Kritiky.cz > Recenze knih > PROROK a LADY KOSICE

PROROK a LADY KOSICE

stáhnout (1)
stáhnout (1)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud máte ve svém oblí­be­ném reper­toá­ru kni­hy, kte­ré nejen skvě­le zaba­ví na dlou­hé hodi­ny, ale i donu­tí k hlub­ší­mu zamyš­le­ní, urči­tě si nenech­te ujít str­hu­jí­cí kni­hu od Ondřeje Kunovského „PROROK a LADY KOSICE“.

Samotný pří­běh začí­ná v oka­mži­ku, kdy se stej­ně jako kaž­dý jiný pátek večer, schá­zí v jed­né maleb­né hospůd­ce na pivo dok­tor Deml a inže­nýr Durych. Každý z nich vyprá­ví o svém podi­vu­hod­ném snu, ve kte­rém v obou pří­pa­dech figu­ru­je čer­ný pták „kos“.

Jsme tichý­mi svěd­ky, jak se nám vzá­jem­ně pro­lí­ná vyprá­vě­ní dvou růz­ných pří­bě­hů, jejíž rozuz­le­ní v jeden spo­leč­ný a vel­mi neče­ka­ný konec čte­ná­ře veli­ce pře­kva­pí a donu­tí tak k dal­ší­mu zamyš­le­ní.

První pří­běh vyprá­ví o jed­nom zvrá­ce­ném soci­ál­ním expe­ri­men­tu, kte­rý nemá nikde v ději­nách obdo­by, a to sepa­ra­ce mužů od žen, a vytvo­ře­ní tak jed­no­po­hlav­ní spo­leč­nos­ti po vzo­ru migra­ce kosů.

„Kosi zůstá­va­jí na zimu doma, zatím­co kosi­ce odlé­ta­jí čert­ví kam. Pošleme naše drá­ho polo­vič­ky na zimu hez­ky do tep­la, ony si odpo­či­nou od nás a my od nich, dáme to tady zatím do pořád­ku, zve­le­bí­me celé měs­to, no a na jaře se nám pak ty naše kri­tič­ky vrá­tí odpo­ča­té a vše bude jako nyní, jen tu bude­me mít všech­no hez­ky opra­ve­né, zve­le­be­né a obno­ve­né, že to tu ani nepo­zna­jí.“

Experiment, jež se již od počát­ku vymy­ká od své­ho původ­ní­ho zámě­ru a je jas­nou před­zvěs­tí blí­ží­cí se tem­né a ponu­ré doby, kde budou nejen pla­tit pře­váž­ně nesmy­sl­né strikt­ní pří­ka­zy a záka­zy, ale kde rov­něž zrád­ný sys­tém udě­lá z lidí divo­kou zvěř a v samot­ných mužích opro­ti oče­ká­vá­ní pro­bu­dí dáv­né jes­kyn­ní pudy vzít kyj a něko­ho s ním pros­tě pře­táh­nout po hla­vě.
Místo pra­co­vi­tos­ti, souná­le­ži­tos­ti a vize ve vytvo­ře­ní lep­ší­ho měs­ta tak dochá­zí k roz­pa­du morál­ních hod­not. Ovšem ne všich­ni ztrá­ce­jí zábra­ny a morál­ní hod­no­ty, najdou se i tací, jež zůsta­nou sami sebou, a půjdou pro­ti prou­du, stej­ně jako hlav­ní hrdi­na pří­bě­hu Pavel.
Hlavního hrdi­nu Pavla si zami­lu­je­te hned od prv­ní­ho oka­mži­ku, neboť i když žil na veli­ce pohnu­tém mís­tě a ve veli­ce pohnu­té době, tak i přes­to si doká­zal zacho­vat svůj zdra­vý rozum a  kri­tic­ký pohled na všech­ny věci a udá­los­ti kolem sebe, a vždy jed­nat v nej­lep­ším pře­svěd­če­ní i za cenu, že bude muset ris­ko­vat a vsa­dit i svůj vlast­ní život.
Věci, kte­ré pova­žo­val za správ­né, byly pro něj vždy dale­ko pod­stat­něj­ší než to, co bylo obec­ně poklá­dá­no za nezbyt­né. Právě on se nikdy nene­chal oba­la­mu­tit hloupý­mi, nedo­myš­le­ný­mi naří­ze­ní­mi, nebál se poru­šo­vat vyda­né nesmy­sl­né záka­zy, jen aby mohl pomo­ci bliž­ní­mu, a navíc v sobě doká­zal obje­vit i tu nej­čist­ší lás­ku, za kte­rou byl ocho­ten nejen bojo­vat, ale i zemřít.
Druhý pří­běh je inspi­ro­va­ný bib­lic­ký­mi pří­běhy a vyprá­ví o nej­slav­něj­ším zrád­ci Jidášovi, o jeho přá­tel­ství s Ježíšem, kázá­ním, násled­né zra­dě a hle­dá­ní vykou­pe­ní se. Zároveň se nám sna­ží otevřít oči v tom, že „I ta nejmí­ru­mi­lov­něj­ší slo­va a nej­ušlech­ti­lej­ší posel­ství dob­ra mohou páchat to nej­straš­li­věj­ší zlo, přijdou-li do špat­ných rukou.“.....
„Jsou v živo­tě dny, kte­ré napí­ší celé kapi­to­ly - a jin­dy se utrou­sí sotva pár vět či slov, kte­ré snad ani nesto­jí za sna­hu. Někdy však těch pár slov, kte­rá se jenom tak živo­tem mih­nou, zane­chá v nás sil­něj­ší a trva­lej­ší ozvě­ny, než celé nic neří­ka­jí­cí ságy - a lita­nie život­ní vaty a výpl­ně.“
Kniha je napsá­na vel­mi čti­vou for­mou, kte­rá si vás doslo­va pod­ma­ní. A to nejen pro doko­na­lé pro­pra­co­vá­ní pova­ho­vých rysů jed­not­li­vých postav, popi­su pro­stře­dí a udá­los­tí, ale hlav­ně pro vyu­ži­tí vel­mi netra­dič­ních prv­ků v podo­bě novi­no­vých člán­ků, dení­ko­vých zápi­sů, pří­bě­hu Jidáše a  zakom­po­no­vá­ní jed­not­li­vých hudeb­ních forem, jež skvě­le oži­vu­jí nejen samot­né vyprá­vě­ní, ale dodá­va­jí mu i pří­znač­nou zvuč­nost a dyna­mič­nost.
V kníž­ce nalez­ne­te spous­tu zají­ma­vých a pod­stat­ných myš­le­nek, jež v cel­ko­vém kon­tex­tu při­ná­ší dost zásad­ní posel­ství, a to nikdy neza­ví­rat před zásad­ní­mi otáz­ka­mi oči, nedě­lat mrt­vé­ho brou­ka a jen tak nečin­ně při­hlí­žet tomu, jak moc­ní pomo­cí svých nástro­jů uplat­ňu­jí svou sílu a moc v ome­zo­vá­ní ostat­ních ve svůj vlast­ní pro­spěch.  
Ostatně už jed­nou jsme byli jakým­si rukojmí­mi reži­mu v době covi­do­vé a autor pou­ze upo­zor­ňu­je na to, že se his­to­rie - pokud se nebu­de­me včas brá­nit, může kdy­ko­liv opa­ko­vat, a o to hor­ší důsled­ky to pak pro nás může obná­šet.
PROROK a  LADY KOSICE je fas­ci­nu­jí­cí čte­ní, jež vře­le dopo­ru­ču­ji, pro­to­že ten­to pří­běh bude ve vás ješ­tě dlou­hou dobu rezo­no­vat a donu­tí vás k zamyš­le­ní se....
PROROK a LADY KOSICE
Napsal: Ondřej Kunovský
Vydalo nakla­da­tel­ství Pointa v Praze roku 2023 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.
První vydá­ní
Počet stran: 200
ISBN: 978-80-7691-207-6

