Kritiky.cz > Recenze knih > Petra Braunová - 3333 km k Jakubovi

Petra Braunová - 3333 km k Jakubovi

0023745178 3333km
0023745178 3333km
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Spisovatelka, jenž napsa­la řadu romá­nů jako např. Rošťák Oliver, Pozorovatelka, sérii dět­ských kní­žek o Kubovi a mno­ho dal­ších, se při psa­ní kniž­ní novin­ky 3333 km k Jakubovi, nene­cha­la inspi­ro­vat svo­jí lite­rár­ní fan­ta­zií, ale pře­pi­sem zápis­ko­vé­ho dení­ku pat­nác­ti­le­té­ho Mirka Korbela, kte­rý ji oslo­vil na jed­né z jejích besed a svůj deník ji dal k pře­čte­ní.

Cestovatelský zápis­ník ale spi­so­va­tel­ku zau­jal, což argu­men­tu­je slo­vy - “ Ačkoliv pospí­chám, neo­de­že­nu ho. Tuším, že tenhle kluk má na srd­ci mno­hem víc, než se pochlu­bit, že zvlá­dl pro­jet Evropu na kole.“
Deník si začal psát, když se vydal na kole s otcem na sva­to­ja­kub­skou ces­tu. Psaní mu pora­di­la jeho sta­rost­li­vá mamin­ka, kte­rá zpr­vu neby­la moc nad­še­ná, že se vydá­vá na dlou­hou ces­tu se zno­vu­ob­je­ve­ným otcem, kte­ré­ho od svých dvou let nevi­děl. A s dení­kem udě­lal dob­ře, jinak by se čte­nář­ský svět ochu­dil o smýš­le­ní pat­nác­ti­le­té­ho klu­ka, kte­rý vyrůs­tal s mamin­kou a domi­nant­ní babič­kou. Během ces­ty pozná­vá nejen své­ho otce, ale také má mož­nost si udě­lat vlast­ní názor na nepo­ro­zu­mě­ní mezi svý­mi rodi­či.

Knížku nebo spí­še deník, jsem pře­čet­la během dvou dnů, nejen pro­to, že pro dení­ko­vé kni­hy mám sla­bost, ale také pro tro­chu jiné poje­tí téma­tu roz­ve­de­ných rodi­čů a dospí­vá­ní mla­dé­ho klu­ka, kte­rý svým cit­li­vým a nezka­že­ným pohle­dem na život, popi­su­je své poci­ty se zno­vushle­dá­ním s tátou, kte­rý má pro něj na ces­tě vel­ké pře­kva­pe­ní a on je posta­ven před hoto­vou věc, kte­rou musí při­jmout a záro­veň vstou­pit na práh dospě­los­ti, ke kte­ré pat­ří schop­nost odpouš­tět a tole­ro­vat.
Knížku bych dopo­ru­či­la jak dospě­lým, tak mla­dým lidem, pro­to­že pou­ka­zu­je na cit­li­ví pří­stup dítě­te k posto­ji roz­ve­de­ných rodi­čů, kte­ré­mu sic nero­zu­mí, at už pro kom­pi­lo­va­ný dospě­lác­ký svět a nebo pro nedo­sta­tek prav­dy a upřím­nos­ti, dítě­ti coko­liv vyjas­nit.

Kniha k objed­ná­ní zde:

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/89187881/3333-km-k-jakubovi/

EAN 9788000070698
Datum vydá­ní 31.07.2023
Formát 145x205 mm
Hmotnost 0,196
Vazba bro­žo­va­ná lepe­ná s chlop­ně­mi

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,16750 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72030 KB. | 23.04.2024 - 12:50:03