Kritiky.cz > Recenze knih > Prezidenti

Prezidenti

38488174
38488174
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V něko­li­ka uply­nu­lých měsí­cích jste slo­vo pre­zi­dent sly­še­li v růz­ných for­mách a sou­vis­los­tech něko­li­krát den­ně. Na někte­ré­ho z pre­zi­dent­ských kan­di­dá­tů jste natre­fi­li na kaž­dém rohu. Shlíželi  z bill­bo­ar­dů, vyku­ko­va­li z poš­tov­ních schrá­nek, se svý­mi dru­ži­na­mi oku­po­va­li náměs­tí, vyba­fli z kaž­dé webo­vé strán­ky,… A prá­vě do této doby si Albatros Media nača­so­val vydá­ní nové kni­hy Vladimíra Lišky Prezidenti. Aktuální voleb­ní klá­ní je už za vámi a Hrad obsa­zen sta­ro­no­vým vlád­cem. Můžete se pře­stat věno­vat před­vo­leb­ním deba­tám a začíst se do život­ních pří­bě­hů pre­zi­den­tů, kte­ří postup­ně ved­li naši zemi od roku 1918 až do sou­čas­nos­ti.

Obsah kni­hy je řazen chro­no­lo­gic­ky, tak­že se postup­ně sezná­mí­te s osu­dy Tomáše Garrigue Masaryka, Edvarda Beneše, Emila Háchy, Klementa Gottwalda, Antonína Zápotockého, Antonína Novotného, Ludvika Svobody, Gustáva Husáka, Václava Havla, Václava Klause a aktu­ál­ní­ho pre­zi­den­ta Miloše Zemana. Větší část kaž­dé kapi­to­ly je věno­vá­na pro­fes­ní drá­ze a dějin­ným okol­nos­tem. Osobní život kaž­dé­ho z mužů je v pří­pa­dě této kni­hy spí­še okra­jo­vou zále­ži­tos­tí, což se dá s ohle­dem na roz­sah kni­hy před­po­klá­dat. I tak jsou někte­ré kapi­to­ly znač­ně zhuš­tě­né a čte­nář zava­len infor­ma­ce­mi, kte­ré by v někte­rých pří­pa­dech vyda­ly na samot­ný román. Toto se týká hlav­ně pre­zi­den­tů, kte­ří už nejsou mezi námi. Kapitoly o Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi jsou v pomě­ru k ostat­ním pře­kva­pi­vě krát­ké. Lze si poklá­dat otáz­ku, proč tomu tak je. Ještě neu­zrá­la doba na to, aby bylo mož­né objek­tiv­ně zhod­no­tit jejich fun­go­vá­ní v úřa­du?

Díky popi­su okol­nos­tí, kte­ré ved­li k dosa­ze­ní jed­not­li­vých pre­zi­den­tů do úřa­du, čte­nář záro­veň absol­vu­je i malý kurz z novo­do­bých dějin Československa. Stejně jako se pre­zi­dent podí­lí na určo­vá­ní vývo­je ve stá­tě, tak je jeho půso­be­ní ovliv­ně­no aktu­ál­ní poli­tic­kou a eko­no­mic­kou situ­a­cí v zemi. Mladší čte­ná­ři se dozvě­dí řadu zají­ma­vých fak­tů a star­ší si mohou osvě­žit vzpo­mín­ky a pří­pad­ně kon­fron­to­vat s pro­ži­tou rea­li­tou. Knihu lze v kaž­dém pří­pa­dě dopo­ru­čit čte­nář­ské obci napříč věkem i poli­tic­kým pře­svěd­če­ním.

Milým detai­lem, kte­rý potě­ší oko čte­ná­ře, je malý lipo­vý lís­tek u čís­la kaž­dé stra­ny jako při­po­mín­ka národ­ní­ho stro­mu. Co nao­pak potě­ší méně je pou­ží­vá­ní slo­ve­sa zglaj­ch­šal­to­vat, kte­ré má autor oči­vid­ně v obli­bě. Knize by více slu­še­lo pou­ží­vá­ní jiné­ho vhod­né­ho ekvi­va­len­tu. Malá poznám­ka k samot­né obál­ce, kte­rá je sesta­ve­na z dobo­vých zná­mek vychá­ze­jí­cích u pří­le­ži­tos­ti půso­be­ní jed­not­li­vých pre­zi­den­tů. Prezidentů dopo­sud bylo jede­náct, ale zná­mek se zde stří­dá pou­ze deset. Chybí znám­ka s Emilem Háchou, což pozor­né­mu čte­ná­ři neu­jde hned při prv­ním pohle­du. Fanoušci fila­te­lie zbystří, pro­to­že ví, že Hácha nikdy na poš­tov­ní znám­ce nevy­šel. Nestálo by pak za úva­hu zvo­lit jinou gra­fic­kou for­mu obál­ky?

