Kritiky.cz > Články autora:Dočkalíková Nicole

Na západní frontě klid

„Kdybychom se vrá­ti­li domů v roce šest­nác­tém, roz­pou­ta­li bychom z boles­ti a síly našich pro­žit­ků vichři­ci. Až se vrá­tí­me teď, bude­me una­ve­ní, zdr­ce­ní, vyho­ře­lí, z koře­nů vyvrá­ce­ní a bez nadě­je. Už se nedo­ká­že­me zapo­jit... Read more »

Temný karneval - Čtení jen pro nebojácné

Sbírka dva­ce­ti pěti poví­dek, kte­ré už jsou samot­ným námě­tem zají­ma­vé, ale po dočte­ní vás zaru­če­ně bude mra­zit. Některé povíd­ky jsme v čes­kém pře­kla­du již měli šan­ci vidět, ale v tom­to cel­ku vychá­zí... Read more »

Za tebe bych život dal a jiné ztracené povídky

Ztracené povíd­ky zná­mé­ho spi­so­va­te­le Francise Scotta Fitzgeralda, kte­ré vychá­ze­jí v sou­bor­ném vydá­ní pod názvem Za tebe bych život dal a jiné ztra­ce­né povíd­ky. V kni­ze se nachá­zí 18 poví­dek. Pro kaž­dou povíd­ku... Read more »

Proč máma pije - Humorné čtení (nejen) pro mámy

Deníkové zápis­ky vyčer­pa­né mat­ky. Po jeden rok máme mož­nost sle­do­vat život hlav­ní hrdin­ky, kte­rá se sna­ží vycho­vá­vat svo­je dvě děti, vyhý­bat se super doko­na­lým matkám, vytvo­řit apli­ka­ci, zbo­hat­nout, a hlav­ně se... Read more »

Pošťákova snoubenka - Oblíbené postavy románu Podivuhodný život osamělého pošťáka se vrací

Tania, kte­rá pra­cu­je jako ser­vír­ka, je taj­ně zami­lo­va­ná do styd­li­vé­ho poš­ťá­ka Biloda. Ten však neje­ví zájem a když se začne zají­mat o japon­ské hai­ku, Tania nevá­há a začne se o hai­ku také zají­mat,... Read more »

Planeta ETK-017 - Napříč vesmírem za záchranou Země

Helenka žije se svým star­ším bra­t­rem Viktorem a rodi­či na Sídlišti. Helenka se vydá­vá se svým bra­t­rem a vesmír­nou lodí MoNKem do vesmí­ru, a pro­to­že se nic nedě­je, začne si psát deník,... Read more »

Frida Kahlo a její mistrovská díla - Život a dílo jedné z nejvíce fascinujících umělkyň světa

Kniha, kte­rá vás pro­ve­de živo­tem Fridy Kahlo a záro­veň jejím umě­lec­kým dílem. Uvidíte, jak se vyví­jel její život a para­lel­ně s ním i její obra­zy. Kromě toho ve dru­hé čás­ti najde­te samot­né repro­duk­ce... Read more »

Všechno je v pohodě - Celý život máte pocit, že toho strašně moc potřebujete. A pak odjedete jenom s mobilem, peněženkou a fotkou svojí mámy.

Marin za sebou necha­la celý svůj život, s nikým ze své minu­los­ti nemlu­vi­la a ani její nej­lep­ší kama­rád­ka Mabel neví, co se s ní sta­lo, ani proč se roz­hod­la s nikým nemlu­vit. Jenomže... Read more »

Snílek Neznámý - 1. díl fantasy série oceňované autorky a jeden z největších knižních hitů roku 2017 pro mládež

Lazlo Neznámý je mla­dý kni­hov­ník. Je téměř posed­lý ztra­ce­ným magic­kým měs­tem, kte­ré­mu se říká Pláč. Strašně rád by objas­nil záha­du, kte­rá se s Pláčem váže. Je však pří­liš zba­bě­lý. Svůj... Read more »

Jen 27 dnů - Uzavřela nebezpečnou smlouvu. A čas běží…

Hadley je na pohřbu klu­ka, kte­ré­ho sko­ro ani nezna­la. Jmenoval se Archer a ve ško­le nebyl zrov­na moc oblí­be­ný. Jenomže Hadley nedo­ká­že pře­stat mys­let na to, proč to udě­lal a co... Read more »

Tady a teď - Kreativní deník a průvodce světem mindfulness.

