Kritiky.cz > Recenze knih > Psychologie pro každý den – co nás ve škole neučili

Psychologie pro každý den – co nás ve škole neučili

20240207 102021
20240207 102021
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, Csc., zná­mý psy­cho­log a eko­nom, se v této pub­li­ka­ci zamě­řu­je na prak­tic­ké strán­ky psy­cho­lo­gie. Právě z toho­to důvo­du jsem se na kni­hu těši­la.

Dělí se na 8 čás­tí, zamě­ře­ných na sebe­po­zná­ní, roz­ho­do­vá­ní, kon­t­ro­lu emo­cí, skry­tá zákou­tí mys­li, lep­ší pozná­ní dru­hých, úspěš­nou komu­ni­ka­ci, zvý­še­ní pra­cov­ní úspěš­nos­ti i na jed­ná­ní s pod­vod­ní­ky i mani­pu­lá­to­ry. Témata jsou to láka­vá, a tak jsem se, plna oče­ká­vá­ní, začet­la.

Dozvíme se, jak se zba­vit zlo­zvy­ků, jak čelit ztrá­tě moti­va­ce, kou­čo­vat sami sebe či se lépe roz­ho­do­vat. Chceme se zba­vit sebe­lí­tos­ti, brá­nit se pří­liš­né­mu kolísá­ní nála­dy či se lépe vyznat v myš­len­kách a poci­tech dru­hých? I v tom nám pub­li­ka­ce pomů­že.

Proč ostat­ním občas při­su­zu­je­me vlast­nos­ti, kte­ré máme my sami? Jak půso­bit pře­svěd­či­vě­ji? Proč je důle­ži­té se usmí­vat? I to se zde dozví­me.

Řekneme si návy­ky, jež zvý­ší naše sym­pa­tie u dru­hých, jak roz­po­znat lhá­ře či jak vyjít se soci­o­pa­tem na pra­co­viš­ti.

Text v prv­ní čás­ti bro­žu­ry je mís­ty zdlou­ha­vý, měla jsem pro­blém se na něj sou­stře­dit. Druhá polo­vi­na byla o pozná­ní lep­ší, čti­věj­ší a zají­ma­věj­ší.

Doufala jsem, že kni­ha bude názor­něj­ší a prak­tič­těj­ší, na můj vkus je pří­liš teo­re­tic­ká. Ale chvá­lím auto­rův záměr roz­ší­řit psy­cho­lo­gii mezi šir­ší veřej­nost.

 

 

 

Autor: Jan Urban

Název: Psychologie pro kaž­dý den

Nakladatelství: Grada Publishing, a. s.

Počet stran: 256

Formát: 167×240 mm

Datum vydá­ní: 14. 6. 2023

ISBN: 9788027151820

Hodnocení: 80 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60983 s | počet dotazů: 245 | paměť: 71960 KB. | 23.02.2024 - 19:07:40