Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Percy Jackson: Moře nestvůr - 60 %

Percy Jackson: Moře nestvůr - 60 %

More
More
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mladý Percy Jackson vypa­dá jako oby­čej­ný nác­ti­le­tý mla­dí­ček, ale zdá­ní kla­me. Jako dítě boha Poseidona a pozem­ské ženy je od naro­ze­ní polo­bo­hem a mísí se v něm lid­ské i „bož­ské“ vlast­nos­ti i schop­nos­ti. Prázdniny trá­ví jako ostat­ní polo­bo­ho­vé v Táboře Polokrevných, ale pat­ří mezi prů­měr­né stu­den­ty. Vše se však změ­ní v jeden jedi­ný den. Na poze­mek vnik­ne ohni­vý kol­chic­ký býk, kte­rý má niči­vou sílu a drti­vě zaú­to­čí na stu­den­ty a pro­fe­so­ry. Jenom díky vel­ké­mu štěs­tí a náho­dě se Percymu poda­ří býka zasta­vit. Jeho nej­bliž­ší­mi přá­te­li jsou Annabeth, dce­ra bohy­ně Pallas Atheny, a Grover, satyr. Percy navští­ví věštír­nu, kde se doví­dá zají­ma­vé infor­ma­ce. Poté se vydá­vá se svý­mi přá­te­li na záchran­nou misi. Během puto­vá­ní se mezi nimi uka­zu­je stá­le více vzá­jem­né poro­zu­mě­ní a přá­tel­ství, kte­ré vydr­ží i těž­ké boje s nepřá­te­li.

Film nava­zu­je na před­cho­zí díl Percy Jackson: Zloději bles­ku. Hlavních rolí se opět zhos­ti­li stej­ní her­ci: Logan Lerman (Percy), Alexandra Daddario (Annabeth), Brandon T. Jackson (Grover) a jejich herec­ké poje­tí při­po­mí­ná kopie hlav­ních postav z jiných podob­ných fil­mů. Skoro jako by se tvůr­ci troš­ku inspi­ro­va­li ve fil­mech o Harrym Potterovi. Je zají­ma­vé vidět urči­tou podob­nost mezi hlav­ní­mi hrdi­ny těch­to fil­mů a pří­pad­ně je i porov­nat. Učitele Dionysusa a Chirona si opět zahrá­li Stanley Tucci a Anthony Head a ve svých rolích jsou oprav­du pře­svěd­či­ví. Zároveň dodá­va­jí svým posta­vám váž­nost a důstoj­nost, ale také kap­ku humo­ru.

Film je fil­mo­vou adap­ta­cí kniž­ní­ho romá­nu Percy Jackson: Moře nestvůr od Ricka Riordana,  jehož vydá­ní bylo v časo­pi­sem Child Magazine vyhlá­še­no Nejlepší kni­hou pro mlá­dež v r. 2006. Je vidět, že kni­hy zau­ja­ly nejen mlá­dež a kri­ti­ky, ale také fil­mo­vý svět.

Za kame­ru si stou­pl Shelly Johnson (Expendables 2), hud­bu slo­žil Andrew Lockington (Cesta do stře­du Země) a režie se ujal Thor Freudenthal (Deník sla­bo­cha). Produkce fil­mu se pak uja­li K.Rosenfelt, M.Barnathan a Chris Columbus.

Film je nato­čen ve 3D, a to je výho­da. Lépe tak vynik­ne nejen fan­ta­sy svět, ale hlav­ně vizu­ál­ní efek­ty. Těch je ve fil­mu hod­ně a fil­ma­ři je doká­za­li zpra­co­vat doce­la dob­ře. Vtipný je např. trik u Kyklopa a zají­ma­vě řeše­na je také ani­ma­ce o Kronovi. U Percyho vidí­me, že mu na Annabeth zále­ží víc než jako na kama­rád­ce, ale nedo­ká­že jí to říci. Ale i to pat­ří k puber­ťác­kým pro­je­vům, že si nevě­dí rady se svý­mi city.

Autoři se sna­ži­li vytvo­řit film, kte­rý zaujme mla­dé divá­ky, a to se jim poda­ři­lo. V porov­ná­ní s kniž­ní před­lo­hou je totiž film sviž­něj­ší, pou­ta­věj­ší a vynik­ne více polo­bož­ský svět. Kdo neče­tl kni­hu ani nevi­děl před­cho­zí díl, shléd­ne ten­to film doce­la s chu­tí a hlav­ně si osvě­ží v pamě­ti řec­ké bohy a bytos­ti. Film je vhod­ný i pro děti, kte­ří se mohou něče­mu při­u­čit a mož­ná je i zaujme báj­ný svět bohů.


Podívejte se na hodnocení Percy Jackson: Moře nestvůr na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70569 s | počet dotazů: 240 | paměť: 72122 KB. | 21.04.2024 - 19:24:10