Chcete se začít dívat na svě nový­ma oči­ma a pro­ží­vat pří­tom­ný oka­mžik? Jste kre­a­tiv­ní duše a odbor­né pub­li­ka­ce nejsou zrov­na váš šálek kávy? Kreativní deník vám sli­bu­je, že se nau­čí­te žít... Read more »

V dobrém i zlém - Napínavý psychothriller plný nečekaných zvratů, který provokativně odhaluje temnou stranu manželství, mateřství a přátelství.

Rodina jako vystři­že­ná z kata­lo­gu na štěs­tí. Merry, žena v domác­nos­ti, milu­jí­cí man­žel­ka a mat­ka. Sam, doko­na­lý man­žel a otec. Štěstí na švéd­ském ven­ko­vě, kde nepo­tře­bu­jí nic a niko­ho, jenom sebe. Jednoho dne při­je­de... Read more »

V každém okamžiku jsme pořád ještě naživu

“Venku vždyc­ky panu­je atmo­sfé­ra, ze kte­ré si při­pa­dám prázd­něj­ší, aniž bych se cítil leh­čí.” (str. 121) Read more »

70 cvičení pro zklidnění těla a mysli

“Být více vší­ma­ví, to zní skvě­le, ale nej­spíš bude nut­né, abys­te změ­nám ve svém živo­tě něco obě­to­va­li.” (str. 23) Read more »

Normálně jiní - Tammy Robinsonová - “Moje city k ní byly jako rozbitý ohňostroj v porovnání s výbuchy barev a světel, který zažívám pokaždý, když Maddy vidím nebo když na ni myslím.” (str. 160)

Maddy žije se svou mam­kou a autis­tic­kou sestřič­ku, kte­rá vyža­du­je její péči a navíc ješ­tě pra­cu­je ve foto­la­bu. Albert pra­cu­je s koň­mi a dělá všech­no pro­to, aby se dostal pryč z domu, od otce,... Read more »

Láska z deníku - Srdcovky

Emily se roz­vá­dí se svým man­že­lem a má pocit, že se v živo­tě dosta­la do úzkých. I když je uzná­va­ná spi­so­va­tel­ka, k psa­ní se nemů­že dostat. Proto se roz­hod­ne, že se z ruš­né­ho New... Read more »

Koktejl štěstí - Iva Lecká - “To, co činí šťastným jednoho, nemusí nutně obšťastnit druhého.” (str. 11)

Namíchtejte si ingre­di­en­ce své­ho koktej­lu tak, abys­te byli sku­teč­ně šťast­ní. Tahle kni­ha vám neřek­ne nic nové­ho, ale pomů­že vám si uvě­do­mit, že všech­no, co potře­bu­je­te k dosa­že­ní štěs­tí, je už... Read more »

Uzdravte svou duši - Cesta k vnitřní svobodě a zdravým vztahům

„Sebeúcta je osvo­bo­ze­ní se od stra­chu z hod­no­ce­ní naší osob­nos­ti dru­hý­mi lid­mi.“ (str. 23) Kniha, kte­rá by měla být vaším prů­vod­cem na ces­tě k vnitř­ní svo­bo­dě a zdra­vým vzta­hům. Během něko­li­ka kapi­tol se... Read more »

Manuál pro milovníka kávy - Jak si doma připravit tu nejlepší craft kávu

Milujete kávu, ale nemů­že­te cho­dit po kavár­nách? Chcete si doma při­pra­vit sku­teč­ně dobrou kávu, ale neví­te jak? Právě v tomhle vám pora­dí tato kni­ha, díky kte­ré se nau­čí­te, jak si doma... Read more »

Tatér z Osvětimi - Dosud nevyřčený příběh z tábora smrti

Lale je žid a kvů­li tomu je poslán do kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra Osvětim. Krátce po pří­jez­du se potká s Pepanem, kte­rý je tatér a za úkol má teto­vá­ní čísel na před­lok­tí kaž­dé­ho nové­ho věz­ně.... Read more »

