Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Flash neúprosně závodí časem, aby resetoval vesmír v epickém superhrdinském dobrodružství od Warner Bros.!

Flash neúprosně závodí časem, aby resetoval vesmír v epickém superhrdinském dobrodružství od Warner Bros.!

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Warner Bros. Pictures uvá­dí film „The Flash“, kte­rý reží­ro­val Andy Muschietti (fil­my „IT“, „Mama“). Ezra Miller si zopa­ku­je svou roli Barryho Allena ve vůbec prv­ním samo­stat­ném celo­ve­čer­ním fil­mu o super­hr­di­no­vi DC.

Světy se ve „Flashovi“ střet­nou, když Barry vyu­ži­je své super­schop­nos­ti k ces­to­vá­ní zpět v čase, aby změ­nil udá­los­ti minu­los­ti. Když však jeho sna­ha zachrá­nit rodi­nu nechtě­ně změ­ní budouc­nost, Barry se ocit­ne v pas­ti rea­li­ty, v níž se vrá­til gene­rál Zod, hro­zí mu vyhla­ze­ní a nee­xis­tu­je žád­ný super­hr­di­na, na kte­ré­ho by se mohl obrá­tit. Tedy pokud se Barrymu nepo­da­ří při­mět úpl­ně jiné­ho Batmana, aby se vrá­til z důcho­du a zachrá­nil uvěz­ně­né­ho Kryptoňana... i když ne toho, kte­ré­ho hle­dá. Nakonec, aby zachrá­nil svět, ve kte­rém se nachá­zí, a vrá­til se do budouc­nos­ti, kte­rou zná, je Barryho jedi­nou nadě­jí závod o život. Bude však při­ná­še­ní nej­vyš­ší obě­ti sta­čit k rese­to­vá­ní vesmí­ru?

V herec­kém ansám­blu fil­mu „The Flash“ se obje­ví také vychá­ze­jí­cí hvězda Sasha Calle, Michael Shannon („Bullet Train“, „Batman vs. Superman“: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti“), Ron Livingston („Loudermilk“, „The Conjuring“), Maribel Verdú („Elite“, „Y tu mamá tam­bi­én“), Kiersey Clemons („Liga spra­ve­dl­nos­ti Zacka Snydera“, „Zlatíčko“), Antje Traue („Král havra­nů“, „Muž z oce­li“) a Michael Keaton („Spider-Man: Návrat domů“, „Batman“).

„The Flash“ pro­du­ku­jí Barbara Muschietti (fil­my „IT“, „Mama“) a Michael Disco („Rampage“, „San Andreas“). Autorkou scé­ná­ře je Christina Hodson („Ptáci v trní“, „Bumblebee“), scé­nář napsa­li John Francis Daley & Jonathan Goldstein („Dungeons & Dragons: Čest mezi zlo­dě­ji“, „Spider-Man: Návrat domů“) a Joby Harold („Transformers: Vzestup bes­tií“, „Armáda mrtvých“) pod­le postav z DC. Výkonnými pro­du­cen­ty jsou Toby Emmerich, Walter Hamada, Galen Vaisman a Marianne Jenkins.

K reži­sé­ro­vi Muschiettimu se za kame­rou při­po­jí kame­ra­man Henry Braham („Strážci Galaxie Vol. 3“, „Sebevražedný oddíl“), scé­no­graf Paul Denham Austerberry („IT“, „Druhá kapi­to­la“, „Podoba vody“), stři­ha­či Jason Ballantine (fil­my „IT“, „Velký Gatsby“) a Paul Machliss („Gentlemani“, „Baby Driver“) a kos­tým­ní výtvar­ni­ce Alexandra Byrne („Doctor Strange“, „Strážci Galaxie“); hud­bu slo­žil Benjamin Wallfisch („Neviditelný muž“, fil­my „IT“).

Warner Bros. Pictures uvá­dí film Andyho Muschiettiho „The Flash“ v pro­duk­ci Double Dream/a Disco Factory. Film bude celo­svě­to­vě dis­tri­bu­o­ván spo­leč­nos­tí Warner Bros. Pictures a jeho pre­mi­é­ra v kinech v Severní Americe je naplá­no­vá­na na 16. červ­na 2023 a v mezi­ná­rod­ním měřít­ku od 14. červ­na 2023.

„Flash“ je film, kte­rý sta­ví oblí­be­né­ho super­hr­di­nu DC do popře­dí zájmu fanouš­ků ve vel­ko­fil­mu plném epic­ké akce, pře­kva­pi­vé­ho humo­ru a srdeč­nos­ti spo­lu se super­schop­nos­tí plní­cí přá­ní - schop­nos­tí ohý­bat čas... a měnit minu­lost. Tento film, kte­rý spo­ju­je iko­nic­ké a oblí­be­né posta­vy DC napříč časo­vý­mi lini­e­mi - Batmana, Flashe, Supergirl a dal­ší­ho Batmana! - a před­sta­vu­je jed­no­ho z nej­vý­znam­něj­ších padou­chů káno­nu v podo­bě kryp­ton­ské­ho gene­rá­la Zoda, vyni­ká jako fil­mo­vá podí­va­ná, kte­rá povy­šu­je žánr jedi­neč­nou opti­kou Andyho Muschiettiho.

A posta­va Flashe si tako­vé výji­meč­né zpra­co­vá­ní více než zaslou­ží. Představil se v roce 1940 jako „rych­lej­ší než rych­lost myš­len­ky“ v komik­su Flash Comics #1 a vytvo­ři­li ho spi­so­va­tel Gardner Fox a výtvar­ník Harry Lampert. Později, když Fox spo­lu­pra­co­val s Carminem Infantinem na Flashovi dvou svě­tů z roku 1961, se Flash stal prv­ní komik­so­vou posta­vou, kte­rá si pohrá­va­la s mul­ti­ver­zem, když Barry Allen ze stří­br­né­ho věku ces­to­val zpět v čase, aby se setkal s Jayem Garrickem ze zla­té­ho věku - teh­dy revo­luč­ní myš­len­ka, kte­rá dodnes pod­ně­cu­je pří­běhy a roz­ně­cu­je fan­ta­zii, včet­ně talen­to­va­ných her­ců a nada­ných fil­ma­řů, kte­ří sto­jí za „Flashem“.

V rozhovoru s filmaři:

Tahák filmu „The Flash“...

Režisér Andy Muschietti: Pro mě šlo o čis­to­tu emo­ci­o­nál­ní­ho jádra pří­bě­hu, kte­ré se skrý­vá pod tím­to masiv­ním akč­ním dob­ro­druž­stvím. V zákla­dech pří­bě­hu je něco, co je vel­mi emo­ci­o­nál­ní. Je to pří­běh mezi klu­kem a jeho mat­kou. Bez toho není mož­né na něm coko­li sta­vět. A to je to, co ve fil­mech hle­dám, čeho si vážím a jaké fil­my chci točit. A ten­to pří­běh má krás­né emo­ci­o­nál­ní jádro. Byl dosta­teč­ně sil­ný na to, aby se z něj zro­di­lo dob­ro­druž­ství těch­to roz­mě­rů.

Natáčení super­hr­din­ské­ho fil­mu pro mě samo­zřej­mě zna­me­na­lo ces­tu zpět do dět­ství, pro­to­že to je obdo­bí mého živo­ta, kdy jsem byl s komiksy spjat více. Takže to pro mě hod­ně zna­me­na­lo. Bylo to něco podob­né­ho, jako když mě IT spo­ji­lo s mým dospí­vá­ním. To je kni­ha, kte­rou jsem měl samo­zřej­mě dlou­ho v srd­ci. „Flash“ mě vrá­til do let, kdy jsem si kupo­val komiksy, hlav­ně Supermana a Batmana, ale Flash byl vždyc­ky někde poblíž. Je to pro mě krás­ný nos­tal­gic­ký výlet a při­vést „Flashe“ k živo­tu byla krás­ná výzva.

Producentka Barbara Muschietti: Vždycky jsem milo­va­la DC, už od dět­ství. Ve Flashovi je něco dět­ské­ho, co vás jako dítě pod­le mě při­ta­hu­je. Nemohla jsem tomu odo­lat. Všichni jsou tak stře­že­ní, super­hr­di­no­vé. Musí se držet sil­ní a nepře­mo­ži­tel­ní, a to je pra­vý opak Flashe. Flash je lás­ka a humor, tako­vý ote­vře­ný a sebe­kri­tic­ký, což... To mám tak rád u lidí, ale ješ­tě víc u Superhrdiny. Flash je můj nej­ob­lí­be­něj­ší Superhrdina, pro­to­že je nej­lid­štěj­ší.

Ezra Miller jako Flash...

Andy Muschietti: Setkání s Ezrou bylo z umě­lec­ké­ho a tvůr­čí­ho hle­dis­ka neu­vě­ři­tel­ným zážit­kem. Myslím, že je to jeden z mých nej­lep­ších zážit­ků při prá­ci s her­cem. A zjis­til jsem, že je také neu­vě­ři­tel­ný komik, což jsem neče­kal. Ezra samo­zřej­mě zpro­střed­ko­val humor Barryho Allena v před­cho­zích fil­mech, ale to, že se jed­ná o samo­stat­ný film, kde Ezra není jen hlav­ním hrdi­nou, ale musí hrát dvě ver­ze Barryho, je neu­vě­ři­tel­ně nároč­né. Když vidí­te Ezru, jak to dělá, vypa­dá to tak snad­no. A bylo mi ctí s nimi spo­lu­pra­co­vat a vidět jejich neu­vě­ři­tel­ný talent.

Barbara Muschietti: Vím, že spous­ta her­ců se v bran­ži pohy­bu­je už něja­kou dobu. Nedokážu si před­sta­vit žád­né­ho, kte­rý by byl scho­pen podat Blesk tako­vým způ­so­bem - tako­vým, jaký jsme si s Andym vysni­li. Je to Ezra, Ezrova vita­li­ta a ohro­mu­jí­cí odol­nost. Nikdy jsem nevi­děl her­ce, kte­rý by pra­co­val tvr­dě­ji, nikdy, a opět, znám spous­tu oprav­du pra­co­vi­tých her­ců. Ale to, co Ezra před­ve­dl v tom­to fil­mu, je neu­vě­ři­tel­né. Po 80 % fil­mu hra­je dvě posta­vy, a to zna­me­ná, že za dobu, kte­rou jsme natá­če­li jeden film, nato­čil dva. Je to neu­vě­ři­tel­né.

Rozsah toho podniku...

Barbara Muschietti: Je to nej­vět­ší film, na kte­rém jsme kdy pra­co­va­li. Opravdu jsem si nedo­ká­za­la před­sta­vit tak vel­ký pro­jekt. Když jsme děla­li film Mama, natá­če­li jsme 42 dní. „IT“ se natá­če­lo 60 dní a „IT Chapter Two“ 80 dní. Do té doby jsem měl celý har­mo­no­gram v hla­vě. V tomhle pří­pa­dě se to nedě­lo. Takže pro pro­du­cen­ta a něko­ho, jako jsem já - kdo má rád kon­t­ro­lu - jsem se musel nau­čit nechat to být a říct si: „Budu znát část har­mo­no­gra­mu a budu ho znát oprav­du dob­ře, a pak budu dál vstře­bá­vat, při­dá­vat dal­ší a učit se to za pocho­du.“ A tak jsem se musel nau­čit, že to bude lep­ší. V tom­to fil­mu jsem měl také part­ne­ra ve zlo­či­nu, [pro­du­cen­ta] Michaela Disca, a oprav­du jsme byli tým. Předtím jsem mno­ho­krát pro­du­ko­val sám, ale u toho­to fil­mu bych to nedo­ká­zal. Tohle byla oprav­du spo­leč­ná prá­ce a vyža­do­va­lo to nás oba.

Získání Michaela Keatona...

Andy Muschietti: Chci říct, že Michael je ten nej­po­ho­do­věj­ší chlap na svě­tě. Byl vel­mi zvě­da­vý, jest­li si zno­vu zahra­je Batmana. Byl jsem nad­še­ný a mys­lel jsem si, že se sna­ží­me pro­dat něco, co by nikdy neu­dě­lal, ale nako­nec jsme pocho­pi­li, že si to všich­ni pře­jí. Když řekl „ano“, všich­ni jsme z toho byli neu­vě­ři­tel­ně nad­še­ní. A pak to byla ces­ta obje­vo­vá­ní před­sta­vi­vos­ti s ním - sna­ži­li jsme se při­jít na to, jak by ta posta­va vypa­da­la, jak by se cíti­la 25 let poté, co jsme ji vidě­li napo­sle­dy. Byla to vel­mi zábav­ná výzva a on se jí zce­la oddal. Je to tak mno­ho­vrs­tev­na­tá posta­va. Velkou otáz­kou bylo, jak bude Bruce Wayne vypa­dat po 25 letech? To byl začá­tek naše­ho roz­ho­vo­ru a zača­li jsme mlu­vit o jeho samo­tář­ské čás­ti. A mys­lím, že Michaela na té roli čás­teč­ně při­ta­ho­va­lo to, že takhle Batmana ješ­tě nikdo nevi­děl. A jaká to byla úžas­ná výzva, kte­ré se skvě­le zhos­til.

Keaton opět obléká oblek...

Barbara Muschietti: No, roz­hod­ně to byl emo­tiv­ní oka­mžik pro něj i pro nás jako fanouš­ky. Je to, mys­lím, už 30 let, co ho měl na sobě napo­sle­dy. Řekl nám, že jeho syn, kte­rý je dnes dospě­lý a je skvě­lým hudeb­ním skla­da­te­lem, tam byl jako malin­ký kluk, když si ho napo­sle­dy oblé­kl. A po všech těch letech vypa­dal skvě­le! A ten­to­krát, když si ji oblé­kal, měl u sebe své­ho vnu­ka.

Andy Muschietti: Režírovat Michaela byla vel­ká zába­va. Začalo to jako vždy roz­ho­vo­ry o posta­vě, pří­bě­hu a jeho emo­ci­o­nál­ním oblou­ku. Velmi jsem respek­to­val jeho postu­py, pro­to­že tu posta­vu už hrál. Takže jsem oprav­du chtěl sly­šet všech­no, co k posta­vě cítil. A tak se vytvo­ři­lo pro­stře­dí, ve kte­rém kon­ver­za­ce oprav­du ply­nu­la. A samo­zřej­mě se obje­vi­ly i úva­hy o tom, kde se Bruce Wayneův život nachá­zí o 30 let poz­dě­ji. Vedli jsme plod­né dis­ku­se a byli jsme na stej­né vlně. A tak to šlo dál. Ve dnech natá­če­ní jsem se sna­žil do něj jako do her­ce pří­liš neza­sa­ho­vat. Byl jsem moc rád, že tam ztvár­nil Bruce a Batmana, a zby­tek už je his­to­rie.

Barbara Muschietti: Ještě dodám... skvě­lá věc na tom, že jsme na roli čeka­li dal­ších 30 let, je, že Alexandra Byrne, kte­rá je naší kos­tým­ní výtvar­ni­cí, si dala zále­žet, aby byl jeho oblek mno­hem poho­dl­něj­ší. Konečně mohl hýbat hla­vou a noha­ma!“

Práce v multiversu...

Andy Muschietti: Multivesmír umož­ňu­je koexis­ten­ci všech těch­to svě­tů bez kon­flik­tů. Respektujeme vesmír a este­ti­ku kaž­dé­ho Batmana. Například u Keatonova Batmana šlo o to „vytvo­řit“ Batmana, kte­rý by jako Batman fun­go­val i deset let poté, co jsme ho napo­sle­dy vidě­li ve fil­mu. Snažíme se to všech­no vyvá­žit a vytvo­řit pro­stor pro impro­vi­za­ci, humor, akci, dob­ro­druž­ství. A pak to všech­no stři­hem vrá­tí­me zpát­ky na zem, zabi­je­me pár miláč­ků a zno­vu se sou­stře­dí­me.

Při tvor­bě pří­bě­hu o ces­to­vá­ní v čase, o více svě­tech, to byla sku­teč­ná výzva. Barry se setká­vá se svým mlad­ším já - úpl­ně jinou ver­zí, kte­rá se nevy­po­řá­da­la s těž­kost­mi a pře­káž­ka­mi, jimž bude muset čelit dál. Ezra musel hrát dvě zce­la odliš­né posta­vy. Vymyslet tako­vý pří­běh je samo­zřej­mě zába­va, ale tech­nic­ky vza­to si tu výzvu uvě­do­mí­te, až když tam sku­teč­ně natá­čí­te. Vypovídá to o jejich herec­ké prá­ci - doká­za­li v té situ­a­ci vytvo­řit humor, kte­rý je pro ně jedi­neč­ný.

Spolupráce na vizi...

Barbara Muschietti: Pracuji se svým bra­t­rem, pro­to­že ho obdi­vu­ji a spo­lu­prá­ci s ním jsem obě­to­va­la svůj pro­fes­ní život, pro­to­že z celé­ho srd­ce věřím tomu, kým je jako umě­lec, kým je jako člo­věk. To, co jsem viděl ten­to­krát, mě nepře­kva­pu­je, pro­to­že jsem vždyc­ky věděl, že toho bude scho­pen dosáh­nout. Jsem pyš­ný na to, že můj malý bra­tr reží­ro­val film tako­vé­ho roz­sa­hu a nato­čil film tako­vé­ho roz­sa­hu, aniž by zapo­mněl na to, co bylo vždy jeho vizí, a to nato­čit obrov­ský dob­ro­druž­ný, super­hr­din­ský film s vnitř­ním, vel­mi emo­ci­o­nál­ním jádrem..., kte­rým je lás­ka mat­ky a dítě­te.

Andy Muschietti: Je jich mno­ho, ale pro mě je jed­ním z hlav­ních témat to, že bez ohle­du na to, jak moc se sna­ží­me - a Barry jde do tako­vých kraj­nos­tí, že to žád­ný člo­věk oprav­du nedo­ká­že - nemů­že­me změ­nit minu­lost. Jinak by se dosta­vil motý­lí efekt. A budouc­nost by neby­la tako­vá, jakou jsme ji zane­cha­li. Takže se nako­nec musí­me smí­řit s pří­tom­nos­tí.

V rozhovoru s herci:

Barryho cesta...

Ezra Miller (Barry Allen / The Flash): V tom pří­bě­hu je něco oprav­du základ­ní­ho a lid­ské­ho. Barry žije s boles­tí, když se sna­ží vyře­šit pro­blémy ze své minu­los­ti. A tohle je jeho ces­ta něko­ho, kdo se odmí­tá vzdát nadě­je, že je doká­že vyře­šit, a doká­že najít rov­no­váhu mezi svou neu­stá­lou nadě­jí - kte­rou na něm milu­je­me - a při­je­tím, kte­ré umož­ňu­je budouc­nost.

