Kritiky.cz > Domácí rady > Průvodce nákupem garážových vrat

Průvodce nákupem garážových vrat

Garage
Garage
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jako vla­sy jsou koru­nou krá­sy, tak u domu si kaž­dý všim­ne vrat, dve­ří a oken. V úva­hu musí­me brát také zvý­še­ní tepel­né poho­dy a sní­že­ní nákla­dů na vytá­pě­ní. Pokud uva­žu­je­te sta­vět dům, zce­la urči­tě se pře­dem infor­muj­te na sor­ti­ment gará­žo­vých vrat. Je vždy mno­hem jed­no­duš­ší uzpů­so­bit stav­bu potře­bám gará­žo­vých vrat. To stej­né pla­tí napří­klad i pro pře­do­ken­ní role­ty, kte­ré se dají skrýt pří­mo do pře­kla­du oken nebo dve­ří.

Co se gará­žo­vých vrat týče, máte nespo­čet mož­nos­tí díky tech­no­lo­gic­kým vychy­táv­kám. Zcela jis­tě si pořiď­te tako­vá gará­žo­vá vra­ta, kte­rá budou ladit k cel­ko­vé­mu dojmu ze stav­by. Samozřejmě se bude­te roz­ho­do­vat pod­le pro­sto­ro­vých a finanč­ních mož­nos­tí.

Garážová vra­ta se liší vět­ši­nou také ote­ví­ra­cím mecha­nis­mem, mate­ri­á­lem i designem, kte­rý je dnes hned ved­le ceny vel­mi sle­do­va­ným para­me­t­rem.

Prověřujte dodavatele garážových vrat

Nikdy ale neku­puj­te nepro­vě­ře­ná gará­žo­vá vra­ta. Vybírejte vždy jen pro­fe­si­o­nál­ní doda­va­te­le (napří­klad spo­leč­nost Univers). Spolehlivý doda­va­tel totiž nabí­zí jen vel­mi kva­lit­ní pro­duk­ty přes­ně pod­le před­stav zákaz­ní­ka. Nezapomeňte se infor­mo­vat na záruč­ní, ale také pozá­ruč­ní ser­vis.

Pokud na pře­do­ken­ní role­ty, brá­ny nebo gará­žo­vá vra­ta nijak zvlášť nepo­spí­chá­te, zce­la urči­tě si počkej­te na někte­rou z mno­ha časo­vě ome­ze­ných akcí, kte­ré nabí­ze­jí růz­né sle­vy na mate­ri­ál, mon­táž a podob­ně.

Tím jsme nakous­li téma mon­tá­že gará­žo­vých vrat. Jejich výběr totiž závi­sí zejmé­na na pro­sto­ru, pro­to­že ne kaž­dý typ vrat se hodí pro vol­ně sto­jí­cí gará­že, nebo nao­pak gará­že, kte­ré jsou sou­čás­tí stav­by. Pokud se i vy potý­ká­te s nedo­stat­kem pro­sto­ru, zce­la jis­tě bys­te se měli zamys­let na ino­va­tiv­ním typem vrat, kte­rým jsou sekč­ní gará­žo­vá vra­ta.

Jaký typ vrat je vhodný právě pro vás?

Technologicky jde o sys­tém sendvi­čo­vých pane­lů vyro­be­ných ze dvou vrs­tev oce­lo­vých plechů s výpl­ní z poly­u­re­ta­no­vé pěny. Tato vra­ta jsou nejen ceno­vě pří­vě­ti­vá a nená­roč­ná na pro­stor, ale navíc si může­te vybrat z nespočtu povr­cho­vých úprav, moti­vů a dez­é­nů. Většinou se pou­ží­vá lako­vá­ní pozin­ko­va­ných oce­lo­vých plechů.

V nabíd­ce je ale i postup lami­no­vá­ní tep­lot­ně a svě­tel­ně sta­bil­ní PVC fólií, kte­rá zajis­tí vzhled imi­tu­jí­cí dře­vo. Podtrženo sečte­no máte na výběr bez mála 250 vari­ant pro sekč­ní gará­žo­vá vra­ta s výsu­nem ke stro­pu nebo do boku gará­že či díl­ny.