Ještě můžu vzlétnout - Laskavý průvodce ženy středního věku

Kniha s podti­tu­lem Laskavý prů­vod­ce ženy střed­ní­ho věku si kla­de za cíl uká­zat, že vždyc­ky je šan­ce začít napl­no žít. Je urče­ná pri­már­ně pro ženy, kte­ré nevě­dí, co mají dělat... Read more »

Pokrok: Deset důvodů, proč se těšit na budoucnost

Pokrok je kni­ha, kte­rá vám před­sta­ví deset důvo­dů, proč bys­te budouc­nost nemě­li vidět tak čer­ně. V dese­ti kapi­to­lách, kaž­dá před­sta­vu­je jeden důvod, se dozví­te, že média spous­tu věcí zby­teč­ně moc... Read more »

Objev svůj talent - Jak vymýšlet příběhy a postavy a jak pracovat s nápady

Tvoření postav, pří­bě­hů nebo scé­ná­řů není kupo­di­vu tak těž­ké, jak by se moh­lo zdát. S touhle kni­hou to zvlád­ne kaž­dý, tak­že i ty. Tahle kre­a­tiv­ní kni­ha ti pomů­že tím, že mezi... Read more »

Slow Living - radosti klidného života

Žijeme v uspě­cha­né době, kdy od jed­né věci ská­če­me k dru­hé a náš nej­vět­ší pro­blém je, jak zpo­ma­lit. Tato kni­ha vám při­ná­ší seznam věcí, kte­ré vám pomo­hou k tomu, abys­te se na chvil­ku... Read more »

Slunce je také hvězda - Může za to náhoda, nebo osud? Román plný lásky a naděje od oceňované autorky.

Natasha, mla­dá dív­ka, kte­ré se zhrou­til svět. Kvůli jed­né chy­bě její­ho táty musí odjet z Ameriky. Je z toho zni­če­ná, pro­to­že Ameriku milu­je. Neztrácí nadě­ji a ješ­tě v den, kdy má odjed, se... Read more »

Tajemství modrých dopisů - Může jediný dopis změnit celý náš život?

Luke ztra­til svou milo­va­nou man­žel­ku, kte­rá umře­la na rako­vi­nu. Musí se sta­rat o svo­je tři děti a ješ­tě se sám sna­ží s tím vypo­řá­dat. Jednoho dne nara­zí na dopis v mod­ré obál­ce, kte­rý... Read more »

Tři muži ve člunu (o psu nemluvě)

Tři přá­te­lé se roz­hod­li, že se vyda­jí na plav­bu po Temži. Během své­ho výle­tu si poví­da­jí o svých pří­ho­dách a zážit­cích. Toulají se na své lodi a po hospůd­kách. Celá kni­ha je protka­ná suchým... Read more »

Z kouře a kamene - Neotřelá urban fantasy, která se stala vítězným rukopisem literární soutěže Hvězda inkoustu

Ke Carys jed­no­ho dne při­jde nezná­mý muž, kte­rý ji ve dve­řích zemře a tím ji pře­dá všech­nu svou magii a ona se tak může stát novou paní kou­ře a kame­ne. Proto, aby... Read more »

Štěstí mi uniká mezi prsty (Příběh moderní Popelky, která nečekala, až ji víla zachrání.)

Iris odma­la tou­ži­la být mód­ní návr­hář­kou. Její rodi­če ji v tom ale nepod­po­ro­va­li a pro­to nyní pra­cu­je v ban­ce a tak nějak ztra­ti­la sama sebe. Když se ji potom naskyt­la pří­le­ži­tost, aby se... Read more »

Richard Attenborough (Hammond z Jurského parku) by slavil 95 let - připomeňme si jeho filmy

Známý brit­ský herec, pro­du­cent a scé­náris­ta se naro­dil 29. 8. 1923 v ang­lic­kém měs­tě Cambridge. V sedm­nác­ti letech zís­kal sti­pen­di­um na lon­dýn­ské Royal Academy of Dramatic Art. Jeho debu­tu­jí­cí sní­mek se jme­no­val Ach, ta... Read more »

Devadesátkrát jinak - Může se Sophie za devadesát dnů změnit?