Představitelka Supergirl...

Sasha Calle (Kara Zor-El / Supergirl): Hrát Supergirl je pro mě napros­tá čest. Miluji ji celým svým srd­cem. Myslím, že je to úpl­ně jiná super­hr­din­ka. Myslím, že je vel­mi krás­ná a sil­ná, ale má také slo­ži­tos­ti jako kaž­dý jiný člo­věk, i když je mimo­zemš­ťan­ka. Myslím, že vždyc­ky budu říkat, že hrát ji je pro mě jed­na z nej­vět­ších poct a cítím se vel­mi hrdá a poctě­ná, že se s ní mohu střet­nout, cítit ji a pro­ží­vat ji.

Nabídka role Nory Allen...

Maribel Verdú (Nora Allen): Vzpomínám si, že Barbara zavo­la­la mému agen­to­vi a já se s Andym popr­vé setka­la o něko­lik dní poz­dě­ji. A strá­vi­li jsme sko­ro tři hodi­ny poví­dá­ním, Andy a já, o čem­ko­li - o živo­tě, tequi­le, teni­su, zážit­cích - a pak, na kon­ci těch tří hodin, se mnou mlu­vil o tom­to pro­jek­tu. A já byl tak šoko­va­ný. Nabídl mi roli Nory Allenové. A já se ho zepta­la: „Proč zrov­na já?“ A on odpo­vě­děl: „Chtěl bych, aby Nora měla tvo­je oči a tvůj pohled.“ A tak jsem se zepta­la. A já jsem řek­la: „Dobře, jest­li chceš, abych hrá­la Noru, jdu do toho. Rozhodně!“ Protože po třech hodi­nách roz­ho­vo­ru s Andym jsem vědě­la, že bude nejen mým reži­sé­rem, ale i mým pří­te­lem. Spojili jsme se tak neu­vě­ři­tel­ným způ­so­bem a na spous­tu věcí máme stej­ný názor. Jsem tady, pro­to­že na mě oprav­du spo­lé­hal, stej­ně jako na Barbaru, a jsem mu za to vel­mi, vel­mi vděč­ný.

Co odlišuje Barryho Allena/Flashe...

Ezra Miller: Líbí se mi na něm, že mám pocit, že v Barryho osob­nos­ti je spous­ta věcí, kte­ré ho odli­šu­jí od zbyt­ku par­ty. Vždycky se mi líbil jako někdo, kdo je zra­ni­tel­ný a postrá­dá sebe­jis­to­tu a nafou­ka­nost, kte­ré si obvykle spo­ju­je­me se super­hr­din­stvím. A na Flashovi jako super­hr­di­no­vi se mi líbí, že je to teo­re­tic­ky jen jed­na jedi­ná schop­nost - jeho rych­lost - ale v kom­bi­na­ci s jeho inte­li­gen­cí a násled­ně vyhna­ná do extré­mu zna­me­ná tolik růz­ných schop­nos­tí, mož­nos­tí a sil.

Velikosti Iris Westové...

Kiersey Clemons (Iris Westová): Existují růz­né ver­ze Iris, ale vždyc­ky jsou tu ty vlast­nos­ti síly a sta­bi­li­ty, a to se dá zahrát mno­ha způ­so­by. Opravdu jsem chtě­la vyu­žít sílu, kte­rá vyža­du­je zra­ni­tel­nost, a tak mě to oprav­du při­ta­ho­va­lo. A také mě při­ta­ho­val způ­sob, jakým doká­že být k Barrymu něž­ná, ale při­tom je to stá­le ta tvr­dá, váš­ni­vá novi­nář­ka. S Barrym má jinou strán­ku, kte­rá od ní vyža­du­je, aby byla mož­ná tro­chu empa­tič­těj­ší - to je vidět na způ­so­bu, jakým spo­lu komu­ni­ku­jí, a je to oprav­du zvlášt­ní.

Dichotomie Supergirl...

Sasha Calle: Supergirl není ta doko­na­lá hrdin­ka. Je to mimo­zemš­ťan­ka ve všech smě­rech. Nemá žád­ný domov. Přijde na mís­to, kde si mys­lí, že najde bez­pe­čí, a je umís­tě­na do této cely - to je spous­ta boles­ti a utr­pe­ní, kte­rým si pro­jde i po ztrá­tě rodi­čů a pla­ne­ty. Bylo to úžas­né, když jsem si pře­čet­la scé­nář a pomys­le­la jsem si: „Tohle je všech­no, co jsem kdy chtě­la hrát, a ješ­tě víc.“ To je úžas­né.

S Andym jsme se vel­mi shod­li v tom, kolik její lid­skosti jsme chtě­li, aby pro­zkou­ma­la a našla. Myslím, že jako mimo­zemš­ťan­ka pro­ží­vá všech­no desetkrát víc než ostat­ní. Desetkrát vět­ší tlak, desetkrát vět­ší bolest, desetkrát vět­ší zod­po­věd­nost, desetkrát vět­ší osa­mě­lost. Mám vel­ké štěs­tí a jsem nad­še­ná, že ji lidé uvi­dí. Přála bych si mít něko­ho, jako je ona, ke komu bych moh­la vzhlí­žet, když jsem byla malá - přá­la bych si mít tako­vou Supergirl.

Nezlomné pouto mezi Norou a Barrym...

Maribel Verdú: Vím jen to, že se mají moc rádi. Myslím, že Nora má vel­ké štěs­tí, že ho má, a Barry má vel­ké štěs­tí, že má svou mat­ku. Protože mezi nimi je neu­vě­ři­tel­ný vztah plný spo­lu­účas­ti, smí­chu a poro­zu­mě­ní. Mají se rádi, ale také se mají rádi. Barry je kou­zel­ný, je jiný než ostat­ní klu­ci. Svou mámu vel­mi obdi­vu­je a záro­veň jeho máma obdi­vu­je své­ho syna. A pro­ží­va­jí spo­lu neu­vě­ři­tel­né chví­le, jen tak děla­jí těs­to­vi­ny, tan­čí a zpí­va­jí. To, co spo­lu pro­ží­va­jí, je vel­mi výji­meč­né.

Kresba superhrdiny...

Kiersey Clemons: Zdá se, že v našich sku­teč­ných svě­tech jde vždyc­ky o to, kdo je hrdi­na a kdo padouch. Je to obran­ný mecha­nis­mus, kte­rý pou­ží­vá­me, když jsme roz­ru­še­ní nebo zma­te­ní. Musí tam být nepří­tel, a pokud máte štěs­tí, je tam i hrdi­na - to je člo­věk, kte­rý vás milu­je - a mys­lím, že lidi tyhle pří­běhy při­ta­hu­jí, pro­to­že je to svým způ­so­bem tro­chu léči­vé. Často se stá­vá, že oso­ba, kte­rá zachra­ňu­je situ­a­ci, mož­ná není zrov­na nej­sym­pa­tič­těj­ší nebo nej­chvá­le­něj­ší. Musí se mno­ho­krát osvěd­čit a může být také vyvrhe­lem, pro nedo­sta­tek lep­ší­ho slo­va, a to nikdy nezmi­zí. Nezmizí to, ani když člo­věk dokon­čí střed­ní ško­lu, ani když se posu­ne dál ve svě­tě. Život tak stá­le fun­gu­je a mys­lím, že v tom­to svě­tě fil­mů o super­hr­di­nech je to zdů­raz­ně­no. Je to pří­běh, kte­rý sto­jí v popře­dí vše­ho, že?“

Flash jako klíčový...

Ezra Miller: Barry Allen je jako­by pří­stu­po­vý bod, pro­to­že pře­ko­ná­vá ty bari­é­ry rych­los­ti svět­la a tak dále. A tak je mecha­nis­mem, díky němuž může­me zažít a pocho­pit mul­ti­vesmír v rám­ci DC. Multivesmír je v pod­sta­tě myš­len­ka, kte­rá pochá­zí ze sou­čas­né kvan­to­vé teo­rie. Je to vel­ká část toho, o čem lidé spe­ku­lu­jí, že by moh­lo být rea­li­tou, ve kte­ré se nachá­zí­me - což zna­me­ná, že kaž­dá ite­ra­ce vesmí­ru exis­tu­je a toto je ta, ve kte­ré se náho­dou nachá­zí­me. Existuje dlou­há his­to­rie seri­á­lu Flash, kte­rý je mecha­nis­mem pro zkou­má­ní růz­ných kvan­to­vých teo­rií, a to je jed­na z hlav­ních teo­rií, kte­ré se v tom­to fil­mu zkou­ma­jí.

Supergirl vypadá...

Sasha Calle: Vývoj Supergirl si vyžá­dal hod­ně pře­mýš­le­ní, lás­ky a času, od oddě­le­ní kos­tý­mů, přes vla­sy a make-up až po kaska­dér­ské kous­ky, pro­to­že ty mají s posta­vou hod­ně spo­leč­né­ho. A oprav­du se to poved­lo. Když jsme děla­li foce­ní mé posta­vy, zepta­la jsem se Alex [Alexandry Byrne], kte­rá kos­tým vytvo­ři­la: „Jak se cítíš? Jsi pyš­ná, jsi šťast­ná?“ A ona odpo­vě­dě­la: „Rozhodně.“ To je to nej­lep­ší, v co může­te dou­fat, že jsou všich­ni spo­ko­je­ni s pra­cí, kte­rou odved­li, a s tím, jak to vypa­dá a jak se cítí. A je to úchyl­ný kos­tým. Líbí se mi. Myslím, že je pros­tě drs­ňák. Je tak cool a ten kos­tým je pros­tě nád­her­ný.

Co odlišuje Andyho Muschiettiho...

Ezra Miller: Andy je tak talen­to­va­ný reži­sér, kte­rý má tak hlu­bo­ké pocho­pe­ní pro emo­ci­o­nál­ní slož­ku, ale záro­veň má skvě­lý smy­sl pro humor a také rozu­mí tomu, jak ten­to svět oži­vit z hle­dis­ka vizu­ál­ních efek­tů... což z něj dělá per­fekt­ní vol­bu pro „Flashe“.

V rozhovoru s řemeslníky:

Setkání s výzvou...

Scénáristka Christina Hodson: Když mi popr­vé zavo­la­li, abych napsa­la „Flashe“, byla jsem dost vydě­še­ná, pro­to­že se samo­zřej­mě jed­ná o vel­mi oblí­be­nou posta­vu s neu­vě­ři­tel­ně boha­tou his­to­rií. Nejvíce mě nadchla prá­vě mož­nost vyprá­vět vel­ký, vesmír mění­cí, epic­ký pří­běh, kte­rý má záro­veň v cen­t­ru neu­vě­ři­tel­ně intim­ní, osob­ní srd­ce. Myslím, že to se vám v tako­vém vel­ko­fil­mu poda­ří jen zříd­ka.“

Vizuální styl filmu „Flash“...

Ředitel kame­ry Henry Braham: Celkovou vizu­ál­ní a foto­gra­fic­kou myš­len­kou fil­mu bylo uzem­nit ho v rea­li­tě. I když je pří­běh fan­tas­tic­ký, všech­no muse­lo vychá­zet z prav­dy a mít něja­ký důvod, abychom uvě­ři­li, že to může být kaž­do­den­ní svět kolem nás. Neobyčejnost ode­hrá­va­jí­cí se v oby­čej­nos­ti. Jádrem myš­len­ky bylo vzít divá­ky na obrov­skou vizu­ál­ní ces­tu, nepřed­sta­vo­vat pří­běh objek­tiv­ním způ­so­bem „stůj a dívej se“, ale pono­řit divá­ka do ces­ty říze­né pří­bě­hem a záro­veň roz­vi­nout vzru­šu­jí­cí diva­del­ní záži­tek.

Design ctící historii...

Designér pro­duk­ce Paul Denham Austerberry: Když jsme zača­li pra­co­vat na vzhle­du toho­to fil­mu, musel jsem se podí­vat na his­to­rii toho, co mu před­chá­ze­lo. Máme dvě linie, dva růz­né fil­my, kte­rým musí­me vzdát hold - „Batmanovi“ Tima Burtona s Michaelem Keatonem navr­že­né­mu Antonem Furstem a desig­nu Patricka Tatopoulose ve Snyderově fil­mu s Benem Affleckem. Takže v obou těch­to fil­mech už je poměr­ně sil­ný jazyk, ale jsou neu­vě­ři­tel­ně odliš­né a my jsme pra­co­va­li na tom, abychom oba úžas­né návrhy pře­nes­li do naše­ho fil­mu.

Například jes­ky­ně Batcave je pro náš film klí­čo­vá a v prv­ním fil­mu také dost důle­ži­tá. Jiná doba, jiné vizu­ál­ní efek­ty a jiný roz­po­čet. K vytvo­ře­ní celé jes­ky­ně byly pou­ži­ty mini­a­tu­ry a mat­né mal­by. Ale tady jsme díky moder­něj­ším tech­ni­kám doká­za­li vytvo­řit plněj­ší 360° pro­stře­dí.

A když se pak dosta­ne­me k návrhům Tatopoulů, máme úpl­ně jiný jazyk pro všech­na vozi­dla a tak dále. Takže i když jsem se chtěl ujis­tit, že tyto dva svě­ty jsou od sebe vzdá­le­né, musel jsem je poně­kud více sla­dit, aby náš film byl soudrž­ný... I když se vra­cí­me tam a zpět do dvou růz­ných časo­vých linií, mys­lím, že divá­ci musí roz­po­znat při­mě­ře­ně soudrž­ný vizu­ál­ní jazyk. Takže ten náš je jakousi smě­si­cí, melan­ží něko­li­ka růz­ných věcí, kte­ré byly pro pou­ži­tí v našem fil­mu uce­le­ny.

Střihači jako partneři...

Střihač Jason Ballantine: Paul a já jsme se na fil­mu podí­le­li jako rov­no­cen­ní spo­lu­re­dak­to­ři. Paul byl na pla­ce v obdo­bí lon­dýn­ské­ho natá­če­ní s hlav­ní jed­not­kou, aby pod­po­řil Andyho v bez­pro­střed­ní mon­tá­ži. Paulovy mon­tá­že se pře­dá­va­ly mně v Los Angeles a já jsem je dále upřes­ňo­val s vyhod­no­co­vá­ním všech zábě­rů kvů­li nej­lep­ším momen­tům. Také jsem mon­to­val akč­ní zábě­ry s dru­hou jed­not­kou a odštěp­ný­mi jed­not­ka­mi.

Po dokon­če­ní natá­če­ní se Paul vrá­til do Los Angeles na vět­ši­nu post­pro­duk­ce. Rovnoměrně jsme si roz­dě­li­li deset kotoučů a pra­co­va­li na dosa­že­ní Andyho poža­do­va­né­ho fil­mu.

Střihač Paul Machliss: V posled­ních něko­li­ka fil­mech, kte­ré jsem nato­čil s Edgarem Wrightem, jsem ten­to druh stři­hu na pla­ce s pře­nos­ným setem vyvi­nul, a to v prů­bě­hu posled­ních 12 let. Když jsem to Andymu navr­hl, nebyl si jis­tý; nabí­dl jsem mu, že to budu dělat dva týd­ny, a pokud se to neo­svěd­čí, pře­su­nu se zpět do střiž­ny. A neby­lo to ani tak kvů­li tomu, že bych tu prá­ci dělal já, ale kvů­li výho­dám stři­hu pří­mo na pla­ce a oka­mži­té zpět­né vaz­bě - jakmi­le si to Andy vyzkou­šel, bylo to jako, jo, zůstá­váš.

Když jsme se dosta­li k vět­ším scé­nám, bylo pro Andyho a ostat­ní skvě­lé vidět - kon­t­ro­lo­vat, zda postu­pu­je­me tak, jak máme, a mít mož­nost kom­bi­no­vat, co se děje s dla­ho­vou kame­rou, dru­hou jed­not­kou a vše­mi ostat­ní­mi týmy, kte­ré se na tom podí­le­ly. Všechny je bylo mož­né porov­nat a před­lo­žit Andymu, tak­že mohl zís­kat prů­běž­ný komen­tář o tom, jak se všech­na oddě­le­ní spo­leč­ně inte­gru­jí.

Důvěryhodnost...

Henry Braham: Pro film se zdá­lo vhod­né zasa­dit ho do svě­ta, kte­rý by byl po všech strán­kách hyperre­a­lis­tic­ký, abychom moh­li věřit, že by to mohl být kaž­do­den­ní svět kolem nás... až na to, že se v něm dějí mimo­řád­né věci. Tak nějak jsem tuto ces­tu začal zkou­mat v jiných fil­mech, ale s Andym jsme usou­di­li, že to je oprav­du ces­ta, kte­rou se vydá­me pro „Flashe“. To jsme se roz­hod­li udě­lat.

Pamatujte, že nej­lep­ší mís­to pro sle­do­vá­ní tako­vé­ho fil­mu je diva­dlo, pro­to­že může­te divá­kům odví­jet vizu­ál­ní pří­běh kou­sek po kous­ku, mís­to abys­te jim před­sta­vi­li něja­ké obrov­ské kuli­sy a chyt­ré obra­zy, ustou­pi­li a řek­li: „Nejsme chytří?“

. Pro divá­ky to není zají­ma­vé, pro­to­že je vytr­há­vá­te z pří­bě­hu. Ale pokud doká­že­te roz­vi­nout pří­běh a postup­ně divá­kům odha­lit vizu­ál­ní roz­sah toho­to pří­bě­hu, aniž by si to uvě­do­mo­va­li, pak je to svým způ­so­bem prav­di­vý způ­sob, jak na to jít, a slou­ží to myš­len­ce.

Rozšiřování designu...

Paul Denham Austerberry: Na začát­ku bylo mís­to, kde je Supergirl drže­na, spí­še jako opev­ně­ná věz­ni­ce na Sibiři. Když jsem nastou­pil, říkal jsem si, že je to zají­ma­vé, ale záro­veň jsem pře­mýš­lel o tom, že bych to ješ­tě tro­chu posu­nul. Navrhl jsem Andymu: „Co kdy­bychom z toho udě­la­li něja­kou nepo­u­ží­va­nou vojen­skou základ­nu? Tím bys zís­kal šir­ší jazyk, ze kte­ré­ho bychom moh­li čer­pat?“ „Ano,“ odpo­vě­děl jsem. Jakmile jsme to změ­ni­li na vojen­skou základ­nu z dob stu­de­né vál­ky, hod­ně to ote­vře­lo vizu­ál­ní strán­ku. Dal jsem dohro­ma­dy spous­tu refe­ren­cí z růz­ných zákla­den v chlad­ném pod­ne­bí. V Bulharsku je také kon­krét­ní památ­ník, kte­rý se Andymu vel­mi líbil, a stal se jed­ním z refe­renč­ních prv­ků, kte­ré chtěl do základ­ny zakom­po­no­vat. Všechny tyto věci se spo­ji­ly a mys­lím, že jsme vytvo­ři­li oprav­du roz­sáh­lou a zají­ma­vou scé­nu s pře­svěd­či­vý­mi vizu­á­ly - to byla zába­va.

