Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kdysi dávno v Mexiku

Kdysi dávno v Mexiku

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Quentin Tarantino se roz­ho­dl nato­čit něco, co ješ­tě dosud neto­čil - nej­lep­ší kung-fu film. A tak vzni­kl Kill Bill. Jeho věr­ný kole­ga z bran­že Robert Rodriguez (v kaž­dém jeho fil­mu uvi­dí­te Tarantina mini­mál­ně v titul­cích a nao­pak) se nao­pak roz­ho­dl pokra­čo­vat v seri­á­lu na téma El Mariachi – pis­tol­ník, kte­rý se po kra­ji potlou­ká s kyta­ro­vým pouz­drem plným bou­cha­ček. A tak vznik­lo Kdysi dáv­no v Mexiku.

Popravdě řeče­no jsem dost na pochy­bách, jest­li Rodriguez při­dal do fil­mu něco nové­ho. Tedy, lépe vyjá­d­ře­no: nevím, jest­li to, co při­dal, mě uspo­ko­ji­lo. Příběh je znač­ně kom­pli­ko­va­ný a pro­ti sobě vystu­pu­je hned něko­lik stran (pre­zi­dent, armá­da, kar­tel, El Mariachi a spol., FBI, CIA). Občas se mož­ná bude­te malin­ko ztrá­cet. Scénář ale pořád ješ­tě není to, co by mě drá­sa­lo nej­víc. Ale povy­šo­vat Banderase na člo­vě­ka, kte­rý má v rukou osud mexic­ké­ho stá­tu, je už fakt tro­chu pře­hna­né. I přes­to, že jde o paro­dii. „Něco vyš­ší­ho, poslá­ní“ při­dal pod­le mě reži­sér do pří­bě­hu jen pro­to, aby dva­krát nato­če­né téma nepře­třá­sal potře­tí. Desperado na mě půso­bil se svo­jí rela­tiv­ní bez­sta­rost­nos­tí mno­hem při­ro­ze­ně­ji. Prostě se pár chla­pů pobi­je a hoto­vo.

Ale něco tam z reži­sé­ro­va pohle­du nové oprav­du je: zce­la zře­tel­ná nad­sáz­ka. Na roz­díl od Desperada jsou tady někte­ré hláš­ky a akce nato­lik pře­hna­né, že jste si jis­ti, že je to paro­die. Jako tře­ba když Johnny Depp stří­lí bez… no, nebu­du to pro­zra­zo­vat. Po prv­ním shléd­nu­tí Desperada jsem byl na pochy­bách, co tím vlast­ně autor chtěl říci. Vidět Killa Billa teh­dy, tak z toho urči­tě nic nemám.

Zápletka fil­mu je násle­du­jí­cí: Antonio Banderas coby El Mariachi, zná­mý to pis­tol­ník z fil­mu Desperada, hodil bou­chač­ky do kou­ta a žije už cel­kem spo­řá­da­ně v jed­nom malém měs­teč­ku. Ale oni si ho najdou. Agent CIA Sands (Johnny Depp) si zapla­tí Dannyho Treja, aby El Mariachiho našel. Pak ho (v pod­sta­tě) donu­tí, aby se pomstil své­mu odvě­ké­mu nepří­te­li, kte­rý se chys­tá svrh­nout mexic­ké­ho pre­zi­den­ta, a pomohl tak i mexic­ké­mu stá­tu. A tak se Antonio Banderas vra­cí pro svo­ji spe­ci­ál­ní kyta­ru a dva kama­rá­dy a jedou hrát na pre­zi­den­to­vu osla­vu…

Jistě, ty jis­to­ty z Desperada jsou v Kdysi dáv­no v Mexiku také a nudou roz­hod­ně trpět nebu­de­te. Drsní hoši, stří­leč­ky, mexic­ké inte­ri­é­ry a exte­ri­é­ry… A spous­tu zná­mých a zají­ma­vých her­ců. „Hraje“tady i Banderasova part­ner­ka z Desperada, Salma Hayek. Proč dávám slo­vo hra­je do uvo­zo­vek, pocho­pí­te sami po zhléd­nu­tí fil­mu. Z ostat­ních, když vyne­chám Johnnyho Deppa, můžu zmí­nit své­ho oblí­ben­ce, drs­ňá­ka nej­drs­něj­ší­ho, Danny Treja. Prozradím: stej­ně jako v Desperadovi ale skon­čí neslav­ně. Ale do té chví­le hra­je jeden z hlav­ních par­tů.

Jsem tro­chu na roz­pa­cích, jest­li mám film dopo­ru­čit nebo ne. Docela dob­rý je, to nemo­hu říct. Ale člo­věk by od reži­sé­ra for­má­tu Rodrigueze čekal, že pře­ve­de víc než omí­lá­ní jed­no­ho téma­tu…

O filmu:

Rok: USA, Mexiko 2004
Oficiální web: Once Upon A Time In Mexico
Scénář a režie: Robert Rodriguez
V hlav­ních rolích: Antonio Banderas, Salma Hayek, Johnny Depp, Rubén Blades, Eva Mendes, Willem Dafoe, Mickey Rourke, Danny Trejo
Délka: 101 min


Podívejte se na hodnocení Kdysi dávno na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43870 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71972 KB. | 25.04.2024 - 16:16:36