Během posled­ní­ho dne na střed­ní ško­le dosta­ne Sophie kopač­ky od své­ho pří­te­le, pro­to­že je moc nud­ná a před­ví­da­tel­ná. Její nej­lep­ší kama­rád­ka ji potvr­dí, že by se oprav­du měla nějak odvá­zat... Read more »

Sen letící želvy - Debutový román české autorky o filmech, snech, lásce, kočkách a psech, a o vrahovi mladých žen.

„Někdy mám pocit, že jsem tro­chu šíle­ná, ale kdo tenhle pocit občas nemá? Nejspíš jen ten, kdo oprav­du šíle­ný je.“ (str. 46) Viktor trpí nespa­vos­tí a straš­ně by chtěl napsat scé­nář... Read more »

Poslední důvod, proč se nezabít - Attilla Bič Boží, Achjo Bitch, Curvekiller

Všude na inter­ne­tu najde­te instant­ní tipy, jak být šťast­ný tak, jak jsou lidé v Dánsku. Chundelatý ponož­ky a hlav­ně neza­po­me­nout na von­né svíč­ky. Ale jest­li jste se v tom nena­šli, nezou­fej­te, tahle... Read more »

Tim Burton slaví v sobotu (25. 8.) 60 let, připomeňme si jeho 10 nejlepších filmů

Známý ame­ric­ký fil­mo­vý reži­sér, vlast­ním jmé­nem Timothy William Burton, se naro­dil 25. srp­na 1958. Jeho fil­mu jsou oprav­du uni­kát­ní svou atmo­sfé­rou a obra­zo­tvor­nos­tí. Hlavní posta­vy jsou vět­ši­nou něčím jedi­neč­ní, jako je... Read more »

Stručný příběh umění - „Pozice umělce je skromná. Je v zásadě jen zprostředkovatel.“ – Piet Mondrian

„Cílem umě­ní je zná­zor­nit niko­li vněj­ší vzhled věcí, ale jejich vnitř­ní význam.“ - Aristoteles Pro milov­ní­ky umě­ní je tato kni­ha jako děla­ná. Kniha je roz­dě­le­ná do čtyř čás­tí –... Read more »

Média, lži a příliš rychlý mozek - Průvodce postpravdivým světem

Žijeme v době, kdy je inter­net i tele­vi­ze plná fake news a hoa­xů. Informace, kte­ré se k nám dostá­va­jí, jsou vět­ši­nou neprav­di­vé a zkres­le­né. Tato kni­ha od Petra Nutila nám před­sta­vu­je vysvět­le­ní základ­ních poj­mů... Read more »

Juditin pokoj - „Jenže já byla vděčná i za ten jeden pocit lásky, pomyslela si.“ (str. 36)

Judita pro­ži­je jeden den. Ale pro­mí­ta­jí se do něj všech­ny ostat­ní dny, kte­ré pro­ži­la. Ráda se ztrá­cí a hle­dá. Hledá sama sebe? A proč pořád mys­lí na Vojtu, i když ví, že... Read more »

Slunce, seno, jahody – česká klasika

Kultovní čes­ká kome­die, kte­rou kaž­dý Čech mohl vidět už něko­li­krát, ale stej­ně se na ni rád podí­vá ješ­tě jed­nou. Režisérovi Zdeňku Troškovi se poda­ři­lo nato­čit film, kte­rý v tele­vi­zi běží... Read more »

Dva lidé z jeho blízkosti byli zavražděni, jak si s tím poradí psychoanalytik Judd Stevens? To najdete v knize Odhalená tvář

Známý psy­cho­a­na­ly­tik Judd Stevens žije jako sta­rý mlá­de­nec. Má luxus­ní byt a jeho služ­by vyu­ží­vá spous­tu lidí, pře­de­vším boha­tí a zná­mí lidé. Kolem něj však začnou umí­rat lidé a hlav­ní pode­zře­ní padá... Read more »

„Jaké to je, ztratit paměť? A jak velkou část naší osobnosti tvoří vzpomínky?“ - To najdete v knize Náš tajný příběh