Dvojnásobný charakter...

Christina Hodson: Napsat dvě růz­né ver­ze Barryho Allena zna­me­na­lo také napsat dvě ver­ze Flashe, což bylo super nároč­né, ale také vel­mi, vel­mi zábav­né. Docela se mi líbí myš­len­ka, že když se vrá­tí­te v čase a změ­ní­te jed­nu jed­no­du­chou věc, může­te nako­nec mít dvě ver­ze téhož člo­vě­ka, kte­ré se od sebe šíle­ně liší. A bylo skvě­lé hrát si s tím, v čem jsou oba Barryové stej­ní a v čem jsou úpl­ně opač­ní. Je to něco jako oprav­du vyhro­ce­ná ver­ze vaše­ho otrav­né­ho mlad­ší­ho bra­t­ra. A jako pro­tiv­ná mlad­ší sest­ra jsem si psa­ní těch­to scén upřím­ně uží­va­la. Mým cílem bylo najít způ­sob, aby kaž­dý z obou Barryů půso­bil dosta­teč­ně odliš­ně, aby jejich přá­tel­ství bylo oprav­du rela­tiv­ní a abys­te jim moh­li fan­dit.

Spojení s divákem...

Henry Braham: Spojení divá­ka s posta­va­mi bylo klí­čo­vé pro způ­sob, jakým jsme se pus­ti­li do natá­če­ní fil­mu. Můžete umís­tit kame­ru do míst­nos­ti a pře­nést do ní divá­ka mno­ha růz­ný­mi způ­so­by. Andy a já jsme měli zájem vlo­žit divá­ka do fil­mu spo­lu s posta­va­mi - zejmé­na díky pozo­ru­hod­né­mu výko­nu Ezry v obou hlav­ních rolích. Pro nás to zna­me­na­lo, že jsem držel kame­ru, byl jsem blíz­ko a pro­po­je­ný s herec­ký­mi výko­ny po celou dobu sním­ku.

Ačkoli je tedy ve fil­mu spous­ta vel­kých kulis, kte­ré vyža­du­jí vel­ké plá­no­vá­ní a vizu­a­li­za­ci, „Flash“ byl nato­čen vel­mi vol­ným sty­lem. Šlo o vztah kame­ry k her­cům tak, jak se jejich výko­ny vyví­je­ly v rám­ci jed­not­li­vých scén. Ezra i Andy jsou oba vel­mi intu­i­tiv­ní. Bylo tedy důle­ži­té se s nimi spo­jit. Dělali jsme to instink­tiv­ně s tím, že se prá­ce všech pro­plé­ta­la dohro­ma­dy, aniž bychom o tom dis­ku­to­va­li, pro­to­že jsme byli všich­ni doko­na­le nala­dě­ni na prá­ci toho dru­hé­ho. Myslím, že prá­vě odtud pra­me­ní inti­mi­ta pro divá­ky ve fil­mu tako­vé­ho roz­sa­hu. A pro mě jsou nej­za­jí­ma­věj­ší fil­my ty, kde se intu­i­tiv­ní hlas reži­sé­ra, jeho oso­bi­tý pohled, pře­ná­ší na plát­no. To je to, čeho jsem chtěl dosáh­nout.

Jason Ballantine: Andy a [kame­ra­man] Henry [Braham] si přá­li svo­bo­du kame­ry, kte­rou tech­no­lo­gie obje­mo­vé­ho sní­má­ní nabí­zí pro natá­če­ní dvou Barryho postav. Tradičně by se u dvou postav na plát­ně jed­na­lo doslo­va o uzamče­nou kame­ru a roz­dě­le­nou obra­zov­ku, nebo tře­ba o kame­ru s říze­ním pohy­bu, kte­rá by byla schop­na done­ko­neč­na opa­ko­vat pohyb kame­ry, aby si herec mohl vymě­nit mís­to. Pro ten­to film jsme však měli dvoj­ní­ka, kte­rý komu­ni­ko­val s Ezrou, což umož­ňo­va­lo vol­nost kame­ry s vědo­mím, že náhrad­ník bude digi­tál­ně nahra­zen. Ezra by pak v kabi­ně pro sní­má­ní hla­si­tos­ti hrál opač­nou roli a viděl by svůj prv­ní výkon pro­mí­ta­ný na stě­ny pro ply­nu­lou inter­ak­ci se sebou samým. Tato data by umož­ni­la VFX efek­tiv­ně při­le­pit jeho dru­hou výkon­nost­ní hla­vu na tělo stand-inu.

Paul Machliss: To je věc, na kte­rou se jako stři­hač v post­pro­duk­ci obvykle těší­te: vzít všech­ny zábě­ry a zkrá­tit je na dobrou dél­ku a při­tom zacho­vat všech­ny dějo­vé linie a prv­ky. Říkáte si: „Skvělé, už se nemůžu dočkat, až to dosta­nu do rukou a pomůžu to dotvo­řit.“ To je skvě­lé. Ale s při­da­ný­mi prv­ky zachy­ce­ní obje­mu a dvou Barryů v neu­vě­ři­tel­ně slo­ži­tém pří­bě­hu, u něhož chce­te mít jis­to­tu, že dává smy­sl a je pocho­pen - aby všich­ni, kdo se díva­jí, moh­li sle­do­vat a neztra­ti­li v něm pře­hled -, měla prá­ce, kte­rou jsme děla­li, zře­tel­né výho­dy.

Bohatá spolupráce...

Christina Hodson: Práce s Andym na tom­to fil­mu byla napros­tá bom­ba. Přináší tolik váš­ně a rados­ti a je to pros­tě oprav­do­vý fanou­šek, tak­že s ním byla napros­tá radost pra­co­vat. Strávili jsme mno­ho a mno­ho hodin jen dis­ku­se­mi o posta­vách, vtip­ko­vá­ním, deba­ta­mi o ces­to­vá­ní v čase, pro­bí­rá­ním logi­ky mul­ti­vesmí­ru a on byl neu­vě­ři­tel­ný spo­lu­pra­cov­ník. Myslím, že to, co Andy při­ná­ší, je výji­meč­né, a to je schop­nost žong­lo­vat s růz­ný­mi tóny. Má momen­ty, kdy je zábav­ný, vtip­ný, potrh­lý a tro­chu praš­tě­ný, momen­ty, kdy doká­že udě­lat sku­teč­né dra­ma a emo­ce, momen­ty, kte­ré jsou děsi­vé, a také neu­vě­ři­tel­ně bláz­ni­vé kuli­sy a akce, kte­ré mají sku­teč­ný roz­sah a podí­va­nou...

Myslím, že moment, kdy jsem si uvě­do­mil, že se nám spo­lu bude skvě­le pra­co­vat, byl, když jsme se bavi­li o úvod­ní scé­ně. V prv­ním návr­hu jsem napsal něco, co mělo být záchra­nou dne, vel­kou, zábav­nou podí­va­nou s Batmanem a Barrym, a Andy mě vzal stra­nou a nad­ho­dil mi nápad s dět­skou osla­vou. A já na to: „Chceš, aby dva­náct mimi­nek pada­lo z nemoc­nič­ní­ho okna z dese­ti pater?“ Stačí říct, že jsme si uži­li spous­tu legra­ce při vymýš­le­ní vše­ho toho cha­o­su, kte­rý z toho vznik­ne...

Paul Denham Austerberry: Mezi Andym, Barbarou a mnou panu­je vel­mi přá­tel­ský a pří­jem­ný vztah. Natáčení fil­mu je doce­la nároč­né a je v něm spous­ta věcí - je pří­jem­né se vždy cítit dosta­teč­ně poho­dl­ně na to, abys­te moh­li nad­ho­dit něja­ké nápa­dy, kte­ré mohou být šíle­né, nebo také ne, a vědět, že vás nikdo nesestře­lí. Andy má skvě­lé nápa­dy, někte­ré z nich jsou doce­la šíle­né, a my jsme je pros­tě moh­li házet sem a tam a všich­ni jsme se sna­ži­li najít způ­sob, jak je nako­nec usku­teč­nit.

Jason Ballantine: Když Andy zakle­pe, nikdy neřek­nu ne! Mám k Andyho vypra­věč­ské­mu umě­ní tako­vý obdiv a důvě­ru. Myslím, že fil­my „IT“ jsou kla­sic­kým pří­kla­dem Andyho mis­trov­ství v pře­kra­čo­vá­ní žánrů a při­ná­še­ní fil­mů dale­ko za oče­ká­vá­ním. „Flash“ je to samé, pokud jde o emo­ci­o­nál­ní hloub­ku zaba­le­nou do lás­ky k super­hr­di­nům. Na Andym je skvě­lé, že se vždy sna­ží o emo­ci­o­nál­ní jádro. „Flash“ se v tom­to ohle­du neli­ší, pří­běh je zakot­ven v lás­ce mezi synem a jeho mat­kou. Co se týče akč­ní nad­stav­by, celá kom­plex­nost mul­ti­vesmí­ru zna­me­ná, že je to pros­tě vět­ší a lep­ší.

První kontakt a první hudba...

Skladatel Benjamin Wallfisch: Andy mě pozval, abych se v létě 2020 zapo­jil do natá­če­ní fil­mu. Přestože se scé­nář tepr­ve při­pra­vo­val, inspi­ro­va­ly mě kon­cep­ty fil­mu, o kte­rých jsme se bavi­li. „Run“ byla v pod­sta­tě prv­ní hud­ba, kte­rou jsem si před­sta­vo­val: neklid­ná, hle­da­jí­cí kla­vír­ní figu­ra, před­sta­vu­jí­cí Barryho kri­zi po ztrá­tě mat­ky, hra­ná na poza­dí nalé­ha­vých stac­ca­to­vých smyč­ců, kte­ré jsou kvů­li své rych­los­ti na hra­ni­ci pro­ve­di­tel­nos­ti. O něko­lik dní poz­dě­ji a něko­lik měsí­ců před natá­če­ním jsem tuto super­hru­bou skicu pře­hrál Andymu spo­lu s něko­li­ka dal­ší­mi nápa­dy pro film...

Hudba, která zůstala...

Benjamin Wallfisch: O dva roky poz­dě­ji, když Andy dával dohro­ma­dy prv­ní střih, mě pře­kva­pil tím, že v jed­nom z klí­čo­vých momen­tů fil­mu dal pro­ti obra­zu tuhle malou kla­vír­ní skicu „Run“, a ta tam zůsta­la až do finá­le, téměř beze změ­ny. S Andym jsme úzce spo­lu­pra­co­va­li posled­ních šest let a tohle byl moment, kdy jsem byl za náš vztah obzvlášť vděč­ný. Mám obrov­ské štěs­tí, že mám tako­vou tvůr­čí zkrat­ku s někým, koho pova­žu­ji za napros­té­ho génia.

INFORMACE O PRODUKCI

Při tvor­bě fil­mu THE FLASH byli tvůr­ci ovliv­ně­ni dvě­ma zásad­ní­mi díly komik­so­vé­ho káno­nu:

-Flash of Two Worlds (Gardner Fox a Carmine Infantino, 1961), kde Barry Allen ze stří­br­né­ho věku zjis­tí, že vib­ro­vá­ním svých mole­kul na urči­té frek­ven­ci se pře­ne­se do jiné ver­ze Země, kde se setká s Jayem Garrickem ze zla­té­ho věku

-Flashpoint (Geoff Johns a Andy Kubert, 2011, pěti­díl­ná mini­sé­rie), kde se Barry Allen pro­bu­dí a zjis­tí, že se jeho svět změ­nil a jen on si uvě­do­mu­je roz­díl mezi svým sku­teč­ným svě­tem a tím­to změ­ně­ným svě­tem

Film se natá­čel 25 týd­nů na více než 50 neu­vě­ři­tel­ných kuli­sách posta­ve­ných na šes­ti scé­nách a v obrov­ských kuli­sách (Warner Bros. Leavesden Studios) a na něko­li­ka růz­no­ro­dých mís­tech.

Produkční desig­nér Paul Denham Austerberry měl za úkol vytvo­řit soudrž­ný a moder­ní vizu­ál­ní jazyk, kte­rý pro­po­jí dva svě­ty, kte­ré se stře­tá­va­jí... návrhy Antona Fursta z BATMANA Tima Burtona a prá­ci Patricka Tatopoulose z JUSTICE LEAGUE Zacka Snydera.

Děj se ode­hrá­vá jak v Central City, tak v Gothamu, a již rané designo­vé roz­hod­nu­tí - cih­ly v Central City a beton v Gothamu - zajis­ti­lo vizu­ál­ní odli­še­ní, díky němuž divá­ci oka­mži­tě pozna­jí iden­ti­fi­ká­tor.

Natáčení v Londýně se uká­za­lo jako téměř vojen­ské cvi­če­ní pro pro­duk­ci, kte­rá měla za úkol měnit nápi­sy na obcho­dech, pou­lič­ní náby­tek a záso­bo­vat ame­ric­ká auta/náklaďáky na roz­sáh­lých plo­chách zís­ka­ných od doda­va­te­le fil­mo­vých vozi­del. Stěhování zahr­no­va­lo pře­pra­vu obrov­ské jed­not­ky (s až 400 lid­mi najed­nou) z jed­no­ho mís­ta na dru­hé; sklá­da­lo se z pří­vě­sů, náklad­ních aut s vyba­ve­ním, kos­tý­mů a mas­kér­ských pro­stor a stra­vo­va­cích a zadr­žo­va­cích pro­stor pro her­ce, štáb a divá­ky, pře­sun byl ješ­tě nároč­něj­ší při dodr­žo­vá­ní pan­de­mic­kých ome­ze­ní.

Klíčové lokace v centru města

Allenův dům

Vnější část Barryho rodin­né­ho domu byla posta­ve­na podél vzrost­lé uli­ce lemo­va­né stro­my, kte­rá se pyš­ni­la doko­na­le roz­mís­tě­ný­mi duby vysa­ze­ný­mi ke zla­té­mu jubi­leu krá­lov­ny Viktorie v roce 1897. Kolem 130 let sta­rých stro­mů vytvo­ři­la pro­duk­ce celou sou­sed­ní uli­ci s domy, pří­jez­do­vý­mi cesta­mi a chod­ní­ky. Stavba trva­la čty­ři měsí­ce a vyža­do­va­la povo­le­ní a sou­hlas rady a mno­ho návštěv arbo­ris­ty. Kvůli ochra­ně stro­mů muse­la stav­ba vybu­do­vat sil­ni­ci a chod­ní­ky na stá­va­jí­cím povrchu, čímž se zvý­ši­la úro­veň tráv­ní­ku o 16 pal­ců, mís­to aby se do něj kopa­lo. Změny časo­vé osy byly ovliv­ně­ny úpra­vou vzhle­du rost­lin, změ­nou barev­nos­ti někte­rých dve­ří a par­ko­vá­ním jiných aut na pří­jez­do­vých cestách.

Interiér domu byl zvu­ko­vou kuli­sou - z jed­né úrov­ně Barryho lož­ni­ce, chod­by, kuchy­ně a jídel­ny byl v posta­tě vytvo­řen dvou­pa­t­ro­vý dům. Nábytek a kli­ma­ti­zač­ní jed­not­ky byly při­ve­ze­ny z USA a rost­li­ny byly poří­ze­ny v růz­ných život­ních fázích, aby se uká­za­lo ply­nu­tí času od jed­né časo­vé linie k dru­hé; deko­ra­ce foto­gra­fií, suve­ný­rů a ozdob v lož­ni­ci mla­dé­ho Barryho nazna­ču­jí život, kte­rý Barry neměl.

Barryho byt

Vnější vzhled Barryho bytu (umís­tě­né­ho v typic­ké, zchát­ra­lé pěti­pa­t­ro­vé budo­vě) spo­lu s celým okol­ním měst­ským blo­kem byl posta­ven v Leavesdenu. Ulice se pyš­ni­la dese­ti růz­ný­mi obcho­dy (prů­če­lí­mi), spo­lu s plně oble­če­ným obcho­dem s koly a kavár­nou Filby’s, kde je pro Barryho nároč­né objed­nat si sendvič; Filby’s je pojme­no­ván pod­le posta­vy Davida Filbyho z romá­nu Julese Verna Stroj času. Většina neo­no­vých nápi­sů zdo­bí­cích obcho­dy byla vyro­be­na na zakáz­ku. Společnost Greens poskyt­la osm sku­teč­ných stro­mů a více než 2 000 rost­lin, kte­ré vnes­ly do fil­mu „zele­nou“ (reži­sér ji zvo­lil jako cha­rak­te­ris­tic­kou bar­vu insce­na­ce).

Zvukové kuli­sy Barryho spar­tán­ské­ho obyt­né­ho pro­sto­ru - roz­pa­da­jí­cí se příč­ka, desa­tu­ro­va­né bar­vy, chlad­né osvět­le­ní - byly pře­dě­lá­ny na mlad­ší Barryho byt - tep­lej­ší osvět­le­ní, útul­něj­ší mís­to, inten­ziv­něj­ší bar­vy (zele­ná!) a zálud­né odka­zy na před­cho­zí fil­my Andyho Muschiettiho (kni­hy Stevena Kinga a figur­ky IT).

Kriminalistická laboratoř

Pro exte­ri­ér kri­mi­na­lis­tic­ké labo­ra­to­ře byla vybrá­na ohro­mu­jí­cí budo­va lon­dýn­ské uni­ver­zi­ty ve sty­lu art deco, Senate House - impo­zant­ní budo­va doko­na­le zapa­da­jí­cí do Muschiettiho vize Barryho kaž­do­den­ní­ho dran­dí­cí­ho pra­co­viš­tě.

Kanceláře labo­ra­to­ře byly nale­ze­ny v pro­sto­rách býva­lé­ho lon­dýn­ské­ho doprav­ní­ho úřa­du, kte­rý byl nedáv­no vykli­zen. Společné archi­tek­to­nic­ké atri­bu­ty těch­to dvou objek­tů se sta­ly pod­kla­dem pro inte­ri­é­ry posta­ve­né na scé­ně B v Leavesdenu. Scénografie byla kon­zul­to­vá­na se soud­ním tech­ni­kem a veš­ke­rý labo­ra­tor­ní náby­tek byl vyro­ben na zakáz­ku, aby se do pro­sto­ru vešel. Americké forenz­ní vyba­ve­ní pochá­ze­lo z celo­svě­to­vých zdro­jů. Vybudovaný pro­stor umož­nil kame­ra­ma­no­vi Henrymu Brahamovi inten­zi­tu svět­la potřeb­nou k vytvo­ře­ní zása­hu bleskem (když Barry zís­ká své schop­nos­ti) v kame­ře, natá­če­né na vyso­ko­rych­lost­ní zaří­ze­ní Phantom.

