Kritiky.cz > Recenze knih > AMARI A VELKÁ HRA

AMARI A VELKÁ HRA

380609281 10222551867937536 1480122712839938199 n
380609281 10222551867937536 1480122712839938199 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na vol­né pokra­čo­vá­ní prv­ní­ho dílu „AMARI A NOČNÍ BRATŘI“ jsem se moc těši­la a nemoh­la jsem se dočkat oka­mži­ku, až budu v ruce držet i dru­hý díl „AMARI A VELKÁ HRA“ a vydám se pro­střed­nic­tvím těch­to strá­nek na ces­tu nové­mu a láka­vé­mu dob­ro­druž­ství.

Hlavní hrdin­kou je Amari Petersová, s vel­kým srd­cem na pra­vém mís­tě, pro něko­ho oby­čej­ná hol­ka, pro jiné­ho mla­dá čaro­děj­ka s vel­kou mocí, kte­rou ne zce­la ješ­tě plně ovlá­dá, a hlav­ně obklo­pe­ná skvě­lý­mi přá­te­li, kte­ří sto­jí vždy při ní a pomá­ha­jí ji nejen „při záchra­ně svě­ta“, ale i jí samot­né.

O loň­ských prázd­ni­nách se Amari poda­ři­lo tak tro­chu zachrá­nit celý svět a hlav­ně nalézt své­ho ztra­ce­né­ho bra­t­ra Quintona. Toho bohu­žel postih­la nepro­lo­mi­tel­ná klet­ba, kte­rou může odvo­lat pou­ze ten, kdo ji vyř­kl, tedy nej­o­bá­va­něj­ší a nej­moc­něj­ší čaro­děj. Dokáže něco nebo někdo toho­to čaro­dě­je při­mět, aby tuto klet­bu odvo­lal a vzal zpět?

Mohlo by se zdát, že pozván­ka na let­ní pobyt na Úřadě bude pro Amari „coby nyněj­ší celebri­tu“ letos brn­kač­ka, ale opak je prav­dou. Už během krát­ké chví­le zjiš­ťu­je­me, že letoš­ní prázd­ni­ny budou pro ni dale­ko nároč­něj­ší než byly ty před­cho­zí.

Sama čaro­děj­ka bude totiž vysta­ve­na spous­tě výzev, roz­hod­nu­tí, pát­rá­ní a roz­plé­tá­ní jed­not­li­vých indi­cií na ces­tě k odha­le­ní záhad­né­ho zamrz­nu­tí v čase. A aby toho neby­lo málo, pouš­tí se i do hra­ní „Velké hry“, aby zabrá­ni­la nevy­hnu­tel­né­mu boji čaro­dě­jů s těmi ostat­ní­mi.

Kniha „Amari a Velká hra“ se mi moc líbi­la, a ač jsem poměr­ně star­ší roč­ník, než komu je urče­na, tak si mě doslo­va pod­ma­ni­la hned na prv­ních strán­kách. 

Je to návy­kov­ka, kte­rá vel­mi rych­le vtáh­ne do napí­na­vé­ho děje, aby nako­nec vyús­ti­la ve vel­ko­le­pé rozuz­le­ní celé­ho pří­bě­hu ve šťast­ný konec.

Já osob­ně jsem na kni­ze, kro­mě skvě­le napsa­né­ho pří­bě­hu, co měl nejen hla­vu ale i patu, oce­ni­la i oži­ve­ní děje pro­střed­nic­tvím vlo­že­ných drob­ných ilu­stra­cí a jed­not­li­vých člán­ků.

AMARI A VELKÁ HRA  urči­tě najde mís­to v mé kni­hov­nič­ce, a už teď se budu poma­lu těšit, že B.B.Alston nás již brzy poctí dal­ším dílem, neboť je zřej­mé, že ta „vel­ká bitva“ nás tepr­ve čeká....

.

AMARI A VELKÁ HRA

Autor: B.B. Alston

Přeložila: Anna Formánková

Vydalo: Nakladatelství JOTA, s.r.o.

Brno, 2023

Počet stran: 392

ISBN: 978-80-7689-171-5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,14897 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71679 KB. | 14.07.2024 - 12:22:39