„Hlavně ale bre­čím kvů­li neko­neč­né samo­tě, kte­rá mě v tuhle chví­li pohl­cu­je.“ (str. 221) Olivia se pro­bou­zí z kóma­tu a zjiš­ťu­je, že jí kus živo­ta chy­bí. Nejde jenom o pár měsí­ců, ale rov­nou o celé... Read more »

A hvězdy mi daly tebe

„Připomněla jsem si, jak jsme spo­lu jed­nou sedě­li v zapar­ko­va­ném autě, jak mě obě­ma ruka­ma držel za obli­čej a díval se na mě, jako by nedo­ká­zal uvě­řit své­mu štěs­tí.“ (str. 60) Emma... Read more »

Rod - Nebezpečné stvůry jsou všude…

Z pod­ze­mí na zem vylé­za­jí bytos­ti. Bytosti, kte­ré měly trestat jenom ty špat­né, ale roz­hod­ly se, že chtě­jí dělat špat­né věci všem. Okřídlení, pokr­če­ní nebo nehmot­ní tvo­ro­vé se tak pohy­bu­jí... Read more »

Valentýnské prokletí

Perla Linfordová a její tři kama­rá­di se naro­di­li na Valentýna. Je to zvlášt­ní, ale všich­ni doká­ží dělat neob­vyk­lé věci. Na jed­né par­ty se jim stá­vá vel­mi zvlášt­ní věc, potká­va­jí čer­né­ho... Read more »

Hrady z písku

„Ten pocit nikdy nevy­pr­chal, dokon­ce ani ve chví­li, kdy zemřel. Proto niko­ho nepře­kva­pi­lo víc než mě samot­nou, že se má dlaň tak dob­ře hodí i do dla­ně cizí.“ (str. 212) Svět... Read more »

Vinografie - poznejte víno ve 100 obrázcích

Pokud víno rádi neje­nom pije­te, ale zají­má vás i něco o výbě­ru správ­né­ho vína, degusta­ci a výro­bě, tak je tahle kni­ha prá­vě pro vás. Jde spí­še o ency­klo­pe­dii, ve kte­ré se může­te vel­mi... Read more »

Inspirativní deník: 52 seznamů k sebepoznání

Každý týden máte zased­nout k dení­ku a začít psát seznam. Má vám pomo­ci k tomu, abys­te doká­za­li najít krá­su v sobě i ve svě­tě. Zabere vám to jenom pár minut, ale v kaž­do­den­ním sho­nu to... Read more »

Blues pro bláznivou holku - Václav Hrabě

Pár slov o auto­ro­vi: Václav Hrabě byl jedi­ný před­sta­vi­tel beat­nic­ké gene­ra­ce u nás. Psal poezii, kte­rou poz­dě­ji zhu­deb­nil Vladimír Mišík (Variace na rene­sanč­ní téma). Jednalo se o vel­mi talen­to­va­né­ho bás­ní­ka. Jeho poezie... Read more »

Harry Potter a Fénixův řád

Harry Potter se opět nenu­dí. Poté, co se v Kvikálkově obje­ví Mozkomoři je Harry před­vo­lán k dis­ci­pli­nár­ní­mu říze­ní na Ministerstvu kou­zel za poru­še­ní záka­zu čar a kou­zel nezle­ti­lých kou­zel­ní­ků. Nechápe, co děla­li... Read more »

Experiment s dívčím srdcem

Povídková kni­ha nese podti­tul: Jednoduché povíd­ky o slo­ži­tých vzta­zích. Autor se zde v šest­nác­ti povíd­kách sna­ží pou­ká­zat na to, co všech­no se může stát během zdán­li­vě kaž­do­den­ních čin­nos­tí. Většina poví­dek mají... Read more »

Višňový sad - Anton Pavlovič Čechov

Pár slov o auto­ro­vi: Anton Pavlovič Čechov byl pro­za­ik, dra­ma­tik a mis­tr povíd­ky. Věnoval se pře­de­vším popi­so­vá­ní mezi­lid­ských vzta­hů a v tom­to ohle­du také pou­ží­val psy­cho­lo­gic­ká drob­no­kres­ba, což zna­me­ná, že mezi­lid­ské vzta­hy se... Read more »
Stránka načtena za 3,48589 s | počet dotazů: 230 | paměť: 48350 KB. | 14.07.2024 - 12:34:50