Soudní budova

Exteriér soud­ní budo­vy Central City Courthouse se nachá­zel mimo jed­nu z nej­zná­měj­ších lon­dýn­ských pamá­tek - katedrá­lu sva­té­ho Pavla. Právě zde Barry opouš­tí soud, je při­ví­tán novi­ná­ři a poté sle­du­je, jak k němu při­jíž­dí Mercedes Maybach Vision 6 Bruce Waynea (jed­no z pou­hých dvou kon­cepč­ních vozi­del vyro­be­ných a zapůj­če­ných auto­mo­bil­kou). Zde má také reži­sér Muschietti svůj vlast­ní moment Alfreda Hitchcocka, když hra­je muže, kte­ré­mu téměř vždy hla­do­vý Barry Allen/The Flash ukrad­ne hot dog. Při pokle­su pří­jmů a dota­cí v posled­ních letech byly hono­rá­ře za natá­če­ní z pro­duk­ce vel­mi ceně­ny a zachrá­ni­ly něko­lik katedrál­ních oddě­le­ní před záni­kem. Produkce si také vyjed­na­la u his­to­ric­ké insti­tu­ce prven­ství: její cha­rak­te­ris­tic­ké zvo­ny byly pro natá­če­ní vypnu­ty (což se žád­né jiné pro­duk­ci nikdy nepo­da­ři­lo).

-Interiéry soud­ní budo­vy se natá­če­ly v Goodenough College, post­gra­du­ál­ní komu­ni­tě v lon­dýn­ské čtvr­ti Bloomsbury.

Supermarket

Interiér této loka­ce hra­je v pří­bě­hu Barryho a jeho mat­ky klí­čo­vou roli. Turecký super­mar­ket ve východ­ním Londýně byl vybrán pro svou podob­nost s tra­dič­ním ame­ric­kým obcho­dem s potra­vi­na­mi. Regály byly záso­be­ny ame­ric­ký­mi znač­ka­mi; pro ulič­ku, kde Barry komu­ni­ku­je se svou mat­kou, vytvo­ři­lo gra­fic­ké oddě­le­ní přes 200 kra­bic s cere­á­li­e­mi a 500 ple­cho­vek raj­čat vyro­be­ných na míru.

Klíčová místa Gothamu

Batcave

Velkolepá 12týdenní stav­ba na scé­ně C v Leavesdenu zapl­ni­la téměř celou plo­chu scé­ny o roz­lo­ze 2 900 met­rů čtve­reč­ních (více než 31 000 čtve­reč­ních stop). Prostředí s úhlem 360 stup­ňů měři­lo 60 met­rů na dél­ku, 40 met­rů na šíř­ku a 14 met­rů na výš­ku.

Deskový beton domi­no­val mat­ným obra­zům v návr­hu Antona Fursta ve fil­mu BATMAN a pro­dukč­ní desig­nér THE FLASH Austerberry ten­to mate­ri­ál pou­žil k vytvo­ře­ní tva­rů vod­ní pře­hra­dy a tur­bí­no­vé­ho gene­rá­to­ru. Pro vytvo­ře­ní stav­by bylo vyro­be­no při­bliž­ně 750 odlit­ků z kamen­né sád­ry sed­mi jedi­neč­ných tva­rů.

Dějová linie v alter­na­tiv­ním fil­mu z roku 2013 před­po­klá­dá, že Batman ode­šel do důcho­du kolem roku 1999, čímž tech­no­lo­gie jes­ky­ně fak­tic­ky zamrz­la. Dekoratér Dominic Capon a jeho tým zís­ka­li pro vytvo­ře­ní kon­zo­ly tla­čít­ka, páky a ruko­je­ti ze staré­ho letec­ké­ho hard­wa­ru a ovlá­da­cích skří­něk, při­čemž rekvi­zi­tá­ři vytvo­ři­li všech­ny ostat­ní oděvy od zákla­du. K vytvo­ře­ní obra­zo­vek a ovlá­da­cích pane­lů bylo pou­ži­to více než 30 table­tů a tele­fo­nů (všech­ny obra­zov­ky byly funkč­ní a zajiš­ťo­va­ly gra­fi­ku v kame­ře). Aby se odra­zi­ly roky nepo­u­ží­vá­ní, byly povrchy opat­ře­ny pra­chem, špí­nou a (umě­lým) neto­pý­řím guá­nem, při­čemž do stro­pu bylo pro vět­ší detail při­pev­ně­no 100 umě­lých neto­pý­rů.

Masivní vodo­pád u vcho­du do jes­ky­ně je z důvo­du obav z ozvu­če­ní prak­tic­kým vodo­pá­dem vytvo­řen tech­no­lo­gií VFX, ale kame­ra­man Henry Braham nain­sta­lo­val obrov­skou LED stě­nu s pada­jí­cí­mi svě­tel­ný­mi obraz­ci, kte­ré napo­do­bu­jí svět­lo lome­né a odrá­že­né vodou. Skutečnou tekou­cí vodu zajis­til SFX ze tří růz­ných úrov­ní pro­střed­nic­tvím bazén­ků, malých kaskád přes ská­ly a deš­tě pro­chá­ze­jí­cí­ho oku­lu­sem ve stro­pě - 300 oce­lo­vých plechů bylo spo­je­no 1,5 míle sva­řo­vá­ní, aby byla zajiš­tě­na vodo­těs­nost nádr­že.

Wayne Manor

Verze Wayne Manor na plát­ně je výsled­kem spo­je­ní něko­li­ka nej­lep­ších brit­ských honos­ných sídel spo­lu se tře­mi kuli­sa­mi posta­ve­ný­mi na jeviš­ti.

oKnebworth House posky­tl reži­sé­ro­vi gotic­kou vstup­ní brá­nu (a část his­to­rie) zacho­va­nou z Burtonova BATMANA.

oBurghley House posky­tl podob­né kamen­né zdi­vo jako Knebworth, ale je vět­ší a posky­tu­je vět­ší stře­chu pro klí­čo­vou scé­nu se Sashou Calle jako Supergirl.

oHatfield House posky­tl pro­duk­ci zbroj­ni­ci Bruce Waynea (a rezo­nan­ci, pro­to­že se zde natá­če­la i památ­ná scé­na mezi Keatonovým Batmanem a Vicki Valeovou Kim Basingerové); knihov­na domu slou­ži­la jako pra­cov­na Bruce Waynea (dal­ší mís­to, kte­ré bylo k vidě­ní i ve fil­mu BATMAN z roku 1989).

oTring Park School for the Performing Arts vyba­vi­la vel­ko­le­pé cen­t­rál­ní scho­diš­tě Wayne Manor.

Gothamská nemocnice

Celá nemoc­nič­ní scé­na byla posta­ve­na na jeviš­ti Leavesden na masiv­ní hyd­rau­lic­ké plo­ši­ně pro prak­tic­ké efek­ty zkon­stru­o­va­né tak, aby se moh­la naklá­nět v akci. Byla vyvý­še­na nad pod­la­hu stu­dia o 40 stop (s dru­hou plo­ši­nou na niž­ší úrov­ni pro pada­jí­cí sanit­ku). Novorozenecké oddě­le­ní bylo oblé­ká­no pod dohle­dem RN z jed­no­ho tako­vé­ho oddě­le­ní a veš­ke­rý obvaz - včet­ně 10 umě­lých mimi­nek - byl zapo­jen na mís­to, aby byla zajiš­tě­na auten­tič­nost, záběr po zábě­ru.

Ulice Gothamu

Ulice Glasgow - s šir­ší­mi jízd­ní­mi pru­hy a neza­vá­tý­mi uli­ce­mi podob­ný­mi ame­ric­ké met­ro­po­li - se sta­ly cen­t­rem Gothamu, při­čemž natá­če­ní pro­bí­ha­lo v něko­li­ka růz­ných měst­ských blo­cích po dobu sed­mi dnů.

Pro sek­ven­ci s Batmanem na Batcycle pro­ná­sle­du­jí­cím Humvee (na zakáz­ku vyro­be­ná leh­ká lami­ná­to­vá karo­se­rie Humvee pře­ta­ve­ná na pod­vo­zek Fordu F-150 Lightning - aby ten­to model zís­kal rych­lost a obrat­nost, kte­rou u mno­hem těž­ší­ho továr­ní­ho Humvee nena­jde­te) se pro­duk­ce vyda­la do ulic Glasgow. Honička se kli­ka­tí po chod­ní­ku a ulič­ka­mi.

- Pro převlečení/účast ve vyso­ko­ok­ta­no­vé sek­ven­ci bylo zís­ká­no více než 150 sní­ma­cích vozi­del, mezi nimiž byla i flo­ti­la kaska­dér­ských poli­cej­ních Dodge Chargers. Všechna byla vyba­ve­na ochran­ný­mi kle­ce­mi, hyd­rau­lic­ký­mi ruč­ní­mi brz­da­mi, kaska­dér­ský­mi nádr­že­mi a pro­ti­po­žár­ní ochra­nou. Vozidla byla zapar­ko­vá­na v are­á­lu mimo Glasgow a kaž­dé ráno pře­vá­že­na.

Část honič­ky byla pod vede­ním Roberta Alonza nato­če­na jako dru­há jed­not­ka na vyřa­ze­ném letiš­ti v Bovingdonu v Anglii. To dalo týmům kaska­dé­rů a vozi­del vol­nost, aby moh­ly bez­peč­ně nacvi­čit hlav­ní akč­ní úde­ry a také nato­čit něko­lik scén v zapo­je­né sek­ven­ci, včet­ně série výbuchů, kte­ré skon­čí ve vir­tu­ál­ně dokon­če­ném svě­tě Gothamu. V Bovingdonu se také natá­če­la havá­rie klou­bo­vé­ho pali­vo­vé­ho vozu - na cis­ter­nu byly nalo­že­ny kanystry s dusí­kem a tým SFX spus­til říze­nou explo­zi, zatím­co kame­ra­man­ský tým pou­žil něko­lik kamer, aby zachy­til epic­ký oka­mžik v jed­nom pohy­bu v reál­ném čase.

Někde v chladu...

Neznámé místo

Scéna nepo­u­ží­va­né vojen­ské základ­ny - relikvie z dob stu­de­né vál­ky, kte­rá slou­ží jako věze­ní s maxi­mál­ní ost­ra­hou, v němž je drže­na Kara Zor-El - byla posta­ve­na na scé­ně F v Leavesdenu a odka­zu­je na množ­ství bun­krů a rake­to­vých sil ze Spojených stá­tů i býva­lé­ho sovět­ské­ho blo­ku; sta­vě­la se 12 týd­nů. To, co zača­lo na papí­ře jako pod­zem­ní bun­kr, se pro­mě­ni­lo ve stí­no­vou beto­no­vou kou­li věze­ní zavě­še­nou pod ješ­tě vět­ší kou­lí vzná­še­jí­cí se nad ním.

Sférická scé­na byla mimo­řád­ně vypa­da­jí­cí kon­struk­cí. Šest dve­ří při­po­mí­na­jí­cích okvět­ní líst­ky se roz­klá­da­lo pomo­cí slo­ži­té­ho hyd­rau­lic­ké­ho zaří­ze­ní posta­ve­né­ho SFX a téměř při­po­mí­na­lo oční bul­vu, kte­rá se ote­ví­ra­la, aby odha­li­la kryp­ton­ské­ho zajat­ce uvnitř. Téměř 2 000 ost­rých zele­ných kera­mic­kých dlaž­dic vytvá­ře­lo geo­me­t­ric­ký vzor na stě­nách, kte­ré byly opat­ře­ny 50 kilo­me­t­ry čer­ve­ných pás­ků LED, aby vytvá­ře­ly efekt pul­zu­jí­cí svě­tel­né mříž­ky. Cela a komo­ra byly oble­če­ny do his­to­ric­ké­ho elek­tro­nic­ké­ho a vojen­ské­ho vyba­ve­ní pochá­ze­jí­cí­ho z Ukrajiny. Soustava try­sek a dýz, prů­mys­lo­vé oce­lo­vé stro­je, bubla­jí­cí kádě a tes­to­va­cí zásob­ní­ky v poza­dí labo­ra­to­ře nazna­ču­jí, jaký­mi expe­ri­men­ty musel sko­mí­ra­jí­cí sub­jekt pro­jít.

Exteriér a vchod do základ­ny byl posta­ven čás­teč­ně na kuli­sách (zasně­že­ný skal­ní útes a vrchol jed­no­ho sila, při­čemž sníh zajiš­ťu­je 70 tun pří­rod­ní hoř­čí­ko­vé soli) a na scé­ně A (vrchol dru­hé­ho sila a bun­k­ru, rov­něž zavr­še­ný sla­ným sně­hem).

Vozidla

Batmobil

Nejlepší z původ­ních Keatonových bat­mo­bi­lů ujel 6 000 mil z Los Angeles do Leavesdenu, při­čemž samot­né dopra­ve­ní vozi­dla na plac bylo nej­ná­roč­něj­ší čás­tí ces­ty. Dvoutunový Batmobil byl nave­zen na pře­prav­ní vůz, poté nalo­žen do upra­ve­né­ho letišt­ní­ho náklad­ní­ho vozu, vyzdvi­žen do výš­ky 20 stop a opa­tr­ně pře­to­čen na své mís­to na pla­ce. (Během pře­stá­vek v natá­če­ní bylo vidět, jak se nad­še­ní her­ci a štáb foto­gra­fu­jí ved­le iko­nic­ké­ho vozi­dla.)

Batwing

Návrhářský tým vyvi­nul expre­si­o­nis­tic­ký design Batwingu z fil­mu BATMAN Tima Burtona, aby vytvo­řil rea­lis­tič­těj­ší pla­vi­dlo (v sou­la­du s este­ti­kou „stře­tu svě­tů“ v THE FLASH) a záro­veň zvět­šil jeho veli­kost, aby se do něj vešli tři ces­tu­jí­cí, při­čemž retro dojem zůstal zacho­ván.

Dílna SFX posta­vi­la Batwing z oce­lo­vé kon­struk­ce, sád­ry a vla­ko­vé loko­mo­ti­vy a na scé­ně jej dopl­ni­la o kří­d­la a oblé­ká­ní, kte­ré zahr­no­va­lo více sku­teč­ných obra­zo­vek (12 chyt­rých tele­fo­nů, šest table­tů a dal­ší men­ší obra­zov­ky). Interiér oblé­ka­jí padá­ko­vé sedač­ky a stříš­ky vyro­be­né na zakáz­ku v Ukrajině, v exte­ri­é­ru jsou při­pev­ně­ny čás­ti ze sku­teč­ných stí­ha­ček a vyslou­ži­lých vojen­ských leta­del. Asistenti desig­né­ra při­pev­ni­li na trup více než 1 000 faleš­ných nýtů.

-Muschietti chtěl, aby Keatonův Batman pilo­to­val ze samo­stat­né­ho gyro­sko­pic­ky sta­bi­li­zo­va­né­ho seda­dla nezá­vis­lé­ho na ori­en­ta­ci leta­dla (zůstá­val ve svis­lé polo­ze, zatím­co Batwinga vál­co­val). SFX vytvo­ři­la kon­zo­lo­vou plo­ši­nu, kte­rá to umož­ňo­va­la, a všech­ny rotu­jí­cí sek­ven­ce byly natá­če­ny v kame­ře, což zajiš­ťo­va­lo při­ro­ze­nou změ­nu hla­sů a poloh her­ců. Během natá­če­ní muse­li ces­tu­jí­cí na zad­ních seda­dlech Barryho a Millerova dvoj­ní­ka v roli Barryho bojo­vat s nevol­nos­tí z otá­če­ní během něko­li­ka zábě­rů.

Byly posta­ve­ny dva Batwingy - jeden, kte­rý se mohl otá­čet, a dru­hý s inte­ri­é­rem bez dna, aby bylo mož­né vysu­nout seda­dla při natá­če­ní sho­ra.

Batcycle

-Drsňácký Batcycle se dvě­ma před­ní­mi nůž­ko­vý­mi koly vzni­kl na zákla­dě poža­dav­ku reži­sé­ra na moto­cy­kl posta­ve­ný jako tank - sku­teč­né bera­ni­dlo - a jeho stav­ba trva­la 10 týd­nů. Po měsí­cích spo­lu­prá­ce s kon­cepč­ní­mi uměl­ci na zdo­ko­na­le­ní desig­nu posky­tl Austerberry 3D model vedou­cí­mu spe­ci­ál­ních efek­tů Domu Tuohymu a jeho týmu. Navzdory své rela­tiv­ní mohut­nos­ti - tři met­ry na dél­ku a metr na šíř­ku - zůstá­vá motor­ka ele­gant­ní a moder­ní, jak je vidět ve scé­nách, kdy Affleck pro­ná­sle­du­je zlo­čin­ce v Gothamu.

Batcycle byl zkon­stru­o­ván pro rych­lost a mané­v­ro­va­cí schop­nos­ti - nejen pro boj - a mohl dosáh­nout rych­los­ti až 80 mil za hodi­nu. Pro pomoc při změ­ně smě­ru jízdy je vza­du umís­těn reverz­ní trys­ko­vý pohon, kte­rý by mohl být nasa­zen na obou stra­nách motor­ky a rych­le změ­nit tra­jek­to­rii a pomo­ci ji zasta­vit.

S vyu­ži­tím moto­rů z dár­cov­ských kol byly posta­ve­ny dvě prak­tic­ké elek­tric­ky pohá­ně­né motor­ky, kte­ré jez­di­ly během natá­če­ní v Glasgow a dru­há jed­not­ka na letiš­ti v Bovingdonu. Třetí model bez moto­ru byl posta­ven na hyd­rau­lic­ké pohyb­li­vé základ­ně navr­že­né SFX na jeviš­ti pro sní­má­ní detail­ních zábě­rů a dia­lo­gů.

-Všechny pomůc­ky Batcycle byly prak­tic­ké: před­ní štít, kte­rý se zve­dá na mís­to, aby chrá­nil Batmana, zad­ní trys­ky, „stří­le­jí­cí“ kulo­me­ty a vystře­lo­va­če „žiha­del“. Speciálně byla vytvo­ře­na zad­ní pne­u­ma­ti­ka.

