Kritiky.cz > Knihy k maturitě > Pozdě k ránu - Karel Hlaváček

Pozdě k ránu - Karel Hlaváček

Pozde
Pozde
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pár slov o auto­ro­vi: Karel Hlaváček tvo­řil v obdo­bí čes­ké deka­den­ce a byl před­sta­vi­tel čes­ké­ho sym­bo­lis­mu. Kromě toho, že byl bás­ník, výtvar­ně při­spí­val do časo­pi­su Moderní revue.

Obsah: Sbírka melan­cho­lic­kých bás­ní.

První dojmy: Kniha se mi ze začát­ku vel­mi líbi­la, pro­to­že jsem z toho cíti­la tako­vou tu melan­cho­lii, kte­rou mám v kni­hách vel­mi ráda. Avšak pře­ce jenom jsem u někte­rých bás­ní muse­la strá­vit více času, abych to pocho­pi­la.

Cílová sku­pi­na: Po pře­čte­ní kni­hy jsem došla k závě­ru, že i když jde o vel­mi pěk­nou a melan­cho­lic­kou sbír­ku poezie, člo­vě­ka, kte­rý toho moc nena­če­tl, moc neza­ujme. Jde o tako­vé pohla­ze­ní na duší, kte­ré nepo­cho­pí ten, kdo v kni­hách nevi­dí to kouz­lo.

Proč jsem kni­hu zača­la číst? Primárně pro­to, že nám byla ve ško­le dopo­ru­čo­vá­na k matu­ri­tě a dru­hot­ně pro­to, že mám veli­ce ráda melan­cho­lic­kou poezii. Tak cel­ko­vě jsem o auto­ro­vi sly­še­la a to, jak mi byl pre­zen­to­ván, mě zau­ja­lo dost na to, abych si kni­hu pře­čet­la.

Doporučila bych ji k matu­ri­tě? Proč? I když kni­ha to je dob­rý, tak se spíš při­klá­ním k tomu, že pro vět­ši­nu lidí nebu­de úpl­ně ide­ál­ní. S poezií boju­jí všich­ni a hle­da­jí ty nej­ví­ce sro­zu­mi­tel­né a to tahle kni­ha zrov­na není. Jsou tam i bás­ně, kte­ré jsou per­fekt­ně sro­zu­mi­tel­né, ale jsou tam spí­še ty těž­ší na pocho­pe­ní.

Je snad­né o kni­ze mlu­vit? Vzhledem k tomu, že se jed­ná o lyric­kou sbír­ku, není ani snad­né o kni­ze mlu­vit. Vzhledem k tomu, co vidím mezi svý­mi spo­lu­žá­ky na střed­ní, spous­ta lidí má pro­blém s inter­pre­ta­cí lyric­ké poezie. Už jenom z toho důvo­du bych kni­hu čet­la jenom jako kni­hu a ne kni­hu k matu­ri­tě.

Je lehce zapa­ma­to­va­tel­ná a čti­vá? Nejsem si v tomhle pří­pa­dě jis­tá, jak odpo­vě­dět. U poezie se tyhle fak­to­ry straš­ně špat­ně posu­zu­jí, zvlášť u lyric­ké poezie. Zapamatovatelná bude, když pocho­pí­te děj nebo spí­še hlav­ní poin­tu. Čtivá je také, ale mám oba­vy, že když bude­te číst rych­le, nepo­cho­pí­te poin­tu.

Co kni­ha čte­ná­řo­vi může dát? Čtenář si z kni­hy může odnést úžas­ný čte­nář­ský záži­tek. Je zde hod­ně popi­sů melan­cho­lic­kých nálad, kte­ré mě vel­mi oslo­vi­ly. Nějakou sto­pu ve mně ty bás­ně zane­cha­ly, jenom přes­ně nedo­ká­žu popsat to něco, co se mi vyba­ví, když si vzpo­me­nu na tu kni­hu. Jde spí­še o cito­vou sto­pu.

Co pře­kva­pi­lo? Celkové poe­tič­nost sbír­ky. Celé čte­ní bylo tako­vé vel­mi pří­jem­né pohla­ze­ní po duši. Sbírka je vel­mi zamě­ře­na na melan­cho­lii a ta je popsá­na poe­tic­kým jazy­kem, kte­rý chyt­ne za srd­ce a chvil­ka­ma vás nutí pře­mýš­let. Ne přes­ně nad tím, co je psá­no v kni­ze, ale nad tím, co máte vy ve svém živo­tě. Básně jsou psá­ny tak, aby v kaž­dém něco zane­cha­ly, a to si mys­lím, že ve vět­ši­ně pří­pa­dů tak bude.

Co zkla­ma­lo? Asi to, jak nad někte­rý­mi bás­ně­mi musí­te pře­mýš­let, abys­te pocho­pi­li pod­sta­tu. Není to nic, co by mi vylo­že­ně vadi­lo, ale neče­ka­la jsem to. Ve všech ostat­ních ohle­dech neby­lo nic, co by mě zkla­ma­lo.

Popiš kni­hu 2 slo­vy: melan­cho­lie, pochmur­no

Můj názor: Jako aktiv­ní­mu čte­ná­ři, mi kni­ha při­šla oprav­du nád­her­ná a poe­tic­ká. Ráda nad kni­ha­mi pře­mýš­lím a tak jsem si ráda ke kni­ze sed­la a hle­da­la v tom skry­tý smy­sl. Kniha je parád­ní, když si k ní sed­ne­te v momen­tě, kdy je ven­ku pochmur­no, zachumlá­te se do tep­lé deky a u toho popí­jí­te něja­ký tep­lý nápoj.
Kniha urči­tě není pro to, abys­te ji najed­nou pře­čet­li a pak na ni zapo­mně­li. I když upřím­ně tohle je u vět­ši­ny poezie. Nejsem si jis­tá, jak bude kni­ha půso­bit na nečte­ná­ře, pro­to­že jde spíš o čte­nář­sky pří­jem­ný záži­tek.

Procentuální hod­no­ce­ní: 80%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85472 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71451 KB. | 25.06.2024 - 17:16:11