Kritiky.cz > Domácí rady > Proč jíst mladý ječmen nebo spirulinu denně?

Proč jíst mladý ječmen nebo spirulinu denně?

img a379574 w3724 t1591168244
img a379574 w3724 t1591168244
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co je vlast­ně spi­ru­li­na? Spirulina je mod­ro­ze­le­ná řasa, kte­rou zná­me ve for­mě tablet nebo jem­né­ho práš­ku. Spirulina má vyso­ký obsah bíl­ko­vin, ami­no­ky­se­lin a vita­mí­nů. Spirulina obsa­hu­je vyso­ké množ­ství chlo­ro­fy­lu, kte­ré obsa­hu­je vyso­ké množ­ství ami­no­ky­se­lin. Tato super­po­tra­vi­na ovšem není žád­nou novin­kou, napří­klad ve východ­ní Asii nebo Africe jsou účin­ky této řasy zná­mé už po sta­le­tí. Přečtěte si něko­lik důvo­dů, proč tuto potra­vi­nu zařa­dit do své­ho jídel­níč­ku. Podobně fun­gu­je i ječ­men, jeho cena je však o něco při­ja­tel­něj­ší. Informujte se o mla­dém ječ­me­nu ceně https://www.nakliceno.cz/mlady-zeleny-jecmen/, kte­rá je víc než výhod­ná.
Zelený ječmen

  1. Má pří­z­ni­vé účin­ky na funk­ci moz­ku

Pokud zařa­dí­me den­ně spi­ru­li­nu do své­ho jídel­níč­ku, účin­ně tím bude­me chrá­nit mozek pro­ti nej­růz­něj­ším one­moc­ně­ním. Spirulina je totiž boha­tá na anti­o­xi­dan­ty a ami­no­ky­se­li­ny, kte­ré doká­žou účin­ně bojo­vat pro­ti záně­tům v těle a jsou pre­ven­cí pro­ti vzni­ku Parkinsony a Alzheimerovy cho­ro­by. Užívání spi­ru­li­ny pak pomá­há chrá­nit mozek před postup­ným stár­nu­tím a zvy­šu­je jeho akti­vi­tu.Zelená řasa

  1. Bojuje s úna­vou

Chronická úna­va trá­pí mno­ho lidí a jen málo­kdy je tato nemoc oprav­du posu­zo­vá­na jako něco závaž­né­ho. Přitom prá­vě chro­nic­ká nemoc může mít nesmír­né násled­ky na psy­chi­ku člo­vě­ka. V mno­ha pří­pa­dech se dosta­vu­je cel­ko­vé vyčer­pá­ní orga­nis­mu, špat­ná nála­da a s ní spo­je­né fyzic­ké pro­blémy. Často se obje­vu­je zne­na­dá­ní a člo­věk vět­ši­nou ani nemu­sí poznat, že s ním není něco v pořád­ku. I samot­ní léka­ři si s tou­to nemo­cí neví moc rady a výsled­kem tak bývá, že paci­ent uží­vá leh­ká anti­de­pre­si­va a je mu dopo­ru­čen odpo­či­nek a mini­mum stre­su. Tělo v tako­vém pří­pa­dě potře­bu­je dopl­nit vita­mí­ny a pro­ti nemo­ci účin­ně bojo­vat. Právě spi­ru­li­na může tělu dopřát důle­ži­té anti­o­xi­dan­ty, kte­ré pomo­hou očis­tit orga­nis­mus a bojo­vat s chro­nic­kou úna­vou.


Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,07130 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72143 KB. | 21.05.2024 - 22:49:08