Kostýmy

-Kostýmní výtvar­ni­ce Alexandra Byrne a její tým se s nad­še­ním uja­li nároč­né­ho pro­jek­tu, navrh­li a vytvo­ři­li gar­de­ro­bu pro super­hr­di­ny a jejich alter ega, desít­ky lidí i mimo­zemš­ťa­nů. Snad nej­vět­ší výzvou bylo obrov­ské množ­ství kos­tý­mů Superhrdinů, s více posta­va­mi ve více oble­cích a se spe­ci­ál­ní­mi poža­dav­ky na akč­ní, dublér­ské, kaska­dér­ské a drá­tě­né postro­je. Návrhářka vla­sů Zoe Tahir a návr­hář­ka make-upu Victoria Down pra­co­va­ly ruku v ruce, aby rea­li­zo­va­ly vizi Andyho Muschiettiho pro tyto Superhrdiny a záro­veň sla­di­ly vzhled někte­rých vra­ce­jí­cích se postav.

Nakonec bylo vytvo­ře­no více než 90 oble­ků Superhrdinů pro 10 růz­ných postav, včet­ně deví­ti zce­la odliš­ných návrhů Batmanova oble­ku - hrdin­ské­ho oble­ku Keatona, šes­ti oble­ků ve skří­ni Wayne Manor a dvou hrdin­ských oble­ků pro Afflecka. Šestice v Batmanově šat­ní­ku obsa­hu­je čty­ři zce­la nové oble­ky, kte­ré dosud neby­ly k vidě­ní, spo­lu s původ­ní­mi oble­ky z fil­mů BATMAN z roku 1989 a BATMAN RETURNS z roku 1992.

The Flash

-Byrneová se do Flashova oble­ku zača­la nořit tak, že hle­da­la inspi­ra­ci v komik­sech, včet­ně Flashpointu a série The New 52, což je pře­pra­co­vá­ní a obno­ve­ní celé řady prů­běž­ných měsíč­ních super­hr­din­ských komik­sů DC Comics z roku 2011. Studovány byly také před­cho­zí fil­mo­vé podo­by posta­vy, při­čemž všech­ny tyto infor­ma­ce poslou­ži­ly jako pod­klad pro kon­cepč­ní návrh, aby se dospě­lo k reži­sé­r­či­ně vizi - oble­ku, kte­rý rea­gu­je na Barryho schop­nos­ti tak, že se roz­sví­tí, při­čemž kaž­dý z nich se živí ener­gií toho dru­hé­ho. Součástí zadá­ní bylo také vytvo­ře­ní více­vrst­vé­ho oble­ku s vyš­ší­mi tech­no­lo­gi­e­mi, kte­rý by zlep­šil pohyb super­hr­di­ny na obra­zov­ce, zachy­co­val ener­gii vytvo­ře­nou jeho rych­los­tí a recyklo­val ji zpět, aby Flashe „nabil“.

Keatonův Batman

-Oblek hrdi­ny Michaela Keatona je navr­žen s ohle­dem na myš­len­ku, že by pokra­čo­val v tech­no­lo­gic­kém pokro­ku až do doby, kdy by ode­šel do důcho­du a pře­stal bojo­vat se zlo­či­nem (v dějo­vé linii fil­mu při­bliž­ně v letech 1999-2000). Byrne a tým se sna­ži­li do aktu­a­li­za­ce zakom­po­no­vat kla­sic­kou silu­e­tu BATMANA v čer­né gumě a s del­ší­ma uši­ma a tva­rem kapu­ce. Pro sesta­vu oble­ků ve Wayne Manor tým pro­zkou­mal dlou­hou řadu před­cho­zích oble­ků - počí­na­je nej­no­věj­ším THE BATMAN a pokra­ču­je až k prv­ní­mu výsky­tu posta­vy v Detective Comics, dokon­ce ces­tou zkou­mal i hrač­ky Batmana z 90. let a jejich kon­cep­ty léta­jí­cích a potá­pěč­ských oble­ků. Jejich cílem bylo do této řady zakom­po­no­vat klí­čo­vé momen­ty z dlou­hé his­to­rie desig­nu této iko­nic­ké posta­vy.

Affleckův Batman

V před­cho­zích dílech měl Batman Bena Afflecka spe­ci­fic­ké oble­ky při­způ­so­be­né jed­not­li­vým čin­nos­tem (napří­klad tak­tic­ký oblek). Protože se jeho Batman ve fil­mu obje­vu­je téměř výhrad­ně na Batcycle, navr­hl kos­tým­ní tým kos­tým prá­vě pod­le něj a vyu­žil nápa­dy z moto­cy­klo­vé­ho brně­ní - exoskelet/ochranná vněj­ší vrst­va se nosí přes kon­venč­něj­ší lát­ko­vý oblek. Jeho boty, ruka­vi­ce a brně­ní na těle vychá­ze­jí z nápa­dů tak­tic­ké moto­cy­klo­vé tech­ni­ky a zacho­vá­va­jí (samo­zřej­mě) jeho iko­nic­kou kapu­ci.

Supergirl

Kostým Supergirl je krás­nou prvo­ti­nou, inspi­ro­va­nou komiksy a aktu­a­li­zo­va­nou, čímž vzni­kl prak­tič­těj­ší oblek v sou­la­du se Supermanem a ostat­ní­mi Kryptoňany. Oblek se sklá­dá ze základ­ní stří­br­né vrst­vy oble­ku, pře­kry­té ten­kou mod­rou vrst­vou lát­ky, kte­rá je opat­ře­na hlu­bo­kým tech­nic­kým potis­kem; stří­br­ná barva je ve správ­ném svět­le přes mod­rou vidi­tel­ná a dodá­vá vzhled oce­li. Boty jsou zabu­do­va­né a nosí se pod oble­kem, při­čemž nohu obe­pí­ná spe­ci­ál­ně navr­že­ná klec na boty. Plášť je potiš­těn vzo­rem kryp­ton­ské­ho písma (dohlí­žel na něj odbor­ník na kryp­ton­ský jazyk!).

O POSTAVĚ

EZRA MILLER (Barry Allen/The Flash) je umě­lec, herec, hudeb­ník, skla­da­tel a tvůr­ce. Od své­ho prů­lo­mu v roce 2012 se jejich jmé­no sta­lo syno­ny­mem pro schop­nost při­vést k živo­tu boha­té, eklek­tic­ké a mno­ho­tvár­né posta­vy. Ve vesmí­ru DC ztvár­ňu­jí „Barryho Allena“ ali­as Flashe - titul­ní roli v při­pra­vo­va­ném fil­mu THE FLASH spo­leč­nos­tí Warner Bros. Pictures a DC Studios. Jako Flash si Miller již dří­ve zahrál ve fil­mu JUSTICE LEAGUE (2017) po boku Gal Gadot, Bena Afflecka, Raye Fishera a Jasona Momoa, a to po pře­kva­pi­vých vystou­pe­ních jejich postav ve fil­mech BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE (2016) a SUICIDE SQUAD (2016). Kromě toho si Miller nedáv­no zahrál ve spin-offu fran­ší­zy o Harrym Potterovi FANSTASTICKÉ PŘÍBĚHY A KDE JE NAJÍT v roli Credence pro Warner Bros., Po boku Eddieho Redmayna, Colina Farrella, Judea Lawa a dal­ších.

Od své­ho debu­tu na fil­mo­vém plát­ně v roce 2008 v drs­ném dra­ma­tu z pro­stře­dí pří­prav­né ško­ly AFTERSCHOOL si Ezra Miller vybu­do­val pověst nebo­jác­né­ho her­ce, komi­ka, kte­rý se doká­že pro­sa­dit i po boku tak roz­díl­ných hvězd, jako jsou Tilda Swinton, Andy Garcia, Amy Schumer, Emma Watson nebo Liev Schreiber. Vysoce ceně­ný sní­mek AFTERSCHOOL byl v roce 2008 uve­den na fes­ti­va­lu v Cannes a v roce 2009 na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Berlíně. Film zís­kal oce­ně­ní kri­ti­ků, včet­ně nomi­na­cí na Gotham Independent Film Awards a Independent Spirit Awards. Miller se obje­vil také ve fil­mu Lynne Ramsay WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN, kde si zahrál hlav­ní roli Kevina po boku Tildy Swinton a Johna C. Reillyho. Film měl pre­mi­é­ru na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Cannes, kde skli­dil nad­še­né recen­ze, a vyne­sl jim nomi­na­ci na British Independent Film Awards za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli. V roce 2014 Ezra natá­čel ve fran­couz­ské Normandii film MADAME BOVARY po boku Mii Wasikowské a Paula Giamattiho. Předtím si Miller zahrál po boku Emmy Watson ve fil­mu THE PERKS OF BEING A WALLFLOWER a za ztvár­ně­ní role Patricka skli­dil uzná­ní kri­ti­ky; za tuto roli byli v roce 2013 nomi­no­vá­ni na MTV Movie Awards za prů­lo­mo­vý herec­ký výkon. V roce 2015 Miller dokon­čil natá­če­ní fil­mů Judda Apatowa TRAINWRECK pro spo­leč­nost Universal a STANFORD PRISON EXPERIMENT po boku Billyho Crudupa, kte­rý měl pre­mi­é­ru a skli­dil vel­ké uzná­ní na fil­mo­vém fes­ti­va­lu Sundance 2015. V roce 2020 si Miller zahrál v tele­viz­ní mini­sé­rii Stephena Kinga THE STAND v roli Trashcan Man po boku Alexandera Skarsgårda. Naposledy ztvár­ni­li mla­dé­ho Salvadora Dalího ve fil­mu DALILAND po boku Bena Kingsleyho a v režii Mary Harronové; film byl vybrán jako závě­reč­ný sní­mek fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Torontu v roce 2022. Film DALILAND, kte­rý dis­tri­bu­u­je spo­leč­nost Magnolia Pictures, bude uve­den do kin 9. červ­na 2023.

Když zrov­na nehra­jí, je Miller váš­ni­vým hudeb­ní­kem a kon­cer­tu­je s něko­li­ka hudeb­ní­mi sku­pi­na­mi. Co se týče znač­ky, Miller byl jed­nou z tvá­ří kam­pa­ně Urban Decay „Pretty Different“ spo­lu s Lizzo, Joey Kingem, CL a Karol G. V oblas­ti módy byl jed­nou z tvá­ří pán­ské kam­pa­ně Saint Lauren pro jaro/léto 2020 a ve spo­lu­prá­ci s tou­to znač­kou pokra­ču­je dodnes.

SASHA CALLE (Kara Zor-El/Supergirl) je americko-kolumbijská hereč­ka, kte­rá bude debu­to­vat v roli Supergirl v oče­ká­va­ném fil­mu spo­leč­nos­ti Warner Bros. s názvem THE FLASH, kte­rý bude mít pre­mi­é­ru 16. červ­na. Ve fil­mu THE FLASH hra­je Sasha po boku Ezry Millera, Michaela Shannona a Michaela Keatona. Zapsala se tak do his­to­rie jako prv­ní latin­sko­a­me­ric­ká hereč­ka, kte­rá ztvár­ni­la tuto iko­nic­kou posta­vu ve vel­ko­fil­mu o super­hr­di­nech.

Kromě toho bude Sasha k vidě­ní v při­pra­vo­va­ném fil­mu Daniela Minahana ON SWIFT HORSES, kde si zahra­je po boku Daisy Edgar-Jones, Jacoba Elordiho, Willa Poultera a Diega Calvy. Film je dobo­vým dra­ma­tem z 50. let minu­lé­ho sto­le­tí, kte­ré sle­du­je dvo­ji­ci, jejíž živo­ty se pře­vrá­tí naru­by, když se obje­ví mužův bra­tr a vznik­ne milost­ný troj­ú­hel­ník. V roce 2020 zís­ka­la Sasha za roli Loly Rosalesové v seri­á­lu THE YOUNG AND THE RESTLESS nomi­na­ci na cenu Daytime Emmy Award za vyni­ka­jí­cí mlad­ší herec­ký výkon v dra­ma­tic­kém seri­á­lu.

Svým nepo­pi­ra­tel­ným talen­tem a pozo­ru­hod­ným ztvár­ně­ním postav si Sasha upev­ni­la pozi­ci vychá­ze­jí­cí hvězdy ve svě­tě herec­tví. Sasha se naro­di­la v Bostonu ve stá­tě Massachusetts, vyrůs­ta­la v Bostonu i v Kolumbii a nyní žije v Los Angeles v Kalifornii.

Nominant na cenu Akademie, Zlatý gló­bus a cenu Tony MICHAEL SHANNON (gene­rál Zod) pokra­ču­je ve své kari­é­ře v zábav­ním prů­mys­lu, spo­lu­pra­cu­je s těmi nej­u­zná­va­něj­ší­mi talen­ty a hra­je na prk­nech význam­ných diva­del po celém svě­tě.

Shannon si nedáv­no zahrál po boku Jessicy Chastain v limi­to­va­ném seri­á­lu spo­leč­nos­ti Showtime GEORGE & TAMMY. Seriál sle­du­je bouř­li­vé man­žel­ství coun­t­ry & wes­ter­no­vé­ho hudeb­ní­ho páru George Jonese (Shannon) a Tammy Wynette (Chastain). Shannonová v této roli „vystih­la Jonesovu zra­ni­tel­nost a jíz­li­vý, sebe­kri­tic­ký humor a od začát­ku do kon­ce podá­vá skvě­lý výkon“, jak uve­dl deník The New York Times.

Shannon nedáv­no dokon­čil natá­če­ní své­ho režij­ní­ho debu­tu ERIC LaRUE, fil­mu s Judy Greer, Paulem Sparksem, Alison Pill, Tracy Letts, Annie Parisse, Kate Arrington a Alexanderem Skarsgårdem, nato­če­né­ho pod­le stej­no­jmen­né diva­del­ní hry Bretta Neveua, kte­rá měla pre­mi­é­ru v diva­dle A Red Orchid v Chicagu v roce 2002. Neveu je záro­veň auto­rem scé­ná­ře. Film sle­du­je Janice (Greer), mat­ku sedm­nác­ti­le­té­ho chlap­ce Erica, kte­rý zastře­lil tři své spo­lu­žá­ky. Jak se dny blí­ží k setká­ní matek posti­že­ných syno­vým nási­lím, Janice se sna­ží pro­nik­nout do situ­a­ce pro­střed­nic­tvím výmě­ny názo­rů s man­že­lem (Skarsgård), pas­to­rem (Sparks) a spo­lu­pra­cov­ní­ky. Příběh se nestá­vá pří­bě­hem o nási­lí, ale o tom, co se roz­hod­ne­me mys­let a dělat, abychom pře­ži­li trau­ma. Sympatie, kte­ré k Janice cítí­me, jsou kom­pli­ko­vá­ny tem­nou ces­tou, po níž se vydá­vá, aby našla ces­tu k uzdra­ve­ní.

V nej­bliž­ší době si Shannon zopa­ku­je roli gene­rá­la Zoda v mul­ti­ver­su DC Comics pro­střed­nic­tvím fil­mu THE FLASH reži­sé­ra Andyho Muschiettiho, kte­rý do kin vstou­pí 16. červ­na 2023.

Shannon bude k vidě­ní také ve fil­mu Jeffa Nicholse THE BIKERIDERS po boku Austina Butlera, Jodie Comer, Toma Hardyho, Boyda Holdbrooka a Damona Herrimana. Film je ori­gi­nál­ním pří­bě­hem ode­hrá­va­jí­cím se v 60. letech minu­lé­ho sto­le­tí a sle­du­jí­cím vze­stup fik­tiv­ní­ho motor­kář­ské­ho klu­bu na Středozápadě - z mís­ta setká­vá­ní míst­ních out­si­de­rů v mno­hem zlo­věst­něj­ší gang. Jedná se již o osmou spo­lu­prá­ci Shannona s Nicholsem. Naposledy se obje­vil v jeho dra­ma­tu LOVING. Předchozí spo­lu­prá­ce s Nicholsem zahr­nu­je fil­my HANK THE COWDOG; MIDNIGHT SPECIAL; TAKE SHELER, za kte­rý byl v roce 2011 nomi­no­ván na cenu Film Independent Spirit Award za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon, a také fil­my MUD a SHOTGUN STORIES.

V sou­čas­né době Shannon natá­čí film Joshe Oppenheimera THE END, kde hra­je po boku Tildy Swinton, George MacKaye a Mosese Ingrama. Muzikál ve sty­lu zla­té­ho věku sle­du­je posled­ní lid­skou rodi­nu, kte­rá zůsta­la na Zemi a kte­rá žije v luxus­ním pod­zem­ním bun­k­ru po zni­če­ní lid­stva v důsled­ku kli­ma­tic­kých změn. Shannon se příš­tě obje­ví v objek­ti­vu ve fil­mu Václava Marhoula McCARTHY po boku Emilie Clarke, Danea DeHaana a Scoota McNairyho. Životopisný film se sou­stře­dí na život kon­tro­verz­ní­ho ame­ric­ké­ho sená­to­ra Josepha McCarthyho (Shannon), před­sta­ve­né­ho jako muže sto­jí­cí­ho za anti­ko­mu­nis­tic­kou dok­trí­nou mccarthis­mu, a líčí, co práv­ní­ka a vyzna­me­na­né­ho býva­lé­ho ame­ric­ké­ho mari­ňá­ka při­ved­lo na bez­pre­ce­dent­ní ces­tu dema­go­gie, show-trialu a jedo­va­té­ho popu­lis­mu.

Nejvýrazněji Shannon skli­dil uzná­ní kri­ti­ky za ved­lej­ší roli ve fil­mu Sama Mendese REVOLUTIONARY ROAD, kde si zahrál Johna Givingse, psy­chic­ky pro­blé­mo­vé­ho sou­se­do­va syna po boku Leonarda DiCapria, Kate Winslet a Kathy Bates. Dále byl nomi­no­ván na Zlatý gló­bus, Screen Actors Guild, Critics Choice Award, Gotham Award a Film Independent Spirit Award za roli v aktu­ál­ním dra­ma­tu Ramina Bahraniho 99 DOMŮ, kde si zahrál po boku Andrewa Garfielda. Na poza­dí hos­po­dář­ské kri­ze ztvár­nil Shannon Ricka Carvera, cha­risma­tic­ké­ho a bez­o­hled­né­ho rea­lit­ní­ho mag­ná­ta, kte­rý hra­je na trhu a v ban­kov­ním sys­té­mu domů. Mezi dal­ší oce­ně­ní pat­ří nomi­na­ce na Oscara a cenu kri­ti­ků ve fil­mu Toma Forda NOCTURNAL ANIMALS po boku Jakea Gyllenhaala, Amy Adamsové a Aarona Taylora Johnsona a také v kri­ti­ky oce­ňo­va­ném dra­ma­tu Guillerma del Tora PODOBA VODY po boku Sally Hawkinsové, Richarda Jenkinse, Michaela Stuhlbarga a Octavie Spencerové, kte­ré zís­ka­lo Oscara za nej­lep­ší film roku 2018.

