. července 2012 Past sklapne o půlnoci - 55 % Tak jsem se vrátil po nějaké (krátké) době opět k americkému agentovi FBI Jerry Cottenovi. Hodlám tuto starší sérii dokončit až ke konečnému devátému dílu, takže se máte na co těšit :) […] Posted in Filmové recenze
  • Operace stodolarový gang - 65 %18. července 2012 Operace stodolarový gang - 65 % Druhý z  řady německých filmů o slavném agentu FBI Jerry Cottonovi opět z roku 1965 vysílala TV NOVA s českým dabingem pod názvem Operace stodoloravý gang, oficiální název zní spíše Noc v […] Posted in Filmové recenze
  • Vražedné pouzdro na housle - 65 %17. července 2012 Vražedné pouzdro na housle - 65 % Jerry Cotton poprvé v akci. Tentokrát sem se zaměřil na jeho první nasazení v televizi z roku 1965, kdy byl snímek ještě natočen v černobílém formátu. Přináším tedy recenzi na Vražedné […] Posted in Filmové recenze
  • Dynamit v zeleném – 60 %16. července 2012 Dynamit v zeleném – 60 % Tak jsem si připomněl svoje mládí, kdy ještě v Československé televizi frčely filmy s Jerrym Cottonem a o agentovi 007 s povolením zabíjet sem neměl ani ponětí. Tato srdcovka ze 70. […] Posted in Filmové recenze
  • Brooklynský klub vrahů - 70 %10. listopadu 2012 Brooklynský klub vrahů - 70 % Zatímco James Bond opět září v docela úspěšném bijáku Skyfall na plátně kin, zavzpomínejme si  na staré dobré časy, kdy jsme měli v obývácích jen černobílé televize a byli vděčni za […] Posted in Filmové recenze
  • Aaron Taylor-Johnson se v Praze připojil k hercům filmu Nosferatu5. března 2023 Aaron Taylor-Johnson se v Praze připojil k hercům filmu Nosferatu Robert Eggers nemohl získat Anyu Taylor-Joy pro roli v Nosferatu kvůli termínům, ale zajistil Aarona Taylora-Johnsona. Favorit na roli příštího Jamese Bonda byl nyní podle The Hollywood […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera17. prosince 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera V USA už měl film světovou premiéru a tuto velkou akci si připomeňme ve více dvou a půl hodinovém videu. https://youtu.be/YCtHO3jHzjM Posted in Videa
  • Pátek 1330. srpna 2016 Pátek 13 Posted in Komiks
  • Denisa Barešová (Helenka)14. srpna 2018 Denisa Barešová (Helenka) Denisa Barešová se narodila 16. 12. 1995 v Praze. Odmalička navštěvovala Dismanův rozhlasový dětský soubor, díky kterému se všestranně věnovala divadlu a filmu. Během studia zpěvu na […] Posted in Rozhovory
  • Vzrušující přehled dějin astronomie11. července 2017 Vzrušující přehled dějin astronomie Dějiny astronomie vás možná na první pohled odradí. Jednak svým rozsahem, jednak tématem. Nebojte se jich. Od Stonehenge po černé díry Heather Couperová a Nigel Henbest vás v této […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56929 s | počet dotazů: 274 | paměť: 69519 KB. | 08.12.2023 - 11:06:48