Kritiky.cz > Speciály > Percy Jackson: Moře nestvůr - OŽIVENÍ OPUŠTĚNÉHO ZÁBAVNÍHO PARKU

Percy Jackson: Moře nestvůr - OŽIVENÍ OPUŠTĚNÉHO ZÁBAVNÍHO PARKU

More
More
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Poté, co Percy a jeho přá­te­lé unik­li ze spá­rů Charybd, straš­li­vých moř­ských nestvůr, zjis­tí, že se ocit­li na Polyfémově ost­ro­vě. Když se vylo­dí, vyda­jí se na prů­zkum podiv­né­ho, zni­če­né­ho mís­ta a obje­ví zpust­lý zábav­ní park „Circeland”. Park vybu­do­va­ly kou­zel­né nym­fy, ale byl uza­vřen ješ­tě v den slav­nost­ní­ho ote­vře­ní, jakmi­le se zjis­ti­lo, že Kyklop Polyfémos, oby­va­tel ost­ro­va, poží­rá návštěv­ní­ky par­ku.

Když fil­ma­ři zača­li uva­žo­vat o mož­ných mís­tech, kte­ré by byly vhod­né pro Polyfémův ost­rov a pro „Circeland”, jed­ním z prv­ních nápa­dů byl zábav­ní park Six Flags Jazzland ve východ­ním New Orleansu, kte­rý byl natr­va­lo uza­vřen v roce 2005 z důvo­du škod, kte­ré v něm napáchal huri­kán Katrina. Brzy poté pro­hlá­si­lo Six Flags park za napros­to zni­če­ný a natr­va­lo jej uza­vře­lo. Správu majet­ku pře­vza­lo měs­to New Orleans.

Sedm let po uza­vře­ní par­ku si pří­ro­da vza­la zpět vel­kou část plo­chy, kte­rá byla teď pokry­tá sil­ným pod­ros­tem. Z polo­roz­pad­lých střech vyrůs­tal ple­vel, kte­rý pokrý­val i zni­če­ná svět­la a okna a širo­ké beto­no­vé chod­ní­ky. To, co zby­lo, pokrý­va­ly vrst­vy maleb a graf­fi­ti. Existující lagu­ny a jezír­ka, kte­rá byla vybu­do­vá­na pro už dlou­ho nepo­u­ží­va­né vod­ní sjezdy, dodá­va­ly par­ku vzhled stra­ši­del­né­ho zpust­lé­ho ost­ro­va, tako­vé­ho, jaký si fil­ma­ři před­sta­vo­va­li.

Jazzland byl per­fekt­ním „Circelandem.”

Filmaři se v par­ku zamě­ři­li na něko­lik oblas­tí, včet­ně obrov­ské hor­ské dráhy, při­leh­lé oblas­ti plá­že Pontchartrain Beach, Cajské oblas­ti a regi­o­nu Ozark. Z těch­to hlav­ních oblas­tí odstra­ni­li hus­tý porost a pus­ti­li se do odchy­tu vel­ké­ho množ­ství sku­teč­ných moř­ských „pří­šer“ – ali­gá­to­rů a hadů – kte­ří park obý­va­li.

Znovuzavedení elektři­ny a osví­ce­ní Jazzlandu popr­vé od zasa­že­ní Katrinou v srpnu 2005 vyža­do­va­lo obrov­ský pří­kon ener­gie. Trvalo to déle než tři týd­ny, než 11 elek­tri­ká­řů s veš­ke­rým stroj­ním vyba­ve­ním při­pra­vi­lo ces­ty, stav­by a plo­chu zábav­ní­ho par­ku pro natá­če­ní.

Během kaž­dé ze 14 nocí natá­če­ní roz­sví­ti­li fil­ma­ři dlou­ho potem­ně­lý Jazzland a nebe nad východ­ním New Orleans. Obrovská záře mili­ó­nu wat­tů byla vidět na míle dale­ko, což dalo vznik­nout doha­dům o tom, že se park při­pra­vu­je na zno­vu­o­te­vře­ní. Po dokon­če­ní natá­če­ní ozná­mi­la Texas Development Group, že na park uza­vře­la dvou­le­tou nájem­ní smlou­vu plat­nou od září 2012, aby zjis­ti­la, zda plo­cha o roz­lo­ze cca 37 tis. m2 může být vyu­ži­tá jako kom­bi­na­ce out­le­to­vých obcho­dů a zábav­ní­ho par­ku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43425 s | počet dotazů: 244 | paměť: 72229 KB. | 13.04.2024 - 14:24:35