Foto:

Popis
English: 133 Ashley Avenue, Charleston, South Carolina - garage
Datum
Zdroj Vlastní dílo
Autor ProfReader
Pozice foto­gra­fa 32° 46? 57,16? S, 79° 56? 44,03? Z  Heading=152.82091152815° Kartographer map based on OpenStreetMap. Tento sní­mek a mno­hé dal­ší na: OpenStreetMap - Google Earth Edit coordinates on Structured Data on Commonsinfo

Licence

Já, drži­tel autor­ských práv k tomu­to dílu, ho tím­to zve­řej­ňu­ji za pod­mí­nek násle­du­jí­cí licen­ce:
w:cs:Creative Commons
uveďte autora zachovejte licenci
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licen­ci 4.0 International
Dílo smí­te:
 • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
 • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
 • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést autor­ství, poskyt­nout odkaz na licen­ci a uvést, pokud jste pro­ved­li změ­ny. Toho může­te docí­lit jakým­ko­li rozum­ným způ­so­bem, avšak ne způ­so­bem nazna­ču­jí­cím, že by posky­to­va­tel licen­ce schva­lo­val nebo pod­po­ro­val vás nebo vaše uži­tí díla.
 • zacho­vej­te licen­ci – Pokud ten­to mate­ri­ál jak­ko­liv upra­ví­te, pře­pra­cu­je­te nebo pou­ži­je­te ve svém díle, musí­te své pří­spěv­ky šířit pod stej­nou nebo slu­či­tel­nou licen­cí jako ori­gi­nál.

Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Jak určit slepé střevo?12. srpna 2012 Jak určit slepé střevo? Apendicitida nastává zánětem slepého střeva. Příznaky apendicitidy se snadno zaměňují s projevy jiných onemocnění. Mezi nimi jsou otrava, zažívací potíže nebo ledvinová kolika. Proto, aby […] Posted in Domácí rady
 • Cyberpunk 2077 obdržel patch 1.1. Hráči jsou ale...26. ledna 2021 Cyberpunk 2077 obdržel patch 1.1. Hráči jsou ale... Cyberpunk 2077 obdržel patch 1.1. Hráči jsou ale nespokojení, dle nich nejde o patch, ale spíše o další hotfix. Například verze pro GOG má 1,1 GB, pro Steam 6-7 GB a pro konzole […] Posted in Krátké herní aktuality
 • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […] Posted in Recenze knih
 • Ghost in the Shell23. března 2017 Ghost in the Shell Prvních pět minut filmu Ghost in the Shell. https://youtu.be/HlXuACzsPcw Posted in Videa
 • Hangman (2015)4. srpna 2019 Hangman (2015) Found footage říznutý slabší home invasion – dobrý nápad, pokulhávající provedení… Návrat z dovolené se pro Millerovi změní v noční můru, kterou by […] Posted in Horory
 • Jamamba (1985)10. prosince 2012 Jamamba (1985) „Vyju hlady, vyju hlady. Žeru krávy, psy i hady. Žeru zvěř a žeru lidi... Mladý rybář Džiró je až po uši zamilovaný do své milé Jukiko. Do jejich životů však náhle zasáhne […] Posted in Horory
 • Escape Room: Tournament of Champions (2021)10. prosince 2021 Escape Room: Tournament of Champions (2021) To že vyhrajete a přežijete jejich Únikovou hru, ještě neznamená, že už o nich nikdy neuslyšíte!Zoey a Ben přežili smrtící Únikovou hru a nyní plánují pomstu všem, kteří stojí […] Posted in Horory
 • Monstrous (2020)23. října 2022 Monstrous (2020) Má zmizení několika dívek a žen v Adirondackém pohoří skutečně na svědomí Bigfoot, nebo…?Sylvia se nechá přemluvit svým kamarádem Jamiem, aby s ním odjela do Adirondackého […] Posted in Horory
 • Jen vraždy v budově - 90 %7. července 2022 Jen vraždy v budově - 90 % Víte jaká je výhoda mít předplacenou novou online službu? Tu, která před pár lety koupila 20th Century Studios? Dostanou se k nám totiž věci, které normální Američané už znají pár let a my […] Posted in TV Recenze
 • #23 - The Curse of Frankenstein (1957)12. srpna 2019 #23 - The Curse of Frankenstein (1957) Studio Hammer dalo světu nový pohled na hororová monstra, oživilo klasiku 30. a 40. let a ukázalo, že Velká Británie je hororovou velmocí a že monstra stále mají svůj potenciál. The Curse […] Posted in 101 nejlepších hororů
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57869 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71505 KB. | 22.06.2024 - 17:16:35