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • If I Can't Have Love, I Want Power (2021)1. ledna 2024 If I Can't Have Love, I Want Power (2021)   Zpěvačka Halsey a její doprovodný snímek ke stejnojmennému albu. Kromě písniček a nahoty tu diváci snad ocení, že se natáčelo v České […] Posted in Horory
  • Homeless Guide - Bezďáci, houmlesáci, socky, trosky..13. listopadu 2019 Homeless Guide - Bezďáci, houmlesáci, socky, trosky.. říká se jim všelijak, ale jedno mají společné. Nemají stýlou střechu nad hlavou, místo, kterému by mohli a často i chtěli říkat domov. Jak se žije této specifické skupině obyvatel. Pohled […] Posted in Recenze knih
  • Solncepjok (2021)30. září 2021 Solncepjok (2021) Zajímavý pohled na Modern War Conflict Rusko vs Ukrajina z roku 2014 v oblasti Lugansk. V zahraničí hodně hejtované ( hádám Ukrajincům se film nelíbí) u nás vřele přijaté. Je to docela […] Posted in Krátké recenze
  • Indiana Jones na Blu-ray21. července 2015 Indiana Jones na Blu-ray Všechny čtyři díly jsou na moderním nosiči digitálně vyčištěny a přináší dokonalý obraz všech snímků. Na některých jsou sice vidět zuby času, ale je to pouze v minimech případů. Originální […] Posted in Filmové recenze
  • Anička a Velikonoce- šestá kniha příhod osmileté Aničky25. března 2022 Anička a Velikonoce- šestá kniha příhod osmileté Aničky Máte rádi příběhy malé Aničky? Těšíte se na Velikonoce? Tak právě Vám je určena kniha Ivany Peroutkové, kterou vydal Albatros Media v Praze. Rozhodně se máte na co těšit.  Aničce už je […] Posted in Recenze knih
  • American Truck Simulator 1.2818. srpna 2017 American Truck Simulator 1.28 Vyšla nejnovější aktualizace pro hru American Truck Simulator. https://youtu.be/ebWZDh7EFjI Posted in Novinky ze světa her
  • Toxic Shark (2017)3. listopadu 2019 Toxic Shark (2017) Nevím, jestli je lepší potkat svou bývalku na exotické dovolené, nebo se nechat sežrat žralokem či se rovnou proměnit v zombie… Eden a Sam právě ukončili svůj […] Posted in Horory
  • #DP135: Future State: The Flash22. února 2021 #DP135: Future State: The Flash  Autorem článku je Daniel Palička Scénář: Brandon Vietti Kresba: Dale Eaglesham, Brandon Peterson, Will Conrad Jednou za čas se stane, že si přečtete komiks, který se vám […] Posted in Recenze komiksů
  • Resident Evil: Poslední kapitola vs. John Wick 226. listopadu 2017 Resident Evil: Poslední kapitola vs. John Wick 2 Film roku 2017 - 1. kolo - 1. zápas Anketa probíhá na našem facebooku. Trvání ankety - 26.11. - 3. 12. Ti, kteří nasdílí anketu na svém profilu (na svých facebook stránkách) a […] Posted in Film roku 2017
  • Holky bez zábran5. prosince 2023 Holky bez zábran Příjemná feel good žánrovka ze střední, které sice chybí pořádnéj humor, ale je sympatická, dravá, hezky natočená a rychle odsýpá. Dívky si založí na střední Fight Club a dávají si tam […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86076 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72013 KB. | 23.02.2024 - 17:49:16