S téměř deva­de­sá­ti fil­mo­vý­mi role­mi má Shannon na svém kon­tě napří­klad fil­my Michaela Marena MALÁ BÍLÁ LEŽ; Davida O. Russella AMSTERDAM; akč­ní thriller Davida Leitche BULLET TRAIN; thriller Spencera Squirea ABANDONED; NIGHT’S OUT Jennifer Reederové; HEART OF A CHAMPION Michaela Mailera; ECHO BOOMERS Setha Savoye; THE QUARRY Scotta Teemse; Rian Johnson’s KNIVES OUT; Alfonso Gomez-Rejon’s THE CURRENT WAR; Meredith Danluck’s STATE LIKE SLEEP; Elizabeth Chomko’s, WHAT THE HAD; Nicolai Fuglsig’s 12 STRONG; Werner Herzog’s SALT AND FIRE; Bart Freundlich’s WOLVES; Matthew M. Rosse FRANK & LOLA; Joshuy Marstona KOMPLETNÍ NEZNÁMÝ; Lizy Johnsonové ELVIE & NIXON; Jonathana Levina NOC PŘED; Petera Solletta FREEHELD; Johna McNaughtona HARVEST; Jakea Paltrowa THE YOUNG ONES; Zacka Snydera MAN OF STEEL; Ariela Vromena THE ICEMAN; Davida Koeppa PREMIUM RUSH; Lizy Johnsonové RETURN; Marca Forstera MACHINE GUN PREACHER; Floria Sigismondiho THE RUNAWAYS; Wernera Herzoga MŮJ SYN, MŮJ SYN, CO JSI UDĚLAL a ZLÝ LÍTANEC; Sydneyho Lumeta PŘED TÍM, NEŽ ĎÁBEL ZJISTÍ, ŽE JSI MRTVÝ; Olivera Stonea SVĚTOVÉ OBCHODNÍ CENTRUM; Williama Friedkina BUG; Curtise Hansona LUCKY YOU; Michael Bay: BAD BOYS II; Curtis Hanson: 8 MILE; David McNally: KANGAROO JACK; Cameron Crowe: VANILLA SKY; Michael Bay: PEARL HARBOR; John Waters: CECIL B. DeMENTED; THE MISSING PERSON Noaha Buschela a THE GREATEST Shana Festeho.

V tele­vi­zi byl Shannon napo­sle­dy k vidě­ní v seri­á­lu Drew a Johna Ericka Dowdleových ze sta­ni­ce Showtime WACO: THE AFTERNATH, v němž si Shannon zopa­ko­val roli Garyho Noesnera a půso­bil jako výkon­ný pro­du­cent. Mezi jeho tele­viz­ní poči­ny pat­ří také dra­ma­tic­ký seri­ál NINE PERFECT STRANGERS spo­leč­nos­ti Hulu, mini­sé­rie THE LITTLE DRUMMER GIRL spo­leč­nos­ti Chan-wook Park na sta­ni­ci AMC, anto­lo­gic­ký seri­ál ROOM 104 spo­leč­nos­ti HBO Jaye a Marka Duplassových, film FAHRENHEIT 451 spo­leč­nos­ti HBO Ramina Bahraniho a také seri­ál BOARDWALK EMPIRE spo­leč­nos­ti HBO Martina Scorseseho.

Mimo své role na obra­zov­ce si Shannon udr­žu­je sil­ný vztah k diva­dlu. V roce 2018 reží­ro­val svě­to­vou pre­mi­é­ru hry TRAITOR, adap­ta­ce Henrika Ibsena ENEMY OF THE PEOPLE od Bretta Neveua, za kte­rou zís­kal Jeffovu cenu v kate­go­rii Nejlepší režie ve střed­ně vel­ké hře. Naposledy byl na jeviš­ti k vidě­ní v hlav­ní roli v posled­ní insce­na­ci Terrence McNallyho, broadwa­yském obno­ve­ní hry FRANKIE A JOHNNY V KLÁŠTERU DE LUNE, kte­rá byla nomi­no­vá­na na cenu Tony v kate­go­rii nej­lep­ší obno­ve­ná hra. Na Broadwayi si Shannon zahrá­la také po boku Jessicy Langeové, Gabriela Byrnea a Johna Gallaghera Jr. v insce­na­ci Jonathana Kenta LONG DAY’S JOURNEY INTO NIGHT pro Roundabout Theater Company. Za obno­ve­ní dra­ma­tu Eugena O’Neilla zís­kal Shannon v roce 2016 nomi­na­ci na cenu Tony za ved­lej­ší roli a v roce 2016 také cenu Drama Desk Award za vyni­ka­jí­cí herec­ký výkon ve hře. Mezi jeho dal­ší broadwa­yské role pat­ří GRACE (Cort Theatre), za kte­rou byl v roce 2013 nomi­no­ván na cenu Distinguished Performance Drama League Award.

Další diva­del­ní role: SIMPATICO (McCarter Theatre Center); UNCLE VANYA (Soho Rep Theatre); MISTAKES WERE MADE (Barrow Street Theater a A Red Orchid Theatre), za kte­rou si vyslou­žil nomi­na­ci na cenu Lortel Award za mimo­řád­ný herec­ký výkon v hlav­ní roli, nomi­na­ci na cenu Drama Desk Award za mimo­řád­ný herec­ký výkon ve hře, nomi­na­ci na cenu Outer Critics Award za mimo­řád­ný sólo­vý výkon a nomi­na­ci na cenu Distinguished Performance Drama League Award; OUR TOWN (Barrow Street Theater); LADY (Rattlestick Theatre); THE METAL CHILDREN (Vineyard Theatre); THE LITTLE FLOWER OF EAST ORANGE (Public Theatre); THE PILLOWMAN (Steppenwolf Theatre); BUG (Barrow Street Theatre, Red Orchid Theatre a Gate Theatre); MAN FROM NEBRASKA (Steppenwolf Theatre); KILLER JOE (SoHo Playhouse, Next Lab Theatre a Vaudeville Theatre); THE IDIOT (Lookingglass Theatre) a WOYZECK (Gate Theatre). Shannon je zakla­da­tel­kou diva­dla A Red Orchid Theater v Chicagu a na této scé­ně hrá­la také v insce­na­cích VICTIMS OF DUTY; PILGRIM’S PROGRESS; MR. Michael Shannon vyros­tl v Lexingtonu ve stá­tě Kentucky a svou pro­fe­si­o­nál­ní diva­del­ní kari­é­ru zahá­jil v Chicagu ve stá­tě Illinois.

RON LIVINGSTON (Henry Allen) je k vidě­ní v roli Henryho Allena v při­pra­vo­va­ném fil­mu spo­leč­nos­ti Warner Bros. THE FLASH. Nedávno si zahrál ve fil­mu THE ESTATE po boku Kathleen Turner, Anny Faris a Toni Collette. Hrál v původ­ním seri­á­lu LOUDERMILK od Petera Farrellyho a Bobbyho Morta pro AT&T Audience Network/Amazon Prime a hrál jed­nu z hlav­ních postav v prv­ní sezó­ně seri­á­lu A MILLION LITTLE THINGS od DJ Nashe na ABC.

Livingston v posled­ní době nato­čil napří­klad fil­my TENDER BAR, MUŽ, KTERÝ ZABIL HITLERA A TEDY HITLERA, HOLLY SLEPT OVER, DLOUHÁ HLOUPÁ CESTA a TULLY.

V roli kapi­tá­na Lewise Nixona v seri­á­lu HBO BANDY BRATRŮ byl Livingston nomi­no­ván na Zlatý gló­bus v kate­go­rii nej­lep­ší herec ve ved­lej­ší roli. Kritikou oce­ňo­va­ný seri­ál zís­kal cenu Emmy a Zlatý gló­bus za nej­lep­ší mini­sé­rii.

Mezi před­cho­zí tele­viz­ní titu­ly pat­ří SEX A MĚSTO, BOARDWALK EMPIRE (nomi­na­ce na cenu SAG v kate­go­rii vyni­ka­jí­cí herec­ký výkon v dra­ma­tic­kém seri­á­lu) a GAME CHANGE.

Další fil­mo­vé role: OFFICE SPACE, THE CONJURING, SWINGERS, ADAPTATION, THE COOLER, THE TIME TRAVELER’S WIFE, DINNER FOR SCHMUCKS, DRINKING BUDDIES a THE ODD LIFE OF TIMOTHY GREEN.

Livingston žije v Los Angeles se svou ženou a dvě­ma dce­ra­mi.

MARIBEL VERDÚ (Nora Allen) je hereč­ka s nepo­pi­ra­tel­ný­mi úspě­chy. Má za sebou dlou­ho­le­tou úspěš­nou kari­é­ru, během více než 30 let hrá­la hlav­ní role ve více než 50 fil­mech.

Verdú zača­la pra­co­vat ve fil­mu ve 14 letech a hned zís­ka­la role ve význam­ných fil­mech, jako napří­klad AMANTES DE VICENTE ARANDA, kde sdí­le­la svět­la reflek­to­rů s Victorií Abril. Následoval film BELLE EPOQUE, kde si zahrá­la po boku Penelope Cruzové a Ariadny Gilové. Film reží­ro­val Fernando Trueba a v roce 1993 zís­kal Oscara za nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film.

Režírovali ji někte­ří z nej­vý­znam­něj­ších špa­něl­ských reži­sé­rů, mezi nimi osca­ro­vý Fernando Trueba, Carlos Saura, Mario Camus, Ricardo Franco, Montxo Armendariz a Bigas Luna. Pracovala také pro půso­bi­vou řadu zahra­nič­ních reži­sé­rů - včet­ně Francise Forda Coppoly, Guillerma del Tora, Alfonsa Cuaróna, Rodriga Garcíi a Andyho Muschiettiho - a spo­lu­pra­co­va­la s před­ní­mi her­ci, jako jsou Javier Bardem, Matt Dillon, Ewan McGregor a Ethan Hawke.

Y TU MAMÁ TAMBIÉN v režii Alfonsa Cuaróna byl nomi­no­ván na Oscara a zís­kal řadu oce­ně­ní po celém svě­tě, včet­ně Ceny newy­or­ských fil­mo­vých kri­ti­ků. Dosáhl také úcty­hod­ných celo­svě­to­vých kasov­ních úspě­chů, na svou dobu pozo­ru­hod­ných pro špa­něl­sky mlu­ve­ný film.

PANSKÝ LABYRINT - pova­žo­va­ný za jeden z nej­lep­ších fil­mů roku 2006 - napsal a reží­ro­val Guillermo del Toro. Premiéru měl v květ­nu 2006 na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Cannes a byl nomi­no­ván na Zlatou pal­mu. Film se setkal s vel­kým ohla­sem kri­ti­ky, zís­kal tři Oscary a řadu mezi­ná­rod­ních oce­ně­ní.

Její nej­no­věj­ší role v ang­lič­ti­ně byly THE FLASH v režii Andyho Muschiettiho a RAYMOND & RAY v režii Rodriga Garcíi.

Maribel Verdú zís­ka­la desít­ky nomi­na­cí na nej­lep­ší hereč­ku. Byla oce­ně­na nej­vý­znam­něj­ší­mi cena­mi špa­něl­ské­ho fil­mo­vé­ho prů­mys­lu: Zlatou medai­lí Královské aka­de­mie fil­mo­vé­ho umě­ní a věd a Národní fil­mo­vou cenou, cenou udě­lo­va­nou minis­ter­stvem kul­tu­ry. Jedenáctkrát byla nomi­no­vá­na na cenu Goya, nej­vý­znam­něj­ší oce­ně­ní špa­něl­ské fil­mo­vé aka­de­mie, a dva­krát ji zís­ka­la, a to za fil­my SIETE MESAS DE BILLAR FRANCÉS a BLANCANIEVES. Tyto nomi­na­ce a oce­ně­ní vypo­ví­da­jí o jejím posta­ve­ní v obo­ru a význam­ném uzná­ní jejích úspě­chů.

Je člen­kou holly­wo­od­ské, špa­něl­ské, mexic­ké a evrop­ské fil­mo­vé aka­de­mie.

KIERSEY CLEMONS (Iris Westová) je vše­stran­ná hereč­ka, kte­rou může­me příš­tě vidět jako Iris Westovou v při­pra­vo­va­ném fil­mu spo­leč­nos­ti Warner Bros Pictures THE FLASH, kte­rý bude uve­den do kin v červ­nu 2023, a ve fil­mu spo­leč­nos­ti Amazon Studios SOMEBODY I USED TO KNOW po boku Alison Brie a Jaye Ellise, kte­rý byl uve­den na Prime Video 10. úno­ra 2023. Clemons nedáv­no dokon­čil natá­če­ní hlav­ní role po boku Leona Bridgese v dra­ma­tu spo­leč­nos­ti FilmNation THE YOUNG WIFE, kte­rý měl prá­vě pre­mi­é­ru na SXSW a skli­dil nad­še­né recen­ze. V sou­čas­né době natá­čí pro Apple TV nepo­jme­no­va­ný hra­ný seri­ál Godzilla a Titáni pod­le série Monsterverse spo­leč­nos­ti Legendary. Zahraje si také v celo­ve­čer­ním režij­ním debu­tu Larina Sullivana THE YOUNG KING a pro­půj­čí svůj hlas jako Eliza v při­pra­vo­va­ném ani­mo­va­ném kome­di­ál­ním seri­á­lu pro mla­dé Freeform PRAISE PETEY.

Clemonsová si již dří­ve zahrá­la ve fil­mu Sophie Kargmanové SUSIE HLEDÁ, kte­rý měl letos pre­mi­é­ru na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Torontu, a po boku Janelle Monáe v dra­ma­tic­kém thrille­ru spo­leč­nos­ti Lionsgate ANTEBELLUM. Dále nato­či­la CGI/live-action sní­mek LADY AND THE TRAMP pro Disney, hudeb­ní dra­me­dii Bretta Haleyho HEARTS BEAT LOUD, film Marca Webba ONLY LIVING BOY IN NEW YORK, film AN L.A MINUTE, kte­rý také kopro­du­ko­va­la, thriller JD Dillarda z pro­duk­ce Blumhouse SWEETHEART a ani­mo­va­né tele­viz­ní seri­á­ly FAIRFAX a BOJACK HORSEMAN. V roce 2015 se Clemonsová pro­sa­di­la rolí Diggy v úspěš­né kome­dii Ricka Famuyiwy DOPE, kte­rá zís­ka­la Velkou cenu poro­ty na fil­mo­vém fes­ti­va­lu Sundance 2015 a dále zís­ka­la cenu AAFCA a nomi­na­ce na BET Award, GLAAD Media Award a NAACP Image Award.

Kromě herec­tví je Clemons kla­sic­ky vzdě­la­ný hudeb­ník, kte­rý spo­lu­pra­co­val s producentem/umělcem Pharrellem Williamsem, drži­te­lem ceny Grammy, na něko­li­ka skladbách a jehož voká­ly může­te sly­šet v něko­li­ka pro­jek­tech, včet­ně DOPE, TRANSPARENT a HEARTS BEAT LOUD.

Antje TRAUE (Faora-Ul), kte­rá má za sebou výraz­né úspě­chy v rod­ném Německu, pro­ra­zi­la na mezi­ná­rod­ní trh v pře­vy­prá­vě­ní Supermana od Zacka Snydera, MAN OF STEEL, jako zlot­ři­lá Faora-Ul. Mezi dal­ší sním­ky pat­ří 5 DNÍ AUGUSTU Rennyho Harlina, SEDMÝ SYN spo­leč­nos­ti Warner Bros, ŽENA VE ZLATĚ (s Helen Mirren a Ryanem Reynoldsem) Simona Curtise a KRIMINÁLKA (s Kevinem Costnerem, Garym Oldmanem a Tommym Lee Jonesem) Ariela Vromana. V posled­ní době jsme Traueho moh­li vidět ve fil­mu Stephena Poliakoffa CLOSE TO THE ENEMY pro BBC, v pilot­ním fil­mu Sky/Amazon OASIS a v popu­lár­ním seri­á­lu spo­leč­nos­ti Netflix DARK.

Nominovaný na cenu Akademie a drži­tel ceny Emmy MICHAEL KEATON (Bruce Wayne/Batman) vytvo­řil jed­ny z neji­ko­nič­těj­ších, nej­roz­ma­ni­těj­ších a nej­ob­lí­be­něj­ších herec­kých výko­nů všech dob. Je jed­ním z mála před­sta­vi­te­lů hlav­ních rolí, jehož fil­my SPOTLIGHT a BIRDMAN zís­ka­ly Oscara za nej­lep­ší film zády k sobě, a zapsal se do his­to­rie poté, co zís­kal tři ceny SAG za vyni­ka­jí­cí herec­ký výkon ve fil­mu.

Nedávno Keaton dokon­čil natá­če­ní kome­die Hallie Meyers-Shyer GOODRICH a noi­ro­vé­ho thrille­ru KNOX GOES AWAY, kte­rý reží­ro­val a v němž hra­je po boku Jamese Marsdena, Marcii Gay Harden a Ala Pacina. Příště ho uvi­dí­me v jeho iko­nic­ké roli Batmana ve fil­mu THE FLASH, kte­rý spo­leč­nost Warner Bros. uve­de do kin letos v červ­nu.

Keatonův výkon v roli dok­to­ra Samuela Finnixe v limi­to­va­ném seri­á­lu DOPESICK spo­leč­nos­ti Hulu, v němž si zahrál hlav­ní roli a kte­rý také pro­du­ko­val, mu vyne­sl vzác­ný úspěch v podo­bě zis­ku všech pěti hlav­ních tele­viz­ních cen v jed­nom cyk­lu, včet­ně Zlatého gló­bu, ceny Screen Actors Guild, ceny Asociace tele­viz­ních kri­ti­ků, ceny Critic’s Choice a slav­né ceny Emmy za hlav­ní muž­ský herec­ký výkon v limi­to­va­ném anto­lo­gic­kém seri­á­lu nebo fil­mu. Kromě toho pře­vzal jmé­nem spo­leč­nos­ti DOPESICK cenu Peabody Award za vyni­ka­jí­cí výsled­ky v oblas­ti zába­vy.

