Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Dívčí gang - Leonie: Život na okraji propasti

Dívčí gang - Leonie: Život na okraji propasti

Photo © Rise and Shine Cinema
Photo © Rise and Shine Cinema
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Tenhle film je skvě­lou son­dou do napros­to smut­né­ho, depre­siv­ní­ho a prázd­né­ho živo­ta mla­dých influ­en­ce­rů, kte­ří pře­dá­va­jí doslo­va nulo­vou hod­no­tu svým followerům a ako­rát si ničí život. Fanatismus mla­dých děv­čat kolem oso­by Leonie je bohu­žel smut­nou rea­li­tou dneš­ní doby soci­ál­ních sítí.

Ty děti vzhlí­že­jí k něko­mu, kdo je niče­mu nena­u­čí, nic jim nepře­dá a plýtva­jí tím svůj čas a v tomhle pří­pa­dě by rodi­če těch­to dětí měli zasáh­nout, což se bohu­žel ve vět­ši­ně pří­pa­dů nedě­je. No a oba rodi­če Leonie, kte­ří skr­ze ní napl­ňu­jí v jis­tém slo­va smys­lu své sny, jsou pros­tě a jed­no­du­še zrů­dy, mas­ku­jí­cí jejich pra­vý úmy­sl za „ochra­nu“ jejich dce­ry. Naprosté odpo­je­ní rodi­čů od Leonie jako člo­vě­ka, kte­rý si pro­chá­zí pro­blémy, pro ně není pro­blém.

Pro rodi­če je to busi­ness model, kte­rý fun­gu­je a zasle­pil je nato­lik, že jim úpl­ně pře­vrá­til základ­ní morál­ní a rodi­čov­ské hod­no­ty.

Film pod­le mě skvě­le zpro­střed­ko­val reži­sér­kou zamýš­le­né emo­ce a dopadlo to dost dob­ře. Tímto fil­mem člo­věk roz­hod­ně nešláp­ne ved­le, když se zají­má o tohle téma a dá se o tom dis­ku­to­vat dlou­hé hodi­ny, jeli­kož tato pro­ble­ma­ti­ka je kaž­dým dnem váž­něj­ší a čím dál tím více na pořa­du dne.


Podívejte se na hodnocení Dívčí gang na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53771 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71542 KB. | 21.06.2024 - 16:54:25