Kritiky.cz > Speciály > Percy Jackson: Moře nestvůr - STAVBA TÁBORA POLOKREVNÝCH A OSTATNÍCH MAGICKÝCH SCÉN

Percy Jackson: Moře nestvůr - STAVBA TÁBORA POLOKREVNÝCH A OSTATNÍCH MAGICKÝCH SCÉN

More
More
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na vybu­do­vá­ní fan­tas­tic­ké­ho myto­lo­gic­ké­ho svě­ta PERCYHO JACKSONA: MOŘE NESTVŮR pra­co­val výtvar­ník Claude Paré, tři návr­há­ři scé­ny a armá­da uměl­ců, tesa­řů, malí­řů a archi­tek­tů. Ti vybu­do­va­li řadu monu­men­tál­ních scén, včet­ně ven­kov­ní­ho amfi­te­át­ru s 200 mís­ty; 13 met­rů vyso­ký tre­na­žér (inspi­ro­va­ný stře­do­vě­kým návrhem Leonarda da Vinciho); sta­ro­by­lou ves­ni­ci, ve kte­ré se nachá­zel tábor polo­krev­ných; brloh Kyklopa Polyféma a jeho oko­lí, opuš­tě­ný zábav­ní park na Polyfémově ost­ro­vě.

V říj­nu 2011 začal Peré se svým týmem šest měsí­ců trva­jí­cí pří­prav­né prá­ce. Jak se blí­žil začá­tek natá­če­ní, na stav­bě kulis se podí­le­lo 200 až 400 lidí. Paré se svým týmem vytvo­řil vět­ší část tábo­ra polo­krev­ných v Parku Roberta Burnabyho na před­měs­tí Burnaby ve východ­ním Vancouveru. „Rozloha par­ku a jeho ote­vře­ná plo­cha nám dala obrov­skou pří­le­ži­tost vytvo­řit tábor jako něco, co nezná hra­ni­ce,” říká Paré. „Tábor polo­krev­ných musí být magic­ký a pro­to jsem z něj chtěl udě­lat mís­to, kde bys­te si přá­li trá­vit své dovo­le­né. Koloseum bylo posta­ve­no nad teni­so­vým kur­tem a v zales­ně­ném oko­lí jsme posta­vi­li pět chat. Věž tre­na­žé­ru se tyči­la 13 met­rů nad par­kem.“

Scény z obr­ně­né lodi, z kan­ce­lá­ře pana D ve Velkém domě, z Atiky, kde Percy potká Orákulum, ces­ta taxí­kem Šedých sester, vnitř­nos­ti moř­ských pří­šer Charybd a scé­ny z Polyfémova brlo­hu byly všech­ny nato­če­ny v kuli­sách Mammoth Studios v Burnaby. Exteriéry vel­ké­ho domu pana D byly natá­če­ny ve Foxglove, úžas­ném síd­le a far­mě v Langley poblíž Vancouveru, inte­ri­é­ry jeho kan­ce­lá­ře byly nato­če­ny na zámeč­ku v oko­lí Shaughnessy poblíž Vancouveru. Scény z Washingtonu, D.C. byly sní­má­ny v neo­kla­si­cist­ní Art Gallery a v jiných loka­li­tách Vancouveru; scé­ny z Chesapeake Beach byly natá­če­ny na Ambleside Pier v západ­ním Vancouveru.

PERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR byl natá­čen v obdo­bí od dub­na 2012 do polo­vi­ny červ­na ve Vancouveru v Britské Kolumbii a poté se pro­duk­ce pře­su­nu­la do New Orleans v Louisianě, kde natá­če­ní pokra­čo­va­lo do kon­ce čer­ven­ce.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,17416 s | počet dotazů: 240 | paměť: 72217 KB. | 25.04.2024 - 10:28:17