V roce 2015 si Keaton zahrál hlav­ní roli v Oscarem oce­ně­ném fil­mu SPOTLIGHT, str­hu­jí­cím sku­teč­ném pří­bě­hu o tom, jak deník Boston Globe odha­lil roz­sáh­lý skan­dál v kato­lic­ké církvi. Herecký ansám­bl zís­kal za svou kolek­tiv­ní prá­ci ve fil­mu cenu SAG. Ve fil­mu BIRDMAN reži­sé­ra Alejandra G. Iñárritua skli­dil Keaton vel­ké uzná­ní za roli Riggana, kdy­si slav­né­ho, nyní zkra­cho­va­lé­ho her­ce, kte­rý se sna­ží zís­kat zpět své ego a kari­é­ru uspo­řá­dá­ním broadwa­yské insce­na­ce. Za svůj výkon ve fil­mu BIRDMAN byl Keaton nomi­no­ván na Oscara a zís­kal Zlatý gló­bus, Independent Spirit a National Board of Review Awards za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon a mno­ho dal­ších nomi­na­cí a oce­ně­ní.

V rám­ci jed­né z nej­vět­ších holly­wo­od­ských spo­lu­pra­cí všech dob Keaton čty­ři­krát spo­lu­pra­co­val s vizi­o­nář­ským reži­sé­rem Timem Burtonem, napo­sle­dy na fil­mu DUMBO stu­dia Walta Disneyho. Předtím Keaton ztvár­nil titul­ní roli ve fil­mo­vých trhá­cích BATMAN a BATMAN RETURNS. Jejich prv­ní spo­lu­pra­cí byla oblí­be­ná kla­si­ka BEETLEJUICE.

Další titu­ly si při­psal za ztvár­ně­ní býva­lé­ho ame­ric­ké­ho vojá­ka. gene­rál­ní­ho pro­ku­rá­to­ra Ramseyho Clarka ve fil­mu Aarona Sorkina SOUDNÍ PŘELÍČENÍ 7 CHICAGO, za kte­rý zís­kal cenu SAG za vyni­ka­jí­cí herec­ký výkon; Vulture ve fanouš­kov­sky oblí­be­ném fil­mu SPIDERMAN: HOMECOMING; zopa­ko­val si roli padou­cha ve fil­mu MORBIUS; zahrál si po boku Amy Ryan a Stanleyho Tucciho ve fil­mu WORTH; legen­dár­ní­ho tre­né­ra CIA ve fil­mu AMERICKÝ ASASÍN; ztvár­nil Roye Kroca, otce McDonald’s, ve fil­mu THE FOUNDER; neo­hro­že­né­ho repor­té­ra CNN Roberta Weinera ve fil­mu HBO LIVE FROM BAGHDAD; thriller spo­leč­nos­ti Universal WHITE NOISE; a GAME 6. Keaton na sebe popr­vé upo­zor­nil v kome­di­ál­ním hitu NIGHT SHIFT, po němž násle­do­va­ly hlav­ní role v popu­lár­ních fil­mech jako MR. MÁMA, JOHNNY NEBEZPEČNĚ a TÝM SEN.

O FILMOVÝCH TVŮRCÍCH

ANDY MUSCHIETTI (režie) se etablo­val jako vizi­o­nář­ský fil­mař, zná­mý pře­de­vším díky trhá­ní kasov­ních rekor­dů s hity IT a IT KAPITOLA DRUHÁ, adap­ta­cí kla­sic­ké­ho romá­nu Stephena Kinga. IT zazna­me­na­lo vůbec nej­vět­ší ote­ví­ra­cí víkend pro horor na více než 30 trzích s 189,7 mili­o­nu dola­rů, což nako­nec celo­svě­to­vě vynes­lo 701,7 mili­o­nu dola­rů. IT KAPITOLA DVA vydě­la­la celo­svě­to­vě 473,1 mili­o­nu dola­rů, čímž se cel­ko­vá suma série vyšpl­ha­la na 1,17 mili­ar­dy dola­rů. Muschietti a jeho sest­ra Barbara roz­ši­řu­jí fran­ší­zu o nedáv­no ozná­me­ný preque­lo­vý seri­ál IT s názvem WELCOME TO DERRY pro HBO Max. Seriál WELCOME TO DERRY, zasa­ze­ný do svě­ta IT Stephena Kinga, vychá­zí z Kingova romá­nu IT a roz­ši­řu­je pří­běh zalo­že­ný v IT a IT KAPITOLA 2.

Další Muschiettiho vyso­ce oče­ká­va­ný film THE FLASH bude uve­den do kin 16. červ­na pro Warner Bros. a DC Films.

V roce 2021 zalo­ži­li Barbara a Andy Muschiettiovi svou pro­dukč­ní spo­leč­nost Double Dream. Mezi nad­chá­ze­jí­cí pro­jek­ty pat­ří ATTACK ON TITAN s Davidem Heymanem ze spo­leč­nos­ti Heyday Films a Jeffreym Cliffordem (rov­něž zalo­že­no u Warner Bros.), Muschietti pro­du­ku­je a Andy je spo­jen s režií. Dále pro­du­ku­jí pro Amblin s Dani Bernfeldovou film Edwarda Goreyho THE DOUBTFUL GUEST, jehož scé­nář napsa­li a pro­du­ku­jí Emily Gordonová a Kumail Nainjiani; a budou pro­du­ko­vat THE ELECTRIC STATE - s Joe a Anthony Russoovými z AGBO, Russellem Ackermanem a Johnem Schoenfelderem -, při­čemž Millie Bobby Brownová je spo­je­na s Netflixem. V tele­vi­zi Muschiettiovi při­pra­vu­jí pro HBO Max film Gradyho Hendrixe FINAL GIRLS SUPPORT GROUP s Charlize Theron Denver a Delilah. Sourozenci spo­lu pra­cu­jí již více než dva­cet let a spo­lu­pra­cu­jí na všech svých pro­jek­tech napříč fil­mem, tele­vi­zí i komerč­ní sfé­rou.

Před fil­mem IT Muschietti debu­to­val celo­ve­čer­ním horo­ro­vým hitem MAMA, kte­rý vzni­kl pod­le jeho vlast­ní­ho stej­no­jmen­né­ho krát­ké­ho fil­mu. Muschietti film reží­ro­val pod­le scé­ná­ře, kte­rý napsal spo­leč­ně s Barbarou a Neilem Grossovými. Film, v němž si hlav­ní roli zahrá­la Jessica Chastain a jehož výkon­ným pro­du­cen­tem byl Guillermo del Toro, se stal jed­ním z nej­vý­dě­leč­něj­ších fil­mů roku 2013. Na fil­mo­vém fes­ti­va­lu Fantasporto zís­kal oce­ně­ní za nej­lep­ší film a režii a na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Gérardmeru zís­kal cenu za nej­lep­ší film a cenu divá­ků. Muschietti byl také jme­no­ván reži­sé­rem, kte­ré­ho je tře­ba sle­do­vat, na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Palm Springs. Jeho krát­ký film MAMA se rov­něž hrál na mno­ha fil­mo­vých fes­ti­va­lech.

Muschietti začal svou kari­é­ru jako reži­sér reklam v Buenos Aires u kul­tov­ní pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Cuatro Cabezas. Po pře­su­nu do Evropy zalo­žil Muschietti spo­lu se svou tvůr­čí kole­gy­ní Barbarou spo­leč­nost Toma 78, kte­rá se zabý­vá reklam­ní a fil­mo­vou pro­duk­cí a půso­bí v Barceloně a Madridu. Muschietti reží­ro­val stov­ky reklam pro mezi­ná­rod­ně uzná­va­né kli­en­ty, jako jsou Coca Cola, Mercedes a Ford, a za svou prá­ci na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Buenos Aires (BAFICI) zís­kal nej­vyš­ší reklam­ní oce­ně­ní, včet­ně Zlatého lva z Cannes.

Muschietti stu­do­val na pres­tiž­ní FUC v Buenos Aires, kde reží­ro­val tři uzná­va­né krát­ké fil­my: „Rosendo“, „Fierro Chifle“ a „Nostalgia en la mesa 8“, kte­ré zís­ka­ly oce­ně­ní na fes­ti­va­lech v La Habaně, Bilbau a Biarritzu. V Argentině půso­bil také jako sto­ry boar­der, což kom­bi­no­val s psa­ním scé­ná­řů.

BARBARA MUSCHIETTI (pro­du­cent­ka) má za sebou tvor­bu svě­to­vých hitů, napo­sle­dy pro­du­ko­va­la kasov­ní trhá­ky IT a IT KAPITOLA DRUHÁ, adap­ta­ci kla­sic­ké­ho romá­nu Stephena Kinga. Film IT zazna­me­nal nej­vět­ší pre­mi­é­ro­vý víkend v his­to­rii horo­ru na více než 30 trzích s trž­ba­mi 189,7 mili­o­nu dola­rů a celo­svě­to­vě dosá­hl kasov­ní­ho zis­ku 701,7 mili­o­nu dola­rů. IT KAPITOLA DRUHÁ celo­svě­to­vě vydě­la­la 473,1 mili­o­nu dola­rů, čímž se cel­ko­vá suma celé série vyšpl­ha­la na 1,17 mili­ar­dy dola­rů. Pokračování zazna­me­na­lo dru­hý nej­lep­ší celo­svě­to­vý otví­rák v his­to­rii horo­ru. Muschietti a její bra­tr Andy roz­ši­řu­jí fran­ší­zu o nedáv­no ozná­me­ný preque­lo­vý seri­ál IT s názvem WELCOME TO DERRY pro HBO Max. Seriál WELCOME TO DERRY, zasa­ze­ný do svě­ta IT Stephena Kinga, vychá­zí z Kingova romá­nu IT a roz­ši­řu­je pří­běh nasto­le­ný v IT a IT KAPITOLA 2.

Dalším dílem, kte­rý Muschietti pro­du­ko­val, je THE FLASH v režii Andyho Muschiettiho pro Warner Bros. a DC Films. Film bude uve­den do kin 16. červ­na.

V roce 2021 zalo­ži­li Barbara a Andy Muschiettiovi pro­dukč­ní spo­leč­nost Double Dream. Mezi nad­chá­ze­jí­cí pro­jek­ty pat­ří ATTACK ON TITAN s Davidem Heymanem ze spo­leč­nos­ti Heyday Films a Jeffreym Cliffordem (také zalo­že­no u Warner Bros.), Muschietti pro­du­ku­je a Andy je spo­jen s režií. Pro Amblin s Danim Bernfeldem pro­du­ku­jí také film Edwarda Goreyho THE DOUBTFUL GUEST, jehož scé­nář napsa­li a výkon­ný­mi pro­du­cen­ty jsou Emily Gordon a Kumail Nainjiani, a budou pro­du­ko­vat THE ELECTRIC STATE (s Joe a Anthony Russoovými z AGBO, Russellem Ackermanem a Johnem Schoenfelderem), jehož hlav­ní roli má u Netflixu hrát Millie Bobby Brown. Co se týče tele­vi­ze, Muschiettiovi při­pra­vu­jí pro HBO Max film Grady Hendrix’s FINAL GIRLS SUPPORT GROUP s Denverem a Delilah Charlize Theron. Sourozenci spo­lu pra­cu­jí již více než dva­cet let a spo­lu­pra­cu­jí na všech svých pro­jek­tech napříč fil­mem, tele­vi­zí i komerč­ní sfé­rou.

Předtím Muschietti pro­du­ko­val hit MAMA, nato­če­ný pod­le stej­no­jmen­né­ho krát­ké­ho fil­mu. Muschietti se spo­lu s reži­sé­rem Andym a Neilem Grossem podí­lel i na scé­ná­ři k tomu­to fil­mu. Film s Jessicou Chastain v hlav­ní roli a s Guillermem del Torem jako výkon­ným pro­du­cen­tem pat­řil k nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mům roku 2013. Na fil­mo­vém fes­ti­va­lu Fantasporto zís­kal oce­ně­ní za nej­lep­ší film a režii a na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Gérardmeru zís­kal cenu za nej­lep­ší film a cenu divá­ků. Andy také reží­ro­val krát­ký film, pod­le kte­ré­ho byl film nato­čen a na němž se Barbara podí­le­la jako sce­nárist­ka a pro­du­cent­ka.

Předtím Muschietti pod svou špa­něl­skou znač­kou Toma 78 pro­du­ko­va­la doku­men­tár­ní fil­my DHALLYWOOD STORIES, THE FIFTH CHROMOSOME a ANTIGONE AWAKE.

Produkovala stov­ky reklam­ních spo­tů pro kli­en­ty, jako jsou Coca Cola, Mercedes, Pepsico, Ford a Kalifornská lote­rie.

Muschietti vyrost­la v Argentině a navště­vo­va­la Kalifornskou uni­ver­zi­tu.

MICHAEL DISCO (pro­du­cent) v sou­čas­né době půso­bí jako pre­zi­dent fil­mo­vé­ho oddě­le­ní AGBO, nezá­vis­lé­ho fil­mo­vé­ho a tele­viz­ní­ho stu­dia brat­ří Russoových. AGBO sto­jí za fil­my, jako je osca­ro­vý sní­mek VŠECHNO VŠUDE V RÁMCI, ŠEDÝ MUŽ s Ryanem Goslingem v čele a série EXTRACTION s Chrisem Hemsworthem v hlav­ní roli.

Před nástu­pem do AGBO byl Disco zakla­da­te­lem fil­mo­vé pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti The Disco Factory s exklu­ziv­ní smlou­vou u Warner Bros. a New Line Cinema. Prvním pro­jek­tem této spo­leč­nos­ti byl preque­lo­vý film THE SOPRANOS, THE MANY SAINTS OF NEWARK. Následně Disco pro­du­ko­va­lo film THE FLASH reži­sé­ra Andyho Muschiettiho s Ezrou Millerem a Michaelem Keatonem v hlav­ních rolích.

Předtím Disco půso­bil v letech 2000-2018 jako vedou­cí vývo­jo­vý pra­cov­ník ve spo­leč­nos­ti New Line Cinema, kde se vyšvi­hl na pozi­ci výkon­né­ho vice­pre­zi­den­ta pro­dukč­ní divi­ze. Během své­ho půso­be­ní dohlí­žel na 34 fil­mů s cel­ko­vým výděl­kem blí­ží­cím se 4,5 mili­ar­dy dola­rů. Mezi nej­vý­znam­něj­ší fil­my pat­ří akč­ní dob­ro­druž­né fil­my s Dwaynem Johnsonem SAN ANDREAS (474 mili­o­nů dola­rů celo­svě­to­vé trž­by), RAMPAGE (426 mili­o­nů dola­rů WWBO) a JOURNEY 2: (335 MILIONŮ DOLARŮ WWBO). Mezi dal­ší úspě­chy pat­ří kome­di­ál­ní hity CENTRAL INTELLIGENCE, HORRIBLE BOSSES, GAME NIGHT, drži­tel Zlatého gló­bu THE DISASTER ARTIST, stej­ně jako úspě­chy na počát­ku kari­é­ry, jako jsou HAIRSPRAY, VALENTINE’S DAY a HE’S JUST NOT THAT INTO INYOU.

V roce 2010 byl Disco vybrán časo­pi­sem The Hollywood Reporter do sezna­mu „Next Gen“, kte­rý zahr­nu­je vedou­cí pra­cov­ní­ky stu­dií mlad­ší 35 let. Vystudoval poli­tic­ká stu­dia na Syrakuské uni­ver­zi­tě, spo­leč­ný pro­gram Maxwellovy ško­ly občan­ství a veřej­ných zále­ži­tos­tí a Vysoké ško­ly umě­ní a věd. Je čle­nem PGA, BAFTA a AFI.

CHRISTINA HODSON (scé­nárist­ka) se naro­di­la v Británii, žije v Los Angeles a je fil­mo­vou a tele­viz­ní pro­du­cent­kou. V roce 2012 popr­vé pře­šla z pozi­ce výkon­né ředi­tel­ky vývo­je na pozi­ci sce­nárist­ky. Od té doby napsa­la kro­mě růz­ných pro­jek­tů pro fil­mo­vá stu­dia napří­klad film BUMBLEBEE pro Paramount (2018) a napsa­la a spo­lu­pro­du­ko­va­la film HARLEY QUINN: BIRDS OF PREY (2020) pro Warner Bros. a DC Comics. Napsala také scé­nář k při­pra­vo­va­né­mu fil­mu THE FLASH pro Warner Bros. a DC Comics. Christina v sou­čas­né době píše spo­leč­ně s Orenem Uzielem scé­nář k 11. dílu série THE FAST AND THE FURIOUS.

Kromě psa­ní scé­ná­řů se Christina věnu­je pro­duk­ci pro­střed­nic­tvím své spo­leč­nos­ti Hodson Exports, kte­rou vede spo­leč­ně s výkon­ným ředi­te­lem Morganem Howellem. Společnost Hodson Exports, kte­rá se zamě­řu­je na scé­náris­ty, se sou­stře­dí na úzkou spo­lu­prá­ci s talen­ty a vyprá­ví pří­běhy, v nichž jsou v cen­t­ru dění kom­plex­ní a jedi­neč­né posta­vy. V roce 2019 se Hodson Exports spo­ji­la se spo­leč­nos­tí LuckyChap Entertainment Margot Robbie, aby spus­ti­la pro­gram Lucky Exports Pitch Program a úspěš­ně pro­da­la všech šest pit­chů toho­to pro­gra­mu význam­ným kup­cům. Společně s Temple Hill Entertainment Christina a Morgan pro­du­ku­jí adap­ta­ci vel­mi oče­ká­va­né kni­hy nakla­da­tel­ství Penguin Teen, Zlodějský gam­bit, od debu­tu­jí­cí autor­ky Kayvion Lewis. Knihu adap­tu­je Henry Gayden (série SHAZAM!) a reží­ro­vat a pro­du­ko­vat ji bude Steven Caple Jr (CREED II, TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS).

JOHN FRANCIS DALEY (scé­náris­ta) a JONATHAN GOLDSTEIN (scé­náris­ta) nedáv­no napsa­li a reží­ro­va­li pro Paramount a Entertainment One kri­ti­kou oce­ňo­va­ný tent­po­le DUNGEONS aaaa DRAGONS: ČEST MEZI DRAKY, zalo­že­ný na kla­sic­ké stol­ní hře na hra­ní rolí Dungeons aaaa Dragons. Dvojice je také výkon­ný­mi pro­du­cen­ty fil­mu, v němž hra­jí Chris Pine, Michelle Rodriguez, Hugh Grant, Regé-Jean Page a Sophia Lillis.

Goldstein a Daley dří­ve řídi­li hit spo­leč­nos­ti Warner Bros. z roku 2018, kome­dii GAME NIGHT s Jasonem Batemanem a Rachel McAdams v hlav­ních rolích, kte­rá celo­svě­to­vě vydě­la­la přes 117 mili­o­nů dola­rů. Předtím napsa­li scé­nář a reží­ro­va­li rebo­ot VACATION spo­leč­nos­ti New Line z roku 2015 s Edem Helmsem, Christinou Applegate a Chrisem Hemsworthem v hlav­ních rolích.

