Kritiky.cz > Speciály > Percy Jackson: Moře nestvůr - TAXI Z PEKLA

Percy Jackson: Moře nestvůr - TAXI Z PEKLA

More
More
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Percyho ces­ta za Zlatým rou­nem začí­ná v oka­mži­ku, kdy Annabeth zavo­lá taxi – upro­střed lesa – a taxi se najed­nou odkud­si zni­če­ho­nic obje­ví. Taxi řídí Šedé sest­ry, tři čaro­děj­ni­ce, kte­ré mají dohro­ma­dy pou­ze jed­no oko.

Missi Pyle, kte­rá hra­je spo­lu s Mary Birdsong a Yvette Nicole Brown záhad­né taxi­kář­ské sou­ro­zen­ce, říká: „Nepotřebujeme nezbyt­ně to oko, abychom moh­ly řídit, ale rády si ho půj­ču­je­me. Šedé sest­ry jsou sle­pé k tomu, co vidí lidé, ale když si nasa­dí oko, sku­teč­ně vidí.” Během ner­vy drá­sa­jí­cí ces­ty poskyt­nou Šedé sest­ry Percymu infor­ma­ce, kte­ré se uká­ží být neo­ce­ni­tel­ný­mi.

Pyle, Birdsong a Brown trá­vi­ly den­ně 5 hodin v mas­kér­ně, kde se měni­ly v Šedé sest­ry. Podle návr­hu mas­kér­ské­ho kou­zel­ní­ka Williama Terezakise byly Šedým sestrám v mas­kér­ně upra­vo­vá­ny hla­vy, paže a dokon­ce i nohy. Maskérský tým vytvo­řil prázd­né oční důl­ky tam, kde měly být oči.

K nato­če­ní scén s Šedými sestra­mi bylo pou­ži­to šest taxí­ků Checker (zhru­ba z let 1969-1982). Z Arizony dove­ze­ná auta byla nabar­ve­ná a uzpů­so­be­ná tak, aby při­po­mí­na­la taxí­ky Checker z roku 1982.

Jak se natá­če­ní chý­li­lo ke kon­ci, pus­til se do prá­ce tri­ko­vý tým. Trikový spe­ci­a­lis­ta Dan Kaufman, kte­rý byl nomi­no­ván na cenu Akademie za svou prá­ci na fil­mu District 9, začal na pro­jek­tu pra­co­vat asi šest měsí­ců před začát­kem natá­če­ní. Během post­pro­duk­ce pra­co­va­ly na CG prv­cích stov­ky tri­ko­vých spe­ci­a­lis­tů. Většinu počí­ta­čo­vé ani­ma­ce vytvo­ři­lo ani­mač­ní a tri­ko­vé stu­dio Rhythm and Hues („Pí a jeho život”).

Trikové prv­ky jsou pří­tom­ny téměř v kaž­dém zábě­ru fil­mu, od odstra­ně­ní zpo­ma­lo­va­cích popru­hů a bez­peč­nost­ních lan, kte­rá her­ci pou­ží­va­li při natá­če­ní akč­ních scén, až po vytvo­ře­ní kou­zel­né­ho moř­ské­ho koní­ka (kte­rý má koň­skou hla­vu a trup a stří­b­ři­té rybí tělo s šupi­na­mi a ploutve­mi), kol­chid­ské­ho býka, man­ti­cho­ry, oka Kyklopa Tysona a Chirónovy koň­ské a Groverovy koz­lí spod­ní čás­ti těla. Podle Kaufmana bylo cílem „rad­ši VFX zábě­ry inte­gro­vat, než je pře­mo­ci. Chtěli jsme, aby vizu­ál­ní efek­ty film pozved­ly a doda­ly mu mystic­ký a mýtic­ký náboj.“

Mechanický kol­chid­ský býk je stroj, kte­rý se pohy­bu­je stej­ně mršt­ně a rych­le jako sku­teč­ný býk. Kaufman říká „kro­mě ani­ma­ce kol­chid­ské­ho býka jsme ješ­tě vytvá­ře­li cho­re­o­gra­fii jeho pohy­bů na scé­ně. Ten býk měří v rame­nou sko­ro 2,5 met­ru a váží tisí­ce liber, je masiv­ní a vy musí­te pře­mýš­let o tom, jak se bude hýbat a úto­čit a jak na sebe budou s růz­ný­mi her­ci vzá­jem­ně rea­go­vat. Percyho býk vlá­čí, Annabeth ho bod­ne a Clarisse na něj vysko­čí – pro kaž­dou z těch­to inter­ak­cí máme roz­díl­nou meto­di­ku.”

Podle Kaufmana tri­ko­vé efek­ty „umož­ňu­jí udě­lat věci, kte­ré tře­ba mohou být sku­teč­né, sku­teč­ný­mi. PERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR se ode­hrá­vá v našem svě­tě, prá­vě teď, ale uka­zu­je jiný, skry­tý svět, kte­rý je přes­to sou­čás­tí svě­ta naše­ho. Nadpřirozené prv­ky krás­ně zapadly do naše­ho svě­ta a vypa­da­jí jako sku­teč­né. Například moř­ský koník vypa­dá jako mýtic­ké moř­ské stvo­ře­ní, ale záro­veň vypa­dá tak sku­teč­ně, jako velry­ba.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,07339 s | počet dotazů: 240 | paměť: 72220 KB. | 25.04.2024 - 10:47:30