Je zná­mo, že v sou­kro­mí se o němec­kých oku­pan­tech Hácha vyja­d­řo­val s vel­kým despek­tem, zejmé­na nesná­šel K. H. Franka, kte­ré­ho se bál a jenž s ním vět­ši­nou jed­nal hrubě a pový­še­ně. Teror, kte­rý Heydrich po svém pří­jez­du do Prahy v Protektorátu zave­dl, byl pro stát­ní­ho pre­zi­den­ta těž­kým bře­me­nem. Popravy a depor­ta­ce čes­kých vlas­ten­ců do nacis­tic­kých kon­cen­t­rač­ních tábo­rů jas­ně nazna­čo­va­ly, že čes­ká auto­no­mie se už stá­vá jen prázd­ným pojmem. Navíc byly do čes­ké pro­tek­to­rát­ní vlá­dy Heydrichem jme­no­vá­ny i oso­by, kte­ré již bez skru­pu­lí kola­bo­ro­va­ly s oku­pan­ty.

Vladimír Liška je absol­ven­tem Pedagogické fakul­ty Univerzity Karlovy. Momentálně půso­bí jako pub­li­cis­ta a pro­za­ik se zamě­ře­ním na his­to­rii, záha­dy a nepro­bá­da­né jevy. Publikoval v časo­pi­sech Reflex a Koktejl. Je auto­rem více než tři­ce­ti knih.

Knihu může­te nyní zakou­pit na Albatros Media se sle­vou.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tři mušketýři5. prosince 2023 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […] Posted in Recenze knih
  • Záhadné zmizení dívky15. května 2019 Záhadné zmizení dívky Summer bylo devatenáct let, když beze stopy zmizela během pikniku na pláži Ženevského jezera. Byla zde se svými třemi nejlepšími kamarádkami a svým o pět let mladším bratrem Benjaminem. […] Posted in Recenze knih
  • Mach a Šebestová na prázdninách27. září 2023 Mach a Šebestová na prázdninách Přátelské duo spolužáků 3.B, které napsal Miloš Macourek a namaloval Adolf Born, není potřeba dlouze představovat, protože na jejich příhodách vyrostlo již několik generací dětí, které […] Posted in Recenze knih
  • Jednoduché a zdravé cvičení mozku a paměti pro seniory23. dubna 2023 Jednoduché a zdravé cvičení mozku a paměti pro seniory To, že je paměť důležitá pro normální fungování v našem životě se shodneme všichni. Ono i občasné zapomínání a tak zvaně děravá paměť v produktivním věku, kterou máme občas všichni není […] Posted in Recenze knih
  • Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské25. června 2019 Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské Když měla Helga Pollak 12 let, deportovali ji i s otcem Otto Pollakem do ghetta v Terezíně. Od 27. ledna 1943, až do svého transportu do Osvětimi 23. října 1944, žila v dívčím domově L […] Posted in Recenze knih
  • Princezna popela20. června 2019 Princezna popela Před deseti lety dobyli Kalovaxiané Astreu a zabili její královnu před očima její šestileté dcerky Theodosie. Tu nechali naživu a dokonce jí zůstal i titul princezny. Teď nosí jméno Thora […] Posted in Recenze knih
  • Je možné najít cestu zpátky?19. června 2019 Je možné najít cestu zpátky? Byli mladí, šťastní a zamilovaní. Finn a Layla tvořili dokonalý pár. Na dovolené ve Francii se ale stalo něco, co jejich štěstí zničilo. Když zastavili u benzínové pumpy, Finn si odskočil, […] Posted in Recenze knih
  • Záhada hlavolamu25. května 2019 Záhada hlavolamu Klub Rychlých šípů je zpět! Když se Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka, členové klubu, kteří neustále zažívají nějaká dobrodružství,dozvědí o tajemném […] Posted in Recenze knih
  • Sympatická androidka je zpět24. května 2019 Sympatická androidka je zpět Po porážce měsíční královny Levany se zdálo, že mezi Zemí a Měsícem zavládne mír. Po Zemi se však pořád potulují zmutovaní měsíční vojáci, kteří se nechtějí vzdát, dokud nebudou splněny […] Posted in Recenze knih
  • Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí?23. května 2019 Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí? Zatímco se brigantská princezna Catherine připravuje na politické manželství, snaží se její osobní strážce Ambrose zjistit, proč musela jeho sestra zemřít. V Calidoru touží sluha March po […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82086 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71474 KB. | 23.06.2024 - 07:52:32