Mezi dal­ší scé­náris­tic­ké poči­ny dvo­ji­ce pat­ří SPIDER-MAN: HOMECOMING, hito­vá kome­die VACATION FRIENDS spo­leč­nos­ti Hulu, HORRIBLE BOSSES, CLOUDY S ŠANCÍ NA MEATBALLS 2 a NEUVĚŘITELNÝ BURT WONDERSTONE.

JOBY HAROLD (sce­náris­ta) je ang­lic­ký sce­náris­ta, pro­du­cent a reži­sér, kte­rý se svým pro­du­cent­ským part­ne­rem Tory Tunnellem vede spo­leč­nost Safehouse Pictures. Harold je sce­náris­tou a výkon­ným pro­du­cen­tem fil­mu spo­leč­nos­ti Disney „OBI-WAN KENOBI, kte­rý reží­ro­va­la Deborah Chow a v němž hra­jí Ewan McGregor, Hayden Christensen a Joel Edgerton. Harold je také spo­lu­au­to­rem scé­ná­ře nové­ho fil­mu TRANSFORMERS spo­leč­nos­ti Paramount: RISE OF THE BEASTS, kte­rý reží­ru­je Steven Caple Jr., a scé­nář k nové­mu fil­mu spo­leč­nos­ti Warner Bros. pro DC Universe, THE FLASH, kte­rý reží­ru­je Andy Muschietti. Dříve Harold pro­du­ko­val fil­my JOHN WICK: KAPITOLA 3 - PARABELLUM s Keanu Reevesem v hlav­ní roli (poté, co se podí­lel na pře­pi­su scé­ná­ře k fil­mu JOHN WICK: KAPITOLA 2), EDGE OF TOMORROW s Tomem Cruisem a Emily Blunt a ROBIN HOOD s Taronem Egertonem a Jaime Foxxem v hlav­ních rolích a také se podí­lel na scé­ná­ři a pro­duk­ci fil­mu KING ARTHUR: LEGENDA O MEČI reži­sé­ra Guye Ritchieho pro Warner Bros., s Charliem Hunnamem, Judem Lawem a Djimonem Hounsou. V sou­čas­né době adap­tu­je celo­svě­to­vě uzná­va­nou man­gu MY HERO ACADEMIA pro Legendary a Netflix.

Pod hla­vič­kou Safehouse Harold pro­du­ku­je pro Apple a Legendary seri­ál UNTITLED MONSTERVERSE event series s Godzillou a Titány, kte­rý je v sou­čas­né době v post­pro­duk­ci. Produkoval také sci-fi tent­po­le ATLAS s Jennifer Lopez, Simu Liu a Sterlingem K. Brownem v hlav­ních rolích pro Netflix, kte­rý je rov­něž v post­pro­duk­ci. Harold dří­ve pro­du­ko­val seri­á­ly SPINNING OUT s Kayou Scodelario a January Jones pro Netflix, kri­ti­kou oce­ňo­va­ný UNDERGROUND s Aldisem Hodgem a Jurnee Smollett pro WGN a MY BLIND BROTHER s Adamem Scottem, Nickem Krollem a Jenny Slate pro Starz. Prostřednictvím spo­leč­nos­ti Safehouse Harold v sou­čas­né době také pro­du­ku­je / vyví­jí film SPACE MOUNTAIN pro spo­leč­nost Disney, zalo­že­ný na slav­né atrak­ci v zábav­ním par­ku; THE LIBERATORS s Michaelem B. Jordanem pro Warner Bros; BATTLE OF BRITAIN s Ridleym Scottem v režii pro 20th Century Studios; BACKWARDS s Shawnem Levym v režii pro Netflix a řadu dal­ších. Safehouse má režij­ní smlou­vu s Legendary TV a smlou­vu na prv­ní pohled se stu­di­em Amazon. Harolda zastu­pu­jí agen­tu­ry CAA, Kaplan Perrone a Goodman, Genow, Schenkman a dal­ší.

THE FLASH je prv­ní spo­lu­pra­cí Andyho Muschiettiho a HENRYHO BRAHAMA (kame­ra­man).

Henryho raná prá­ce zahr­no­va­la čas­té kame­ra­man­ské prá­ce pro prů­kop­nic­kou brit­skou sku­pi­nu THE KLF a film WAKING NED DEVINE pro Kirka Jonese.

Mezi posled­ní fil­mo­vé kame­ra­man­ské poči­ny pat­ří čty­ři sním­ky s Jamesem Gunnem, včet­ně GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3 a THE SUICIDE SQUAD. Henry prá­vě dokon­čil oba fil­my THE INSTIGATORS a ROAD HOUSE s Dougem Limanem.

Mezi dal­ší nedáv­né pro­jek­ty pat­ří scé­nic­ký design pro ope­ru FIDELIO ve Vídni k 250. výro­čí Beethovena v režii Christopha Waltze.

PAUL DENHAM AUSTERBERRY (scé­no­graf) je nej­zná­měj­ší díky zís­ká­ní Oscara za nej­lep­ší scé­no­gra­fii k fil­mu PODOBA VODY reži­sé­ra Guillerma del Tora. Austerberry vystu­do­val archi­tek­tu­ru na Carletonově uni­ver­zi­tě v kanad­ské Ottawě. Po ukon­če­ní stu­dia pra­co­val jako archi­tekt a navr­ho­val malé komerč­ní a obyt­né pro­jek­ty, než se začal věno­vat fil­mo­vé­mu desig­nu.

Paul se inten­ziv­ně věnu­je navr­ho­vá­ní pro celo­ve­čer­ní fil­my, mezi jeho úspě­chy pat­ří Muschiettiho film IT KAPITOLA DRUHÁ; THE CHRISTMAS CHRONICLES s Kurtem Russellem v hlav­ní roli; 30 DNÍ NOCI s Joshem Hartnettem v hlav­ní roli; POMPEII, v hlav­ní roli Kit Harington; OSVOBODITEL, v hlav­ní roli Edgar Ramirez; DEADFALL, v hlav­ních rolích Eric Bana a Olivia Wilde; TŘI MUŠKETÝŘI, v hlav­ních rolích Orlando Bloom a Christoph Waltz; THE TWILIGHT SAGA: ECLIPSE s Kristen Stewart a Robertem Pattinsonem v hlav­ních rolích a DEATH RACE s Jasonem Stathamem v hlav­ní roli. V posled­ní době se podí­lel na fil­mu THE FLASH spo­leč­nos­ti Warner Bros. Pictures s Ezrou Millerem a Michaelem Keatonem v hlav­ních rolích a také na novém odváž­ném zpra­co­vá­ní oblí­be­né kla­si­ky THE COLOR PURPLE.

Kromě Oscara zís­kal film THE SHAPE OF WATER také cenu za nej­lep­ší výpra­vu na Critics Choice Awards a cenu Britské fil­mo­vé a tele­viz­ní aka­de­mie (BAFTA). Austerberry také zís­kal Canadian Screen Award (CSA) za úspěch v oblas­ti výtvar­né režie / pro­dukč­ní­ho desig­nu za prá­ci na fil­mu POMPEII a byl oce­něn kanad­skou cenou Gemini za prá­ci na desig­nu spe­ci­ál­ní­ho muzi­ká­lu INSPIRED BY BACH.

Jako dítě Paul s rodi­či hod­ně ces­to­val, včet­ně tří let živo­ta v Ugandě. Film ho zave­dl na řadu míst po celém svě­tě, a tak pro něj ces­to­vá­ní zůstá­vá stá­lým zdro­jem inspi­ra­ce. Paul žije v kanad­ském Torontu.

JASON BALLANTINE (stři­hač) v sou­čas­né době při­pra­vu­je fran­ší­zo­vou odboč­ku spo­leč­nos­ti Liongate ze svě­ta Johna Wicka, BALLERINA, s Anou de Armas v hlav­ní roli, v režii Lena Wisemana.

Nedávno dokon­čil vyso­ce oče­ká­va­ný tent­po­le spo­leč­nos­ti Warner Bros. Pictures THE FLASH, kte­rý reží­ru­je Andy Muschietti.

Mezi jeho před­cho­zí sním­ky pat­ří thriller Antoina Fuquy VINA, akč­ní dob­ro­druž­ství Matthew Vaughna KRÁLOVSKÝ MUŽ, kasov­ní trhá­ky Andyho Muschiettiho IT a IT KAPITOLA DRUHÁ, pilot­ní díl kri­mi­nál­ní­ho dra­ma­tu sta­ni­ce CBS BATTLE CREEK Bryana Singera, vyso­ko­ok­ta­no­vé akč­ní dob­ro­druž­ství MAD MAX: FURY ROAD George Millera a ame­ric­ká kla­si­ka Baze Luhrmanna THE GREAT GATSBY.

Jako asi­s­tent stři­hu a/nebo stři­hač vizu­ál­ních efek­tů pra­co­val Ballantine po boku mno­ha význam­ných reži­sé­rů a stři­ha­čů na fil­mech jako BABE, TEMNÉ MĚSTO, MOULIN ROUGE, MI-2, SRDCE V ATLANTĚ, TICHÝ AMERIČAN, AUSTRÁLIE a HVĚZDNÉ VÁLKY:

Australský rodák PAUL MACHLISS (stři­hač) je na Oscara nomi­no­va­ný stři­hač s půso­bi­vým sezna­mem pro­jek­tů napříč růz­ný­mi žán­ry a médii. Kromě fil­mu THE FLASH pat­ří mezi jeho nej­no­věj­ší prá­ce střih při­pra­vo­va­né­ho sním­ku THE COLLABORATION reži­sé­ra Kwameho Kwei-Armaha, pří­bě­hu o jedi­neč­ném a boha­tém přá­tel­ství dvou nej­za­jí­ma­věj­ších uměl­ců svě­ta - legen­dy pop-artu Andyho Warhola (hra­je ho Paul Bettany) a krá­le neo­ex­pre­si­o­nis­mu Jeana-Michela Basquiata (ztvár­nil ho Jeremy Pope).

Sám stři­hač má za sebou boha­tou spo­lu­prá­ci se sce­náris­tou a reži­sé­rem Edgarem Wrightem, Machliss stří­hal reži­sé­ro­vy fil­my POSLEDNÍ NOC V SOHO, BABY DRIVER (za kte­rý byl nomi­no­ván na Oscara za nej­lep­ší střih), KONEC SVĚTA a SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD. Machliss také use­dl do reži­sér­ské­ho křes­la a v roce 2011 reží­ro­val a stří­hal film DYLAN MORAN: YEAH, YEAH, kro­ni­ku stan­du­po­vé­ho vystou­pe­ní irské­ho komi­ka v HMV Hammersmith Apollo.

Mezi Machlissovy dal­ší celo­ve­čer­ní fil­my pat­ří THE GENTLEMEN Guye Ritchieho, THE KID WHO WOULD BE KING Joea Cornishe, MAN UP Bena Palmera a RABBIT FEVER Iana Denyera. Stříhal také řadu krát­kých fil­mů, hudeb­ních video­kli­pů a dlou­hých video­kli­pů pro uměl­ce, jako jsou New Order a André Previn. Jeho prá­ci může­te vidět také v nedáv­ných tele­viz­ních pro­jek­tech, jako je popu­lár­ní seri­ál FLEABAG, ani­mo­va­ná mini­sé­rie FUNGUS AND THE BOGEYMAN a seri­á­ly BROTHERHOOD, FRIDAY NIGHT DINNER, THE HOUR, THREESOME a THE IT CROWD.

Kromě Oscara zís­kal Machliss za svou prá­ci nomi­na­ce na dlou­hý seznam oce­ně­ní od růz­ných insti­tu­cí, včet­ně American Cinema Editors, BAFTA (vítěz­ství za film BABY DRIVER) a Hollywood Critics Association (vítěz­ství za film LAST NIGHT IN SOHO).

ALEXANDRA BYRNE (kos­tým­ní výtvar­ni­ce) vystu­do­va­la archi­tek­tu­ru na Bristolské uni­ver­zi­tě a poté stu­do­va­la diva­del­ní výtvar­nic­tví na Motley Course v Anglické národ­ní ope­ře pod vede­ním legen­dár­ní Margaret Harrisové. Pracovala hoj­ně v tele­vi­zi a diva­dle jako scé­no­gra­f­ka i kos­tým­ní výtvar­ni­ce. Mezi její tele­viz­ní poči­ny pat­ří seri­á­ly Rogera Michella PERSUASION, za kte­rý zís­ka­la cenu BAFTA za nej­lep­ší kos­týmy, a THE BUDDHA OF SUBURBIA, za kte­rý zís­ka­la nomi­na­ci na cenu BAFTA a cenu RTS. V diva­dle zís­ka­la Byrneová nomi­na­ci na cenu Tony za nej­lep­ší scé­no­gra­fii za film NĚKTEŘÍ AMERIČANÉ V CIZINĚ, kte­rý byl z Royal Shakespeare Company pře­ne­sen do Lincolnova cen­t­ra v New Yorku.

Po prá­ci v diva­dle navrh­la Byrneová kos­týmy pro celo­ve­čer­ní film Kennetha Branagha HAMLET, za kte­rý zís­ka­la svou prv­ní nomi­na­ci na Oscara. Mezi její dal­ší úspě­chy pat­ří napří­klad FANTOM OPERY, SLEUTH a ZAHRADA EDEN. Další dvě nomi­na­ce na Oscara zís­ka­la za kos­týmy ve fil­mech ELIZABETH a FINDING NEVERLAND. ELIZABETH, THE GOLDEN AGE jí nako­nec vynes­la Oscara.

Byrne opět spo­lu­pra­co­va­la s Kennethem Branaghem na fil­mu THOR, její prv­ní pro­duk­ci s Marvelem, a zís­ka­la za ni cenu Saturn. Poté násle­do­va­la spo­lu­prá­ce s Jossem Whedonem na fil­mu THE AVENGERS. Poté, co navrh­la kos­týmy pro film 300, RISE OF AN EMPIRE spo­leč­nos­ti Warner Bros. se Byrneová vrá­ti­la k Marvelu pro film Jamese Gunna GUARDIANS OF THE GALAXY a zno­vu spo­lu­pra­co­va­la s Whedonem na fil­mu AVENGERS: AGE OF ULTRON (cena Saturn); násle­do­val film DOCTOR STRANGE reži­sé­ra Scotta Derricksona, kte­rý zís­kal cenu CDG a nomi­na­ci na cenu Satellite. S Branaghem se zno­vu sešla u fil­mu VRAŽDA NA ORIENT EXPRESU (nomi­na­ce na cenu CDG, nomi­na­ce na Satellite Award) a dále spo­lu­pra­co­va­la s Josiem Rourkem na fil­mu MARY QUEEN OF SCOTS, za kte­rý zís­ka­la nomi­na­ce na Oscara, cenu BAFTA a CDG.

Nejnověji navrh­la s Tomem Harperem fil­my THE AERONAUTS; Autumn De Wilde’s EMMA.; Kevin Macdonald’s THE MAURITANIAN; a Sam Mendes’s EMPIRE OF LIGHT. Její nej­no­věj­ší prá­ci může­te vidět v oče­ká­va­ném celo­ve­čer­ním fil­mu THE FLASH. Byrneová je vda­ná za her­ce Simona Shepherda a mají spo­lu čty­ři děti.

Skladatel BENJAMIN WALLFISCH (skla­da­tel), nomi­no­va­ný na Zlatý gló­bus, cenu BAFTA, dva­krát na Grammy a Emmy a pět­krát na World Soundtrack Award, pra­co­val na více než 80 celo­ve­čer­ních fil­mech. Jeho nej­no­věj­ším pro­jek­tem je THE FLASH Andyho Muschiettiho pro Warner Bros Pictures.

Wallfischova nej­zná­měj­ší prá­ce zahr­nu­je BLADE RUNNER 2049 Denise Villeneuvea (s Hansem Zimmerem); IT a IT CHAPTER TWO Andyho Muschiettiho; SHAZAM!; THE INVISIBLE MAN Leigha Whannella; TŘINÁCT ŽIVOTŮ Rona Howarda a MORTAL KOMBAT Simona McQuoida.

Dalšími význam­ný­mi pro­jek­ty jsou na Oscara za nej­lep­ší film nomi­no­va­ný HIDDEN FIGURES reži­sé­ra Teda Melfiho (spo­lu­au­tor­ství Pharrell Williams a Hans Zimmer); kasov­ní trhák Davida F. Sandberga ANNABELLE: KREATIVITA; film Gorea Verbinskiho LÉK NA VESMÍR; krát­ký film Stevena Spielberga AUSCHWITZ v režii Jamese Molla; film Jamese Marshe KRÁL ZLODĚJŮ a film Stevena Knighta SERENITY. Na pozvá­ní Hanse Zimmera při­spěl hud­bou na moti­vy Elgarových „Enigma“ vari­a­cí k fil­mu Christophera Nolana DUNKIRK.

Do dneš­ní­ho dne jeho fil­my jako skla­da­te­le vydě­la­ly na celo­svě­to­vých trž­bách přes 2,6 mili­ar­dy dola­rů a v roce 2019 ho za to časo­pis Variety zařa­dil do své série „Billion Dollar Composer“.

Vydal více než 25 alb se svou hud­bou a Benjamin živě vystou­pil na více než 100 kon­cer­tech po celém svě­tě, a to s před­ní­mi orchest­ry, jako jsou Londýnská filhar­mo­nie, Filharmonie, Losangeleská filhar­mo­nie, Losangeleský komor­ní orchestr a Symfonický orchestr ze Sydney na mís­tech, jako je Hollywood Bowl, Sydney Opera House a Royal Festival Hall. Spolupracoval, nahrá­val a hrál svou hud­bu s uměl­ci jako Lang Lang, Herbie Hancock a Yuja Wang a má na svém kon­tě více než 50 objed­ná­vek kon­cert­ní hud­by.

Benjamin je čle­nem Akademie fil­mo­vé­ho umě­ní a věd a BAFTA a je při­dru­že­ným čle­nem Královské hudeb­ní aka­de­mie v Londýně. V roce 2019 zalo­žil The Scoring Lab, nej­mo­der­něj­ší pro­dukč­ní spo­leč­nost a mixáž­ní stu­dio s cer­ti­fi­ka­cí Dolby Atmos v srd­ci kali­forn­ské Santa Moniky.


Zdroj: Tisková zprá­va - Warner Bros.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00703 s | počet dotazů: 263 | paměť: 73213 KB. | 19.04.2024 - 02:11:28